Search result for gags (566 entries) (0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gags-, *gags*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gags มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gags*)
English-Thai: Longdo Dictionary
lollygag(vi) เอ้อระเหย, อ้อยอิ่ง เช่น We know you might lollygag on your lunch hour., S. idly pass time,
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accept mortgageรับจำนอง
baggage carouselสายพานลำเลียงกระเป๋า
Engagement Order ใบสั่งที่เป็นข้อผูกพัน
lollygag (vi) อ้อยอิ่ง
See also: S. idly pass time,
mortgage actนิติกรรมจำนอง
tuggageการโยน การพ่วง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gag    [N] สิ่งปิดปากไม่ให้มีเสียงลอดออกมา, See also: ผ้าปิดปาก, สิ่งที่ใช้อุดปาก, การจำกัดการพูด
gag    [N] มุขตลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: มุข, การเล่าเรื่องตลก, Syn. prank
gag    [VT] อุดปาก, See also: ปิดปาก
gag    [VI] คลื่นเหียน, See also: สำรอก, คลื่นไส้อาเจียน
gag    [VI] พูดตลก, See also: กล่าวคำคม, เล่นลิ้น
gaga    [ADJ] คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงใหล, เป็นปลื้ม, Syn. driveling, Ant. repelled
gaga    [SL] งุนงง, See also: มึนงง
gaga    [SL] บ้า, See also: เป็นประสาท, ไม่ปกติ
gage    [N] ของประกัน, See also: หลักทรัพย์ค้ำประกัน, Syn. pledge, hostage
gage    [N] การท้าทายให้ต่อสู้
gage    [VT] ให้ของไว้เป็นประกัน, See also: เอาของค้ำประกัน
gage    [N] เครื่องวัดระดับ, Syn. gauge
degage    [ADJ] ง่ายๆ สบายๆ
engage    [VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, รบ, Syn. fight
engage    [VI] ต่อสู้, See also: สู้รบ, รบ, Syn. fight
engage    [VT] ทำให้เริ่มทำงาน, See also: เริ่มเดินเครื่องทำงาน, Syn. activate
engage    [VT] มีส่วนร่วม, Syn. involve, take part in
engage    [VT] ว่าจ้าง, See also: จ้างให้ทำงาน, Syn. employ, hire
engage    [VT] หมั้นหมาย, Syn. betroth
gaggle    [VI] ส่งเสียงร้องเอะอะ, See also: ส่งเสียงร้องโวยวาย
gaggle    [N] ฝูงห่าน, Syn. herd
gaggle    [N] กลุ่มคนที่ส่งเสียงดัง, See also: กลุ่มคนที่ไม่เป็นระเบียบ
baggage    [N] กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage, suitcase
engaged    [ADJ] ซึ่งกำลังสู้รบ
engaged    [ADJ] ซึ่งหมั้นหมายกัน, Syn. affianced, betrothed
engaged    [ADJ] ที่กำลังยุ่งอยู่กับ, See also: ยุ่งอยู่กับ, ไม่ว่าง, ที่กำลังทำงานอยู่, Syn. busy, occupied
luggage    [N] กระเป๋าเดินทาง, See also: หีบห่อเดินทาง, Syn. baggage, suitcase
engaging    [ADJ] เป็นที่ดึงดูดใจ, See also: มีเสน่ห์, Syn. attractive, charming, pleasant
mortgage    [N] การจำนอง, See also: สัญญาจำนอง
mortgage    [VT] จำนอง, See also: เอาเข้าจำนอง, Syn. hypothecate
disengage    [VT] เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengage    [VI] เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
engage in    [PHRV] ทำให้เกี่ยวพันกับ, See also: ทำให้เข้าร่วม, ทำให้มีส่วนร่วมกับ
engage to    [PHRV] หมั้นหมายกับ, Syn. betroth to, promise to
mortgagee    [N] ผู้รับจำนอง
mortgager    [N] ผู้จำนอง, Syn. creditor
mortgagor    [N] ผู้จำนอง, Syn. mortgager
disengaged    [ADJ] ที่เป็นอิสระ, See also: ที่หลุดพ้น
engagement    [N] การสัญญา, See also: การทำข้อตกลง, การนัดหมาย, Syn. appointment, commitment
engagement    [N] การสู้รบ, See also: การทำสงคราม, Syn. battle, combat
engagement    [N] การหมั้น, Syn. betrothal, commitment
engagement    [N] งานระยะสั้น
engagement    [N] สภาวะที่กำลังทำงานอยู่
remortgage    [VI] จำนองใหม่
baggage car    [N] รถขนกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร, Syn. luggage van
engage with    [PHRV] เข้าโจมตี (ข้าศึก), Syn. join with
engage with    [PHRV] เชื่อมต่อเข้ากับ, See also: ประสานกับ
baggage room    [N] ที่ฝากกระเป๋า, Syn. checkroom, left luggage room
be engaged in    [PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ
disengagement    [N] ความเป็นอิสระ, See also: ความหลุดพ้น, Syn. withdrawal, disentanglement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Plastigageพลาสทิเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority of mortgagesการจำนองลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngeal reflex; reflex, gagรีเฟล็กซ์ขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loss of engagementการเสียรายได้จากการรับจ้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
later mortgageeผู้รับจำนองรายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, gagกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
later mortgageการรับจำนองรายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-engagement orderคำสั่งให้รับกลับเข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of mortgageสิทธิจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, gag; reflex, pharyngealรีเฟล็กซ์ขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, pharyngeal; reflex, gagรีเฟล็กซ์ขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sub-mortgageการจำนองช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sur mortgageโดยมีจำนองเป็นประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsequent mortgagorผู้จำนองลำดับหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second mortgageการจำนองอันดับถัดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint mortgageการรับจำนองร่วม [ดู contributory mortgage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
megagametophyte; female gametophyteแกมีโทไฟต์เพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortgageการจำนอง [ดู hypothecate; hypoth่que] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage clauseข้อกำหนดผู้รับจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage guaranteeการค้ำประกันการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage guarantee certificateเอกสารค้ำประกันการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage insuranceการประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgageeผู้รับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgagorผู้จำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consolidation of mortgagesการรวมจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive engagementปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed-end mortgageการจำนองที่ไม่ยอมให้เพิ่มจำนวนหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory mortgageการรับจำนองร่วม [ดู joint mortgage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral mortgageการจำนองเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge; gageเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gag๑. เครื่องถ่างปาก๒. ขย้อน [มีความหมายเหมือนกับ retch] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gag lawกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gag lawกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gag reflex; reflex, pharyngealรีเฟล็กซ์ขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gage๑. จำนำ๒. การจำนำ๓. ของจำนำ [ดู pledge และดู pawn ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gage; gaugeเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaggingการขย้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
