Search result for

gas

(192 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gas-, *gas*, ga
English-Thai: Longdo Dictionary
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gas[N] ก๊าซ, See also: แก๊ซ, น้ำมันเชื้อเพลิง
gas[VT] เติมแก๊ซ, See also: ปล่อยแก๊ซ, Syn. gas up
gas[VI] ฆ่าด้วยแก๊ส
gas[VI] พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดเหลวไหล, Syn. chatter, gabble, Ant. enuciate
gas[SL] เหล้า (ราคาถูก), See also: สุรา
gash[N] รอยแผลซึ่งแคบลึกบนผิวหนัง, Syn. slash, slice, wound
gasp[VI] อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด), Syn. choke, gag
gasp[VT] พูดกระหืดกระหอบ, See also: อ้าปากหายใจหอบ, Syn. heave, snort
gas up[PHRV] เติมน้ำมัน (รถหรือเครื่องยนต์), Syn. tank up
gasbag[SL] คนขี้โม้, See also: คนคุยโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gas(แกส) n. แก๊ส,ดูgasoline. vt. ใส่แก๊ส. vi. ปล่อยแก๊สออกมา,, See also: gas up เติมน้ำมันเบนซินลงในถัง, Syn. vapour,air
gas bladder n.ถุงอากาศ,ถุงอากาศลอยตัวของปลา
gas chambern. ห้องประหารชีวิตนักโทษด้วยแก๊สพิษ
gas firen. เครื่องปรับอากาศให้อุ่นด้วยแก๊ส
gas fittern. ช่างติดตั้งท่อแก๊ส เตาแก๊ส และอุปกรณ์อื่น ๆ
gas mainn. ท่อขนาดใหญ่ สำหรับนำส่งแก๊สไปยังท่อเล็ก
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
gas stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
gaseous(แก๊ส'เซียส,-เชียส) adj. เป็นแก๊ส,มีลักษณะของแก๊ส., See also: gaseousness n.
gash(แก) vt. ตัดยาวลึก n. แผลตัดยาวลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
gas(n) ก๊าซ,ควัน,ไอพิษ,ลม,อากาศธาตุ
gaseous(adj) มีก๊าซ,เป็นก๊าซ,เป็นอากาศธาตุ
gash(n) แผลยาวลึก
gash(vt) ทำให้เป็นแผลยาวลึก
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
gasoline(n) น้ำมันเบนซิน
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
gasp(vi) หอบ,อ้าปากค้าง
gastric(adj) เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร,เกี่ยวกับการย่อย
GASTRIC gastric juice(n) น้ำย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gasแก๊ส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gas๑. แก๊ส๒. แก๊สธรรมชาติ : ดู natural gas [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gas analyserเครื่องวิเคราะห์แก๊ส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gas capชั้นแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gas coalถ่านหินแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gas cyclingการเพิ่มผลผลิตโดยแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gas economizerเครื่องประหยัดแก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gas engineเครื่องยนต์แก๊ส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gas engineเครื่องยนต์แก๊ส [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gas envelopeเปลวแก๊สชั้นนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasแก็ส , ก๊าซ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Gas แก๊ส
หมวดคุณภาพอากาศและเสียง หมายถึง ของไหลมีปริมาตรหรือรูปทรงไม่แน่นอนที่สามารถ ฟุ้ง กระจาย และเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวหรือของแข็งได้ โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ
หมวดพลังงาน หมายถึง มี 3 ชนิด คือ แก๊สแห้ง แก๊สธรรมชาติ และแก๊สเปียก ดู Dry Gas, Natural Gas, Wet Gas
[สิ่งแวดล้อม]
