Search result for

gks

(345 entries)
(0.1047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gks-, *gks*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gks*)
English-Thai: Longdo Dictionary
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., S. NHL,
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
Ch_mungkorndang[wor ra nuh see dang] (n ) โจรจกหะมอย, หัวหน้าแก๊งเด็กติ๋มก่อนสี่ทุ่ม
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
schomburgk's deer (n) สมัน,เนื้อสมัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bangkok    [N] กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย), See also: บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Samutsongkhram    [N] จังหวัดสมุทรสงคราม
Samutsongkhram    [N] สมุทรสงคราม
Bangkok Metropolitan Administration    [N] ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nous (Gk.)อนุตรจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angklung musicดนตรีบรรเลงอังกะลุง [TU Subject Heading]
Angkor (Extinct city)เมืองพระนคร (เมืองโบราณ) [TU Subject Heading]
Angkor Wat (Angkor)นครวัด [TU Subject Heading]
Bangkokกรุงเทพฯ [TU Subject Heading]
Lymphoma, Non-Hodgkinเนื้องอกต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอค์จกิน [TU Subject Heading]
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
Bangkok Processเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับ สนุนกระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าตาม ?Roadmap towards Democracy in Myanmar? เดิมเรียกว่า Forum on International Support for National Reconciliation in Myanmar ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Process ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2546 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งนาย Razali Ismail เป็นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพม่าเข้าร่วม [การทูต]
The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)" หมายถึง เอกสารก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South-East Asian Nations : ASEAN) ซึ่งได้มีการลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย " [การทูต]
Agkistrodon Khodostomaงูกะปะ [การแพทย์]
Agkistrodon Rhodostomaงูกะปะ [การแพทย์]
Lymphoma, Non-Hodgkin'sลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคของฮอดจ์กิน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bangkok(แบง'คอค) n. กรุงเทพ,บางกอก
hodgkin's diseaseโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังและบวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
About yesterday, I've seen you stick fighting in a warehouse in Bangkok.ก็เมื่อวาน ฉันเห็นนายต่อสู้Nไม้กระบองที่โกดังในกรุงเทพ Rambo III (1988)
She would only say by the time she reached Chungking she had lost everything.แม่พูดแต่เพียงว่า พอแม่มาถึงชานกิง แม่ก็สูญเสียทุกอย่างไปหมด The Joy Luck Club (1993)
She said she was going to Chungking to meet the man who was her husband.แม่เล่าว่าแม่กำลังจะไปเมืองชานกิง เพื่อพบกับผู้ชายที่เป็นสามีของแม่ The Joy Luck Club (1993)
She left a note with all her gold, promising more if babies brought to their father in Chungking.เธอทิ้งจดหมายไว้กับทองทั้งหมดของเธอ สัญญาว่าจะให้มากกว่านี้ ถ้ามีคนพาพวกเขาไปหาพ่อที่ชางกิงได้ The Joy Luck Club (1993)
Ferg told us his brother spent a summer in Bangkok for under $500.เฟิร์กบอกเราว่า พี่ชายของเขาใช้จ่ายไม่ถึง $500 ตอนช่วงฤดูร้อนที่กรุงเทพ Brokedown Palace (1999)
Now I'm going to Bangkok.ทีนี้ก็เรื่องฉันกำลังไปกรุงเทพอีก Brokedown Palace (1999)
A number of vendors around Bangkok sell birds for this purpose.มีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากในกรุงเทพที่ค้านกเพื่อสิ่งนี้ Brokedown Palace (1999)
I'm Chief Detective Jagkrit.ผมหัวหน้าสารวัตร จักกริต Brokedown Palace (1999)
My wife, Yon, is also a practicing attorney born in Bangkok.ภรรยาผม ยอน ที่เป็นทนายความฝึกหัด... ...ก็เกิดที่กรุงเทพ Brokedown Palace (1999)
This is Jagkrit's trophy photo.นี่คือรูปที่ระลึกของจักกริต Brokedown Palace (1999)
