Search result for

gase

(53 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gase-, *gase*
Possible hiragana form: がせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaseous[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเป็นแก๊ซ, See also: เต็มไปด้วยแก๊ซ, Syn. vaporous, aeriform
gaseousness[N] การมีลักษณะเป็นแก๊ซ, See also: ความเป็นแก๊ซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaseous(แก๊ส'เซียส,-เชียส) adj. เป็นแก๊ส,มีลักษณะของแก๊ส., See also: gaseousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gaseous(adj) มีก๊าซ,เป็นก๊าซ,เป็นอากาศธาตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gaseous transferการถ่ายโอนแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaseก๊าซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Gaseous Pollutants, Control of การควบคุมมลพิษแก๊ส
การควบคุมปริมาณสารมลพิษจากแก๊ส โดยมีวิธีควบคุม 3 วิธี คือ 1) Threshold Limiting Value, TLV ค่าความเข้มข้นสูงสุดในเวลา 8 ชม. ของมลพิษในอากาศที่คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถรับได้ทุกวันโดยไม่เป็น อันตราย 2) Three Minute Mean Concentration, TMMC ค่าความเข้มข้นสูงสุดเฉลี่ยของมลพิษที่ยอมให้มีได้ภายใน 10 นาที ภายใต้สภาวะอากาศที่เป็นพิษร้ายแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ 10) Emission Standard มาตรฐานการปล่อยแก๊สมลพิษ มารตฐานของสารมลพิษที่อนุญาตให้ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
Gasesก๊าซ [TU Subject Heading]
Gasesแก๊ซ, [การแพทย์]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [TU Subject Heading]
Gases, Carrierแก๊สพา [การแพทย์]
Gases, Compressedก๊าซอัดใน [การแพทย์]
Gases, Dryก๊าซแห้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It takes a liquid form as running water, gaseous as vapor, or solid as ice.คือน้ำในรูปของของเหลว แก๊ส ในรูปไอน้ำ หรือของแข็ง ในรูปน้ำแข็ง Home (2009)
Greenland's ice sheet suffers from greenhouse gases emitted elsewhere on Earth.แผ่นน้ำแข็งของกรีนแลนด์ได้รับ ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยมาจากที่อื่นของโลก Home (2009)
The virus in its gaseous forms combined with these bombs will release the blue shadow virus back into the galaxy, more potent than ever before.ไวรัสที่อยู่ในสภาวะก๊าซ ผนวกเข้ากับระเบิดเหล่านี้ จะปลดปล่อยไวรัสบลูชาโดว์ Blue Shadow Virus (2009)
And here's the crown jewel. I am the Gasee guy. So...และนี่ของ crown jewel ส่วนนี่ ชายงาม GaseWhen in Rome (2010)
TO KEEP THESE GASES TOGETHER,โดยใช้เพียงวัสดุที่เราจะได้เห็น? Beyond the Darkness (2010)
AS THESE GASES COOLED AND CONDENSED INSIDE THEM,อาศัยอยู่ในนี้นั่งร้านเข้มเรื่อง Beyond the Darkness (2010)
Any number of toxic or inert gases.อาจเป็นก๊าซพิษ หรือก๊าซเฉื่อย Fallen (2010)
Brisquet gases are the trend.ฆ่าตัวตายด้วยแก๊สรถกำลังเป็นที่นิยม Hello Ghost (2010)
Spare me, you gaseous sycophant!ไม่ต้องมาทําเป็นพูดดีเลย ไอ้ขี้ประจบ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Leading astronomers describe it as "a trillion-milelong tunnel of glowing gases".มันเหมือนจนนักดาราศาสตร์บรรยายเปรียบเทียบไว้ ว่าเป็นเหมือนอุโมงค์อันไกลโพ้น ของก๊าซที่เรืองรอง Will (2011)
The gases around them get heated to millions of degrees.ก๊าซรอบตัวพวกเขาได้รับความร้อน ล้านองศา Is There an Edge to the Universe? (2011)
Uh, Dr. Hodgins foolishly inhaled noxious gases emanating from the remains and...ด็อกเตอร์ฮ็อดจิ้นหายใจเอาก๊าซพิษ ที่ถูกปล่อยออกจากซากศพและ The Bod in the Pod (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaseAir is a mixture of several gases.
gaseExhaust gases of a car are noxious.
gaseAir is a mixture of gases that we cannot see.
gaseAir is a mixture of gases.
gaseHeat will break this chemical down into harmless gases.
gaseIf we burn fuels such as coal, oil and gas, it gives off various gases.
gaseAir is a mixture of various gases.
gaseThese gases can lead to global warming.

CMU English Pronouncing Dictionary
GASE    G EY1 Z
GASES    G AE1 S AH0 Z
GASEOUS    G AE1 S IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gases    (n) (g a1 s i z)
gaseous    (j) (g a1 s i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gasentladungsglimmlampe {f}; Gasentladungslampe {f}glow-discharge lamp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がせ;ガセ[, gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
ガスエンジン[, gasuenjin] (n) gasengine [Add to Longdo]
ガス状[ガスじょう, gasu jou] (adj-no) gaseous; gasiform [Add to Longdo]
ガス状星雲[ガスじょうせいうん, gasu jouseiun] (n) gaseous nebula [Add to Longdo]
ガセネタ;がせネタ;がせねた[, gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation [Add to Longdo]
リガーゼ[, riga-ze] (n) ligase [Add to Longdo]
因果性[いんがせい, ingasei] (n) causality [Add to Longdo]
泳がせる[およがせる, oyogaseru] (v1) to let someone swim; to let someone go free [Add to Longdo]
猿麻桛(oK)[さるおがせ;サルオガセ, saruogase ; saruogase] (n) (uk) old man's beard (any lichen of genus Usnea) [Add to Longdo]
温暖化ガス[おんだんかガス, ondanka gasu] (n) greenhouse gases; heat-trapping gases [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气体扩散[qì tǐ kuò sàn, ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, / ] gaseous diffusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gase [gaːzə] (n) , pl.
     gases
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top