Search result for

geldes

(182 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geldes-, *geldes*, gelde
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geldes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geldes*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Geldautomat {m}; Bankomat {m} (n phrase name ) เช็คยอดเงิน ถอนเงินออก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geld[VT] ตอนสัตว์, See also: ตัดลูกอัณฑะออก, Syn. castrate, sterilize, desex
geld[VT] ลดกำลัง, See also: ทำให้อ่อนลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geld(เจลดฺ) vt. ตอน (สัตว์) ,ตัวอวัยวะสืบพันธุ์ออก,ภาษีที่ดินที่จ่ายกับกษัตริย์., See also: gelder n.
gelding(เจล'ดิง) n. ม้าตัวผู้ถูกตอน,ขันที
old-fangeld(โอลด'แฟงเกิลดฺ) adj. โบราณ,ล้าสมัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Money?GeldSunset Boulevard (1950)
- Money?- GeldThe Trouble with Harry (1955)
Here.Das Geld8½ (1963)
- Money?- GeldBlackbeard's Ghost (1968)
The money.Das GeldHercules in New York (1970)
- Money.- Das GeldThe Promised Land (1975)
Fine, fine.Geld, Al. Nightmare on Al's Street (1987)
Big money.Viel GeldTango & Cash (1989)
More money?Mehr GeldReversal of Fortune (1990)
And change.Plus WechselgeldClear and Present Danger (1994)
Money.GeldTerminal Velocity (1994)
Money.GeldHickory Dickory Dock (1995)
Money!GeldMy Fellow Americans (1996)
Money.GeldBones (2001)
Lots of money.Viel GeldTweener (2005)
Money.GeldAcid Queen (2008)
For money?Für GeldBoorland Day (2009)
Money?Geld, stimmt's? Eva (2010)
I got money.Ich habe GeldSavages (2012)
Money...GeldSister (2012)
For money.Für GeldConfessions (2013)
Money!GeldZhongkui: Snow Girl and the Dark Crystal (2015)
Money.GeldIxcanul (2015)
Over money?Wegen GeldCode of the Streets (2016)
Money?Geld? Ist wertlos. Radio Silence (2016)
Cash.Geldeps2.7_init_5.fve (2016)
You geld them.คุณเกลดมัน I Spit on Your Grave (2010)
You know, they either geld a horse with a knife... ,..or with the chemicals.MORTON: You think you're gonna get out of here? I got friends that are guards at Walpole. The Town (2010)
Come on! I'm gelded!เราก็สนิทกันแล้ว... The Sorcerer and the White Snake (2011)
Come on! - A gelding! - Come on!...งั้นข้าจะสอนวิธีเป็นปิศาจให้เจ้าเอง The Sorcerer and the White Snake (2011)
In 1985, musician Bob Geldof organized a benefit concert to fight famine in...ในปี 1985 นักดนตรีบ๊อบ เกลดอฟ เพื่อนำกำไรไปช่วยภาวะข้าวยากหมากแพงใน... . School of Hard Knocks (2011)
You have misplaced something, Geldred?นายหาอะไรเหรอ เกลเดรท The Wicked Day (2011)
Geldred, I took the liberty of ensuring their safe passage myself.เกลเดรท ฉันเก็บเอาไว้เองเพื่อความมั่นใจ The Wicked Day (2011)
Halfway would put you with Bob Geldof, 1.48.1.ตรงกลางจะเป็น บ๊อบ เกลด็อฟ 1 นาที 48.1 วินาที Episode #18.2 (2012)
Give me your Second Sons and I may not have you gelded.ยกกองพันให้ข้าเสีย ถ้าไม่อยากถูกตอน Second Sons (2013)
Kareem Serageldin from Credit Suisse.คารีมล เซระเกลดิน จากเครดิต สวิส The Big Short (2015)
- Gelder and Co.- เกลเดอร์และโค The Six Thatchers (2017)
- Money?- GeldTarzan Escapes (1936)
Money?GeldKing Rat (1965)
Money?GeldIl venditore di morte (1971)
My money!Mein GeldThe Sentimental Swordsman (1977)
Money.GeldAmadeus (1984)
Money.GeldTwo Evil Eyes (1990)
Money.GeldChaplin (1992)
No money.Kein GeldLa Vie de Bohème (1992)
My pay...Mein GeldThe Shipping News (2001)
Money.GeldI Want Love (2001)
Money?GeldBlood Work (2002)
Money.GeldBelief (2003)
Money.GeldTweener (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
GELDER    G EH1 L D ER0
VANGELDER    V EY1 NG G EH0 L D ER0
GELDERMANN    G EH1 L D ER0 M AH0 N
SILBERGELD    S IH1 L B ER0 G EH2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geld    (v) (g e1 l d)
