Search result for

freud

(53 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freud-, *freud*, freu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freud(ฟรอยด์,ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์
freudian(ฟรอย'เตียน) adj. เกี่ยวกับSigmund Freud

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some fun and freudian...หรือสนุกสนานบ้าบอคอแตกบ้าง New Haven Can Wait (2008)
Freud said that nothing in the future you lot had to do, but rather something that the subconscious, created to make choices.ดีมาก มาดูชะตากรรมที่เรามีที่นี่กัน คุณรู้ไหม ฟอยด์บอกว่าชะตากรรมไม่ใด้ถูกลิขิตจากสวรรค์ แต่เป็นสิ่งเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก ตอนคนเราจะตัดสินใจอะไรบางอย่าง Drag Me to Hell (2009)
Ask me anything-- Freud, skinner, piaget.ถามฉันได้ทุกเรื่อง Freud, skinner, piaget The Grandfather: Part II (2009)
Okay, Freud. Sure.ได้สิ ฟรอยด์ Environmental Science (2009)
Sigmund freud, king george. If it's good enough for the aristoi,อย่างซิกมันด์ ฟรอยด์ อย่างพระเจ้าจอร์ช You Don't Know Jack (2010)
Basic freudian fantasy/reality.ความจริง/จินตนาการ The Uncanny Valley (2010)
Classical Freudian. Good choice.วิธีคลาสิคของฟรอยด์ เข้าใจเลือก The Pants Alternative (2010)
Ooh, freudian slip, perhaps due to my feeling kind of dopey.โทษที ฉันเผลอไปหน่อย พอดีมันหลุดออกมาจากจิตสำนึก Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Do you subscribe to the Freudian theory of penis envy?เธอสนับสนุนทฤษฎีของฟรอยด์ที่ว่า ผู้หญิงอยากมีไอ้จ้อนไหม The Love Car Displacement (2011)
Sort of. Long Freudian story.โอเค ทำนองนั้นน่ะ เรื่องมันยาว Beauty and the Feast (2011)
Oh, Bobby, don't -- don't go all Sigmund Freud on me right now, okay?ไม่เอาน่าบ๊อบบี้ อย่าเอาทฤษฎี ซิกมันด์ ฟรอยด์ มาลงกับผมตอนนี้ ตกลงมั้ย? How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
It is sort of focusing around Freud and Jung, and one of their mutual patients, Sabina Spielrein, played by Keira, and basically, that sort of relationship, the meetings of minds between Freud and Jung,- มันเป็นเรื่องของซิกมันด์ ฟรอยด์กับคาร์ล จูง และก็มีคนไข้ผู้ใหญ่ ชื่อซาบรินา สปิลเรน เล่นโดยคีร่า พื้นฐานแล้ว มันเป็นความสัมพันธ์ เกี่ยวกับความคิดระหว่างฟรอยด์กับจูง Episode #18.4 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freudFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
freudFreud originated psychoanalysis.
freudNobody contributed to the understanding of dreams as much as Freud.
freudShe is a follower of Freud.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซิกมันด์ ฟรอยด์[n. prop.] (Sikaman Frøi) EN: Sigmund Freud   FR: Sigmund Freud

CMU English Pronouncing Dictionary
FREUD    F R OY1 D
FREUD'S    F R OY1 D Z
FREUDIAN    F R UW1 D IY0 AH0 N
FREUDENBERG    F R OY1 D AH0 N B ER0 G
FREUDENTHAL    F R OY1 D AH0 N TH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Freud    (n) (f r oi1 d)
Freudian    (j) (f r oi1 d i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f} (über)joy (at) [Add to Longdo]
Freude {f}; Genuss {m}; Vergnügen {n}; Behagen {n} | mit sichtlicher Freude; mit sichtlichem Vernügen | viel Freude haben anpleasure | with obvious pleasure | to take much pleasure in [Add to Longdo]
Freude {f}blitheness [Add to Longdo]
Freude {f} | Freuden {pl}enjoyment | enjoyments [Add to Longdo]
Freude {f}funnies [Add to Longdo]
Freude {f}; Fröhlichkeit {f}gladness [Add to Longdo]
Freude {f} | Freuden {pl}gratification | gratifications [Add to Longdo]
Freude {f}joice [Add to Longdo]
Freude {f}fun [Add to Longdo]
Freude {f}joyousness [Add to Longdo]
Freude {f}glee [Add to Longdo]
Freudenfest {n} | Freudenfeste {pl}whoopee | whoopees [Add to Longdo]
Freudenfeuer {n}; Feuer im Freien | Freudenfeuer {pl}bonfire | bonfires [Add to Longdo]
Freudensprung {m}; Lufttsprung {m}caper [Add to Longdo]
Freudensprung {m}dido [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛洛伊德[Fó luò yī dé, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Freud (psychoanalyst) [Add to Longdo]
弗落伊德[Fú luò yī dé, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Freud (name) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喜怒[きど, kido] Freude_und_Zorn, Gefuehle [Add to Longdo]
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] Freud_und_Leid, Gefuehle [Add to Longdo]
喜悦[きえつ, kietsu] Freude, Entzuecken [Add to Longdo]
悦楽[えつらく, etsuraku] Freude, Vergnuegen [Add to Longdo]
[ゆ, yu] FREUDE, VERGNUEGEN [Add to Longdo]
慶事[けいじ, keiji] freudiges_Ereignis, Grund_zum_Feiern [Add to Longdo]
歓声[かんせい, kansei] Freudenruf, Jubel [Add to Longdo]
祝杯[しゅくはい, shukuhai] Freudentrunk, Freudenbecher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freud \Freud\ prop. n.
   Sigmund Freud, the founder of the practise of psychoanalysis.
   Born 1856, died 1939.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Freud
   n 1: Austrian neurologist who originated psychoanalysis
      (1856-1939) [syn: {Freud}, {Sigmund Freud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top