Search result for

gb

(39 entries)
(0.0484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gb-, *gb*.
English-Thai: Longdo Dictionary
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gb(จีบี) ย่อมาจากคำว่า gigabyte (อ่านว่า กิกะไบต์) เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 GB เท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ (หรือ 230) หรือ หนึ่งพันล้านตัวอักขระ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของหน่วยความจำ จานบันทึก หรือ ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ฯ
bugbane(บัก'เบน) n. พืชจำพวก Cimicifuga
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
dingbats(ดิงแบตส์) เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจาก Zapf Dingbats ในแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร)
gangboardn. แผ่นกระดานกระโดด,แผ่นกระดานหรือสะพาน ขึ้นหรือลงเรือ
hagbornadj. เกิดจากหญิงแก่ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์
herringbone(เฮอ'ริงโบน) n. รูปแฉกแนวตั้งที่ประกอบด้วยรูป "U" หรือ "V"
hgbabbr. hemoglobin
hogbackn. หลังโก่ง,การโก่งหลัง
hummingbird(ฮัม'มิงเบิร์ด) n. นกที่เล็กที่สุดของโลก,นกผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bugbear(n) ผี
springboard(n) กระดานกระโดดน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่องนิรภัย[n. exp.] (klǿng niraphai) EN: strongbox   
กระดูกต้นขา[n.] (kradūk ton khā) EN: femur ; thigbone   FR: fémur [m]
หนองบัวลำภู[n. prop.] (Nøng Būa Lamphū) EN: Nongbua Lamphu (Northeast)   FR: Nongbua Lamphu ( Nord-Est)
รักบี้[n.] (rakbī) EN: rugby   FR: rugby [m]
เรือพ่วง[n.] (reūaphūang) EN: tugboat ; barge   FR: remorqueur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GB    (n) (jh ii2 b ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Flugblatt(n) |das, pl.Flugblätter| ใบปลิว เช่น Hier finden Sie verschiedene Flugblatt- und Faxentwürfe, die Sie für streikunterstützende Aktionen verwenden können., See also: S. der Flyer
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,
Flugbegleiter(n ) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: R. Flugbegleiterin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
GB : GroßbritannienGB : Great Britain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
アールジービー[, a-ruji-bi-] (n) {comp} RGB [Add to Longdo]
アナログRGB[アナログアージービー, anarogua-ji-bi-] (n) {comp} analog RGB (red green blue) [Add to Longdo]
アメラグ[, ameragu] (n) (abbr) American rugby [Add to Longdo]
インゴール[, ingo-ru] (n) in-goal area (rugby) [Add to Longdo]
ウイングバック[, uingubakku] (n) wingback [Add to Longdo]
オープンサイド[, o-punsaido] (n) open side (rugby) [Add to Longdo]
キッカー[, kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.) [Add to Longdo]
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配線盤[はいせんばん, haisenban] distribution frame, plugboard [Add to Longdo]
アールジービー[あーるじーびー, a-ruji-bi-] RGB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GB
   n 1: a highly toxic chemical nerve agent that inhibits the
      activity of cholinesterase [syn: {sarin}, {GB}]
   2: a unit of magnetomotive force equal to 0.7958 ampere-turns
     [syn: {gilbert}, {Gb}, {Gi}]
   3: a unit of information equal to 1000 megabits or 10^9
     (1,000,000,000) bits [syn: {gigabit}, {Gbit}, {Gb}]
   4: a unit of information equal to 1000 megabytes or 10^9
     (1,000,000,000) bytes [syn: {gigabyte}, {G}, {GB}]
   5: a unit of information equal to 1024 mebibytes or 2^30
     (1,073,741,824) bytes [syn: {gigabyte}, {gibibyte}, {G},
     {GB}, {GiB}]
   6: an island comprising England and Scotland and Wales [syn:
     {Great Britain}, {GB}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GB
     GigaByte
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GB
     GuoBao [codepage]
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top