Search result for

furt

(108 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furt-, *furt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
further[ADJ] ซึ่งเพิ่มเข้ามา, See also: ซึ่งเสริม, ซึ่งเพิ่มเติม, Syn. additional, more
further[ADV] มากขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น
further[VT] สนับสนุน, See also: ส่งเสริม
furtive[ADJ] ซึ่งลับๆ ล่อๆ, Syn. sneaking, stealthy, surreptitious, Ant. forthright, straightforward
furtively[ADV] อย่างลับๆ ล่อๆ, Syn. sneakingly, stealthily, surreptitiously, Ant. forthright, straightforward
furthermore[ADV] นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้, Syn. besides, in addition, moreover
furthermost[ADJ] ไกลที่สุด, Syn. farthest, furthest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน, Syn. advancement,drive
furthermoreadj. นอกจากนี้,มากกว่านี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further
furthermostadj. ไกลที่สุด
furthest(เฟอ'ธิสทฺ) adj.,adv. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfurther, Syn. farthest
furtive(เฟอ'ทิฟว) adj. ลึกลับ,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,แอบแฝง,มีนัย,มีเล่ห์กระเท่ห์., See also: furtively adv. furtiveness n., Syn. covert
frankfurter(แฟรงคฺ'เฟิร์ทเทอะ) ไส้กรอก,ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. sausage

English-Thai: Nontri Dictionary
further(adj) มากขึ้น,ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก
further(adv) ห่างออกไป,ไกล,ไกลห่าง,ต่อไป,นอกจากนี้
further(vt) ส่งเสริม,ทำให้คืบหน้า,ต่อไป,ทำให้ก้าวหน้า,ผลักดัน
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
furthest(adj) มากที่สุด
furthest(adv) ไกลที่สุด,ห่างที่สุด
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
furthermoreนอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายบริษัท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stand by for further commentary. Go ahead, Tomainia.โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง The Great Dictator (1940)
Sorry to drag you back for further questioning, Mr. De Winter. But you've heard the statement of Mr. Tabb.ผมเสียใจที่ต้องลากคุณเข้ามาสอบถามเพิ่ม แต่คุณก็ได้ยินคําให้การของคุณเเท็บบ์เเล้ว Rebecca (1940)
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม Rebecca (1940)
Will we be needed at the inquest any further, Colonel Julyan?- เรายังจำเป็นต้องไต่สวนกันต่อมั้ยครับ ผู้พันจูเลี่ยน Rebecca (1940)
No, no. I can see to it that Maxim's not troubled any further.ไม่เเล้ว คงไม่ต้องรบกวนแม็กซิมอีก Rebecca (1940)
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
- Not any further than that.- ไม่ใด ๆ เพิ่มเติมไปกว่านั้น The Ugly American (1963)
- Or even further.หรือแม้กระทั่งการต่อไป Yellow Submarine (1968)
A little further down, to the right.ลงไปอีกนิด ยังงั้นแหละ Blazing Saddles (1974)
Beyond the edge of the barrels. Go to the end of the barrels, further out.ไปเเค่สุดเเนวถัง ไปอยู่ตรงสุดถัง ออกไปอีก Jaws (1975)
Further out!-ไปไกลอีก! Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furtWith most of the arts, if you don't get the basics down properly then it is difficult to acquire further skills.
furtEconomic conditions point to further inflation.
furtThere is no room for further improvement in this system.
furtA further reduction would make us go into the red.
furtYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
furtIf you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.
furtIt's just a little further.
furtDo you have any further questions to ask?
furtHe was too tired to walk any further.
furtThey rob, and furthermore cheat each other.
furtI have no further questions.
furtThe enemy gave in without further resistance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียนต่อ[V] further study, See also: continue to study, Syn. ศึกษาต่อ, Example: ผมอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ไม่มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นเลย, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เพิ่งสำเร็จมา
ยิ่งกว่านั้น[CONJ] moreover, See also: furthermore, Syn. อีกทั้ง, Example: ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ยิ่งกว่านั้นยังมีแคลอรี่น้อยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
อนึ่ง[CONJ] in addition to, See also: furthermore, moreover, besides, for another thing, Example: อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย, Thai definition: อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
ผลุบโผล่[ADV] furtively, See also: stealthily, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่, Example: ฉันเห็นเขาชะเง้อผลุบโผล่ลับๆ ล่อๆ อยู่ตั้งนานแล้ว, Thai definition: อย่างทําบ้างไม่ทําบ้างไม่สม่ำเสมอ
ลอกแลก[ADJ] furtively, See also: fidgetingly, Syn. ล่อกแล่ก, Thai definition: แสดงอาการหลุกหลิก เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา
ลับๆ ล่อๆ[ADJ] furtive, See also: stealthy, secret, sneaky, clandestine, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, Example: ชายคนนั้นมีท่าทางลับๆ ล่อๆ ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจ, Thai definition: ที่ไม่น่าไว้วางใจ
ต่อไป[ADV] continually, See also: further, afterward, Syn. ต่อเนื่อง, Example: คนในสังคมไทยไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้คนที่จนก็ต้องจนต่อไปในขณะที่คนรวยกลับรวยขึ้นเรื่อยๆ
ความใน[N] secret, See also: furtiveness, clandestineness, Syn. ความลับ, Example: ความในของบริษัทเป็นสิ่งที่ห้ามพนักงานทุกคนนำไปเปิดเผย
ด้อม[V] snoop, See also: furtive, surreptitious, sneaking, stealthy, Syn. ด้อมๆ, Example: โจรด้อมไปที่บ้านหลังหนึ่ง เมื่อเห็นว่าได้โอกาสก็เข้าปล้น, Thai definition: อาการเดินที่มีลักษณะก้มๆ เงยๆ
ลับๆ ล่อๆ[ADV] stealthily, See also: furtively, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, Ant. เปิดเผย, Example: เขามาทำลับๆ ล่อๆ อยู่ที่ประตู แต่ไม่กล้าเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แฟรังค์เฟิร์ต[TM] (Faērangfoēt) EN: Frankfurt   FR: Francfort
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations   FR: être quitte
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]
ขโมยดู[v. exp.] (khamōi dū) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: regarder furtivement ; regarder à la dérobée
คาดโทษ[v. exp.] (khāt thōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing   
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle   FR: passer en fraude ; entrer furtivement