female gametophyte; megagametophyteแกมีโทไฟต์เพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
foreclosure of mortgageการบังคับเอาทรัพย์จำนองหลุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first mortgageการจำนองลำดับแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of mortgageการบังคับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extent of mortgageขอบเขตแห่งสิทธิจำนอง, สิทธิจำนองครอบเพียงใด (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engaged columnเสาแนบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagementการหมั้น [ดู betrothal] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
engagementข้อผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement giftของหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement to marryการหมั้น [ดู betrothal] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wraparound mortgageการจำนองเพิ่ม, การจำนองลำดับหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chattel mortgageการจำนองทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Mortgage loanเงินกู้โดยมีการจำนอง [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft mortgagesการจำนองอากาศยาน [TU Subject Heading]
Baggage handlingการขนถ่ายสัมภาระ [TU Subject Heading]
Luggageเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]
Luggage industryอุตสาหกรรมเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]
Mortgage guarantee insuranceประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Mortgage life insuranceประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง [TU Subject Heading]
Mortgage loansการกู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์มาจำนอง [TU Subject Heading]
Mortgage-backed securitiesตราสารหนี้หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Mortgagesจำนอง [TU Subject Heading]
Ship mortgagesการจำนองเรือ [TU Subject Heading]
Strain gagesอุปกรณ์วัดความเครียดของวัสดุ [TU Subject Heading]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
Flexible Engagementความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น " ความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่นเป็นข้อเสนอของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่เสนอในการประชุมรัฐมนตรีต่าง ประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting : AMM) ครั้งที่ 31 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการหารือและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างและเป็นกันเองในเรื่องหรือประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรือที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความ มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันสืบเนื่องจากการที่อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ และอยู่ในภาวะที่เผชิญปัญหาท้าทายต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน " [การทูต]
Forward Engagement การทูตเชิงรุก ยุทธศาสตร์กรอบใหญ่ในนโยบายต่างประเทศของไทย ที่มีเป้าหมายที่จะขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกมิติความร่วมมือกับ ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศทั่วโลก เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสำหรับประชาคมโลก [การทูต]
international engagementsความตกลงระหว่างชาติ คำมั่นสัญญาระหว่างชาติ [การทูต]
Land mortgageหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน [การบัญชี]
Legal mortgageหลักทรัพย์ทางกฎหมาย [การบัญชี]
Mortgageจำนอง [การบัญชี]
Descend and Engagementส่วนนำเลื่อนจากในช่องท้องลงมาอยู่ในอุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engageเลื่อนมาชนกัน [การแพทย์]
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]
Gaggingการขย้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gagI have a previous engagement at ten.
gagThey have announced their engagement.
gagCould you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?
gagWhere is the baggage for flight JL 123?
gagI am very happy to hear about your engagement.
gagIt looks like your luggage is on the next flight.
gagShall I carry your baggage?
gagLet me relieve you of your baggage.
gagAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
gagHow many pieces of baggage do you have?
gagShall I carry your baggage?
gagThe number is engaged.
gagCan I check my baggage here?
gagYou can weigh your baggage in this balance.
gagThis baggage three times as heavy as that one.
gagThis baggage is too big to send by mail.
gagI want this luggage taken to my room at once.
gagI want this luggage taken to my room at once.
gagWhat shall I do with his luggage?
gagJust help me with this baggage.
gagCould you keep this luggage until 3 p.m?
gagI can't carry all that baggage.
gagPlease help me with this heavy baggage.
gagThis essay is about a piece of luggage.
gagThis essay is about a piece of luggage.
gagI congratulate you on your engagement.
gagJill is engaged to jack.
gagSend for the baggage immediately.
gagMrs. Smith is actively engaged in volunteer work.
gagThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.
gagThe doctors are engaged in cancer research.
gagAt that time she was engaged in operating a tractor.
gagThe actress said that she was engaged to a banker.
gagThe vigorous man is engaged in diverse activities.
gagThe vigorous man is engaged in diverse activities.
gagThe vigorous man is engaged in diverse activities.
gagThe line is engaged.
gagPlease have my baggage had to the station.
gagFinally, my sister got engaged.
gagWhere can I pick up my baggage?
gagTom is engaged to Ruth.
gagTo prevent hijacks, all carry-on baggage is carefully inspected.
gagBrian, in his pajamas, is engaged in reading in the house in the morning.
gagLet a porter carry your baggage.
gagDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
gagPlease have the porter take the baggage to our room.
gagBob has been engaged to Mary for over a year.
gagOthers engage in volunteer work.
gagSome of the luggage has not arrived yet.
gagYou can leave now. I'll see to our luggage.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baggage(แบก'เกจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage
blue gag n.เรื่องตลกไม่เข้าเรื่องที่ไม่อาจนำขึ้นแสดงได้
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.