gasแก๊ส, สถานะหนึ่งของสสาร มีสมบัติฟุ้งกระจายไปจนเต็มภาชนะที่บรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gas Analysis, Arterial Bloodการวิเคราะห์หาปริมาณของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ [การแพทย์]
Gas as fuelก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Gas Capแหล่งปิโตรเลียมที่มีทั้งก๊าซและน้ำมัน, ในแหล่งปิโตรเลียมที่มีทั้งก๊าซและน้ำมัน ก๊าซจะอยู่ส่วนบนของแหล่งกักเก็บ เรียกว่า Gas cap [ปิโตรเลี่ยม]
Gas centrifuge plantโรงงานแบบหมุนเหวี่ยงแก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ด้วยการหมุนเหวี่ยงแก๊สที่ความเร็วสูงมากในเครื่องหมุนเหวี่ยงรูปทรงกระบอก ยูเรเนียม-238 ที่หนักกว่าจะเคลื่อนที่อยู่รอบนอกชิดกับผนัง [นิวเคลียร์]
Gas chromatographyแกสโครมาโตกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas chromatographyก๊าซโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Gas Compressionระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ, ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ
ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ จากก๊าซที่มีแรงดันต่ำจะถูกเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นโดยใช้ปั๊มอัดก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gas cylinder[แก๊ส ไซลินเดอร์] (n) ถังแก๊ส
gasoline (n ) น้ำมันเชื้อเพลิง
gastrointestinal (adj) เกี่ยวกับหรือมีผลต่อกระเพาะอาหารและลำไส้
See also: S. -,
gastrointestinal tractdigestive system ระบบทางเดินอาหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
GASPINGGASPING Episode #1.5 (2008)
( All gasp )( All gasp ) Over My Dead Body (2011)
A gas leak?แก๊สรั่วเหรอคะ? Marvel One-Shot: Agent Carter (2013)
And frank, the old guy gasping for breath upstairs,แล้วก็แฟรงค์ ชายแก่ มีอาการหายใจหอบ Not Cancer (2008)
The gas--มีแก็ส The Itch (2008)
Just the gas buildup in the blockage.แค่แก็สที่ออกมาจากส่วนอุดตัน The Itch (2008)
Three times a week with real gas.3 ครั้งในสัปดาห์ กับแก๊สจริงๆ The Itch (2008)
Ammonia and bleach makes chlorine gas.แอมโมเนียกับสารฟอกขาว สร้างแก๊สคลอรีน The Itch (2008)
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)
for gas things, some cubic...สำหรับก๊าซสิ่งบางลูกบาศก์ ... Gas Pills (2008)
He's got a congenital heart defect... and gastroschisis- a tear in his abdomen.หัวใจของเขาบกพร่องตั้งแต่กำเนิด... และผนังหน้าท้องพิการแต่กำเนิด ผนังท้องของเขาฉีกขาด Pilot (2008)
The gastro and the early birth are from the drugs.ตรงระบบทางเดินอาหารและคลอดก่อนกำหนด สาเหตุมาจากยาเสพติด Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gasMy car burn a lot of gas.
gasThe oil companies increased the price of gas again.
gasWe're getting out of gas.
gasThe car ran out of gas before reaching the city.
gasI blew a gasket.
gasHe devised a new engine to use less gas.
gasThe price of gasoline is so high that we cannot buy a big car.
gasGas seems to be escaping from the pipe.
gasGasoline is sold by the liter.
gasThe gas gives off a strong, bad smell.
gasHe was gasping for breath as he ran.
gasDo you cook by gas or electricity?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมันเบนซินธรรมดา[N] gasoline, See also: regular grade petrol
น้ำมันเบนซินพิเศษ[N] gasoline, See also: super grade petrol
