Search result for

fron

(138 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fron-, *fron*.
English-Thai: Longdo Dictionary
front-line(n adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, S. front line,
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
front-runner (n ) ตัวเก็ง
frontier post (n ) ที่ทำการพรมแดน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frond    [N] ใบไม้ที่แยกออกเป็นส่วนเล็กๆหลายส่วนเช่น ใบเฟิร์น
front    [N] ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, ส่วนหน้า, Syn. fore, forefront, Ant. back
front    [ADJ] ข้างหน้า, See also: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า
front    [VT] เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front    [VI] เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front    [N] หน้าแรก (หนังสือ)
fronts    [SL] เสื้อผ้า, See also: เสื้อแจ็กเก็ตกีฬา
frontal    [ADJ] ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: ซึ่งอยู่ส่วนหน้า, Syn. front
frontage    [N] ด้านหน้าของอาคาร, Syn. fa?ade
frontier    [N] ชายแดน, See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, Syn. border, borderline, boundary

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frondใบ [แบบเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frondoseมีใบ [แบบเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frons; foreheadหน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ brow ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
front -end geometryเรขาคณิตล้อหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front axleเพลาหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front benchที่นั่งแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front bencherสมาชิกสภาแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front of the tongueลิ้นส่วนหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
front panelแผงหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front runnerตัวเต็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fronsหน้าผาก [การแพทย์]
Fronsหน้า [การแพทย์]
Frontฟรอนท์ [การแพทย์]
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Front Side Bus ( FSB )ฟร้อนท์ไซด์บัส, บัสที่เชื่อมต่อระหว่างซีพียู กับหน่วยความจำ บัสนี้เป็นบัสที่มีความเร็วสูงที่สุดบนเมนบอร์ด ความถี่ของฟร้อนท์ไซด์บัสเป็นตัวกำหนดอัตราเร็วในการส่งข้อมูลระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อื่นๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frontalกระดูกหน้าผาก,เกล็ดหน้าผาก(ของงู),กระดูกฟรอนตัล [การแพทย์]
Frontal Boneกระดูกหน้าผาก [การแพทย์]
Frontal Bossหน้าผากโหนกยื่น [การแพทย์]
Frontal Bossingหัวโหนกทางด้านหน้า,หน้าผากโหนก [การแพทย์]
Frontal Connectiveฟรอนตัลคอนเนคตีฟ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fronMake another appointment at the front desk.
fronNature is under attack on all fronts.
fronWhat's in front of you?
fronI heard a car stop in front of house.
fronThe front glass of a car was smashed to pieces.
fronYou have to fill out an application for admission to the hospital at the front desk.
fronBob felt embarrassed when he was treated in front of some girls.
fronOn him the coat did not meet in the front.
fronA new car came to a standstill in front of the bank.
fronI can't stand being laughed at in front of others.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frondescencen. กระบวนการหรือระยะการแตกใบ.
frondoseadj. มีใบ,มีใบมาก
fronsn. ส่วนหน้าและบนของหัวแมลง
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior,face
front burnern. สิ่งสำคัญที่สุด,สิ่งสำคัญอันดับแรก, See also: front-burner n.
front endเสริมหน้าหมายถึง โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมใด หรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใดที่ซ่อนรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลเอาไว้ สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ตัวโปรแกรมนั้นเองที่มีตัวเสริมหน้า เป็นตัวกันมิให้ใครเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากจะรู้จักคำสั่งต่าง ๆ
front-page(ฟรันทฺ'เพจฺ) adj.,v. (ลง) หน้าแรกของหนังสือพิมพ์,หน้าแรกของสิ่งตีพิมพ์.
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
frontal(ฟรัน'เทิล) adj.,n.ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งอยู่ด้านหน้า
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary

English-Thai: Nontri Dictionary
front(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า
front(vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
frontiersman(n) คนที่อยู่ตามชายแดน
frontispiece(n) ภาพตรงข้ามกับหน้าบอกชื่อหนังสือ
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตชด. [N] frontier policeman, Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
หน้าหนึ่ง    [N] front page
ล้อหน้า    [N] front wheel, Example: ล้อหน้าจักรยานชนก้อนหินแล้วส่ายไปข้างทาง, Count unit: ล้อ
สมรภูมิ    [N] battlefield, See also: front, theatre of war, Syn. สนามรบ, Example: การรบดุเดือดที่สุดในสมรภูมิด้านตะวันตก, Count unit: แห่ง, Notes: (สันสกฤต)
แนวรบ [N] battle front, See also: front, battle line, fighting front, Example: แนวรบของพม่ากับชนกลุ่มน้อยอยู่ใกล้ชายแดนไทย, Thai definition: เขตที่ประเทศคู่สงครามจะปะทะกัน
เขตแดน    [N] border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
พรมแดน    [N] frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
ฟันหน้า    [N] front teeth, See also: incisor, Syn. ฟันตัด, ฟันฉีก, Example: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะหรือกัดจะมีฟันหน้าที่แข็งแรงเป็นพิเศษ, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันด้านหน้า 4 ซี่ ของขากรรไกรแต่ละอัน ใช้สำหรับกัดและฉีก
หน้า    [ADJ] front, Ant. หลัง, Example: ต้นแขนของมนุษย์เปรียบเหมือนขาหน้าของสัตว์ ที่ต้องเคลื่อนไหวไปมาเสมอ, Thai definition: ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหลัง
หน้า    [ADJ] front, Example: แสงอาทิตย์สะท้อนจากกระจกหลังของรถคันหน้ามาเข้าตาเขา, Thai definition: ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเรา หรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
เอาพยานมายันกัน[v. exp.] (ao phayān mā yan kan) EN: confront the witnesses   
บังโคลนหน้า[n. exp.] (bangkhlōn nā) EN: front mudguard ; front fender (Am.)   FR: garde-boue avant [m]
เบื้องหน้า[adv.] (beūang-nā) EN: in front ; in future   
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]
เฉพาะพระพักตร์[adv.] (chaphǿphraphak) EN: in front of the king/queen   
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade   FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRONT    F R AH1 N T
FROND    F R AA1 N D
FRONK    F R AA1 NG K
FRONTS    F R AH1 N T S
FRONTZ    F R AA1 N T S
FRONEK    F R OW1 N IH0 K
FRONDS    F R AA1 N D Z
FRONDE    F R AA1 N D
FRONING    F R OW1 N IH0 NG
FRONT'S    F R AH1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frond    (n) (f r o1 n d)
front    (v) (f r uh1 n t)
fronds    (n) (f r o1 n d z)
fronts    (v) (f r uh1 n t s)
frontal    (j) (f r uh1 n t l)
fronted    (v) (f r uh1 n t i d)
frontage    (n) (f r uh1 n t i jh)
frontier    (n) (f r uh1 n t i@ r)
fronting    (v) (f r uh1 n t i ng)
frontages    (n) (f r uh1 n t i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fron {f}; Frongut {n}soccage [Add to Longdo]
Fron {f}; Fronarbeit {f}drudgery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
ウェーブフロント[, ue-bufuronto] (n) wavefront [Add to Longdo]
ウエーブフロント[, ue-bufuronto] (n) wave-front [Add to Longdo]
ウォーターフロント[, uo-ta-furonto] (n) waterfront [Add to Longdo]
ウオーターフロント[, uo-ta-furonto] (n) waterfront [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一线[yī xiàn, ㄧ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] frontline [Add to Longdo]
全轮[quán lún, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] front wheel [Add to Longdo]
全轮驱动[quán lún qū dòng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ, / ] front wheel drive [Add to Longdo]
前庭[qián tíng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ, ] front courtyard; vestibule [Add to Longdo]
前端[qián duān, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ, ] front; front end; forward part of sth [Add to Longdo]
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] front line; military front; workface; cutting edge [Add to Longdo]
前翅[qián chì, ㄑㄧㄢˊ ㄔˋ, ] front wing (of insect) [Add to Longdo]
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, / ] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk [Add to Longdo]
前边[qián bian, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ˙, / ] front; the front side; in front of [Add to Longdo]
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] front part; front section; nose (of a plane) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フロントエンド[ふろんとえんど, furontoendo] front-end (processor), FEP [Add to Longdo]
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor [Add to Longdo]
フロントエンド処理[フロントエンドしょり, furontoendo shori] front-end processing [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
前向き[まえむき, maemuki] front facing [Add to Longdo]
前置プロセッサ[ぜんちぷろせっさ, zenchipurosessa] front end processor [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
正面[しょうめん, shoumen] Front, Vorderseite [Add to Longdo]
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]
賦役[ふえき, fueki] Frondienst, Fronarbeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fron [froːn] (n) , s.(m )
     drudgery; soccage
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top