degage(เดกาเจ') adj.,F. ง่าย,อิสระ,ไม่มีอะไรมาบังคับ
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
engagement ringแหวนหมั้น
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด
gag(แกก) {gagged,gagging,gags} vt.,n. ปิดปาก,อุดปาก,ใช้เครื่องถ่างปาก,จำกัดการพูด,พูดโดยไม่มีบท,สอดแทรกนอกบท vi. หายใจไม่ออก,พูดตลก,สอดแทรกบทตลก,พูดตลก. n. เครื่องถ่างปาก,สิ่งที่ใช้อุดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด,เรื่องตลก,กลอนสด,การพูดโดยมีบท คำที่มีความ
gag law n.กฏจำกัดเสรีภาพการพูด,กฎหมายปิดปาก
gag ruleกฏจำกัดเสรีภาพการพูด,กฎหมายปิดปาก
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน,การท้าทาย,ของประกัน. vt. ประกัน,ให้คำมั่น, Syn. gauge
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
gagger(แกก'เกอะ) n. ผู้อุดหรือปิดปากคนอื่น,สิ่งที่ใช้อุดปาก,คนที่พูดสอดแทรกเรื่องตลก,คนที่พูดกลอนสด,คนที่พูดโดยไม่มีบท
gaggle(แกก'เกิล) {gaggled,gaggling,gaggles} vi. (ห่าน) ร้องเสียงก๊าบ ๆ (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ n. ฝูงห่าน,เสียงร้องดังกล่าว
gagman(แกก'แมน) n. คนเขียนบทตลกสำหรับนักแสดง, Syn. gagster -pl. gagmen
gagreinn. บังเหียนม้า
luggage(ลัก'กิจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง., Syn. baggage,bags
mortgage(มอร์'กิจฺ) n.,v. การจำนอง,จำนอง,ให้คำมั่น,เป็นพันธะ
mortgagee(มอร์กะจี') n. ผู้รับจำนอง
mortgager(มอร์'กะเจอะ) n. ผู้จำนอง
mortgagor(มอร์'กะเจอะ) n. ผู้จำนอง
pressure gageเครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
rain gagen. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน,มาตรวัดน้ำฝน
water gagen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
gag(n) การอุดปาก,การปิดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด
gag(vt) อุดปาก,ปิดปาก,สวมบังเหียนปาก
gage(n) ของประกัน,ขนาด,เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ
gage(vt) ให้เป็นประกัน,วัดดู,ประมาณ,หยั่งดู
luggage(n) หีบ,กระเป๋าเดินทาง,หีบห่อ
mortgage(n) การจำนอง
mortgage(vt) จำนอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบการ    [V] engage in business, See also: invest, run, manage, Syn. ประกอบกิจการ, Example: องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร, Thai definition: ดำเนินกิจการ
ค่าน้ำนม    [N] money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
ใช้กำลัง    [V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
อุปกรณ์การเดินทาง    [N] luggage, See also: baggage, Syn. เครื่องมือเดินทาง
พนักงานยกกระเป๋า    [N] porter, See also: baggage man
มีเพศสัมพันธ์    [V] engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
ลูกหนี้    [N] debtor, See also: mortgagor, Ant. เจ้าหนี้, Example: หลังสงครามเยอรมนีเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่มีเจ้าหนี้ถึง 11 ราย มีหนี้สินจำนวน 3.3 หมื่นล้านเหรียญ, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่เป็นหนี้
สัมภาระ    [N] luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมั้น    [V] be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
ถอนหมั้น    [V] break off one's engagement, See also: withdraw one's engagement, disengage, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว, Thai definition: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
มีธุระ    [V] be busy, See also: have an errand, be engaged, Syn. ติดธุระ, ไม่ว่าง, Example: ก่อนเขียนเรื่องนี้ขึ้น ผมก็มีธุระอีกตามเคย ทำให้งานออกมาล่าช้า
เรื่องขบขัน    [N] comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count unit: เรื่อง
เรื่องตลก    [N] joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count unit: เรื่อง
ว่างงาน    [V] be free, See also: be not engaged, be at leisure, Example: พอถึงฤดูแล้งชาวนาจึงจะว่างงานปลูกข้าวมาทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้, Thai definition: ไม่ต้องทำงาน, ไม่ต้องทำกิจธุระ
ว่าจ้าง    [V] hire, See also: employ, engage, Syn. จ้าง, Example: ผู้เสียผลประโยชน์ว่าจ้างมือปืนมาสังหารผู้ตายเพราะถูกผู้ตายหักหลัง, Thai definition: ตกลงให้ทำงานโดยให้ค่าตอบแทน
เหมา    [V] hire, See also: rent, charter, engage, lease, Syn. ว่า, ว่าจ้าง, Example: ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: ว่าจ้างทั้งหมด
ประมือ    [V] engage, See also: fight hand to hand, begin battle with, assail, attack, Example: สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผมอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ถึง 3 ปีโดยไม่เคยพบหน้าทหารญี่ปุ่นและไม่เคยประมือกันเลย, Thai definition: ปะทะกัน, สู้กัน, รบกัน
ผูกเวร    [V] hold grudge against, See also: seek revenge, bear someone a grudge, start a feud with, enter into a feud, engage in endl, Syn. จองเวร, Example: ผู้ใดผูกเวรต่อกัน ผู้นั้นจะได้รับความทุกข์ไปตลอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: เอาใจไปติดพันแน่นกับความพยาบาทหรือความปองร้ายต่อผู้อื่น
เข้าเกียร์    [V] put in gear, See also: change the gears, put into gear, go into gear, engage the gears, Example: เขาเข้าเกียร์ให้เป็นเกียร์ต่ำ เมื่อถึงสะพานที่ทอดข้ามคลองสายแคบๆ, Thai definition: ผลักดันคันเกียร์รถเพื่อเปลี่ยนระดับความเร็วของเครื่องยนต์
