Search result for

galeere

(54 entries)
(1.2222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galeere-, *galeere*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา galeere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *galeere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You mean drones, galley slaves.Du meinst Packesel, Galeerensklaven. The Outrage: Part 1 (1980)
Picture this enchanting bay, covered with galleys and hordes of Asian barbarians in this case, Persians but don't repeat it to anyone else mounting an assault on the town where the last of the defenders have just succumbed.Diese liebliche Bucht musst du dir voller Galeeren denken. Und diese unzähligen Galeeren treffen auf die starke Flotte der Perser. Die Einzelheiten sind nicht so wichtig. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- Where is she, look out, lets hear it- Eine Galeere? Wo? Asterix in Britain (1986)
- Why, a ship?- Eine GaleereAsterix in Britain (1986)
- Risks? An armed Roman galley against a little boat.Eine stark bewaffnete Galeere gegen so ein winziges Boot? Asterix in Britain (1986)
- Asterix we could take this big boat... Shht! ...to carry the magic potion all the... way to Brittany, it's a lot better than the little one we have.Asterix, behalten wir doch die Galeere um den Zaubertrank in das britische Dorf zu bringen. Asterix in Britain (1986)
I Say that wouldn't be a Roman galley, would it?Ich sage, eine römische GaleereAsterix in Britain (1986)
this is no galley ship.Dies ist keine GaleerePirates (1986)
"There are those boats that come to avenge sunken galleys, those that grow old, never setting sail."Manche Barkassen kommen, um die gesunkenen Galeeren zu rächen, manche werden alt, ohne je in See zu stechen. Desembarcos (1989)
Did I not send them to the galleys?Dank dir konnte ich sie auf die Galeeren schicken. Marquis (1989)
This place is such a hassle.Ist doch wie auf der Galeere hier. Riens du tout (1992)
I wasn't planning on staying anyway.Ich wollte sowieso nicht auf der Galeere bleiben. Riens du tout (1992)
First to Brussels, that will do us good, to come out of this galley, and then many other cities.Zuerst nach Brüssel, das wird gut tun, aus dieser Galeere zu kommen, und dann noch viele andere Städte. The Diary of Lady M (1993)
Precision galley sponge.Präzisions-Galeeren-Schwamm. Schizopolis (1996)
Apart from me, I'm an old galleon about to sink.Ich bin eine alte Galeere, die langsam versinkt. Aber es ist Frühling, alles sprießt. Sade (2000)
Do you remember the rowing scene in Ben Hur?Erinnerst du dich an die Szene auf der Galeere in Ben Hur? I Solemnly Swear (2003)
Those are Vietcong man-of-wars.Das sind Vietcong-Galeeren. The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
That's the Portuguese Man Of War.Portugiesische Galeere genannt. Alex Rider: Operation Stormbreaker (2006)
You're working me to the bone!Ist ja wie auf der GaleereDe l'autre côté du lit (2008)
Will we hear of Caesar's female legions and female galley slaves who of course took up 50% of the ranks of history, though they never existed?Hört man jemals etwas von weiblichen Legionären oder Galeerensklaven Cäsars, die natürlich 50 % der historischen Ränge beanspruchten, obwohl sie nie existiert haben? Polytechnique (2009)
Send him to the galleys.Auf ihn wartet die Galeerenstrafe. Cartouche, le brigand magnifique (2009)
He'll make a great galley slave.Aus Afrika. Ich werde ihn auf den Galeeren einsetzen. Cartouche, le brigand magnifique (2009)
He escaped after a 22-year sentence to the galleys.Als Galeerenhäftling ergriff er in Toulon die Flucht. Cartouche, le brigand magnifique (2009)
But his nephew was sent to the galleys lately.Sein Neffe wurde auf die Galeeren geschickt. Cartouche, le brigand magnifique (2009)
We're rowing like a bunch of Viking slaves.Wir rudern hier wie so ein paar Galeerensklaven. Going the Distance (2010)
You had a cock like a galley slave.Soweit ich mich erinnern kann, hattest du den Balken einer GaleereMemoria de mis putas tristes (2011)