What do you suppose he's like, this King Mongkut?ลูกคิดว่าพระองค์เป็นคนอย่างไร พระเจ้ากรุงสยามน่ะ? Anna and the King (1999)
Have you any friends in Bangkok, sir?นายท่านมี เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักในบางกอกนี้หรือไม่? Anna and the King (1999)
Prince Chulalongkorn.เจ้าฟ้า จุฬาลงกรณ์. Anna and the King (1999)
Thongkon Yai.ทองก้อน ใหญ่. Anna and the King (1999)
Siam - population six million, spreading across 49 bountiful provinces, from Burma in west to Cambodia in east, presided over by King Maha Mongkut,สยามมีประชากร 6 ล้านคน กระจายอยู่ทั่วใน 49 จังหวัด จากพม่าในฝั่งตะวันตก ถึง กัมพูชาในฝั่งตะวันออก Anna and the King (1999)
Not until Prince Chulalongkorn finishes his task.ยังจนกว่าองค์ชาย จุฬาลงกรณ์ จะเขียนเสร็จ Anna and the King (1999)
His Majesty King Mongkut afraid schoolteacher might get hungry during long night ahead.พระราชาทรงเกรงว่าคุณครู จะหิว ในระหว่างช่วงกลางคืนที่มาถึง Anna and the King (1999)
I wish also to learn writing of English to... to please His Majesty King Mongkut.I wish also to learn writing of English to... to please His Majesty King Mongkut. Anna and the King (1999)
One cannot see Siam's beauty living in Bangkok, mem.One cannot see Siam's beauty living in Bangkok, mem. Anna and the King (1999)
Chulalongkorn has many questions, but one cannot plow new fields in Siam overnight.Chulalongkorn has many questions, but one cannot plow new fields in Siam overnight. Anna and the King (1999)
Just because Prince Chulalongkorn jumps off a bridge doesn't mean you must as well.Just because Prince Chulalongkorn jumps off a bridge doesn't mean you must as well. Anna and the King (1999)
He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence.He endeavored to build an empire, but the nobility that ran Siam for generations had grown tired of his wars and replaced him with Mongkut's grandfather, someone they could influence. Anna and the King (1999)
You have a remarkable family, King Mongkut.You have a remarkable family, King Mongkut. Anna and the King (1999)
Cholera always in world but still hardly at all in Bangkok.Cholera always in world but still hardly at all in Bangkok. Anna and the King (1999)
This come from Bangkok.This come from Bangkok. Anna and the King (1999)
When we return, it is time for teacher to teach Chulalongkorn and others any subject she wish, as long as king know first, so can be prepared for consequences.When we return, it is time for teacher to teach Chulalongkorn and others any subject she wish, as long as king know first, so can be prepared for consequences. Anna and the King (1999)
I make more money with Mongkut on the throne, soI make more money with Mongkut on the throne, so Anna and the King (1999)
And what about Chulalongkorn?And what about Chulalongkorn? Anna and the King (1999)
You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure.You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure. Anna and the King (1999)
Who will be next to challenge the undefeated Shi Rongkai?มีใครจะเข้ามาท้าประลองกับ ผู้ไม่เคยปราชัย ชิ-ลอง-ไก อีกมั๊ย? Mulan 2: The Final War (2004)
I've called every contact I have from Paris to Bangkok.ฉันเลยโทรหาทุกแหล่งข่าวมที่ฉันมี ตั้งแต่ปารีสจนถึงกรุงเทพ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Otherwise, I'll tell your wife about that little trip to Bangkok.ไม่งั้น ฉันจะบอกเมียแก เรื่องที่แกแว๊บไปเที่ยวที่กรุงเทพ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
From this day on, she's Suh Dongku's woman!นับจากนี้ไป เธอ คือ แฟนของ ซู ดองกู My Little Bride (2004)
Hey! Over there. Isn't that Dongku's sister?เฮ้ย ดูนั่นสิ นั่นพี่สาวของ ดองกู ไม่ใช่หรอ My Little Bride (2004)
Our poor Dongku. She's the end of all your fun and play.ดองกูผู้น่าสงสาร หล่อนทำลาย ความร่าเริงสนุกสนานของเธอไปหมด My Little Bride (2004)
Sangkun High Schoolโรงเรียนซองกึน Spin Kick (2004)
You're from Hongkong?คุณมาจากฮ่องกงหรือคะ? My Girl (2005)