ความหลุดพ้น    [N] extrication, See also: disengagement, release, Syn. การหมดกิเลส, การหลุด, การเป็นอิสระ, Example: ธรรมะทำให้เขาเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส
จองที่    [V] reserve, See also: book, make a reservation, engage, Syn. จองที่นั่ง
ง่วน    [V] engross, See also: occupy, absorb, engage, Syn. ใส่ใจ, สนใจ, ขะมักเขม้น, ตั้งใจ, Ant. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: ช่วงใกล้สอบนักเรียนจะง่วนอยู่กับการอ่านหนังสือ, Thai definition: เพลินทำเพลินเล่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
งัดข้อ    [V] arm-wrestle, See also: engage in arm wrestling, Example: ถ้าต้องงัดข้อกันเมื่อไหร่ รับรองได้เลยว่าเธอแพ้ฉันแน่ๆ, Thai definition: เกร็งแขนขัดกัน แล้วออกกำลังกดให้แขนอีกฝ่ายหนึ่งล้มลง
ปิดปาก    [V] gag, See also: silence somebody, close one's mouth, Example: พยานในคดีฆาตกรรมปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด, Thai definition: ไม่พูด หรือห้ามไม่ให้พูด
พันตู    [V] fight, See also: engaged in combat, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, Example: ผมไม่ปรารถนาจะเข้าไปพันตูกับฝ่ายเขาเด็ดขาด, Thai definition: ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน, Notes: (ชวา)
มุขตลก    [N] gag, See also: funnies, jest, joke, Syn. คำพูดตลก, Example: ผมต้องพูดอยู่นานสองนาน เขาถึงยอมเชื่อว่าเป็นของจริง ไม่ใช่มุขตลก, Count unit: มุข
ตาม    [V] invite, See also: engage, send for, Syn. เชิญ, เรียกตัว, Example: เขารีบไปตามคุณหมอมาดูอาการคุณตาที่ป่วยหนัก, Thai definition: เรียกตัวมา, เชิญมา
ตะลุมบอน    [V] wrestle with, See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand, Syn. ต่อสู้, รบ, Example: พอปืนใหญ่หยุดยิงทหารก็เข้าตะลุมบอน, Thai definition: ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างชุลมุน, ต่อสู้กันอย่างชุลมุน
ตะเฆ่    [N] barrow, See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs, Syn. รถสาลี่, รถลากเข็น, Example: เขาใช้ตะเฆ่ขนของ, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ
ติดงาน    [V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดธุระ, Example: วันนี้เขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะติดงานด่วน, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ติดธุระ    [V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดงาน, Example: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อติดธุระ จึงไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ตุนาหงัน    [V] be betrothed to, See also: engage for marriage, be engaged to, Thai definition: หมั้นไว้เพื่อแต่งงาน, Notes: (ชวา)
ทองหมั้น    [N] engagement gold, See also: betrothal gold, Example: พ่อแม่ต้องขายทรัพย์สิน จำนำที่ดิน เพื่อจะเป็นสินสอดทองหมั้นในการสู่ขอภรรยาให้ลูกชาย, Thai definition: ทองคำที่ฝ่ายชายมอบให้ไว้แก่ฝ่ายหญิง แสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
ทำมาค้าขาย    [V] trade, See also: engage in trade, do business, Syn. ประกอบการค้า, ค้าขาย, Example: ไทยทำมาค้าขายกับจีน โดยไทยจัดอยู่ในอันดับ 8 ของคู่ค้ากับจีนทั้งหมด
ทำสวน    [V] garden, See also: grow tree crops, plant, grow, engaged in farming, Syn. ทำไร่ทำสวน, ทำสวนทำไร่, Example: ครอบครัวของเขาทำสวนทุเรียนอยู่ที่จันทบุรี, Thai definition: เพาะปลูกพืชเพื่อเก็บผล
ทำนา    [V] farm, See also: do rice farming, be engaged in farming, Syn. ทำไร่ทำนา, ปลูกข้าว, Example: ชาวนาบริเวณนี้ทำนาปีละ 2 ครั้ง, Thai definition: เพาะปลูกและบำรุงรักษาต้นข้าว
ทำ    [V] work, See also: be engaged in, Syn. ประกอบการงาน, Example: พ่อแม่ของเขาทำสวนผลไม้ เพื่อหาเงินส่งเขาเรียน
รบพุ่ง    [V] battle, See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้, รบ, Example: อิรักรบพุ่งกับอิหร่านถึง 7 - 8 ปี จนเงินหมด
ประจัญบาน    [V] fight, See also: battle, confront, engage in a hand-to-hand fight, Syn. รบ, ต่อสู้, ออกศึก, รบพุ่ง, โรมรัน, สู้รบ, Ant. ถอย, Example: ทหารประจัญบานกับข้าศึกที่ชายแดน, Thai definition: รบอย่างตะลุมบอน
ประกบ    [V] dovetail, See also: splice, join, mesh, engage, Syn. แนบชิดกัน, ทาบกัน, ประสาน, ยึด, ติด, Example: ช่างไม้กำลังประกบวงกบกับบานประตูเข้าด้วยกัน
ปราศรัย    [V] address, See also: speak, make a speech, be engaged in conversation, Syn. พูด, อภิปราย, Example: หัวหน้าพรรคเดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วยเพื่อช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ซ้อมรบ    [V] maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai definition: ทดลองรบ
โซรมโรม    [V] engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Syn. รุมรบกัน
โซรมโรม    [V] engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Thai definition: รุมรบกัน
กระเป๋าเดินทาง    [N] baggage, See also: luggage, suitcase, traveling bag, trunk, Example: เขาสามารถออกแบบกระโปรงรถที่มีความจุมากพอที่จะจุกระเป๋าเดินทางมากใบที่สุดได้, Count unit: ใบ, ลูก