I didn't kill I didn't steal But my mothet I didn't believeIch habe nicht getötet, ich habe nicht geklaut, aber ich habe meiner Mutter nicht geglaubt, und ich erinnere, dass sie mich liebte, während ich in der Galeere ruderte. Guilty (2011)
It needs a tight ship and I'm the captain.Und damit die Galeere nicht aus dem Ruder läuft, haben Sie mich als Käpt'n. Screwed (2011)
He was having Cafer Agha prepare 200 galleons for the Rhodes campaign.Er bat Agha Cafer darum, 200 Galeeren für den Rhodos-Feldzug klarzumachen. Episode #1.1 (2011)
Are we building 200 galleys now?Bauen wir jetzt 200 Galeeren? Episode #1.4 (2011)
Have you thought of how our galleys would navigate the river?Und überlegt, wie unsere Galeeren auf dem Fluss navigieren? Episode #1.5 (2011)
My Pasha, we can construct a narrow fleet to navigate the river.Mein Pascha, wir können wendige Galeeren für den Fluss bauen. Episode #1.5 (2011)
A narrow fleet?Wendige Galeeren? Episode #1.5 (2011)
It is an honour for me to introduce our new galleys.Es ist mir eine Ehre, unsere neuen Galeeren vorzustellen. Episode #1.7 (2011)
The new narrow galleys are also laid down, they are in progress.Die neuen, schmaleren Galeeren liegen auch schon auf Kiel, an denen wird gebaut. Episode #1.7 (2011)
Pargalı's narrow galleys are being built.Pargalıs schmale Galeeren werden bereits gebaut. Episode #1.7 (2011)
Calling those delicate boats "galleys" is an insult to our fleet, Your Majesty.Diese zierlichen Boote "Galeeren" zu nehmen, ist eine Beleidigung unserer Flotte, Eure Majestät. Episode #1.7 (2011)
Your Majesty, since these galleys are narrow they have better mobility.Eure Majestät, da diese Galeeren so schmal sind, sind sie beweglicher. Episode #1.7 (2011)
You somehow made those narrow gallows reality.Ihr habt es geschafft, dass die schmalen Galeeren gebaut wurden. Episode #1.7 (2011)
"Pray, what means have you to keep me from the galley, or the gallows?""Bete, wie willst du mich abhalten von der Galeere oder dem Galgen?" Under God's Power She Flourishes (2011)
I have arranged the galley to take us away.Die Galeere wird uns fortbringen. Episode #1.21 (2011)
The galley is anchored in the other bay.Die Galeere liegt in einer anderen Bucht. Episode #1.21 (2011)
With his brave army of 115, 000 fearless men from Rumelia and Anatolia large barges, galleys, and galleons which were built over several months at our shipyard with his fleet of 700 ships bedecked with thousands of paddlers and cannons, he sailed to the Mediterranean.Mit seinem tapferen Heer aus 115.000 furchtlosen Männern aus Rumelien und Anatolien, großen Kähnen, Galeeren und Galeonen, die im Verlauf mehrerer Monate in unseren Werften gebaut wurden, mit seiner Flotte aus 700 Schiffen, ausgestattet mit Tausenden Ruderern und Kanonen, segelte er ins Mittelmeer. Episode #1.19 (2011)
Forty galleys are being built in Gelibolu.40 Galeeren werden in Gelibolu gebaut. Episode #1.15 (2011)
They are working day and night to build two hundred new galleys.Sie arbeiten Tag und Nacht, um 200 neue Galeeren zu bauen. Episode #1.17 (2011)
Last spring I set out from Gallipoli with my own meagre galley.Im letzten Frühjahr machte ich mich von Gallipoli in meiner eigenen Galeere auf. Episode #1.17 (2011)
Piri Reis, I would like to be on your galley on campaign.Piri Reis, ich wäre während des Feldzugs gern an Bord Eurer GaleereEpisode #1.17 (2011)
Designing new galleys?Neue Galeeren entwerfen? Episode #1.22 (2011)
During the Rhodes campaign when we were on your galley one night, you said that if we return victorious from Rhodes...Als Ihr während des Rhodos-Feldzuges eines Nachts auf Eurer Galeere wart, sagtet Ihr, wenn wir siegreich von Rhodos Episode #1.24 (2011)
They say that His Majesty's galley has sunk.Man sagt, dass die Galeere Seiner Majestät sank. Episode #1.20 (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galeere {f} | Galeeren {pl}galley | galleys [Add to Longdo]
Röhrenqualle {f}; Portugiesische Galeere {f} [zool.]Portuguese man-of-war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Galeere [galeːrə] (n) , s.(f )
     galley
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top