Search result for

gks

(294 entries)
(0.0381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gks-, *gks*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gks*)
English-Thai: Longdo Dictionary
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., S. NHL,
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
Ch_mungkorndang[wor ra nuh see dang] (n ) โจรจกหะมอย, หัวหน้าแก๊งเด็กติ๋มก่อนสี่ทุ่ม
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
schomburgk's deer (n) สมัน,เนื้อสมัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bangkok    [N] กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย), See also: บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Samutsongkhram    [N] จังหวัดสมุทรสงคราม
Samutsongkhram    [N] สมุทรสงคราม
Bangkok Metropolitan Administration    [N] ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nous (Gk.)อนุตรจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angklung musicดนตรีบรรเลงอังกะลุง [TU Subject Heading]
Angkor (Extinct city)เมืองพระนคร (เมืองโบราณ) [TU Subject Heading]
Angkor Wat (Angkor)นครวัด [TU Subject Heading]
Bangkokกรุงเทพฯ [TU Subject Heading]
Lymphoma, Non-Hodgkinเนื้องอกต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอค์จกิน [TU Subject Heading]
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
Bangkok Processเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับ สนุนกระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าตาม ?Roadmap towards Democracy in Myanmar? เดิมเรียกว่า Forum on International Support for National Reconciliation in Myanmar ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Process ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2546 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งนาย Razali Ismail เป็นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพม่าเข้าร่วม [การทูต]
The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)" หมายถึง เอกสารก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South-East Asian Nations : ASEAN) ซึ่งได้มีการลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย " [การทูต]
Agkistrodon Khodostomaงูกะปะ [การแพทย์]
Agkistrodon Rhodostomaงูกะปะ [การแพทย์]
Lymphoma, Non-Hodgkin'sลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคของฮอดจ์กิน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bangkok(แบง'คอค) n. กรุงเทพ,บางกอก
hodgkin's diseaseโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังและบวม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนานุบาล    [N] pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
กทม.    [N] Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ขส.มก.    [N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ร.ศ.    [N] Bangkok Era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก
สงกรานต์    [N] SongKran, Syn. วันสงกรานต์
สงกรานต์    [N] Songkran festival, See also: Songkran Day, Thai New Year, Syn. วันสงกรานต์, Example: สงกรานต์เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดตามสุริยคติ ตกวันที่ 13 - 14 - 15 เมษายน, Notes: (สันสกฤต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    [N] Prince of Songkla University, Example: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร    [N] Bangkok Metropolitan Administration, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการของกรุงเทพมหานคร
สงขลา    [N] Songkhla, Syn. จังหวัดสงขลา, Example: เขาเป็นนักการเมืองหนุ่มโสดจากสงขลาซึ่งเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้
สมุทรสงคราม    [N] Samut Songkhram, Syn. จังหวัดสมุทรสงคราม, Example: โรงเรียนพาไปแวะที่อุทยาน ร. 2 จังหวัดสมุทรสงคราม, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
อังกะลุง    [N] ankalung, See also: angklung, Javanese musical instrument made from bamboo tubes, Count unit: ตัว, ตับ, ชุด, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของชวา ใช้เขย่าให้เกิดเสียง
บางกอก    [N] Bangkok, Syn. กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร, กทม., Example: ทำไมถึงอยากจะไปบางกอกกันจังนะ มีแต่ตึกกับรถติด, Thai definition: ชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย
ร.ศ.    [N] Rattanakosin era, See also: Bangkok era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก, Example: กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 200 ปี เมื่อ ร.ศ. 200
กรุงเทพมหานคร    [N] Bangkok, See also: Krung Thep, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok Metropolis, Syn. กรุงเทพฯ, บางกอก, Example: ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสาขาในส่วนภูมิภาคอีก 3 แห่ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ    [N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. ขสมก., Example: เขาเป็นพนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
ทกท.    [N] Bangkok International Airport, Syn. ท่าอากาศยานกรุงเทพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong
บางกอก[n. prop.] (Bāngkøk) EN: Bangkok   FR: Bangkok
บางกอกโพสต์[TM] (Bāngkøk Phōt) EN: Bangkok Post   FR: Bangkok Post [m]
ฉลองสงกรานต์ [v. exp.] (chaløng Songkrān) FR: célébrer le Songkran
ชาวกรุงเทพฯ[n. prop.] (Chāo Krungthēp) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
ชาวพระนคร[n. exp.] (chāo phra nakhøn) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman   
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
ฮ่องกง[n. prop.] (Hǿng Kong) EN: Hong Kong   FR: Hongkong = Hong Kong
หอพระสมุด แห่งชาติ [org.] (Hø Phra Samut Haengchāt) EN: National Library (in Bangkok)   FR: Bibliothèque nationale (de Thaïlande) [f]
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[X] (Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Art & Culture Centre   
จังหวัดสมุทรสงคราม[n. prop.] (Jangwat Samut Songkhrām) EN: Samut Songkhram province   FR: province de Samut Songkhram [f]
จังหวัดสงขลา[n. prop.] (Jangwat Songkhlā) EN: Songkhla province   FR: province de Songkhla [f]
จุฬาฯ[n.] (Julā) EN: Chula (inf.) ; Chulalongkorn University   FR: Chula (fam.) ; université Chulalongkorn [f]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[n. prop.] (Julālongkøn Mahāwitthayālai) EN: Chulalongkorn University   FR: université Chulalongkorn [f]
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[org.] (Khana Nitisāt Julālongkøn Mahāwitthayālai) FR: Faculté de Droit de l'université Chulalongkorn [f]
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย[n. exp.] (khana witthayāsāt Julālongkøn mahā witthayālai) FR: faculté des sciences de l'université Chulalongkorn [f]
เขต[n.] (khēt) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency   FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขตบางกอกน้อย[n. prop.] (Khēt Bāngkøk Nøi) EN: Bangkok Noi district   
เขตบางกอกใหญ่[n. prop.] (Khēt Bāngkøk Yai) EN: Bangkok Yai district   
เขื่อนวชิราลงกรณ์[n. prop.] (Kheūoen Wachirālongkøn) EN: Vajiralongkorn Dam   
คนเด็กกรูงเทพ ฯ[n. prop.] (khon Krūngthēp) EN: Bangkokian   FR: Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
โคพันธุ์บังคาลา[n. exp.] (khō phan Bangkhālā) FR: boeuf Bangkhala (?)
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
ความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯ[n. exp.] (khwām penyū nai Krungthēp) EN: living in Bangkok   FR: la vie à Bangkok
กรุงเทพฯ[n. prop.] (Krungthēp) EN: Bangkok   FR: Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp) EN: Bangkok   FR: Bangkok
กรุงเทพมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Mahānakhøn) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok   FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Phra Mahānakhøn) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok   
หมาบางแก้ว[n. exp.] (mā Bāng Kaēo) EN: Bangkaew ; Thai Bangkaew Dog   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[org.] (Mahāwitthayālai Mahā Julālongkøn Ratchāwitthayālai) EN: Mahachulalongkornrajavidyalaya University   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[org.] (Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin) EN: Prince of Songkla University   FR: université Prince de Songkhla [f]
