Search result for

galen

(37 entries)
(0.3169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galen-, *galen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galena[N] แร่ตะกั่วสีน้ำเงิน เทา หรือดำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
galenaกาลีนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
galenicals; galenicsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galenics; galenicalsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galen's Cerateกาเลนซีเลท [การแพทย์]
Galena กาลีนา
แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
galenaกาลีนา, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวกเลดซัลไฟต์ (PbS) มีสีเทาและมีความวาวแบบโลหะ ความถ่วงจำเพาะประมาณ 7.4-7.6 เมื่อถลุงจะได้ตะกั่ว โดยทั่วไปเรียกว่า แร่ตะกั่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Galenaกาลีนา [การแพทย์]
Galenical Preparationsยาเตรียมแบบกาเลน, ยาสมุนไพร, ตำรับกาเลน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
GALENOS: Archers!พลธนู Wrath of the Titans (2012)
Galenos...กาเลโนส Wrath of the Titans (2012)
The Roman anatomist Galen dissected Barbary apes as his models for how the human body works.ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างมนุษ์ชาวโรมันชื่อกาเล็น ได้วิเคราะห์มนุษย์วานรบาร์บารี่ ในแบบจำลองของเขา สำหรับแสดงให้เห็นว่า ร่างกายของมนุษย์ทำงานอย่างไร The Corpse on the Canopy (2013)
His work was widely accepted until the 16th century, when Vesalius, the father of modern anatomy, proved that Galen had made some significant errors.งานของเขาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย จนกระทั้งในช่วงศตวรรษที่16 เมื่อ เวซาลิอัส The Corpse on the Canopy (2013)
My name is Galen Vaughn, and you'd better start talking.ฉันชื่อกาเล็น วอนน์ และนายควรจะสงบปากไว้หน่อย Down the Rabbit Hole (2013)
Galen.แกลีน Rogue One: A Star Wars Story (2016)
You're a hard man to find, Galen.คุณเป็นคนยากที่จะหา, แกลีน Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Galen...แกลีน Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Galen Erso?แกลีน เออโส? Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Jyn Erso, daughter of Galen Erso?จิน เออโส ลูกสาวของ แกลีน เออ โส? Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Galen Erso is vital to the Empire's weapons program.แกลีน เออโส มีความสำคัญต่อ โครงการอาวุธของเอ็มไพร์ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Uh, Galen Erso.อะ, แกลีน เออโส Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แร่ตะกั่ว[n. exp.] (raē takūa) EN: lead ore ; galena   FR: minerai de plomb [m] ; galène [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GALEN    G EY1 L AH0 N
GALENA    G AH0 L IY1 N AH0
GALEN'S    G EY1 L AH0 N Z
GALENICAL    G AH0 L EH1 N IH0 K AH0 L
GALENTINE    G AA0 L EH0 N T IY1 N IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンジクスズメダイ[, tenjikusuzumedai] (n) Bengal sergeant (Abudefduf bengalensis) [Add to Longdo]
ベンガルオオトカゲ[, bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor [Add to Longdo]
ベンガル山猫[ベンガルやまねこ;ベンガルヤマネコ, bengaru yamaneko ; bengaruyamaneko] (n) (uk) leopard cat (Prionailurus bengalensis) [Add to Longdo]
西表山猫[いりおもてやまねこ, iriomoteyamaneko] (n) Iriomote wildcat (Prionailurus bengalensis iriomotensis) [Add to Longdo]
対馬山猫[つしまやまねこ;ツシマヤマネコ, tsushimayamaneko ; tsushimayamaneko] (n) (uk) Tsushima cat (variety of leopard cat, Prionailurus bengalensis euptailurus) [Add to Longdo]
方鉛鉱[ほうえんこう, houenkou] (n) galena [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方铅矿[fāng qiān kuàng, ㄈㄤ ㄑㄧㄢ ㄎㄨㄤˋ, / ] galena [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Galen
   n 1: Greek anatomist whose theories formed the basis of European
      medicine until the Renaissance (circa 130-200)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 galen
   crazy; insane; mad; nuts
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 galena
 
 1. (min.) içinde doğal kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, kukurt kur şunu, galen
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top