แหวน[N] gasket, See also: washer, Example: รถแล่นออกมาได้หน่อยเดียว น้ำมันเครื่องก็แห้ง ลูกสูบติดแหวนจนลูกสูบหัก, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: โลหะหรือแผ่นหนังที่ทำสำหรับรอง เพื่อกันสึกหรอ หรือให้กระชับแน่น
หอบ[V] pant, See also: gasp for breath, Example: เด็กๆ เล่นวิ่งไล่จับเสียจนหอบไปตามๆ กัน, Thai definition: หายใจถี่ด้วยความเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย
คันเร่ง[N] accelerator, See also: gas pedal, Example: เขาเหยียบคันเร่งเต็มเท้า รถเก๋งคันงามพุ่งทะยานเหมือนลูกธนูหลุดจากแล่ง, Count unit: อัน, Thai definition: ส่วนของเครื่องยนต์ที่ต่อจากคาร์บูเรเตอร์ ทำหน้าที่เร่งเครื่องยนต์ให้ทำงานแรงขึ้น
ปะหงับๆ[ADV] feebly, See also: gaspingly for breath, Syn. กะปลกกะเปลี้ย, Example: ปลาทองผิดน้ำอ้าปากหายใจปะหงับๆ ต้องรีบให้ออกซิเจน, Thai definition: อาการที่ทำปากหงับๆ, อาการร่อแร่จวนตาย
ปั๊ม[N] gas station, See also: petrol station, Syn. ปั๊มน้ำมัน, Example: ที่จังหวัดหนึ่งรถยนต์อาตมาไปจอดเติมน้ำมันที่ปั๊ม เด็กปั๊มจำอาตมาได้พากันมาห้อมล้อมขอลายเซ็น, Count unit: ปั๊ม, แห่ง
พะงาบๆ[V] open, See also: gasp, Syn. พะงาบ, งาบๆ, Example: ฝูงค้างคาวโดนไฟดูดตกมาหลายตัว ตกแล้วยังพะงาบๆ อยู่ ยังไม่ตายดี, Thai definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
ไฟธาตุ[N] gastric juice, See also: gastric ulcer, Example: อาการร้อนมากๆ ก่อนตายโบราณเขาเรียกว่า ไฟธาตุแตก, Thai definition: ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับย่อยอาหาร
โรคกระเพาะ[N] gastritis, Example: โรคกระเพาะมีสาเหตุหนึ่งมาจากความเครียด ความวิตกกังวลทางจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAS    G AE1 S
GASS    G AE1 S
GASE    G EY1 Z
GAST    G AE1 S T
GASH    G AE1 SH
GASP    G AE1 S P
GASPE    G AE1 S P IY0
GAS'S    G AE1 S AH0 Z
GASES    G AE1 S AH0 Z
GASPS    G AE1 S P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gas    (v) (g a1 s)
gash    (v) (g a1 sh)
gasp    (v) (g aa1 s p)
gases    (n) (g a1 s i z)
gasps    (v) (g aa1 s p s)
gassy    (j) (g a1 s ii)
gasbag    (n) (g a1 s b a g)
gashed    (v) (g a1 sh t)
gashes    (v) (g a1 sh i z)
gasify    (v) (g a1 s i f ai)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gasse(n) |die, pl. Gassen| ตรอก, ซอย
Stammgast(n) |der, pl. Stammgäste| แขกประจำ (ร้านอาหารหรือผับ)
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autogenschneiden {n}gas cutting; oxyacetylene cutting [Add to Longdo]
Autogenschweißen {n}gas welding; oxyacetylene welding [Add to Longdo]
Benzinverschwender {m}gas guzzler [Add to Longdo]
Brennschneiden {n} | autogenes Brennschneidengas cutting | oxy-fuel cutting [Add to Longdo]
Elektronenröhre {f}; Ionenröhre {f}gas tube [Add to Longdo]
Entraucher {m}gas purger [am.]; smoke extract [Br.] [Add to Longdo]
Entrauchung {f}gas purge [Am.]; smoke extraction [Br.] [Add to Longdo]
Gas {n} | Gase {pl}gas; fluid | gases [Add to Longdo]
Gasangriff {m} [mil.] | Gasangriffe {pl}gas attack | gas attacks [Add to Longdo]
Gasbehälter {m}gas tank [Add to Longdo]
Gasbeleuchtung {f}gas light [Add to Longdo]
Gasbeton {m}; Leichtbeton {m}gas concrete [Add to Longdo]
Gasblase {f}blowhole [Add to Longdo]
Gasbombe {f} [mil.] | Gasbomben {pl}gas bomb | gas bombs [Add to Longdo]
Gasbrenner {m}blowtorch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
magasin(n) |m| ร้านค้า, ร้านขายของ, See also: S. boutique,

