Search result for gau (114 entries) (0.0511 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gau-, *gau*. Possible hiragana form: がう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaud    [N] เครื่องประดับหรูหราแต่ราคาถูก, Syn. gaudery
gaur    [N] กระทิง, See also: วัวป่า
gaudy    [ADJ] ฉูดฉาด (แต่ไร้รสนิยม), See also: หรูหรา, Syn. garish, flashy, Ant. tasteful, muted
gauge    [VT] วัดด้วยมาตรวัด / เครื่องวัด, See also: ประเมิน, ตัดสิน, Syn. weigh, calculate, judge, estimate
gauge    [N] มาตรวัด, See also: เครื่องวัด, Syn. measure, scale
gaunt    [ADJ] ผอมเกร็ง, See also: ผอมแห้ง, Syn. emaciated, skinny, Ant. fat, obese, plump
gaunt    [ADJ] แข็งทื่อ, See also: ไร้ชีวิตชีวา, ซึ่งไม่น่ามอง, Syn. haggard, Ant. lively
gauss    [N] หน่วยวัดแรงเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก (สัญลักษณ์ย่อคือ G)
gauze    [N] ผ้าพันแผล, See also: ผ้าก๊อซ, Syn. bandage, sterile dressing, dressing
gauche    [ADJ] เงอะงะ, See also: เปิ่นๆ, เชยๆ, เก้งก้าง, Syn. awkward, graceless, clumsy, Ant. graceful

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gauge glassหลอดแก้วตรวจระดับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge pressureความดันเกจ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge pressureความดันเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge; gageเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaultheria oil; oil of wintergreen; oil, wintergreenน้ำมันระกำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Gaussianเกาส์เซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gauzeผ้าโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaucher's Cellsเซลล์ของกอเชอร์ [การแพทย์]
Gaucher's Diseaseโกเชอร์, โรค; [การแพทย์]
Gaugeเกจช์ (หน่วยขนาดของอาวุธปืน), [การแพทย์]
Gauge 6ขนาดเกณฑ์ 6 [การแพทย์]
gauge datumgauge datum, ระดับอ้างอิงของเสาวัดระดับ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gauging stationgauging station, สถานีวัดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gaurกระทิง [TU Subject Heading]
Gaussian Assumptionสมมุติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของข้อมูล [การแพทย์]
Gaussian beamsลำแสงแบบเกาส์ [TU Subject Heading]
Gaussian Curveการกระจายตัวแบบโค้งปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gauStick to jackets that aren't too gaudy.
gauHe slipped the gaudy shirt on.
gauFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gauche(โกช) adj. งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เคอะเขิน, See also: gaucheness n., Syn. stiff
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน
gaud(กอด) n. สิ่งประดับที่หรูหรา,พิธีที่หรูหรา,นิทรรศการที่หรูหรา
gaudery(กอ'ดะรี่) n. การแสดงโอ้อวด,สิ่งที่หรูหรา
gaudy(กอ'ดี) adj. หรูหรา,ฉูดฉาด,บาดตา,ขี้โอ่,โอ้อวด.n. งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก, See also: gaudily adv. gaudiness n., Syn. showy,flashy,garish
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
gaul(กอล) n. เขตดินแดนในยุโรปตะวันตกสมัยโบราณ
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
gauntlet(กอนท'ลิท) n. ถุงมือหุ้มโลหะ,ถุงมือฟันดาบ,ถุงมือที่ยาวถึงข้อมือ,การทดสอบ,การฝ่าอันตราย -Id. (throw (fling) down the gauntlet ท้าทาย), See also: gauntleted adj., Syn. gantlet,challenge