gelds    (v) (g e1 l d z)
gelded    (v) (g e1 l d i d)
gelding    (v) (g e1 l d i ng)
geldings    (n) (g e1 l d i ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Geld(n) |das| เงิน
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Schmiergeld(n slang) |das, nur Sg.| เงินสินบน, เงินว่าจ้างให้ทำในสิ่งไม่ควร
Geldschein(n) |der, pl. Geldscheiner| ธนบัตรเงิน, See also: S. Banknote, A. Münze,
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์
Geldmarkt|der, pl. Geldmärkte| ตลาดการเงิน
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย
Kopfgeld(n) |das, nur Sg.| เงินรางวัลนำจับ, เงินรางวัล
Geldwäsche(n) |die, pl. Geldwäschen| การฟอกเงิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agio {m}; Aufgeld {n}; Aufpreis {m}agio [Add to Longdo]
Geldwert {m}cash value [Add to Longdo]
Anderkonto {n}; Treuhandkonto {n} [fin.] | Geld auf ein Anderkonto legenescrow account; escrow deposit | to put money in escrow [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosengeld {n} | Arbeitslosengeld beziehen | Arbeitslosenunterstützungen {pl}dole [Br.] | to be on the dole [Br.] | doles [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosentgeld {n} | Arbeitslosenunterstützungen {pl}unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Banknoten {pl}; Papiergeld {n}banknotes [Add to Longdo]
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Bargeld {n}hardcash [Add to Longdo]
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Bestechung {f}; Bestechungsgeld {n} | Bestechungen {pl}; Bestechungsgelder {pl}bribe | bribes [Add to Longdo]
Bestechungsgeld {n}; Schmiergeld {n}pay-off; payoff [Add to Longdo]
Blüte {f} (Falschgeld)dud [Add to Longdo]
Bußgeld {n} | sofort fälliges Bußgeldfine | spot fine [Add to Longdo]
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine [Add to Longdo]
Eintrittsgeld {n} | Eintrittsgelder {pl} | Eintritt freientrance fee | entrance fees | entrance free [Add to Longdo]
Fahrgeld {n}; Fahrpreis {n}; Fahrtkosten {pl} | Fahrgelder {pl}; Fahrpreise {pl}fare | fares [Add to Longdo]
Fahrgeld {n} | Fahrgelder {pl}carfare | carfares [Add to Longdo]
Falschgeld {n}counterfeit money [Add to Longdo]
Fersengeld {n} | Fersengelder {pl}turn tail | turn tails [Add to Longdo]
Festgeld {n}term money [Add to Longdo]
Festgeldkonto {n}fixed-term deposit account [Add to Longdo]
Fördergeld {n}; Unterstützung {f}aid money [Add to Longdo]
Fördergelder {pl}incentives [Add to Longdo]
Fuhrgeld {n}; Rollgeld {n}cartage [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
eine Menge Geld machen [ugs.]to make a mint (of money) [coll.] [Add to Longdo]
Geld...; Währungs...monetary [Add to Longdo]
Geldabwertung {f}currency depreciation [Add to Longdo]
Geldangelegenheit {f} | Geldangelegenheiten {pl}financial matter | financial matters [Add to Longdo]
Geldanlage {f}investment of money (capital) [Add to Longdo]
Geldanweisung {f}; Geldsendung {f}; Geldüberweisung {f}remittance [Add to Longdo]
Geldaufwertung {f}currency appreciation [Add to Longdo]
Geldausgabeautomat {m}automatic cash dispenser [Add to Longdo]
Geldausgabeautomat {m}; Geldautomat {m}cash dispenser [Add to Longdo]
Geldausgleich {m}; geldliche Abfindung {f}money compensation [Add to Longdo]
Geldautomat {m}autoteller; automated teller machine [Add to Longdo]
Geldbeutel {m}; Geldbörse {f}purse [Add to Longdo]
Geldbeschaffung {f} | Aktion {f} zur Geldbeschaffungfundraising | fundraising campaign [Add to Longdo]
Geldbetrag {m}amount (of money); sum [Add to Longdo]
Geldbrief {m}money order [Add to Longdo]
Geldbuße {f}; Bußgeld {n}fine [Add to Longdo]
Gelder {m}moneys [Add to Longdo]
Geldforderung {f} | Geldforderungen {pl}outstanding debt | oustanding debts [Add to Longdo]