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
VXガス[ブイエックスガス, buiekkusugasu] (n) VX gas [Add to Longdo]
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
お見逃しなく[おみのがしなく, ominogashinaku] (exp) Don't miss it [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, / ] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged, #740 [Add to Longdo]
汽油[qì yóu, ㄑㄧˋ ㄧㄡˊ, ] gas; gasoline, #5,646 [Add to Longdo]
气体[qì tǐ, ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] gas (i.e. gaseous substance), #6,446 [Add to Longdo]
加油站[jiā yóu zhàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ ㄓㄢˋ, ] gas station, #9,776 [Add to Longdo]
瓦斯[wǎ sī, ㄨㄚˇ ㄙ, ] gas, #12,807 [Add to Longdo]
胃炎[wèi yán, ㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, ] gastritis, #18,866 [Add to Longdo]
胃酸[wèi suān, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄢ, ] gastric acid, #24,751 [Add to Longdo]
胃液[wèi yè, ㄨㄟˋ ㄧㄝˋ, ] gastric fluid, #36,560 [Add to Longdo]
防毒面具[fáng dú miàn jù, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, ] gas mask, #48,145 [Add to Longdo]
气焊[qì hàn, ㄑㄧˋ ㄏㄢˋ, / ] gas welding, #100,387 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
画素[がそ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
画素間隔[がそかんかく, gasokankaku] pel spacing [Add to Longdo]
画素進行方向[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path [Add to Longdo]
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array [Add to Longdo]
行の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length [Add to Longdo]
高画質[こうがしつ, kougashitsu] high resolution (of an image) [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
合唱[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
合唱団[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]
合宿[がっしゅく, gasshuku] gemeinsame_Unterkunft [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] die_Haende_falten (zum Gebet) [Add to Longdo]
宿屋[やどや, yadoya] Gasthaus [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] Gastspielreise, Tournee [Add to Longdo]
賀正[がしょう, gashou] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]
賀詞[がし, gashi] Gratulation, Glueckwunsch [Add to Longdo]
[ひん, hin] GAST [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gas \Gas\ (g[a^]s), v. t. [imp. & p. p. {Gassed} (g[a^]st); p.
   pr. & vb. n. {Gassing}.]
   1. (Textiles) To singe, as in a gas flame, so as to remove
    loose fibers; as, to gas thread.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To impregnate with gas; as, to gas lime with chlorine in
    the manufacture of bleaching powder.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. to expose to a poisonous or noxious gas "The protest
    threatened to become violent, and the police gassed the
    demonstrators to force them to disperse."
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gas \Gas\ (g[a^]s), n.; pl. {Gases} (g[a^]s"[e^]z). [Invented by
   the chemist Van Helmont of Brussels, who died in 1644.]
   1. An a["e]riform fluid; -- a term used at first by chemists
    as synonymous with air, but since restricted to fluids
    supposed to be permanently elastic, as oxygen, hydrogen,
    etc., in distinction from vapors, as steam, which become
    liquid on a reduction of temperature. In present usage,
    since all of the supposed permanent gases have been
    liquified by cold and pressure, the term has resumed
    nearly its original signification, and is applied to any
    substance in the elastic or a["e]riform state.
    [1913 Webster]
 