การนัด    [N] appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
การชน    [N] fight, See also: encounter, engagement, Syn. การต่อสู้, Example: การชนกันระหว่างพรรคการเมือง 2 พรรคนับวันยิ่งดุเดือดขึ้นทุกที
ข้องเกี่ยว    [V] associate, See also: concern, relate, involve, engage, Syn. เกี่ยวข้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, พัวพัน, เกี่ยวพัน, Example: เยาวชนหลายๆ คนมักจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดกระทั่งตกเป็นทาสของมัน, Thai definition: ติดต่อผูกพัน
ดำเนินการ    [V] manage, See also: carry out, conduct, engage in, do, perform, proceed, carry on, execute, Syn. กระทำ, ทำ, ลงมือ, จัดการ, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Example: รัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้
ติดพัน    [V] be engaged in/on, See also: pay attention to, occupy oneself in/with, Example: เขาติดพันกับงานจนไม่อยากหยุดไปไหนเลย, Thai definition: เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of   FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ชนะการแข่งขัน[v. exp.] (chana kān khaengkhan) FR: gagner la partie
ชนะขาดทิ้งห่าง[v. exp.] (chana khāt thing hāng) FR: gagner haut la main
ชนะเลิศ[v.] (chanaloēt) EN: win championship   FR: être champion ; gagner le championnat
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songkhrām) EN: defeat the war ; conquer   FR: gagner la guerre ; vaincre
ชนะสองประตูต่อหนึ่ง[v. exp.] (chana søng pratū tø neung) FR: gagner deux buts à un
ชนะสองต่อหนึ่งเซต[v. exp.] (chana søng tø neung set) FR: gagner deux sets à un
ชนะอย่างหวุดหวิด[v. exp.] (chana yāng wutwit) EN: edge out   FR: gagner sur le fil
เชื้อ[v.] (cheūa) EN: invite ; request ; engage   
เฉือนชนะ[v. exp.] (cheūoen chana) EN: edge out   FR: gagner sur le fil
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ได้[v.] (dāi = dai) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain   FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้เงิน[v.] (dāi ngoen) EN: earn (money)   FR: gagner de l'argent ; faire de l'argent
ได้เงินเดือน ละ ...[v. exp.] (dāi ngoen deūoen la ...) EN: earn ... (+ amount) a month   FR: gagner ... (+ chif.) par mois
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
ได้รับอิสรภาพ[v. exp.] (dāirap itsaraphāp) EN: win independent   FR: gagner son indépendance
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
หาเลี้ยงชีพ[v. exp.] (hā līengchīp) EN: earn one's living ; make a living   FR: gagner sa vie
หาเงิน[v. exp.] (hā ngoen) EN: earn money ; make money   FR: gagner de l'argent ; trouver de l'argent
หีบห่อเดินทาง[n. exp.] (hīphø doēnthāng) EN: baggage ; luggage   FR: bagage [m]
หอมดี[v. exp.] (høm dī) EN: have a nice smell   FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
ห้องรับฝากกระเป๋า[n. exp.] (hǿng rap fāk krapao) EN: left-luggage office   FR: consigne [f]
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock   FR: engager ; gager ; mettre en gage
จำนอง[v.] (jamnøng) EN: mortgage ; pledge   FR: hypothéquer
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
เจ้าของโรงรับจำนำ[n. exp.] (jaokhøng rōng rap jamnam) EN: pawnbroker   FR: prêteur sur gages [m] ; prêteuse sur gages [f]
เจ้าหนี้จำนอง[n. exp.] (jaonī jamnøng) EN: mortgagor   
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation   FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองแล้ว[X] (jøng laēo) EN: engaged   
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage   FR: réserver une place
แก๊ก[n.] (kaek) EN: joke ; gag   
การจำนำ[n.] (kān jamnam) FR: engagement [m] ; emprunt gagé [m]
การจำนอง[n.] (kān jamnøng) EN: mortgage   
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting   FR: rendez-vous [m]
การรับพนักงาน[n. exp.] (kān rap phanak ngān) FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
การรับพนักงานเข้ามา[n. exp.] (kān rap phanak ngān khao mā) FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
เก[n.] (kē) EN: gage ; meter   
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำพูดสัปดน[n. exp.] (khamphūt sappadon) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language   FR: langage obscène [m]
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through   FR: s'engager ; pénétrer ; entrer

CMU English Pronouncing Dictionary
GAG    G AE1 G
GAGE    G EY1 JH
GAGS    G AE1 G Z
GAGEN    G AE1 G AH0 N
GAGEL    G AE1 G AH0 L
GAGER    G EY1 G ER0
GAGAN    G EY1 G AH0 N
GAGNE    G AE1 G N IY0
GAGNE    G EY1 N IY0
GAGGLE    G AE1 G AH0 L
ENGAGE    EH0 N G EY1 JH
GAGNER    G AE1 G N ER0
GAGLIO    G AE1 G L IY0 OW0
GAGNON    G AE1 N Y AH0 N
MCGAGH    M AH0 G AO1
GAGGED    G AE1 G D
BAGGAGE    B AE1 G AH0 JH
GAGNIER    G AE1 G N IY0 ER0
LUGGAGE    L AH1 G AH0 JH
GAGARIN    G AH0 G AE1 R AH0 N
ENGAGED    EH0 N G EY1 JH D