มิสกวัน[n. prop.] (Mitsakawan) EN: Indra's garden ; Misgawan Gardens (in Bangkok)   
นครธม[n. prop.] (Nakhøn Thom) EN: Angkor Thom   FR: Angkor Thom
นครวัค[n. prop.] (Nakhøn Wat) EN: Angkor Wat   FR: Angkor Wat ; temples d'Angkor [mpl]
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ [org.] (Ngān Sapdā Nangseū Haengchāt) EN: Bangkok International Book Fair   FR: Foire du Livre de Bangok [f]
งานสงกรานต์[n. exp.] (ngān Songkrān) EN: Songkran Festival   FR: fête du Songkran [f]
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[org.] (Ongkān Khonsong Mūanchon Krungthēp) EN: Bangkok Mass Transit Authority (BMTA )   
พระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Phraborom Rūpsong Mā) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn   
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[n. exp.] (phūwārātchakān Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok governor   FR: gouverneur de Bangkok [m]
ปราสาททินนครวัด[n. prop.] (Prāsāt Hin Nakhøn Wat) EN: Angkor Wat temple   FR: temple d'Angkor [m]
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = โรงพยาบาลจุฬาฯ[org] (Rōngphayābān Julālongkøn = Rōngphayābān Julā (inf.)) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital   
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Bāngkøk Aēwēs) EN: Bangkok Airways   FR: Bangkok Airways [f]
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร[X] (Sālā wā kān Krūngthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Metropolitan Administration   
สมัน[n.] (saman) EN: Schomburgk's Deer   
สำเพ็ง[n. prop.] (Sampheng) EN: Sampheng ; Bangkok's Chinatown   FR: Sampheng ; quartier chinois de Bangkok [m] ; Chinatown (Bangkok)
สมุทรสงคราม[n. prop.] (Samut Songkhrām) EN: Samut Songkhram (Central)   FR: Samut Songkhram (Centre)
สนามบินดอนเมือง[n. exp.] (Sanāmbin Døn Meūang) EN: Bangkok-Don Muang Airport ; Don Muang Airport   FR: aéroport de Bangkok-Don Muang [m] ; aéroport de Don Muang [m]
สนามบินสุวรรณภูมิ[n. prop.] (Sanāmbin Suwannaphūm) EN: Bangkok-Suvarnabhumi Airport ; Suvarnabhumi Airport   FR: aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi [m] ; aéroport de Suvarnabhumi [m]
สนามหลวง[n. prop.] (Sanām Lūang) EN: Sanam Luang ; Royal Plaza   FR: Sanam Luang ; place du Palais royal (Bangkok)
สถานีกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (sathānī Krūngthēp) EN: Bangkok Railway Station (Hua Lamphong)   FR: gare de Bangkok (Hua Lamphong) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUGKOV    L UW1 G K AO0 V
BANGKOK    B AE0 NG K AA1 K
BANGKOK    B AE1 NG K AA0 K
HODGKIN    HH AA1 JH K IH2 N
HONGKONG    HH AO1 NG K AO0 NG
HODGKISS    HH AA1 JH K IH2 S
HODGKINS    HH AA1 JH K IH2 N Z
SHANGKUN    SH AE1 NG K AH0 N
HODGKIN'S    HH AA1 JH K IH2 N Z
BANGKOK'S    B AE1 NG K AA0 K S
HODGKINSON    HH AA1 JH K AH0 N S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gingko    (n) (g i1 ng k ou)
Bangkok    (n) (b a1 ng k o1 k)
gingkos    (n) (g i1 ng k ou z)
gingkoes    (n) (g i1 ng k ou z)
Chungking    (n) (ch u2 ng k i1 ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, See also: S. Präzision,
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung
Müdigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเหนื่อย, ความง่วง
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง, เลินเล่อ
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,
Geräumigkeit(n) |die, nur Sg.| ความกว้างใหญ่, ความโอ่โถง เช่น Riesige Fenster vermitteln ein Gefühl der Geräumigkeit und erlauben aus den oberen Stockwerken fantastische Blicke über die Dächer von Knightsbridge.
Notwendigkeit(n ) |die, pl. Notwendigkeiten| ความจำเป็น เช่น Es ist keine Notwendigkeit die Waffe bei sich zu führen.
Geschwindigkeit(n ) |die, pl. Geschwindigkeiten| ความเร็ว เช่น Wie realistisch sind die Geschwindigkeiten der Jets?, See also: S. das Tempo,
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