   2. (Popular Usage)
    (a) A complex mixture of gases, of which the most
      important constituents are marsh gas, olefiant gas,
      and hydrogen, artificially produced by the destructive
      distillation of gas coal, or sometimes of peat, wood,
      oil, resin, etc. It gives a brilliant light when
      burned, and is the common gas used for illuminating
      purposes.
    (b) Laughing gas.
    (c) Any irrespirable a["e]riform fluid.
      [1913 Webster]
 
   3. same as {gasoline}; -- a shortened form. Also, the
    accelerator pedal of a motor vehicle; used in the term "
    step on the gas".
    [PJC]
 
   4. the accelerator pedal of a motor vehicle; used in the term
    " step on the gas".
    [PJC]
 
   5. Same as {natural gas}.
    [PJC]
 
   6. an exceptionally enjoyable event; a good time; as, The
    concert was a gas. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Gas is often used adjectively or in combination; as,
      gas fitter or gasfitter; gas meter or gas-meter, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Air gas} (Chem.), a kind of gas made by forcing air through
    some volatile hydrocarbon, as the lighter petroleums. The
    air is so saturated with combustible vapor as to be a
    convenient illuminating and heating agent.
 
   {Gas battery} (Elec.), a form of voltaic battery, in which
    gases, especially hydrogen and oxygen, are the active
    agents.
 
   {Gas carbon}, {Gas coke}, etc. See under {Carbon}, {Coke},
    etc.
 
   {Gas coal}, a bituminous or hydrogenous coal yielding a high
    percentage of volatile matters, and therefore available
    for the manufacture of illuminating gas. --R. W. Raymond.
 
   {Gas engine}, an engine in which the motion of the piston is
    produced by the combustion or sudden production or
    expansion of gas; -- especially, an engine in which an
    explosive mixture of gas and air is forced into the
    working cylinder and ignited there by a gas flame or an
    electric spark.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gas
   n 1: the state of matter distinguished from the solid and liquid
      states by: relatively low density and viscosity; relatively
      great expansion and contraction with changes in pressure
      and temperature; the ability to diffuse readily; and the
      spontaneous tendency to become distributed uniformly
      throughout any container [syn: {gas}, {gaseous state}]
   2: a fluid in the gaseous state having neither independent shape
     nor volume and being able to expand indefinitely
   3: a volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and
     heptane and octane etc.) derived from petroleum; used mainly
     as a fuel in internal-combustion engines [syn: {gasoline},
     {gasolene}, {gas}, {petrol}]
   4: a state of excessive gas in the alimentary canal [syn:
     {flatulence}, {flatulency}, {gas}]
   5: a pedal that controls the throttle valve; "he stepped on the
     gas" [syn: {accelerator}, {accelerator pedal}, {gas pedal},
     {gas}, {throttle}, {gun}]
   6: a fossil fuel in the gaseous state; used for cooking and
     heating homes [syn: {natural gas}, {gas}]
   v 1: attack with gas; subject to gas fumes; "The despot gassed
      the rebellious tribes"
   2: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line},
     {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 gas
 
 
   [as in ?gas chamber?]
 
   1. interj. A term of disgust and hatred, implying that gas should be
   dispensed in generous quantities, thereby exterminating the source of
   irritation. ?Some loser just reloaded the system for no reason! Gas!?
 
   2. interj. A suggestion that someone or something ought to be flushed out
   of mercy. ?The system's getting {wedged} every few minutes. Gas!?
 
   3. vt. To {flush} (sense 1). ?You should gas that old crufty software.?
 
   4. [IBM] n. Dead space in nonsequentially organized files that was occupied
   by data that has since been deleted; the compression operation that removes
   it is called degassing (by analogy, perhaps, with the use of the same term
   in vacuum technology).
 
   5. [IBM] n. Empty space on a disk that has been clandestinely allocated
   against future need.
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 gas
   gas
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gas
   gas
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gas [xɑs]
   gas
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 gas
    gas
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gas [gaːs] (n) , s.(n )
   fluid; gas
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gas-) [gaːs]
   tap [Br.]
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 gas
   gas
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top