Search result for

gao

(54 entries)
(0.0944 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gao-, *gao*
Possible hiragana form: がお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaol    [N] คุก, See also: ห้องขัง, เรือนจำ, ตะราง, Syn. jail, jailhouse, prison
gaol    [VT] จำคุก, See also: ติดตะราง, เข้าห้องขัง
gaoler    [N] ผู้คุม, See also: คนคุมนักโทษ, Syn. jailer, prison guard

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gaolตะราง, คุก [ดู jail ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaol limitsบริเวณคุก, บริเวณเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaolerผู้คุมนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaol(เจล) n.,vt. คุก,จำคุก., See also: gaoler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gaol(n) คุก,ตะราง,ห้องขัง,เรือนจำ
gaoler(n) พะทำมะรง,พัศดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you try to flee, I will arrest you, drop you off in gaol and take you to the plane in chains. Understand?ถ้าคุณคิดจะหนี ฉันจะจับเข้าคุณเข้าตะราง /n และส่งคุณขึ้นเครื่องพร้อมตรวน เข้าใจไหม ? Quantum of Solace (2008)
Look at her. Mrs. Gao is putty in her hands.ดูเธอสิ คุณนายเกา จับมือถือแขนกับเธอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Mom wants Mrs. Gao to give Darb a solo.แม่อยากให้คุณนายเกา\\ให้เด็ปร้องเดี่ยว Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
He went against Emperor Gaozu of Han's orders and began to be mistrusted, and, ultimately, he was killed.เขาขัดคำสั่งจักรพรรดิ์เกาซูแห่งราชวงศ์ฮั่น และไม่ได้รับการไว้วางใจ และในที่สุดเขาถูกสังหาร The Fugitive: Plan B (2010)
To the Gao Family Inn.สู่โรงเตี๊ยมสกุลเกา Journey to the West (2013)
Welcome to the Gao Family Inn!เชิญค่ะ ยินดีต้อนรับสู่โรงเตี๊ยมสกุลเกา Journey to the West (2013)
Gao Hwei Lanเกาฮุ่ยหลันค่ะ Saving Face (2004)
Don't worry, Professor Gao. Your wife's okayไม่ต้องห่วงครับอาจารย์ คุณนายไม่เป็นไร Saving Face (2004)
That's right, Mrs. Gao. Just relaxนั่นสิฮะ ทำตัวสบายๆ ดีกว่า Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaoTyrannical governments frequently gaol their political opponents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะทำมะรง    [N] jailer, See also: gaoler, warder, Example: ท่านให้สินบนพะทำมะรงเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมลูกชายที่ถูกคุมขังอยู่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ควบคุมนักโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
ตะราง[n.] (tarāng) EN: jail ; prison ; gaol   FR: prison [f] ; geôle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAONA    G AA0 OW1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaol    (v) (jh ei1 l)
gaols    (v) (jh ei1 l z)
gaoled    (v) (jh ei1 l d)
gaoler    (n) (jh ei1 l @ r)
gaolers    (n) (jh ei1 l @ z)
gaoling    (v) (jh ei1 l i ng)
gaolbird    (n) (jh ei1 l b @@ d)
gaolbirds    (n) (jh ei1 l b @@ d z)
gaolbreak    (n) (jh ei1 l b r ei k)
gaolbreaks    (n) (jh ei1 l b r ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
どや顔[どやがお, doyagao] (n) self-satisfied look; triumphant look [Add to Longdo]
ガオー[, gao-] (n) roar; sound made by monsters [Add to Longdo]
キメ顔[キメがお, kime gao] (n) (sl) posed look (sexy face, etc.) [Add to Longdo]
ソース顔[ソースがお, so-su gao] (n) (See 醤油顔) someone with a slender chin [Add to Longdo]
案じ顔[あんじがお, anjigao] (n) worried look [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer [Add to Longdo]
慰め顔[なぐさめがお, nagusamegao] (n) consolatory look; comforting look [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gào, ㄍㄠˋ, ] to tell; to inform; to say [Add to Longdo]
告便[gào biàn, ㄍㄠˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] to ask to be excused; to ask leave to go to the toilet [Add to Longdo]
告别[gào bié, ㄍㄠˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] to leave; to bid farewell to; to say good-bye to [Add to Longdo]
告密[gào mì, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ, ] to inform against sb [Add to Longdo]
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, ] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass [Add to Longdo]
告急[gào jí, ㄍㄠˋ ㄐㄧˊ, ] to be in a state of emergency; to report an emergency; to ask for emergency assistance [Add to Longdo]
告状[gào zhuàng, ㄍㄠˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] to complain; to sue; to bring a lawsuit; to lodge a complaint against sb with a manager [Add to Longdo]
告白[gào bái, ㄍㄠˋ ㄅㄞˊ, ] to pronounce; public announcement; to express oneself; to justify [Add to Longdo]
告示[gào shì, ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] announcement [Add to Longdo]
告终[gào zhōng, ㄍㄠˋ ㄓㄨㄥ, / ] end; reach an end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GAO
   n 1: an independent nonpartisan federal agency that acts as the
      investigative arm of Congress making the executive branch
      accountable to Congress and the government accountable to
      citizens of the United States [syn: {Government Accounting
      Office}, {GAO}, {United States Government Accounting
      Office}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top