politisch | politische Notwendigkeitpolitical | political imperative [Add to Longdo]
schlagkräftigpunchy [Add to Longdo]
schriftstellerisch {adj} | die schriftstellerische Tätigkeitliterary | working as a writer [Add to Longdo]
mit spielerischer Leichtigkeitwith the greatest of ease [Add to Longdo]
spritzen; (Ohren) ausspritzen; (Flüssigkeit) einspritzento syringe [Add to Longdo]
vorzeitige Fälligkeitaccelerated maturity [Add to Longdo]
wegkehrendaversive [Add to Longdo]
wegkommento get away [Add to Longdo]
(Flüssigkeit) zerstäubento atomize [Add to Longdo]
zu schnell laufen; Übergeschwindigkeitoverspeed [Add to Longdo]
sich einer Tätigkeit zuwendento turn to [Add to Longdo]
Das ist eine Kleinigkeit!That's nothing! [Add to Longdo]
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.The Moor has done his duty, the Moor can go. [Add to Longdo]
Einigkeit macht stark.United we stand, divided we fall. [Add to Longdo]
Einigkeit macht stark.Unity is strength. [Add to Longdo]
Es gelang ihm, die Schwierigkeiten zu überwinden.He succeeded in overcoming the difficulties. [Add to Longdo]
Es kommt auf jede Kleinigkeit an.Every little counts. [Add to Longdo]
Fähigkeit ist des armen Mannes Reichtum.Ability is the poor man's wealth. [Add to Longdo]
Solche Tätigkeiten liegen mir.This kind of activity suits me. [Add to Longdo]
Zur Zeit übe ich eine andere Tätigkeit aus.At present I have a different occupation. [Add to Longdo]
Amblyopie {f}; Schwachsichtigkeit {f} [med.]amblyopia [Add to Longdo]
Aphonie {f}; Stimmlosigkeit {f} [med.]aphonia; loss of voice [Add to Longdo]
Asthenie {f}; Kraftlosigkeit {f} [med.]asthenia; weakness [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}; Malignität {f} [med.]malignancy [Add to Longdo]
Fettsucht {f}; Fettleibigkeit {f}; Adipositas {f} [med.]obesity; adiposis; adipositas [Add to Longdo]
Insomnie {f}; Schlaflosigkeit {f} [med.]insomnia; sleeplessness [Add to Longdo]
Myopie {f}; Kurzsichtigkeit {f} [med.]myopia [Add to Longdo]
Ödem {n}; Wasseransammlung in Gefäßen [med.] | angioneurotisches Ödem; Flüssigkeitsansammlung im Gewebeedema [Am.]; oedema [Br.] | angioedema [Add to Longdo]
Schlafwandeln {n}; Mondsüchtigkeit {f}; Somnambulismus {m} [med.]somnambulism; sleep-walking; sleepwalking [Add to Longdo]
Schwerhörigkeit {f} [med.]hardness of hearing [Add to Longdo]
Somnolenz {f}; Benommenheit mit Schläfrigkeit [med.]somnolence [Add to Longdo]
Stase {f}; Stillstand eines Flüssigkeitsstromes [med.]stasis [Add to Longdo]
Stupor {m}; Bewegungslosigkeit {f}; Reaktionslosigkeit {f} [med.]stupor [Add to Longdo]
Synkope {f}; anfallsartige, kurzdauernde Bewusstlosigkeit {f} [med.]syncope [Add to Longdo]
Übersichtigkeit {f}; Weitsichtigkeit {f} [med.]hyperopia [Add to Longdo]
Alterssichtigkeit {f}; Weitsichtigkeit {f} im Alter [med.]presbyopia [Add to Longdo]
Zwanghaftigkeit {f} [med.]obsessive-compulsivity [Add to Longdo]
komatös {adj}; in tiefer Bewusstlosigkeit liegend [med.]comatose [Add to Longdo]
Bergkalanderlerche {f} [ornith.]Bimaculated Lark (Melanocorypha bimaculata) [Add to Longdo]
Zwergkiwi {m} [ornith.]Little Spotted Kiwi [Add to Longdo]
Bergkarakara {m} [ornith.]Mountain Caracara [Add to Longdo]
Schomburgkralle {f} [ornith.]Ocellated Crake [Add to Longdo]
Bergkuckuck {m} [ornith.]Mountain Long-tailed Cuckoo [Add to Longdo]
Lansbergkuckuck {m} [ornith.]Grey-capped Cuckoo [Add to Longdo]
Zwergkuckuck {m} [ornith.]Dwarf Cuckoo [Add to Longdo]
Zwergkauz {m} [ornith.]Least Pygmy Owl [Add to Longdo]
Zwergkurzflügel {m} [ornith.]Lesser Shortwing [Add to Longdo]
Bergkurzflügel {m} [ornith.]Blue Shortwing [Add to Longdo]
Bergkohlmeise {f} [ornith.]Green-backed Tit [Add to Longdo]
Zwergkleiber {m} [ornith.]Pygmy Nuthatch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キングクリップ[, kingukurippu] (n) kingklip (Genypterus blacodes); pink cusk-eel [Add to Longdo]
グラフィカルカーネルシステム[, gurafikaruka-nerushisutemu] (n) {comp} Graphical Kernel System; GKS [Add to Longdo]