English-Thai: Nontri Dictionary
gaud(n) ของฟุ่มเฟือย,เครื่องประดับฉูดฉาด,ของหรูหรา
gaudy(adj) ฉูดฉาด,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ้อวด,บาดตา
gauge(n) เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ,วงเวียน,เกณฑ์มาตรฐาน
gauge(vt) วัดดู,คะเน,ประมาณ,ประเมิน
gaunt(adj) ผอมโซ,ซูบซีด,เก้งก้าง,ผอมแห้ง
gauntlet(n) ถุงมือฟันดาบ
gauze(n) ผ้าโปร่ง,ผ้าแพร,ร่างแห,ผ้ากอซ,ตาข่าย
gauzy(adj) บาง,โปร่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรวัด    [N] meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count unit: ตัว
เกจ    [N] gauge, See also: meter, measure, scale, Syn. มาตร, Example: การบ่งชี้ความเป็นไปของรถสามารถตรวจสอบได้จากเกจ์วัดต่างๆ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องวัด, Notes: (อังกฤษ)
ซีดเซียว    [ADV] haggardly, See also: gauntly, palely, pallidly, wanly, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เธอยิ้มอย่างซีดเซียว เพราะถูกแดดเผา
ซีดเซียว    [ADJ] haggard, See also: gaunt, pale, wan, pallid, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เขาชี้ไปทางพนักงานที่นั่งโต๊ะด้านใน ใบหน้าซีดเซียว ไร้ความรู้สึก
กระทิง    [N] Gaur, See also: wild ox, seladang, Syn. วัวกระทิง, Example: กระทิงจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งของประเทศไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อวัวป่าชนิด Bos gaurus ในวงศ์ Bovidae ขนยาว ตัวสีดำหรือดำแกมน้ำตาล เว้นแต่ที่ตรงหน้าผากและครึ่งล่างของขาทั้ง 4 เป็นสีขาวเทาๆ หรือเหลืองอย่างสีทอง
กอซ    [N] gauze, Syn. ก๊อซ, ผ้าก๊อซ, Example: รอยแผลถูกพันอย่างดีด้วยผ้ากอซจึงมองไม่เห็นร่องรอยแต่อย่างใด, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เรียกผ้าบาง โปร่ง ที่ใช้ปิดแผลหรือพันแผลว่าผ้ากอซ, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)
นวม    [N] glove, See also: gauntlet, mitten, mitt, boxing gloves, Syn. นวมชกมวย, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ที่สวมมือซึ่งเย็บบรรจุของนิ่มๆ ไว้ข้างในเพื่อป้องกันการกระแทก
วัด    [V] measure, See also: gauge, mark out, scale, take measurement, Example: อย่าลืมวัดความกว้างของหน้าต่างก่อนซื้อผ้าม่าน, Thai definition: สอบขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left   FR: à gauche ; sur la gauche
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)   FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   
ด้านซ้าย[n. exp.] (dān sāi) FR: côté gauche [m]
ด้านซ้ายมือ[prep.] (dān sāimēu) FR: à gauche ; sur la gauche ; côté gauche
ด้านยาวเท่ากัน[n. exp.] (dān yāo thaokan) EN: equal sides   FR: côtés égaux [mpl]
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly   
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left bank   FR: rive gauche [f]
หัวใจห้องบนซ้าย[n. exp.] (hūajai hǿng bon sāi) FR: oreillette gauche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAU    G OW1
GAUB    G AO1 B
GAUS    G AO1 Z
GAUL    G AO1 L
GAUT    G AO1 T
GAUDY    G AO1 D IY0
GAUER    G AW1 ER0
GAUZE    G AO1 Z
GAUNT    G AO1 N T
GAUGE    G EY1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gaul    (n) (g oo1 l)
gaud    (n) (g oo1 d)
Gaudi    (n) (g au1 d ii)
Gauls    (n) (g oo1 l z)
gauds    (n) (g oo1 d z)
gaudy    (n) (g oo1 d ii)
gauge    (v) (g ei1 jh)
gaunt    (j) (g oo1 n t)
gauze    (n) (g oo1 z)
gauzy    (j) (g oo1 z ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
gauche(n) |f| ข้างซ้าย, See also: A. droite,
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, See also: A. à droite,

Japanese-English: EDICT Dictionary
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more [Add to Longdo]
いやが上にも;弥が上にも;嫌が上にも(iK)[いやがうえにも, iyagauenimo] (adv) all the more [Add to Longdo]
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
けばけば[, kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish [Add to Longdo]
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior) [Add to Longdo]
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
アークガウジング[, a-kugaujingu] (n) arc gouging [Add to Longdo]
アカデミックガウン[, akademikkugaun] (n) academic gown [Add to Longdo]
ガーゼ[, ga-ze] (n) gauze (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪器表[yí qì biǎo, 儀器表] gauge [Add to Longdo]
乔答摩[Qiáo dā mó, 喬答摩] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha [Add to Longdo]
标准尺寸[biāo zhǔn chǐ cùn, 標準尺寸] gauge [Add to Longdo]
瞿昙[Qú tán, 瞿曇] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha [Add to Longdo]
纱布[shā bù, 紗布] gauze [Add to Longdo]
纱布口罩[shā bù kǒu zhào, 紗布口罩] gauze mask [Add to Longdo]
[luó, 羅] gauze; to collect; to gather; to catch; to shift; surname Luo [Add to Longdo]
花不棱登[huā bù léng dēng, 花不稜登] gaudy; repulsively colored [Add to Longdo]
薄纱[báo shā, 薄紗] gauze (cloth) [Add to Longdo]
轨距[guǐ jù, 軌距] gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
消磁器[しょうじき, shoujiki] degausser [Add to Longdo]
消磁装置[しょうじそうち, shoujisouchi] degausser [Add to Longdo]
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] gaussian distribution [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top