I live in Hongkong too. Since you came from Hongkong, I can provide you with the best service.ฉันเคยอยู่ฮ่องกงเหมือนกัน งั้น เมื่อคุณมาจากฮ่องกง ฉันจะบริการคุณอย่างดีเชียวค่ะ My Girl (2005)
You really live in Osaka and Hongkong when you're young?พี่เคยอยู่ที่โอซาก้ากับฮ่องกงตอนสมัยเด็กจริงเหรอ? My Girl (2005)
Park Nam-joo, Kyungki, Suowon city hallปาร์คนัมจู, กวนกิ, ศาลากลางจังหวัดซูลวอน The Host (2006)
I mean, if you chase me to bangkok,ฉันหมายถึงถ้านายตามฉันไปที่กรุงเทพ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Like the one that guy Mitchell-Hodgkiss? Hedgkiss?แบบเดียวกับที่ มิชเชล รึฮออกคิสอะไรนี่ยพบ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Bangkok.- บางกอก The Love Guru (2008)
Purpose of your visit to Bangkok, Mr. Vincent?จุดประสงค์ที่มากรุงเทพเพื่อทำอะไรครับ, คุณ วินเซ็นท์ ? Bangkok Dangerous (2008)
Bangkok.กรุงเทพ Bangkok Dangerous (2008)
-First time in Bangkok?มากรูงเทพครั้งแรกใช่ไหมครับ ? Bangkok Dangerous (2008)
Whatever happens in Bangkok stays in Bangkok.ไม่ว่าจะเกิดอะไรที่กรุงเทพ ก็ขออยู่ในกรุงเทพนะครับ Bangkok Dangerous (2008)
-How many jobs in Bangkok?มีงานอีกเท่าไรในกรุงเทพ? Bangkok Dangerous (2008)
TungkalTungkal Dragonball: Evolution (2009)
In Bangkok. He was staying at our hotel there.ที่กรุงเทพ เขาพักที่โรงแรมของเราที่นั่น In the Realm of the Basses (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนานุบาล    [N] pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
กทม.    [N] Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ขส.มก.    [N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ร.ศ. [N] Bangkok Era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก
สงกรานต์    [N] SongKran, Syn. วันสงกรานต์
สงกรานต์    [N] Songkran festival, See also: Songkran Day, Thai New Year, Syn. วันสงกรานต์, Example: สงกรานต์เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดตามสุริยคติ ตกวันที่ 13 - 14 - 15 เมษายน, Notes: (สันสกฤต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    [N] Prince of Songkla University, Example: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร    [N] Bangkok Metropolitan Administration, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการของกรุงเทพมหานคร
สงขลา    [N] Songkhla, Syn. จังหวัดสงขลา, Example: เขาเป็นนักการเมืองหนุ่มโสดจากสงขลาซึ่งเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้
สมุทรสงคราม    [N] Samut Songkhram, Syn. จังหวัดสมุทรสงคราม, Example: โรงเรียนพาไปแวะที่อุทยาน ร. 2 จังหวัดสมุทรสงคราม, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
อังกะลุง    [N] ankalung, See also: angklung, Javanese musical instrument made from bamboo tubes, Count unit: ตัว, ตับ, ชุด, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของชวา ใช้เขย่าให้เกิดเสียง
บางกอก    [N] Bangkok, Syn. กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร, กทม., Example: ทำไมถึงอยากจะไปบางกอกกันจังนะ มีแต่ตึกกับรถติด, Thai definition: ชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย
ร.ศ. [N] Rattanakosin era, See also: Bangkok era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก, Example: กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 200 ปี เมื่อ ร.ศ. 200
กรุงเทพมหานคร    [N] Bangkok, See also: Krung Thep, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok Metropolis, Syn. กรุงเทพฯ, บางกอก, Example: ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสาขาในส่วนภูมิภาคอีก 3 แห่ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ    [N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. ขสมก., Example: เขาเป็นพนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
ทกท.    [N] Bangkok International Airport, Syn. ท่าอากาศยานกรุงเทพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong
บางกอก[n. prop.] (Bāngkøk) EN: Bangkok   FR: Bangkok
บางกอกโพสต์[TM] (Bāngkøk Phōt) EN: Bangkok Post   FR: Bangkok Post [m]
ฉลองสงกรานต์ [v. exp.] (chaløng Songkrān) FR: célébrer le Songkran
ชาวกรุงเทพฯ[n. prop.] (Chāo Krungthēp) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
