Search result for

geleis

(107 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geleis-, *geleis*, gelei
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geleis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geleis*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Power diverted.Energie umgeleitet. Fallout (2004)
Give 'em a good rumble, they're happy.Gib ihn eine gute Prügelei und sie sind glücklich. The Wanderers (1979)
I've taken my precautions, Caesar.Ich habe schon die notwendigen Schritte eingeleitet. Caligula (1979)
So these are your precautions, Nerva?Das waren also die Schritte, die du eingeleitet hattest, Nerva. Caligula (1979)
Guess I have for tonight.Rate mal, was ich für heute angeleihert habe. Don't Go in the House (1979)
Well, but you did a really great job.Aber du hast wirklich gute Arbeit geleistet. The Last Straw (1980)
Now, you took care of the store long before I came along.Du hast den Laden schon lange vor mir geleitet. The Outrage: Part 1 (1980)
- Looking for birds' eggs.- Ich suche Vogeleier. The Prodigals (1980)
But if it's about shutting stable doors afterhorses have bolted, even I am powerless to help.Wenn es allerdings um die Frage geht, wie man aus Rührei wieder Spiegelei machen kann, werde auch ich machtlos sein. Ratschlagsmäßig, meine ich. The Writing on the Wall (1980)
I know' you've done wonders.Sie haben hier viel geleistet The Conductor (1980)
Monsieur de Lambrez, can I ask you to take me to the bedroom. I'm afraid of the dark.Wären Sie so freundlich und würden mich in mein Zimmer zurückgeleiten? Le guignolo (1980)
♪ Now, go to sleep, my little birds ♪Schlaft ein, schlaft ein Ihr VögeleiThe King and the Mockingbird (1980)
Doesn't one crazy theory claim some fools love fighting... and humiliating each other?Gibt es nicht so eine idiotische Vorstellung davon, dass manche arme Irre ihre Prügeleien, ihre gegenseitigen Demütigungen lieben? From the Life of the Marionettes (1980)
If they initiate an investigation in those 5 days I want you to know why and for whom.Wenn bis dahin eine Untersuchung gegen mich eingeleitet wird, möchte ich, dass Sie wissen, warum und für wen. The Lady Banker (1980)
Unless it is taken over by someone they approve of.Es sei denn, dass es von jemandem geleitet wird, den sie akzeptieren. The Last Metro (1980)
Only two fighter escorts per ship.Wir haben nur zwei Geleitjäger pro Schiff. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
The original explosion perhaps had not been strong enough, had been sidetracked by unnecessary adjuncts like compound articulacy and immortality.Die ursprüngliche Explosion mag nicht stark genug gewesen sein und war möglicherweise durch zu viele unnötige Nebenumstände wie Multi-Artikulierung und Unsterblichkeit fehlgeleitet worden. The Falls (1980)
Any amount of historical inaccuracy, misguided heroic identity and misrepresentation could not disguise what was for Crasstranger a supreme example of the folly of aspiring to emulate the birds.Wie groß die historische Ungenauig- keit, die fehlgeleitete Identität und Verdrehung der Fakten auch sein mochte, Crasstranger wusste, es war ein hervorragendes Beispiel des Wahnsinns, den Vögeln nachzueifern. The Falls (1980)
Criminal charge pending.Verfahren eingeleitet. The Falls (1980)
Possible carriers and 24 escort ships.Möglicherweise Flugzeugträger und 24 Geleitschiffe. The Final Countdown (1980)
He'll see that you're fully equipped and then escort you to the hangar deck.Er veranlasst eine volle Ausrüstung und geleitet Sie dann zum Hangar-Deck. - Danke sehr, Captain. The Final Countdown (1980)
The Mayor and his wife are to be picked up at 6:45 and brought to the Mayor's box.Der Bürgermeister muss um 18. 45 Uhr abgeholt werden und zu seiner Box geleitet werden. The Fog (1980)
- You did a pretty damn good job.- Sie haben gute Arbeit geleistet. The Hunter (1980)
I did my national service with Colin.Ich habe mit Colin meinen Wehrdienst geleistet. The Long Good Friday (1980)
You did a good job.Du hast gute Arbeit geleistet. The Long Good Friday (1980)
Everything is sunny-side upVom Spiegelei bis zur Zuckerrübe Popeye (1980)
It's a hell of a job you did today!Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet! Private Benjamin (1980)
Brawling in the cafeteria, both of them.- Prügelei in der Cafeteria. Beide beteiligt. Prom Night (1980)
He sure did a beautiful job.Er hat gute Arbeit geleistet. The Shining (1980)