ENGAGES    EH0 N G EY1 JH AH0 Z
MORTGAGE    M AO1 R G IH0 JH
GAGLIONE    G AE0 G L IY0 OW1 N IY0
GAGLIONE    G AA0 G L IY0 OW1 N IY0
GAGLIANO    G AE0 G L IY0 AA1 N OW0
GAGLIANO    G AA0 G L IY0 AA1 N OW0
ENGAGING    EH0 N G EY1 JH IH0 NG
GAGLIARDO    G AE0 G L IY0 AA1 R D OW0
MORTGAGED    M AO1 R G IH0 JH D
MORTGAGES    M AO1 R G AH0 JH AH0 Z
GAGLIARDI    G AA0 G L IY0 AA1 R D IY0
GAGLIARDI    G AE0 G L IY0 AA1 R D IY0
GAGLIARDO    G AA0 G L IY0 AA1 R D OW0
DISENGAGE    D IH2 S AH0 N G EY1 JH
MORTGAGE'S    M AO1 R G IH0 JH AH0 Z
DISENGAGED    D IH2 S AH0 N G EY1 JH D
ENGAGEMENT    EH0 N G EY1 JH M AH0 N T
MORTGAGING    M AO1 R G IH0 JH IH0 NG
DISENGAGING    D IH2 S AH0 N G EY1 JH IH0 NG
ENGAGEMENTS    EH0 N G EY1 JH M AH0 N T S
DISENGAGEMENT    D IH2 S AH0 N G EY1 JH M AH0 N T
MORTGAGEPOWER    M AO1 R G IH0 JH P AW2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gag    (v) (g a1 g)
gaga    (j) (g aa1 g aa)
gage    (v) (g ei1 jh)
gags    (v) (g a1 g z)
gaged    (v) (g ei1 jh d)
gages    (v) (g ei1 jh i z)
engage    (v) (i1 n g ei1 jh)
gagged    (v) (g a1 g d)
gaggle    (n) (g a1 g l)
gaging    (v) (g ei1 jh i ng)
baggage    (n) (b a1 g i jh)
engaged    (v) (i1 n g ei1 jh d)
engages    (v) (i1 n g ei1 jh i z)
gagging    (v) (g a1 g i ng)
gaggles    (n) (g a1 g l z)
luggage    (n) (l uh1 g i jh)
engaging    (v) (i1 n g ei1 jh i ng)
mortgage    (v) (m oo1 g i jh)
disengage    (v) (d i2 s i n g ei1 jh)
greengage    (n) (g r ii1 n g ei jh)
mortgaged    (v) (m oo1 g i jh d)
mortgagee    (n) (m oo2 g i jh ii1)
mortgages    (v) (m oo1 g i jh i z)
mortgagor    (n) (m oo2 g i jh oo1 r)
disengaged    (v) (d i2 s i n g ei1 jh d)
disengages    (v) (d i2 s i n g ei1 jh i z)
engagement    (n) (i1 n g ei1 jh m @ n t)
engagingly    (a) (i1 n g ei1 jh i ng l ii)
greengages    (n) (g r ii1 n g ei jh i z)
mortgagees    (n) (m oo2 g i jh ii1 z)
mortgaging    (v) (m oo1 g i jh i ng)
mortgagors    (n) (m oo2 g i jh oo1 z)
disengaging    (v) (d i2 s i n g ei1 jh i ng)
engagements    (n) (i1 n g ei1 jh m @ n t s)
luggage-van    (n) - (l uh1 g i jh - v a n)
hand-luggage    (n) - (h a1 n d - l uh g i jh)
luggage-rack    (n) - (l uh1 g i jh - r a k)
luggage-vans    (n) - (l uh1 g i jh - v a n z)
disengagement    (n) (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t)
luggage-racks    (n) - (l uh1 g i jh - r a k s)
disengagements    (n) (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t s)
luggage-carrier    (n) - (l uh1 g i jh - k a r i@ r)
luggage-carriers    (n) - (l uh1 g i jh - k a r i@ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発芽玄米[はつがげんまい,hatsugagenmai, hatsugagenmai ,hatsugagenmai] (n ) ข้าวกล้องงอก
発芽玄米[はつがげんまい,hatsugagenmai, hatsugagenmai ,hatsugagenmai] (n ) ข้าวกล้องงอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
闘う[たたかう, tatakau] Thai: แข่งขันชิงตำแหน่ง English: to engage in contest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schnattern | schnattertto gaggle | gaggles [Add to Longdo]
stellte wieder anre-engaged [Add to Longdo]
unbeschäftigtunengaged [Add to Longdo]
unengagiertundedicated [Add to Longdo]
unverbindlich {adj}without obligation; without engagement [Add to Longdo]
unverpfändetunmortgaged [Add to Longdo]
verbindlich {adv}engagingly [Add to Longdo]
verblöden; vertrotteln [ugs.] | verblödend | verblödet | verblödet | verblödeteto go gaga [coll.] | going gaga | gone gaga | goes gaga | went gaga [Add to Longdo]
verblödet; vertrottelt {adj}gaga [Add to Longdo]
sich verloben | er/sie verlobt sich | ich/er/sie verlobte mich/sichto become engaged; to get engaged | he/she becomes engaged | I/he/she became engaged [Add to Longdo]
verlobt sein (mit)to be engaged; to be betrothed (to) [Add to Longdo]
verpfänden | verpfändend | verpfändet | verpfändet | verpfändeteto pawn; to pledge; to mortgage | pawning; pledging; mortgaging | pawned; pledged; mortgage | pawns; pledges; mortgages | pawned; pledged; mortgaged [Add to Longdo]
verpflichtendengaging [Add to Longdo]
verpflichtetengaged [Add to Longdo]
wieder anstellendto re-engaging [Add to Longdo]
wiederanstellento re-engage [Add to Longdo]
witzeln; Gags machen; Späße machento gag [Add to Longdo]
jdn. würgento gag sb. [Add to Longdo]
Die Leitung ist besetzt.The line is busy (engaged). [Add to Longdo]
Ich bin zeitlich völlig ausgelastet.My time is fully engaged. [Add to Longdo]
Mundsperrer {m} [med.]gag [Add to Longdo]
Profilmesser {m}skid depth gage [Am.] [Add to Longdo]
Attributenprüfung {f}attribute gage [Add to Longdo]
Besetztzeichen {n}engaged signal [Add to Longdo]
Brautleute {pl}engaged couple [Add to Longdo]
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple [Add to Longdo]
Drehschalter {m}engaging spring switch [Add to Longdo]