ชาวพระนคร[n. exp.] (chāo phra nakhøn) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman   
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
ฮ่องกง[n. prop.] (Hǿng Kong) EN: Hong Kong   FR: Hongkong = Hong Kong
หอพระสมุด แห่งชาติ [org.] (Hø Phra Samut Haengchāt) EN: National Library (in Bangkok)   FR: Bibliothèque nationale (de Thaïlande) [f]
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[X] (Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Art & Culture Centre   
จังหวัดสมุทรสงคราม[n. prop.] (Jangwat Samut Songkhrām) EN: Samut Songkhram province   FR: province de Samut Songkhram [f]
จังหวัดสงขลา[n. prop.] (Jangwat Songkhlā) EN: Songkhla province   FR: province de Songkhla [f]
จุฬาฯ[n.] (Julā) EN: Chula (inf.) ; Chulalongkorn University   FR: Chula (fam.) ; université Chulalongkorn [f]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[n. prop.] (Julālongkøn Mahāwitthayālai) EN: Chulalongkorn University   FR: université Chulalongkorn [f]
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[org.] (Khana Nitisāt Julālongkøn Mahāwitthayālai) FR: Faculté de Droit de l'université Chulalongkorn [f]
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย[n. exp.] (khana witthayāsāt Julālongkøn mahā witthayālai) FR: faculté des sciences de l'université Chulalongkorn [f]
เขต[n.] (khēt) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency   FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขตบางกอกน้อย[n. prop.] (Khēt Bāngkøk Nøi) EN: Bangkok Noi district   
เขตบางกอกใหญ่[n. prop.] (Khēt Bāngkøk Yai) EN: Bangkok Yai district   
เขื่อนวชิราลงกรณ์[n. prop.] (Kheūoen Wachirālongkøn) EN: Vajiralongkorn Dam   
คนเด็กกรูงเทพ ฯ[n. prop.] (khon Krūngthēp) EN: Bangkokian   FR: Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
โคพันธุ์บังคาลา[n. exp.] (khō phan Bangkhālā) FR: boeuf Bangkhala (?)
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
ความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯ[n. exp.] (khwām penyū nai Krungthēp) EN: living in Bangkok   FR: la vie à Bangkok
กรุงเทพฯ[n. prop.] (Krungthēp) EN: Bangkok   FR: Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp) EN: Bangkok   FR: Bangkok
กรุงเทพมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Mahānakhøn) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok   FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Phra Mahānakhøn) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok   
หมาบางแก้ว[n. exp.] (mā Bāng Kaēo) EN: Bangkaew ; Thai Bangkaew Dog   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[org.] (Mahāwitthayālai Mahā Julālongkøn Ratchāwitthayālai) EN: Mahachulalongkornrajavidyalaya University   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[org.] (Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin) EN: Prince of Songkla University   FR: université Prince de Songkhla [f]
มิสกวัน[n. prop.] (Mitsakawan) EN: Indra's garden ; Misgawan Gardens (in Bangkok)   
นครธม[n. prop.] (Nakhøn Thom) EN: Angkor Thom   FR: Angkor Thom
นครวัค[n. prop.] (Nakhøn Wat) EN: Angkor Wat   FR: Angkor Wat ; temples d'Angkor [mpl]
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ [org.] (Ngān Sapdā Nangseū Haengchāt) EN: Bangkok International Book Fair   FR: Foire du Livre de Bangok [f]
งานสงกรานต์[n. exp.] (ngān Songkrān) EN: Songkran Festival   FR: fête du Songkran [f]
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[org.] (Ongkān Khonsong Mūanchon Krungthēp) EN: Bangkok Mass Transit Authority (BMTA )   
พระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Phraborom Rūpsong Mā) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn   
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[n. exp.] (phūwārātchakān Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok governor   FR: gouverneur de Bangkok [m]
ปราสาททินนครวัด[n. prop.] (Prāsāt Hin Nakhøn Wat) EN: Angkor Wat temple   FR: temple d'Angkor [m]