I made them just the way you like them, sunny-side up.Ich hab´ dir Spiegeleier mit Speck gemacht. The Shining (1980)
Yet he was as innocent as a little bird.Da war er unschuldig wie ein zwitscherndes VögeleiDie Strafe beginnt (1980)
I have taken an oath.Ich hab einen Schwur geleistet! Die Strafe beginnt (1980)
Let Christ our Savior be your guide"nimm Jesum Christum Dir zum Geleit. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
Jim-Bob, that is the dumbest stunt you've ever pulled in your life.Jim-Bob, das war das Dümmste, was du dir im Leben geleistet hast. The Hot Rod (1981)
I figured we did such a good job on that car we might as well make a little money.Wir haben solch gute Arbeit mit dem Wagen geleistet, dass wir damit eigentlich auch Geld verdienen könnten. The Hot Rod (1981)
We're here for such a brief time but if we can make some sense out of life and look at it with wonder and amazement and leave some record of it behind for those who follow us then we have made a contribution.Wir sind nur eine so kurze Zeit hier, aber wenn wir dem Leben etwas Sinn geben können und es mit neugierigen und staunenden Augen betrachten und denen etwas hinterlassen, die nach uns kommen, haben wir unseren Beitrag geleistet. The Revel (1981)
People were interested in news when I ran The Blue Ridge Chronicle.Man hat sich für Neuigkeiten interessiert, als ich noch den Blue Ridge Chronicle geleitet habe. The Threshold (1981)
But even so, I'm sure itwas good, but I justwondered whether it was boring forthe audience.Aber trotzdem, ich... - Ja? Ich bin sicher, dass Peter gute Arbeit geleistet hat, aber ich habe mich gefragt, ob sie die Zuhörer nicht ein bisschen gelangweilt hat. A Question of Loyalty (1981)
Baillie College has an outstanding record.Verzeihen Sie, Minister, Baillie College hat Außergewöhnliches geleistet. Doing the Honours (1981)
Bombs!Beiseite fegen, ich verstehe. Sie wissen, dass Sie Briefe und Päckchen nie selbst aufmachen dürfen, aber Ihre Post wird sowieso erstmal umgeleitet. The Death List (1981)
It may even be run by Darryl Revok.Es könnte sogar sein, dass es von Darryl Revok geleitet wird. Scanners (1981)
- Oh, you certainly were appallingly bad robbers.- Was ihr bisher geleistet habt, war nicht gerade beeindruckend. Time Bandits (1981)
He would run a decent local.Er hat die Abteilung ordentlich geleitet. Absence of Malice (1981)
Looks like Karp did a little divorce work on the side.Karp hat nebenher Scheidungsarbeit geleistet. Blow Out (1981)
"Convoy square at AK 22,46.""Geleit im Quadrat AK 22,46." Das Boot (1981)
U-32 has spotted a British convoy.U32 verfolgt britisches Geleit. Das Boot (1981)
U-32 is operating against a convoy.U32 operiert gegen ein Geleit. Das Boot (1981)
He's following the convoy.Er folgt dem Geleit. Das Boot (1981)
- A convoy.- Ein Geleitzug. Das Boot (1981)
Outward bound convoy. Five columns.Auslaufendes Geleit. 5 Kolonnen. Das Boot (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGELEITER    EH1 NG G AH0 L AY2 T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
das Spiegelei(n) |das, pl. Spiegeleier| ไข่ดาว เช่น 1° Das Menü McMorning bestehst aus einem Brötchen mit Spiegelei und einer Tasse Kaffee. = เมนูอาหารเช้า McMorning ประกอบด้วย ขนมปังก้อนเล็ก, ไข่ดาว และกาแฟ 1 แก้ว, See also: A. Das Rührei,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geleise {pl}track [Add to Longdo]
geleisen {n}iron; flat-iron [Add to Longdo]
Dichtung {f} [techn.] | Dichtungen {pl} | Dichtung am Montageausschnitt | elektrisch geleitete Dichtung | hermetische Dichtungseal; gasket; packing | seals; gasket; packing | panel seal | electric conductive gaske | hermetic seal [Add to Longdo]
Einheit {f}; Maßeinheit {f} | Einheiten {pl}; Maßeinheiten {pl} | astronomische Einheit {f} (AE) | abgeleitete Einheitunit | units | astronomical unit (AU) | derived unit [Add to Longdo]
Eponym {n}; von einer Person hergeleiteter Nameeponym [Add to Longdo]
Geleit {n}; Konvoi {m} | unter Geleitschutz | im Konvoiconvoy | under convoy | in convoy [Add to Longdo]
Geleit {n}; Eskorte {f} | Geleite {pl}escort | escorts [Add to Longdo]
Geleitbrief {m}letter of consignment [Add to Longdo]
Geleitschiff {n}convoy ship [Add to Longdo]
Geleitschutz geben; begleitento convoy [Add to Longdo]
Geleitwort {n}; Vorwort {n} | Geleitworte {pl}foreword | forewords [Add to Longdo]
Geleitzug {m}; Geleit {n} | Geleitzüge {pl}convoy | convoys [Add to Longdo]
Legeleistung {f}laying performance [Add to Longdo]