Geldgeber {m}; Geldgeberin {f}; Gönner {m}; Gönnerin {f}backer [Add to Longdo]
Geldgeber {m} | Geldgeber {pl}investor | investors [Add to Longdo]
Geldgeschäft {n}money transaction [Add to Longdo]
Geldgeschenk {n}; Schenkung {f}donation [Add to Longdo]
Geldgier {f}avarice; greed for money [Add to Longdo]
Geldheirat {f}money match [Add to Longdo]
Geldklemme {f}financial difficulties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海尔德兰[hǎi ěr dé lán, ㄏㄞˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Gelderland [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] a ram, esp. gelded; to castrate; deer's skin; Jie people, originally a branch of the Tokhara 月支; also general term for non-Han people [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] gelded pig [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] to geld [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両替[りょうがえ, ryougae] Geldwechsel [Add to Longdo]
予備費[よびひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
利殖[りしょく, rishoku] (Geld) Gewinn_durch_Kapitalzuwachs [Add to Longdo]
募金[ぼきん, bokin] Geldsammlung [Add to Longdo]
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
[りん, rin] (alte Geldeinheit, 0.001 Yen;, Laengenmass, ca. 0,3 mm) [Add to Longdo]
口止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] Schweigegeld [Add to Longdo]
大枚[たいまい, taimai] eine_grosse_Geldsumme [Add to Longdo]
大金[たいきん, taikin] viel_Geld [Add to Longdo]
小遣い[こづかい, kodukai] Taschengeld [Add to Longdo]
小遣い銭[こづかいせん, kodukaisen] Taschengeld [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] Kleingeld [Add to Longdo]
[へい, hei] SHINTO-OPFER, GELD [Add to Longdo]
幣制[へいせい, heisei] Geldsystem, Muenzsystem [Add to Longdo]
悪銭[あくせん, akusen] unredlich_erworbenes_Geld [Add to Longdo]
慰謝料[いしゃりょう, isharyou] Schmerzensgeld [Add to Longdo]
投資[とうし, toushi] Geldanlage, Kapitalanlage, Investition [Add to Longdo]
拐帯[かいたい, kaitai] mit_unterschlagenden_Geldern, verschwinden [Add to Longdo]
月謝[げっしゃ, gessha] monatliches_Schulgeld, monatliche_Unterichtsgebuehr [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] PAPIERGELD, ZETTEL [Add to Longdo]
為替[かわせ, kawase] Geldanweisung, Wechsel [Add to Longdo]
献金[けんきん, kenkin] Geldspende [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]
硬貨[こうか, kouka] Hartgeld, Muenze [Add to Longdo]
紙幣[しへい, shihei] Papiergeld [Add to Longdo]
罰金[ばっきん, bakkin] Strafgeld, Bussgeld, Geldstrafe [Add to Longdo]
[ざい, zai] GELD, WOHLSTAND, BESITZ [Add to Longdo]
財源[ざいげん, zaigen] Einnahmequelle, Geldquelle [Add to Longdo]
[か, ka] GUETER, GELD [Add to Longdo]
貨幣[かへい, kahei] -Muenze, -Geld [Add to Longdo]
貨幣価値[かへいかち, kaheikachi] Geldwert [Add to Longdo]
貯蓄[ちょちく, chochiku] das_Sparen, Spargeld, Ersparnisse [Add to Longdo]
貯金[ちょきん, chokin] Spargeld, Ersparnisse [Add to Longdo]
費やす[ついやす, tsuiyasu] (Geld) ausgeben [Add to Longdo]
賄賂[わいろ, wairo] Bestechung, Bestechungsgeld [Add to Longdo]
[し, shi] HILFSMITTEL, GELDMITTEL [Add to Longdo]
賞金[しょうきん, shoukin] Geldpreis [Add to Longdo]
送金[そうきん, soukin] Geldsendung, Ueberweisung [Add to Longdo]
[きん, kin] -Geld [Add to Longdo]
[きん, kin] Gold, Metall, Geld [Add to Longdo]
金儲け[かねもうけ, kanemouke] Gelderwerb [Add to Longdo]
金入れ[かねいれ, kaneire] Geldbeutel, Geldkasten [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] Geldschrank, Kasse [Add to Longdo]
金融[きんゆう, kinyuu] Finanz-,, Geld-,, Geldumlauf [Add to Longdo]
金融機関[きんゆうきかん, kinyuukikan] Geldinstitut [Add to Longdo]
金銭[きんせん, kinsen] Geld, Kasse [Add to Longdo]
金額[きんがく, kingaku] Geldsumme, Betrag [Add to Longdo]
釣り銭[つりせん, tsurisen] Wechselgeld, Kleingeld [Add to Longdo]
[ぜに, zeni] GELD, 1-100 Yen [Add to Longdo]
[ぜに, zeni] GELD [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top