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = โรงพยาบาลจุฬาฯ[org] (Rōngphayābān Julālongkøn = Rōngphayābān Julā (inf.)) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital   
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Bāngkøk Aēwēs) EN: Bangkok Airways   FR: Bangkok Airways [f]
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร[X] (Sālā wā kān Krūngthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Metropolitan Administration   
สมัน[n.] (saman) EN: Schomburgk's Deer   
สำเพ็ง[n. prop.] (Sampheng) EN: Sampheng ; Bangkok's Chinatown   FR: Sampheng ; quartier chinois de Bangkok [m] ; Chinatown (Bangkok)
สมุทรสงคราม[n. prop.] (Samut Songkhrām) EN: Samut Songkhram (Central)   FR: Samut Songkhram (Centre)
สนามบินดอนเมือง[n. exp.] (Sanāmbin Døn Meūang) EN: Bangkok-Don Muang Airport ; Don Muang Airport   FR: aéroport de Bangkok-Don Muang [m] ; aéroport de Don Muang [m]
สนามบินสุวรรณภูมิ[n. prop.] (Sanāmbin Suwannaphūm) EN: Bangkok-Suvarnabhumi Airport ; Suvarnabhumi Airport   FR: aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi [m] ; aéroport de Suvarnabhumi [m]
สนามหลวง[n. prop.] (Sanām Lūang) EN: Sanam Luang ; Royal Plaza   FR: Sanam Luang ; place du Palais royal (Bangkok)
สถานีกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (sathānī Krūngthēp) EN: Bangkok Railway Station (Hua Lamphong)   FR: gare de Bangkok (Hua Lamphong) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUGKOV    L UW1 G K AO0 V
BANGKOK    B AE0 NG K AA1 K
BANGKOK    B AE1 NG K AA0 K
HODGKIN    HH AA1 JH K IH2 N
HONGKONG    HH AO1 NG K AO0 NG
HODGKISS    HH AA1 JH K IH2 S
HODGKINS    HH AA1 JH K IH2 N Z
SHANGKUN    SH AE1 NG K AH0 N
HODGKIN'S    HH AA1 JH K IH2 N Z
BANGKOK'S    B AE1 NG K AA0 K S
HODGKINSON    HH AA1 JH K AH0 N S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gingko    (n) (g i1 ng k ou)
Bangkok    (n) (b a1 ng k o1 k)
gingkos    (n) (g i1 ng k ou z)
gingkoes    (n) (g i1 ng k ou z)
Chungking    (n) (ch u2 ng k i1 ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, See also: S. Präzision,
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung
Müdigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเหนื่อย, ความง่วง
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง, เลินเล่อ
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,
Geräumigkeit(n) |die, nur Sg.| ความกว้างใหญ่, ความโอ่โถง เช่น Riesige Fenster vermitteln ein Gefühl der Geräumigkeit und erlauben aus den oberen Stockwerken fantastische Blicke über die Dächer von Knightsbridge.
Notwendigkeit(n ) |die, pl. Notwendigkeiten| ความจำเป็น เช่น Es ist keine Notwendigkeit die Waffe bei sich zu führen.
Geschwindigkeit(n ) |die, pl. Geschwindigkeiten| ความเร็ว เช่น Wie realistisch sind die Geschwindigkeiten der Jets?, See also: S. das Tempo,
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abartigkeit {f}kinkiness [Add to Longdo]
Abfälligkeit {f}snideness [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von) | Abhängigkeiten {pl}dependence (on) | dependences [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)addiction (to) [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)reliance (on) [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (Linguistik)subordination [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)subjection (to) [Add to Longdo]
Abhängigkeitsverhältnis {n}; gegenseitige Abhängigkeit {f}interdependence; interdependency [Add to Longdo]
Abklingkonstante {f}decay constant [Add to Longdo]
Abriebfähigkeit {f}abrasiveness [Add to Longdo]
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance [Add to Longdo]
Absolutgeschwindigkeit {f}absolute velocity [Add to Longdo]
Absorptionsfähigkeit {f}absorbability [Add to Longdo]
Abtrünnigkeit {f}apostasy [Add to Longdo]
Abwegigkeit {f}deviousness [Add to Longdo]
Abwegigkeit {f}digressiveness [Add to Longdo]
Abzweigkasten {m}branch box; junction box [Add to Longdo]