グラフィクス中核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] (n) {comp} GKS; graphical kernel system [Add to Longdo]
ツキチョウチョウウオ[, tsukichouchouuo] (n) Hongkong butterflyfish (Chaetodon wiebeli); panda butterflyfish [Add to Longdo]
バンコク[, bankoku] (n) Bangkok; (P) [Add to Longdo]
ホジキンリンパ腫[ホジキンリンパしゅ, hojikinrinpa shu] (n) (See ホジキン病) Hodgkin's lymphoma [Add to Longdo]
ホジキン病[ホジキンびょう, hojikin byou] (n) Hodgkin's lymphoma; Hodgkin's disease [Add to Longdo]
銀杏[ぎんなん;ギンナン, ginnan ; ginnan] (n) (See 銀杏・いちょう) ginkgo nut; gingko nut [Add to Longdo]
銀杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
合同会社[ごうどうかいしゃ, goudoukaisha] (n) limited company; company structure for small businesses, established in 2005 (GK) [Add to Longdo]
非ホジキンリンパ腫[ひホジキンリンパしゅ, hi hojikinrinpa shu] (n) non-Hodgkin's lymphoma [Add to Longdo]
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹江口[Dān jiāng kǒu, 丹江口] (N) Danjiangkou (city in Hubei) [Add to Longdo]
井陉矿区[Jǐng xíng kuàng qū, 井陘礦區] (N) Jingxingkuang (area in Hebei) [Add to Longdo]
公馆乡[Gōng guǎn xiāng, 公館鄉] (N) Kungkuan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
南桐矿区[Nán tóng kuàng qū, 南桐礦區] (N) Nantongkuang (area in Sichuan) [Add to Longdo]
吴哥窟[Wú gē kū, 吳哥窟] Angkorwat (Cambodia) [Add to Longdo]
周永康[Zhōu Yǒng kāng, 周永康] Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician [Add to Longdo]
唐卡[táng kǎ, 唐卡] thangka (Buddhist banner) [Add to Longdo]
城口[Chéng kǒu, 城口] (N) Chengkou (place in Sichuan) [Add to Longdo]
墨竹工卡[Mò zhú gōng kǎ, 墨竹工卡] (N) Mozhugongka (place in Tibet) [Add to Longdo]
大石桥[Dà shí qiáo, 大石橋] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
大石桥市[Dà shí qiáo shí, 大石橋市] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
封开[Fēng kāi, 封開] (N) Fengkai (place in Guangdong) [Add to Longdo]
山口洋[Shān kǒu yāng, 山口洋] Singkawang city (Kalimantan, Indonesia) [Add to Longdo]
峰峰矿区[Fēng fēng kuàng qū, 峰峰礦區] (N) Fengfengkuang (area in Hebei) [Add to Longdo]
成功镇[Chéng gōng zhèn, 成功鎮] (N) Chengkung (town in Taiwan) [Add to Longdo]
明古鲁[Míng gǔ lǔ, 明古魯] Bengkulu (Indonesian town on the south coast of Sumatra) [Add to Longdo]
明古鲁市[Míng gǔ lǔ shì, 明古魯市] Bengkulu (Indonesian town on the south coast of Sumatra) [Add to Longdo]
曼谷[Màn gǔ, 曼谷] Bangkok, capital of Thailand [Add to Longdo]
望奎[Wàng kuí, 望奎] (N) Wangkui (place in Heilongjiang) [Add to Longdo]
东港镇[Dōng gǎng zhèn, 東港鎮] (N) Tungkang (town in Taiwan) [Add to Longdo]
林卡[lín kǎ, 林卡] transliteration of Tibetan lingka: garden [Add to Longdo]
杨尚昆[Yáng Shàng kūn, 楊尚昆] Yang Shangkun [Add to Longdo]
永康[Yǒng kāng, 永康] (N) Yongkang (city in Zhejiang); (N) Yungkang (city in Taiwan) [Add to Longdo]
江口[Jiāng kǒu, 江口] (N) Jiangkou (place in Guizhou) [Add to Longdo]
洞口[Dòng kǒu, 洞口] (N) Dongkou (place in Hunan) [Add to Longdo]
浪卡子[Làng kǎ zǐ, 浪卡子] (N) Langkazi (place in Tibet) [Add to Longdo]
泼水节[Pō shuǐ jié, 潑水節] Songkran or Water-splashing festival at Thai New Year (13th-15th April) [Add to Longdo]
营口[Yíng kǒu, 營口] Yingkou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China [Add to Longdo]
营口市[Yíng kǒu shì, 營口市] Yingkou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China [Add to Longdo]
白花蛇[bái huā shé, 白花蛇] long-nosed pit viper (agkistrodon acutus) [Add to Longdo]
磴口[Dèng kǒu, 磴口] (N) Dengkou (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
站前区[Zhàn qián qū, 站前區] Zhanqian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
罗布林卡[Luó bù lín kǎ, 羅布林卡] Norbulingka (Tibetan: precious garden), summer residence of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet [Add to Longdo]
老边[Lǎo biān, 老邊] Laobian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
老边区[Lǎo biān qū, 老邊區] Laobian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
艾丁湖[Aì dīng hú, 艾丁湖] Lake Aydingkol in Xinjiang [Add to Longdo]
芒康[Máng kāng, 芒康] (N) Mangkang (place in Tibet) [Add to Longdo]
盖州[Gài zhōu, 蓋州] Gaizhou county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