Material {n}; Werkstoff {m}; Stoff {m} | Materialien {pl}; Werkstoffe {pl}; Stoffe {pl} | eingeleitetes Material | fehlerhaftes Material | leitfähiges Material | nahvernetztes Materialmaterial | materials | dumped material | defective material | conductive material | post-cured material [Add to Longdo]
Montageleiste {f}mounting rail [Add to Longdo]
Montageleitung {f}installation department [Add to Longdo]
Nörgler {m}; Nörgelei {f}crab [Add to Longdo]
Nörgeleien {pl}grumblings [Add to Longdo]
Rangelei {f}skirmish [Add to Longdo]
Schurigelei {f}; ständige Bevormundung {f}bullying [Add to Longdo]
Schweinigelei {f}smutty remark; smutty joke [Add to Longdo]
Spiegelei {n} | Spiegeleier {pl}fried egg | fried eggs [Add to Longdo]
Spiegeleisen {n}spiegeleisen [Add to Longdo]
Vogelei {n}bird's egg [Add to Longdo]
Ziegelei {f}; Ziegelwerk {n}brick yard; brickyard; brickworks; tileworks [Add to Longdo]
abgeleitet {adv}derivatively [Add to Longdo]
abgeleiertreeled off [Add to Longdo]
abgeleitete Bindung {f}derivation weave [Add to Longdo]
ableisten; vollziehen | ableistend; vollziehend | abgeleistetto fulfil; to fulfill [Am.] | fulfilling | fulfilled [Add to Longdo]
ableiten von; herleiten von | ableitend; herleitend | abgeleitet; hergeleitetto derive from | deriving | derived [Add to Longdo]
ableiten | ableitend | abgeleitetto derivate | derivating | derivated [Add to Longdo]
abgeleitet {adj}derivative [Add to Longdo]
abgeleitet {adj}derivational [Add to Longdo]
anleimen | anleimend | angeleimtto glue on | gluing on | glued on [Add to Longdo]
anleiten; beauftragen; auftragen; einleiten | anleitend; beauftragend; auftragend; einleitend | angeleitet; beauftragt; aufgetragen; eingeleitetto instruct | instructing | instructed [Add to Longdo]
eingeleitetprefaced [Add to Longdo]
einleiten; den Auftakt bilden | einleitend | eingeleitet | er/sie leitet ein | ich/er/sie leitete ein | er/sie hat/hatte eingeleitetto prelude | preluding | preluded | he/she preludes | I/he/she preluded | he/she has/had preluded [Add to Longdo]
entladen; löschen; ausschiffen; ablassen; leichtern | entladend; löschend; ausschiffend; ablassend; leichternd | entladen; gelöscht; ausgeschifft; abgelassen; geleichtert | entlädtto discharge; to lighten; to unload | discharging; lightening; unloading | discharged; lightened; unloaded | discharges [Add to Longdo]
erreichen; erlangen; leisten; ausführen; vollenden; erhalten | erreichend; erlangend; leistend; ausführend; vollendend; erhaltend | erreicht; erlangt; geleistet; ausgeführt; vollendet; erhalten | er/sie erreicht | ich/er/sie erreichte | er/sie hat/hatte erreichtto achieve | achieving | achieved | he/she achieves | I/he/she achieved | he/she has/had achieved [Add to Longdo]
fehlleiten | fehlgeleitetto missend | missent [Add to Longdo]
folgern; schließen; ableiten; herleiten (aus) | folgernd; schließend; ableitend; herleitend | gefolgert; geschlossen; abgeleitet; hergeleitet | folgert | folgerteto deduce (from) | deducing | deduced | deduces | deduced [Add to Longdo]
führen; anführen; leiten; anführen; vorangehen | führend; anführend; leitend; anführend; vorangehend | geführt; angeführt; geleitet; angeführt; vorangegangen | er/sie führt; er/sie leitet | ich/er/sie führte; ich/er/sie leitete | er/sie hat/hatte geführt; er/sie hat/hatte geleitet | zu etw. führento lead {led; led} | leading | led | he/she leads | I/he/she led | he/she has/had led | to lead to sth.; to result in sth. [Add to Longdo]
geleistete Anzahlungenadvances to supply [Add to Longdo]
geleitetconducted [Add to Longdo]
geleitetpiped [Add to Longdo]
handhaben; leiten; verwalten | handhabend; leitend; verwaltend | gehandhabt; geleitet; verwaltetto manage | managing | managed [Add to Longdo]
irregeleitetmisguided [Add to Longdo]
leimen; kleben | leimend; klebend | geleimt; geklebt | er/sie leimt; er/sie klebt | ich/er/sie leimte; ich/er/sie klebte | er/sie hat/hatte geleimt; er/sie hat/hatte geklebtto glue | gluing | glued | he/she glues | I/he/she glued | he/she has/had glued [Add to Longdo]
pflegeleicht {adj} | pflegeleichter | am pflegeleichtesteneasy to clean | easier to clean | easiest to clean [Add to Longdo]
staatlich geleitetstate-controled; state-run [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同伴[どうはん, douhan] Begleitung, Geleit [Add to Longdo]
小言[こごと, kogoto] Schelte, Klage, Noergelei [Add to Longdo]
軌道[きどう, kidou] -Bahn, Geleise, Schiene [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top