Abzweigkreis {m}derived circuit [Add to Longdo]
Achtlosigkeit {f}; Nachlässigkeit {f}carelessness [Add to Longdo]
Addiergeschwindigkeit {f}accumulation speed [Add to Longdo]
Adsorptionsfähigkeit {f}adsorptive capacity [Add to Longdo]
Affigkeit {f}foppishness [Add to Longdo]
Aggressivität {f}; Bissigkeit {f}; Schärfe {f}acrimony [Add to Longdo]
Akt {m}; Tat {f} | Akt der Gerechtigkeit {m}act; action | act of justice [Add to Longdo]
Aktivität {f}; Umtrieb {m}; Rührigkeit {f} | Aktivitäten {pl}; Umtriebe {pl}activity | activities [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}generality [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}universality [Add to Longdo]
Alterungsbeständigkeit {f}durability [Add to Longdo]
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]
Amplitudenfrequenzgangkurve {f}amplitude-frequency response curve [Add to Longdo]
Amt {n}; Dienst {m}; Betrieb {m}; Tätigkeit {f}commission [Add to Longdo]
Amtsbefugnisse {f}; Befugnis {f}; Zuständigkeit {f}competence [Add to Longdo]
Analogkanal {m}analog channel [Add to Longdo]
Anbetungswürdigkeit {f} | Anbetungswürdigkeiten {pl}adorability | adorableness [Add to Longdo]
Andersartigkeit {f}distinction; being different [Add to Longdo]
Anfahrgeschwindigkeit {f}operating speed [Add to Longdo]
Anfahr-Zugkraft {f}tractive effort on starting [Add to Longdo]
Anfangsgeschwindigkeit {f}initial velocity [Add to Longdo]
Anfangsschwierigkeiten {pl}initial problems [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Bestreitung {f} der Glaubwürdigkeit oder Gültigkeitimpeachment [Add to Longdo]
Angliederung {f}; Zugehörigkeit {f} | Angliederungen {pl}affiliation | affiliations [Add to Longdo]
Anisotropie {f}; Richtungsabhängigkeit {f} [chem.]anisotropy [Add to Longdo]
Ankertragfähigkeit {f}; Ankertragkraft {f}anchor capacity [Add to Longdo]
Anmachflüssigkeit {f}mixing liquid [Add to Longdo]
Anomalie {f}; Unregelmäßigkeit {f}; Besonderheit {f} | Anomalien {pl}anomaly | anomalies [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}: Wandlungsfähigkeit {f} | Anpassungsfähigkeiten {pl}adaptability | adaptabilities [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}adaptiveness [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität {f}action flexibility [Add to Longdo]
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キングクリップ[, kingukurippu] (n) kingklip (Genypterus blacodes); pink cusk-eel [Add to Longdo]
グラフィカルカーネルシステム[, gurafikaruka-nerushisutemu] (n) {comp} Graphical Kernel System; GKS [Add to Longdo]
グラフィクス中核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] (n) {comp} GKS; graphical kernel system [Add to Longdo]
ツキチョウチョウウオ[, tsukichouchouuo] (n) Hongkong butterflyfish (Chaetodon wiebeli); panda butterflyfish [Add to Longdo]
バンコク[, bankoku] (n) Bangkok; (P) [Add to Longdo]
ホジキンリンパ腫[ホジキンリンパしゅ, hojikinrinpa shu] (n) (See ホジキン病) Hodgkin's lymphoma [Add to Longdo]
ホジキン病[ホジキンびょう, hojikin byou] (n) Hodgkin's lymphoma; Hodgkin's disease [Add to Longdo]
銀杏[ぎんなん;ギンナン, ginnan ; ginnan] (n) (See 銀杏・いちょう) ginkgo nut; gingko nut [Add to Longdo]
銀杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
合同会社[ごうどうかいしゃ, goudoukaisha] (n) limited company; company structure for small businesses, established in 2005 (GK) [Add to Longdo]
非ホジキンリンパ腫[ひホジキンリンパしゅ, hi hojikinrinpa shu] (n) non-Hodgkin's lymphoma [Add to Longdo]
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹江口[Dān jiāng kǒu, ㄉㄢ ㄐㄧㄤ ㄎㄡˇ, ] (N) Danjiangkou (city in Hubei) [Add to Longdo]
井陉矿区[Jǐng xíng kuàng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Jingxingkuang (area in Hebei) [Add to Longdo]
公馆乡[Gōng guǎn xiāng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Kungkuan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
南桐矿区[Nán tóng kuàng qū, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Nantongkuang (area in Sichuan) [Add to Longdo]