CMU English Pronouncing Dictionary
FURTH    F ER1 TH
FURTAK    F ER1 T AH0 K
FURTAW    F ER1 T AO0
FURTADO    F UH0 R T AA1 D OW0
FURTIVE    F ER1 T IH0 V
FURTICK    F ER1 T IH0 K
FURTHER    F ER1 DH ER0
FURTHERS    F ER1 DH ER0 Z
FURTHEST    F ER1 TH AH0 S T
FURTHERED    F ER1 DH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Furth    (n) (f @@1 th)
further    (v) (f @@1 dh @ r)
furtive    (j) (f @@1 t i v)
furthers    (v) (f @@1 dh @ z)
furthest    (j) (f @@1 dh i s t)
furthered    (v) (f @@1 dh @ d)
furtively    (a) (f @@1 t i v l ii)
furthering    (v) (f @@1 dh @ r i ng)
furtherance    (n) (f @@1 dh @ r @ n s)
furthermore    (a) (f @@2 dh @ m oo1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, / ] furthermore; in addition; still; also, #185 [Add to Longdo]
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, ] further; moreover, #953 [Add to Longdo]
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore, #16,857 [Add to Longdo]
[shǎn, ㄕㄢˇ, ] furtively glance; glittering, #148,638 [Add to Longdo]
菲尔特[Fēi ěr tè, ㄈㄟ ㄦˇ ㄊㄜˋ, / ] Fürth (city in Germany), #156,786 [Add to Longdo]
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, / ] furthest; most distant; at maximum distance [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furt {f} | Furten {pl}ford | fords [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]
さえに[, saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]
それ以上[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore [Add to Longdo]
に過ぎない[にすぎない, nisuginai] (exp) no more than; just; only; mere; goes no further than [Add to Longdo]
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もっと[, motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Furt /furt/ 
   ford

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top