Search result for

gd

(47 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gd-, *gd*, g
English-Thai: Longdo Dictionary
GDP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amygdala(อะมิก' ดะละ) n., (pl. -lae) } ผลอัลมันต์ (almond) , ส่วนที่คล้ายผลอัลมันต์, ต่อมทอนซิล, ผลเฮ้งยิ้งของจีน (almond, tonsil)
amygdalate(อะมิก' ดะเลท) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายผลอัลมันต์ (almond)
amygdalin(อะมิก' ดะเลท) adj. ผงรสขมที่ใช้เป็นยาขับเสมหะ (an expectorant)
amygdaloid(อะมิก' ดะลอยดฺ) adj. ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลอัลมันต์ (almond) n. หินภูเจาไฟชนิดหนึ่ง
amygdalopathyโรคของต่อมทอนซิล
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
cgdabbr. chronic granulomatoous diasease
derringdo(เดอ'ริงโด') n. การกระทำที่อาจหาญ
egdabbr. esophagogastroduodenoscopy

English-Thai: Nontri Dictionary
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Gdje ideš u školu?-เรียนอยู่ที่ไหนกันน่ะ ? The Guy Was Cool (2004)
Madam president, that's gd news.ท่านประธานาธิบดี นั่นคือข่าวดี Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
A Vortec 6 fucking litre V8. A box full of hollow points and a Lord willin' and GD Twinkie.เราอยู่ในรถVortec รุ่น V8ขนาด6ลิตร มีกระสุนเต็มแล้วเราก็กำลังจะเป็นเจ้าของทวิงกี้ Zombieland (2009)
It's an old GDR safe house. Jamison wants this off the grid.ที่นี่เป็นเซฟเฮ้าส์เก่าของจีดีอาร์(หน่วยข่าวกรองเยอรมัน) Ninja Assassin (2009)
That man shits gd!แม่ง.โคตรรวยเลย Whore (2010)
Jap's got a shitload of gd in his teeth.แมงกินฟันไอ้ยุ่นเป็นทองโว้ย.. Peleliu Airfield (2010)
♪ "that's one GD big-ass heart." ♪"เธอเป็นโรคมันจุกอกแล้ว แม่สาวหัวใจตูดยักษ์" Original Song (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gdAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อาณาจักรพุกาม[n. prop.] (Ānājak Phukām) EN: Pagan Kingdom   
แบกแดด[n. prop.] (Baēkdaēt) EN: Bagdad   FR: Bagdad
จอร์แดน[n. prop.] (Jødaēn) EN: Kingdom of Jordan ; Jordan   FR: Jordanie [f]
การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[n. exp.] (kān kratham nai thāng thī mai thūktǿng) EN: wrongdoing   
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[n. exp.] (kān rūtūa wā pen khwāmphit) EN: knowledge of wrongdoing   
การเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō thāng sētthakit) EN: economic growth ; GDP   FR: croissance économique [f]
คาดโทษ[v. exp.] (khāt thōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing   

CMU English Pronouncing Dictionary
GDANSK    G AH0 D AE1 N S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gdn    (n) (g aa1 d n)
Gdns    (n) (g aa1 d n z)
Gdansk    (n) (g d a1 n s k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
アミグダリン[, amigudarin] (n) amygdalin [Add to Longdo]
ガドリニウム[, gadoriniumu] (n) gadolinium (Gd) [Add to Longdo]
クロホシイソハゼ[, kurohoshiisohaze] (n) Smaragdus pygmy goby (Eviota smaragdus) [Add to Longdo]
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists) [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat [Add to Longdo]
亜界[あかい, akai] (n) (biological) subkingdom [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格但斯克[gé dàn sī kè, ㄍㄜˊ ㄉㄢˋ ㄙ ㄎㄜˋ, ] Gdansk (city in Poland) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GD
   n 1: a nerve agent easily absorbed into the body; a lethal
      cholinesterase inhibitor that is highly toxic when inhaled
      [syn: {soman}, {GD}]
   2: a ductile silvery-white ductile ferromagnetic trivalent
     metallic element of the rare earth group [syn: {gadolinium},
     {Gd}, {atomic number 64}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top