吴哥窟[Wú gē kū, ˊ ㄍㄜ ㄎㄨ, / ] Angkorwat (Cambodia) [Add to Longdo]
周永康[Zhōu Yǒng kāng, ㄓㄡ ㄩㄥˇ ㄎㄤ, ] Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician [Add to Longdo]
唐卡[táng kǎ, ㄊㄤˊ ㄎㄚˇ, ] thangka (Buddhist banner) [Add to Longdo]
城口[Chéng kǒu, ㄔㄥˊ ㄎㄡˇ, ] (N) Chengkou (place in Sichuan) [Add to Longdo]
墨竹工卡[Mò zhú gōng kǎ, ㄇㄛˋ ㄓㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄎㄚˇ, ] (N) Mozhugongka (place in Tibet) [Add to Longdo]
大石桥[Dà shí qiáo, ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
大石桥市[Dà shí qiáo shì, ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ, / ] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
封开[Fēng kāi, ㄈㄥ ㄎㄞ, / ] (N) Fengkai (place in Guangdong) [Add to Longdo]
山口洋[Shān kǒu yāng, ㄕㄢ ㄎㄡˇ ㄧㄤ, ] Singkawang city (Kalimantan, Indonesia) [Add to Longdo]
峰峰矿区[Fēng fēng kuàng qū, ㄈㄥ ㄈㄥ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Fengfengkuang (area in Hebei) [Add to Longdo]
成功镇[Chéng gōng zhèn, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄣˋ, / ] (N) Chengkung (town in Taiwan) [Add to Longdo]
明古鲁[Míng gǔ lǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄌㄨˇ, / ] Bengkulu (Indonesian town on the south coast of Sumatra) [Add to Longdo]
明古鲁市[Míng gǔ lǔ shì, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄌㄨˇ ㄕˋ, / ] Bengkulu (Indonesian town on the south coast of Sumatra) [Add to Longdo]
曼谷[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, ] Bangkok, capital of Thailand [Add to Longdo]
望奎[Wàng kuí, ㄨㄤˋ ㄎㄨㄟˊ, ] (N) Wangkui (place in Heilongjiang) [Add to Longdo]
东港镇[Dōng gǎng zhèn, ㄉㄨㄥ ㄍㄤˇ ㄓㄣˋ, / ] (N) Tungkang (town in Taiwan) [Add to Longdo]
林卡[lín kǎ, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, ] transliteration of Tibetan lingka: garden [Add to Longdo]
杨尚昆[Yáng Shàng kūn, ㄧㄤˊ ㄕㄤˋ ㄎㄨㄣ, / ] Yang Shangkun [Add to Longdo]
永康[Yǒng kāng, ㄩㄥˇ ㄎㄤ, ] (N) Yongkang (city in Zhejiang); (N) Yungkang (city in Taiwan) [Add to Longdo]
江口[Jiāng kǒu, ㄐㄧㄤ ㄎㄡˇ, ] (N) Jiangkou (place in Guizhou) [Add to Longdo]
洞口[Dòng kǒu, ㄉㄨㄥˋ ㄎㄡˇ, ] (N) Dongkou (place in Hunan) [Add to Longdo]
浪卡子[Làng kǎ zǐ, ㄌㄤˋ ㄎㄚˇ ㄗˇ, ] (N) Langkazi (place in Tibet) [Add to Longdo]
泼水节[Pō shuǐ jié, ㄆㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Songkran or Water-splashing festival at Thai New Year (13th-15th April) [Add to Longdo]
营口[Yíng kǒu, ˊ ㄎㄡˇ, / ] Yingkou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China [Add to Longdo]
营口市[Yíng kǒu shì, ˊ ㄎㄡˇ ㄕˋ, / ] Yingkou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China [Add to Longdo]
白花蛇[bái huā shé, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚ ㄕㄜˊ, ] long-nosed pit viper (agkistrodon acutus) [Add to Longdo]
磴口[Dèng kǒu, ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ, ] (N) Dengkou (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
站前区[Zhàn qián qū, ㄓㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ, / ] Zhanqian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
罗布林卡[Luó bù lín kǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, / ] Norbulingka (Tibetan: precious garden), summer residence of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet [Add to Longdo]
老边[Lǎo biān, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄢ, / ] Laobian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
老边区[Lǎo biān qū, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄢ ㄑㄩ, / ] Laobian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
艾丁湖[Ài dīng hú, ㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄏㄨˊ, ] Lake Aydingkol in Xinjiang [Add to Longdo]
芒康[Máng kāng, ㄇㄤˊ ㄎㄤ, ] (N) Mangkang (place in Tibet) [Add to Longdo]
盖州[Gài zhōu, ㄍㄞˋ ㄓㄡ, / ] Gaizhou county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
盖州市[Gài zhōu shì, ㄍㄞˋ ㄓㄡ ㄕˋ, / ] Gaizhou county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
虹口区[Hóng kǒu qū, ㄏㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, / ] Hongkou District [Add to Longdo]
