ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gans

G AE1 N Z   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gans-, *gans*, gan
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone last night in a gansta SUV gunned down my daughter.มีใครบางคนเมื่อคืน ไอ้อันธพาลรถตู้สีดำ ใช้ปืนฆ่าลูกสาวของฉัน The Revelator (2008)
Let me try gansta: Hells naw.ให้ฉันพูดแบบพวกค้ายา ไม่ว่ะ The Hawking Excitation (2012)
Olivier Gans?โอลิเวอร์ แกนส์? Panama Red (2012)
Who's Olivier Gans?โอลิเวอร์ แกนส์ คือใครกันแน่ Panama Red (2012)
Olivier Gans--are you familiar with him?โอลิเวียร์ แก๊นซ์ พวกคุณ พอจะรู้จักมั้ย Panama Red (2012)
W-we have reason to believe that he and this Gans guy were in contact.ระ เราพอเชื่อได้ว่า เขา และผู้ชายที่ชื่อแก๊นซ์คนนี้ ติดต่อกันอยู่ Panama Red (2012)
Olivier Gans?โอลิเวียร์ แก๊นซ์? Panama Red (2012)
I don't know what game you're playing, but I think you're getting carried away with this Olivier Gans thing.ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังเล่น เกมส์อะไรอยู่ แต่คุณชักจะ ติดลม เรื่อง โอลิเวียร์ แก๊นซ์ ไปหน่อยแล้ว Panama Red (2012)
They're up in arms about Gans. Really?พวกเขาโกรธมากเรื่องแก๊นซ์ จริงเหรอ Panama Red (2012)
Olivier Gans.โอลิเวียร์ แก๊นซ์ Panama Red (2012)
I don't think Olivier Gans is a tie guy.โอลิเวียร์ ไมใช่ ผู้ชายผูกไทค์ Panama Red (2012)
Mr. Gans, is it?คุณแก๊นซ์ใช่มั้ย Panama Red (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะภายใน[n. exp.] (awaiyawa phāinai) EN: internal organs   FR: organe interne [mpl]
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng anthaphān) EN: gang of hooligans ; criminal gang   
กายินทรีย์[n.] (kāyinsī) EN: sensory organs   FR: organe sensoriel [m]
ลำไยแห้ง[n. exp.] (lamyai haēng) EN: dried longans   
เป็ดปากยาวข้างลาย[n. exp.] (pet pāk yāo khāng lāi) EN: Scaly-sided Merganser   FR: Harle de Chine [m] ; Harle écaillé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GANS    G AE1 N Z
GANSEN    G AE1 N S AH0 N
GANSER    G AE1 N S ER0
GANSKE    G AE1 N S K
GANSON    G AE1 N S AH0 N
GANSTER    G AE1 N S T ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甘肃[Gān sù, ㄍㄢ ㄙㄨˋ, / ] Gansu province (Kansu) between Xinjiang and Inner Mongolia in north China, abbr. 甘 or 陇, capital Lanzhou 蘭州|兰州, #7,876 [Add to Longdo]
甘肃省[Gān sù shěng, ㄍㄢ ㄙㄨˋ ㄕㄥˇ, / ] Gansu province (Kansu) between Xinjiang and Inner Mongolia in north China, abbr. 甘 or 陇, capital Lanzhou 蘭州|兰州, #12,951 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, / ] Gansu; respectful, #16,457 [Add to Longdo]
河西走廊[Hé xī zǒu láng, ㄏㄜˊ ㄒㄧ ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 西] Gansu corridor, #52,860 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
願書[がんしょ, gansho] (n) คำร้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gans(n) |die, pl. Gänse| ห่าน
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gans {f} [ornith.] | Gänse {pl} | Gänserich {m}; Ganter {m}; Ganser {m}goose | geese | gander [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form [Add to Longdo]
エレガンス[, eregansu] (adj-na) elegance; (P) [Add to Longdo]
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[, eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang) [Add to Longdo]
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
ガンシクロビル[, ganshikurobiru] (n) ganciclovir [Add to Longdo]
ガンショップ[, ganshoppu] (n) gun shop [Add to Longdo]
ヒト癌細胞;ヒトがん細胞;人癌細胞[ヒトがんさいぼう(ヒト癌細胞;ヒトがん細胞);ひとがんさいぼう(人癌細胞), hito gansaibou ( hito gansaibou ; hito gan saibou ); hitogansaibou ( nin gansaibou ] (n) human cancer cell [Add to Longdo]
ミヤコテングハギ[, miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean) [Add to Longdo]
火山岩尖[かざんがんせん, kazangansen] (n) volcanic spine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
元祖[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
岩石[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
岩礁[がんしょう, ganshou] Felsenriff, Klippe [Add to Longdo]
願書[がんしょ, gansho] schriftliches_Gesuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gans /gans/ 
   goose

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  gans /xɑns/
   1. goose
   2. entire; overall; whole

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top