盖州市[Gài zhōu shì, 蓋州市] Gaizhou county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning [Add to Longdo]
虹口区[Hóng kǒu qū, 虹口區] Hongkou District [Add to Longdo]
西市区[Xī shì qū, 西市區] West city district; Xishi district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
贡嘎[Gòng gá, 貢嘎] Gongkar or Gonggar, Lhasa's airport and town in central Tibet [Add to Longdo]
青稞[qīng kē, 青稞] highland barley (grown in Tibet and Qinghai); qingke barley [Add to Longdo]
鲅鱼圈[Bà yú quān, 鲅魚圈] Bayuquan district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
鲅鱼圈区[Bà yú qūān qū, 鲅魚圈區] Bayuquan district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
莺歌镇[Yīng gē zhèn, 鶯歌鎮] (N) Yingko (town in Taiwan) [Add to Longdo]
黑龙江[Hēi lóng jiāng, 黑龍江] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river [Add to Longdo]
黑龙江省[Hēi lóng jiāng shěng, 黑龍江省] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨 [Add to Longdo]
龙口[Lóng kǒu, 龍口] Longkou county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong [Add to Longdo]
龙口市[Lóng kǒu shì, 龍口市] Longkou county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
不眠[ふみん, fumin] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
不肖[ふしょう, fushou] unwuerdig, ich, meine_Wenigkeit [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
久遠[くおん, kuon] Ewigkeit [Add to Longdo]
人事不省[じんじふせい, jinjifusei] Bewusslosigkeit, Ohnmacht [Add to Longdo]
[じん, jin] WOHLTAETIGKEIT, GUETE, MENSCHENLIEBE [Add to Longdo]
仁愛[じんあい, jin'ai] Wohltaetigkeit, Menschenliebe [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
依存[いぞん, izon] Abhaengigkeit [Add to Longdo]
依存度[いぞんど, izondo] Abhaengigkeitsgrad [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] -Bitte, -Gesuch, -Auftrag, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
便宜[べんぎ, bengi] Bequemlichkeit, Zweckmaessigkeit [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] Arbeit, Funktion, Wirkung, Faehigkeit [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] Fuelle, Gehalt, Vollstaendigkeit [Add to Longdo]
劣悪[れつあく, retsuaku] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等[れっとう, rettou] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等感[れっとうかん, rettoukan] Minderwertigkeitskomplex [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] Wirkung, Wirksamkeit, Gueltigkeit [Add to Longdo]
勤勉[きんべん, kinben] Fleiss, Emsigkeit, Eifer [Add to Longdo]
厘毛[りんもう, rinmou] Kleinigkeit, unbedeutend, unwesentlich [Add to Longdo]
名所[めいしょ, meisho] beruehmter_Ort, Sehenswuerdigkeit [Add to Longdo]
[うつわ, utsuwa] GEFAESS, GERAET, BEFAEHIGUNG, FAEHIGKEIT [Add to Longdo]
困窮[こんきゅう, konkyuu] Armut, Beduerftigkeit, -Not [Add to Longdo]
困苦[こんく, konku] -Not, Schwierigkeiten [Add to Longdo]
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]
国籍[こくせき, kokuseki] Staatsangehoerigkeit, Nationalitaet [Add to Longdo]
培養液[ばいようえき, baiyoueki] Naehrfluessigkeit [Add to Longdo]
変則[へんそく, hensoku] Unregelmaessigkeit, Anomalie [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
失業[しつぎょう, shitsugyou] Arbeitslosigkeit [Add to Longdo]
失神[しっしん, shisshin] Ohnmacht, Bewusslosigkeit [Add to Longdo]
安閑[あんかん, ankan] -Musse, Untaetigkeit [Add to Longdo]
官憲[かんけん, kanken] Behoerde, Obrigkeit, Beamte [Add to Longdo]
実力[じつりょく, jitsuryoku] wirkliche_Faehigkeiten, Leistung [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]
廃疾[はいしつ, haishitsu] Dienstunfaehigkeit, Invaliditaet [Add to Longdo]
強情[ごうじょう, goujou] Hartnaeckigkeit, Starrsinn [Add to Longdo]
従属[じゅうぞく, juuzoku] Unterordnung, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
必然[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
怠慢[たいまん, taiman] Nachlaessigkeit, Fahrlaessigkeit [Add to Longdo]
恒久[こうきゅう, koukyuu] Bestaendigkeit, Permanenz, Ewigkeit [Add to Longdo]
恒常[こうじょう, koujou] Bestaendigkeit, Stetigkeit [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  GKS
         Graphic Kernel System
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top