西市区[Xī shì qū, ㄒㄧ ㄕˋ ㄑㄩ, 西 / 西] West city district; Xishi district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
贡嘎[Gòng gá, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄚˊ, / ] Gongkar or Gonggar, Lhasa's airport and town in central Tibet [Add to Longdo]
青稞[qīng kē, ㄑㄧㄥ ㄎㄜ, ] highland barley (grown in Tibet and Qinghai); qingke barley [Add to Longdo]
鲅鱼圈[Bà yú quān, ㄅㄚˋ ㄩˊ ㄑㄩㄢ, / ] Bayuquan district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
鲅鱼圈区[Bà yú quān qū, ㄅㄚˋ ㄩˊ ㄑㄩㄢ ㄑㄩ, / ] Bayuquan district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
莺歌镇[Yīng gē zhèn, ㄍㄜ ㄓㄣˋ, / ] (N) Yingko (town in Taiwan) [Add to Longdo]
黑龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river [Add to Longdo]
黑龙江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨 [Add to Longdo]
龙口[Lóng kǒu, ㄌㄨㄥˊ ㄎㄡˇ, / ] Longkou county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong [Add to Longdo]
龙口市[Lóng kǒu shì, ㄌㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄕˋ, / ] Longkou county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
不眠[ふみん, fumin] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
不肖[ふしょう, fushou] unwuerdig, ich, meine_Wenigkeit [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
久遠[くおん, kuon] Ewigkeit [Add to Longdo]
人事不省[じんじふせい, jinjifusei] Bewusslosigkeit, Ohnmacht [Add to Longdo]
[じん, jin] WOHLTAETIGKEIT, GUETE, MENSCHENLIEBE [Add to Longdo]
仁愛[じんあい, jin'ai] Wohltaetigkeit, Menschenliebe [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
依存[いぞん, izon] Abhaengigkeit [Add to Longdo]
依存度[いぞんど, izondo] Abhaengigkeitsgrad [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] -Bitte, -Gesuch, -Auftrag, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
便宜[べんぎ, bengi] Bequemlichkeit, Zweckmaessigkeit [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] Arbeit, Funktion, Wirkung, Faehigkeit [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] Fuelle, Gehalt, Vollstaendigkeit [Add to Longdo]
劣悪[れつあく, retsuaku] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等[れっとう, rettou] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等感[れっとうかん, rettoukan] Minderwertigkeitskomplex [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] Wirkung, Wirksamkeit, Gueltigkeit [Add to Longdo]
勤勉[きんべん, kinben] Fleiss, Emsigkeit, Eifer [Add to Longdo]
厘毛[りんもう, rinmou] Kleinigkeit, unbedeutend, unwesentlich [Add to Longdo]
名所[めいしょ, meisho] beruehmter_Ort, Sehenswuerdigkeit [Add to Longdo]
[うつわ, utsuwa] GEFAESS, GERAET, BEFAEHIGUNG, FAEHIGKEIT [Add to Longdo]
困窮[こんきゅう, konkyuu] Armut, Beduerftigkeit, -Not [Add to Longdo]
困苦[こんく, konku] -Not, Schwierigkeiten [Add to Longdo]
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]
国籍[こくせき, kokuseki] Staatsangehoerigkeit, Nationalitaet [Add to Longdo]
培養液[ばいようえき, baiyoueki] Naehrfluessigkeit [Add to Longdo]
変則[へんそく, hensoku] Unregelmaessigkeit, Anomalie [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
失業[しつぎょう, shitsugyou] Arbeitslosigkeit [Add to Longdo]
失神[しっしん, shisshin] Ohnmacht, Bewusslosigkeit [Add to Longdo]
安閑[あんかん, ankan] -Musse, Untaetigkeit [Add to Longdo]
官憲[かんけん, kanken] Behoerde, Obrigkeit, Beamte [Add to Longdo]
実力[じつりょく, jitsuryoku] wirkliche_Faehigkeiten, Leistung [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]
廃疾[はいしつ, haishitsu] Dienstunfaehigkeit, Invaliditaet [Add to Longdo]
強情[ごうじょう, goujou] Hartnaeckigkeit, Starrsinn [Add to Longdo]
従属[じゅうぞく, juuzoku] Unterordnung, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
必然[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
怠慢[たいまん, taiman] Nachlaessigkeit, Fahrlaessigkeit [Add to Longdo]
恒久[こうきゅう, koukyuu] Bestaendigkeit, Permanenz, Ewigkeit [Add to Longdo]
恒常[こうじょう, koujou] Bestaendigkeit, Stetigkeit [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  GKS
         Graphic Kernel System
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top