Druckmesser {m}; Manometer {n}manometer; pressure gage [Am.]; pressure gauge [Add to Longdo]
Einstellung {f} | Einstellungen {pl}engagement | engagements [Add to Longdo]
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement [Add to Longdo]
Engagement {n} (Theater)engagement [Add to Longdo]
Freigepäck {n}free luggage [Add to Longdo]
Gag {m}; Spaß {m}; Witz {m}gag [Add to Longdo]
Gage {f} (für einzelnen Auftritt)fee [Add to Longdo]
Gepäck {n}; Reisegepäck {n} | mit leichtem Gepäck reisenbaggage; luggage [Br.] | to travel light [Add to Longdo]
Gepäckabteil {n}baggage compartment [Add to Longdo]
Gepäckannahme {f}luggage office [Add to Longdo]
Gepäckaufbewahrung {f}left luggage office; luggage deposit [Add to Longdo]
Gepäckband {n}luggage conveyor belt [Br.]; baggage conveyor belt [Add to Longdo]
Gepäckhalter {m}; Gepäcknetz {n}luggage rack [Add to Longdo]
Gepäckkontrolle {f}luggage inspection [Add to Longdo]
Gepäckraum {m}luggage compartment [Add to Longdo]
Gepäckschein {m}luggage receipt; luggage ticket [Add to Longdo]
Gepäckschließfach {n} | Gepäckschließfächer {pl}luggage locker | left luggage lockers [Add to Longdo]
Gepäckträger {m}; Gepäckträgerin {f}porter [Br.]; baggage handler [Add to Longdo]
Gepäckträger {m} (Fahrrad)carrier; luggage carrier; luggage rack [Add to Longdo]
Gepäckwagen {m}baggage car; baggagecar [Add to Longdo]
Gepäckwagen {m}luggage van [Add to Longdo]
Gleitverschluss {m}slide mating engagement [Add to Longdo]
Gras {n} (Marihuana) [slang]weed; grass; gage; sess [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
アナカン[, anakan] (n) (abbr) unaccompanied baggage [Add to Longdo]
エンゲージ[, enge-ji] (n) engage [Add to Longdo]
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei [Add to Longdo]
エンゲージメント[, enge-jimento] (n) engagement [Add to Longdo]
エンゲージリング[, enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring [Add to Longdo]
オープンエンドモーゲージ[, o-pun'endomo-ge-ji] (n) open-end mortgage [Add to Longdo]
ガガイモ科[ガガイモか, gagaimo ka] (n) (See 蘿芋) milkweed family (Asclepiadaceae) [Add to Longdo]
ギャグ[, gyagu] (n) joke; gag; (P) [Add to Longdo]
ギャグマン[, gyaguman] (n) gagman; gag man [Add to Longdo]
クローズドエンドモーゲージ[, kuro-zudoendomo-ge-ji] (n) closed-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドモーゲージ[, kuro-zudomo-ge-ji] (n) closed mortgage [Add to Longdo]
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage [Add to Longdo]
チッキ[, chikki] (n) (abbr) baggage check; check one's baggage; book one's luggage [Add to Longdo]
バゲージ[, bage-ji] (n) baggage [Add to Longdo]
バッゲージ[, bagge-ji] (n) baggage; luggage [Add to Longdo]
フリーゲージトレイン[, furi-ge-jitorein] (n) gauge-changing train (gage) (wasei [Add to Longdo]
モーゲージ(P);モーゲッジ[, mo-ge-ji (P); mo-gejji] (n) mortgage; (P) [Add to Longdo]
モーゲージファンド;モーゲッジファンド[, mo-ge-jifando ; mo-gejjifando] (n) mortgage fund [Add to Longdo]
モーゲージローン[, mo-ge-jiro-n] (n) mortgage loan [Add to Longdo]
モアゲージ[, moage-ji] (n) mortgage [Add to Longdo]
ラッゲージ[, ragge-ji] (n) luggage; baggage [Add to Longdo]
レズる[, rezu ru] (v5r) to engage in lesbian sexual activity [Add to Longdo]
一時預かり[いちじあずかり, ichijiazukari] (n) (baggage) checking; temporary custody [Add to Longdo]
一時預け[いちじあずけ, ichijiazuke] (n) (baggage) checking; temporary depositing [Add to Longdo]
一発芸[いっぱつげい, ippatsugei] (n) one-liner; funny joke; gag; quick trick [Add to Longdo]
壱越調[いちこつちょう;いちこちちょう, ichikotsuchou ; ichikochichou] (n) (in gagaku) scale similar to Mixolydian mode on D [Add to Longdo]
咽頭反射[いんとうはんしゃ, intouhansha] (n) gag reflex [Add to Longdo]
引き当て;引当て;引当[ひきあて, hikiate] (n) mortgage; security [Add to Longdo]
映画会社[えいががいしゃ, eigagaisha] (n) movie company [Add to Longdo]
映画学[えいががく, eigagaku] (n) film study [Add to Longdo]
映画学校[えいががっこう, eigagakkou] (n) film school [Add to Longdo]
猿ぐつわをかます;猿轡をかます[さるぐつわをかます, sarugutsuwawokamasu] (exp,v5s) to gag someone [Add to Longdo]
猿轡;猿ぐつわ[さるぐつわ, sarugutsuwa] (n) (mouth) gag [Add to Longdo]
縁談[えんだん, endan] (n) marriage proposal; engagement; (P) [Add to Longdo]
黄鐘調[おうしきちょう;おうしきぢょう, oushikichou ; oushikidyou] (n) (See 黄鐘・おうしき,六調子) (in gagaku) scale similar to Dorian mode on A [Add to Longdo]
禍言;禍事[まがごと;まがこと, magagoto ; magakoto] (n) (1) (esp. 禍言) ominous word; ill-omened word; (2) (esp. 禍事) misfortune [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [Add to Longdo]
荷解き;荷ほどき[にほどき, nihodoki] (n,vs) (See 荷造り) unpacking luggage (particularly wrt moving house) [Add to Longdo]
荷台[にだい, nidai] (n) (truck) load-carrying tray; (bicycle) luggage carrier; roof rack; (P) [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] (n) (1) (See 御荷物) luggage; baggage; (2) (See 足まとい) burden; (3) payload (of a packet, cell, etc.); (P) [Add to Longdo]
荷物電車[にもつでんしゃ, nimotsudensha] (n) baggage car; luggage van [Add to Longdo]
過ぎたるは及ばざるがごとし[すぎたるはおよばざるがごとし, sugitaruhaoyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more [Add to Longdo]
過ぎたるは猶及ばざるが如し[すぎたるはなおおよばざるがごとし, sugitaruhanaooyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more [Add to Longdo]
峨峨;峨々[がが, gaga] (adj-t) rugged (e.g. mountains) [Add to Longdo]
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
画学[ががく, gagaku] (n) drawing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不务正业[bù wù zhèng yè, 不務正業] not engage in honest work; ignore one's proper occupation; not attend to one's proper duties [Add to Longdo]
布囊其口[bù náng qí kǒu, 佈囊其口] lit. to cover sb's mouth with cloth; to gag; fig. to silence [Add to Longdo]
保安[bǎo ān, 保安] to ensure public security; to ensure safety (for workers engaged in production); public security [Add to Longdo]
[zuò, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a [Add to Longdo]
全副精力[quán fù jīng lì, 全副精力] to concentrate entirely on sth; fully engaged; with full force [Add to Longdo]
加加林[Jiā jiā lín, 加加林] Yuri Gagarin (1934-1968), Russian cosmonaut, first human in space [Add to Longdo]
反省[fǎn xǐng, 反省] to engage in introspection; soul-searching [Add to Longdo]
受聘[shòu pìn, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family [Add to Longdo]
商谈[shāng tán, 商談] confer; discuss; engage in talks [Add to Longdo]
婚约[hūn yuē, 婚約] engagement; wedding contract [Add to Longdo]
嫣然[yān rán, 嫣然] beautiful; sweet; engaging [Add to Longdo]
定婚[dìng hūn, 定婚] be betrothed; get engaged [Add to Longdo]
寄存处[jì cún chǔ, 寄存处] a warehouse; a temporary store; a left-luggage office; a cloack-room [Add to Longdo]
[jiù, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [Add to Longdo]
延聘[yán pìn, 延聘] to hire; to employ; to engage [Add to Longdo]
从事[cóng shì, 從事] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do [Add to Longdo]
房奴[fáng nú, 房奴] a slave to one's housing; a slave of high rent or mortgage repayment [Add to Longdo]
[shǒu, 手] hand; (formal) to hold; person engaged in certain types of work; person skilled in certain types of work; personal(ly); convenient [Add to Longdo]
托运[tuō yùn, 托運] to book or check through (baggage) [Add to Longdo]
托运行李[tuō yùn xíng li, 托運行李] luggage that has been checked in (on flight) [Add to Longdo]
[dǐ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage [Add to Longdo]
抵押[dǐ yā, 抵押] mortgage [Add to Longdo]
抵押品[dǐ yā pǐn, 抵押品] security (property held against a loan); mortgaged property [Add to Longdo]
抵押贷款[dǐ yā dài kuǎn, 抵押貸款] mortgage loan [Add to Longdo]
[yā, 押] mortgage; to pawn; to detain in custody [Add to Longdo]
拼斗[pīn dòu, 拼鬥] to engage (in a fight) [Add to Longdo]
挂挡[guà dǎng, 掛擋] to put into gear; to engage the gear; gear-change [Add to Longdo]
整理[zhěng lǐ, 整理] to arrange; to tidy up; to sort out; to straighten out; to list systematically; to collate (data, files); to pack (luggage) [Add to Longdo]
旋转台[xuán zhuǎn tái, 旋轉台] rotating platform; luggage carousel [Add to Longdo]
旋转行李传送带[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, 旋轉行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]
比一比[bǐ yi bǐ, 比一比] to make a comparison; to engage in a contest [Add to Longdo]
比划[bǐ huà, 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows [Add to Longdo]
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech) [Add to Longdo]
营私[yíng sī, 營私] to gain from corrupt dealing; to engage in graft; to feather one's nest [Add to Longdo]
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, 營私舞弊] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice [Add to Longdo]
特约[tè yuē, 特約] specially engaged; employed or commissioned for a special task [Add to Longdo]
玩弄[wán nòng, 玩弄] to play with; to engage in; to resort to; to dally with [Add to Longdo]
篆工[zhuàn gōng, 篆工] craftsman engaged in carving characters [Add to Longdo]
约定[yuē dìng, 約定] engage; promise; make an appointment [Add to Longdo]
约会[yuē huì, 約會] appointment; engagement [Add to Longdo]
经营[jīng yíng, 經營] to engage in (business etc); to run; to operate [Add to Longdo]
[pìn, 聘] betrothed; engage (teacher); hire [Add to Longdo]
聘请[pìn qǐng, 聘請] to engage; to hire (a lawyer etc) [Add to Longdo]
行李[xíng li, 行李] luggage [Add to Longdo]
行李传送带[xíng li chuán sòng dài, 行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]
行李搬运工[xíng lǐ bān yùn gōng, 行李搬運工] baggage handler [Add to Longdo]
订婚[dìng hūn, 訂婚] engagement [Add to Longdo]
许婚[xǔ hūn, 許婚] to become engaged; to affiance (a daughter) [Add to Longdo]
赖婚[lài hūn, 賴婚] to go back on a marriage contract; to repudiate an engagement [Add to Longdo]
超重[chāo zhòng, 超重] overweight (baggage, freight) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雅楽[ががく, gagaku] altjapanische_Hofmusik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top