Search result for

fragmentes

(218 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fragmentes-, *fragmentes*, fragmente
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fragmentes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fragmentes*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fragment[N] ส่วนที่แตกออกมา, See also: สะเก็ด, Syn. piece, shard, shred
fragment[VI] แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: แตกออกเป็นชิ้นๆ
fragment[VT] ทำให้แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: ทำให้แตกออกเป็นชิ้นๆ
fragmentary[ADJ] ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ, Syn. crumbly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion,part ###A. whole,all
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.
fragmentary(แฟรก'เมนทะรี) adj. ดูfragmental., See also: fragmentarily adv. fragmentariness n.
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defaecation, fragmentary; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defecation, fragmentary; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmental rockหินเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmental textureเนื้อเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defecation; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentationการแตกกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fragmentationการหลุดเป็นส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
external fragmentationการแตกกระจายภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
internal fragmentationการแตกกระจายภายใน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fission fragmentsชิ้นส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวเคลียสสองชนิดที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียส มีมวลเชิงอะตอมปานกลางและมีกัมมันตภาพรังสี คำนี้ใช้หมายถึง ผลผลิตปฐมภูมิการแบ่งแยกนิวเคลียสด้วย [นิวเคลียร์]
Fragment เศษหินกรวด
เศษหินกรวดในดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 มิลลิเมตร เช่น กรวด (pebble) ก้อนหินมนเล็ก (cobble) และก้อนหินมนใหญ่ (boulder) [สิ่งแวดล้อม]
Fragmentation Plant โรงย่อยโลหะ
โรงงานแยกชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น, รถยนต์ ให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำเศษเหล็กและวัสดุอื่นกลับไปใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Land Fragmentation การแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Cellular Fragmentsองค์ประกอบของเซลล์ [การแพทย์]
Complement Fragmentsชิ้นส่วนของคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]
Enzymatic Fragmentationปฏิกิริยาการแตกตัวออกเป็นชิ้นส่วนย่อยโดยน้ำย่อย [การแพทย์]
Flexion and Abduction Fragmentกางออกไปทางด้านข้าง [การแพทย์]
Floating Fragmentชิ้นกระดูกแยกตัวหลุดออกจากตำแหน่งที่เคยต่อกัน [การแพทย์]
Fractures, Fragmentedกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย [การแพทย์]
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]
Fragmentedความคิดมีลักษณะแตกแยกเป็นส่วนๆ,พูดขาดเป็นตอนๆ [การแพทย์]
Fragmentsเศษเล็กๆ,ชิ้น,ชิ้นส่วนย่อย,ชิ้นกระดูกที่หัก,ชนิดแผ่น,กระดูกต้นขาที่หัก,ส่วนย่อย,ชิ้นฝอยๆ,แตกเป็นเสี่ยงๆ [การแพทย์]
Fragments, Comminutedเศษกระดูกเล็กๆที่แตกออก [การแพทย์]
Fragments, Hangingกระดูกแตกห้อยลง [การแพทย์]
Fragments, Mainชิ้นประธาน [การแพทย์]
Fragments, Okazakiท่อนสั้นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They exploded and left fragments.พวกเขาระเบิดและเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย The Itch (2008)
Bone fragments.เศษกระดูก Body of Lies (2008)
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)
The female has the Cube fragment.ผู้หญิงนั้นได้เศษคิวบ์ไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
But the last fragment of the All-Spark was stolen.แต่เศษเสี้ยวสุดท้ายของออลสปาร์คถูกขโมยไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Key fragments that are missing.กุญแจที่จะไขได้ให้ไป Episode #3.1 (2009)
Memory fragments.ชิ้นส่วนความจำ Remains to Be Seen (2009)
That fragment was a little piece of bone.เป็นชิ้นส่วนที่แตกออกมาขงกระดูก If I Had a Hammer (2009)
One from the fragment and one from saliva.อันแรกจากกระดูกที่แตกออกมา และอีกอัน มาจากน้ำลาย If I Had a Hammer (2009)
Still all just fragments.ยังคงดี มีมึนๆบ้าง A New Day in the Old Town (2009)
We have skin fragments from the true murderer.เรามีสะเก็ดผิวหนังจากฆาตกรตัวจริง Episode #1.8 (2009)
We're each a fragment of total perception --เราคือ แต่ละส่วน ของการเข้าใจทั้งหมด -- The End (2009)
I'm still reassembling the fragments from the right foot, but the left arm and hand are all there.ผมยังประกอบชิ้นส่วนแตกหัก จากเท้าขวาอยู่ แต่แขนซ้าย และมือทั้งหมดอยู่ที่นั้น The Plain in the Prodigy (2009)
Doctors say that the bullet fragment in my brain shifted,causing memory loss.หมอบอกว่ามีเศษกระสุนแตก ในสมองส่วนบน ทำให้สูญเสียความทรงจำ Bolt Action (2009)
The fragment was from an old injury.เศษกระสุนเกิดจาก บาดแผลเก่า Bolt Action (2009)
If by pebbles, you mean the rudaceous sedimentary stratified clast fragments, then yes.ถ้ากรวดหินคุณหมายถึง ฝุ่นตะกอนทรายรึ? หินที่แตกสลาย แยกเป็นชั้นๆ นั่นก็ใช่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I found the rudaceous sedimentary stratified clast fragment mother lode.ผมเจอตะกอนหิน หินที่แตกสลายแยกเป็นชั้นๆ ตัวแม่เลย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Yes, micro-fragments.ใช่ เศษละเอียดมาก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Possible skull fragment.น่าจะเป็นชิ้นส่วนกระโหลก Bone Voyage (2009)
Bone fragmentation at the chop mark.รอยแตกของกระดูก ที่รอยสับ Bone Voyage (2009)
Flawed and fragmented And full of more loveรักและเข้าใจกัน Rufus Getting Married (2009)
Well, if my theory is correct, it'll turn out to be a fragment of the victim's necktie.คือ ถ้าทฤษฎีของฉันถูก มันคงจะปั่น เอาชิ้นส่วนเนคไทของเหยื่อหลุดมาด้วย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
A fragment of a star, million light years away ... even that no longer exists.มันเป็นชิ้นส่วนจากดวงดาว ที่ห่างไกลไปหลายล้านปีแสง Astro Boy (2009)
When we Blue positive energy of the fragment had achieved ...เมื่อเราสามารถแยกพลังงานด้านน้ำเงินด้านบวกออกมาได้... Astro Boy (2009)
- It's a meteor fragment.- มันเป็นเศษดาวตก X-Men Origins: Wolverine (2009)
As to the exit, we're missing some skull fragments.บางทีพวกเขาอาจเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เป็นไปได้ แต่มันต้องมีหลายชิ้นเหมือนกับว่าพวกมันถูกตำให้แตก The Proof in the Pudding (2010)
Check above the right temple on the skull or a fragment from there.ฮ่า.. คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์หลักฐานขึ้นมาทันทีทันใดเลย The Proof in the Pudding (2010)
Yes. There's a fragment tied to the left second premolar.มี มีไหมขาดติดอยู่ที่ฟันหน้าซี่ที่ 2 The X in the File (2010)
Dr.Hodgins found microscopic fragments of steel and traces of lubricating oil.ด็อกเตอร์ฮอดจินส์ พบอนุภาคขนาดเล็ก ของเหล็กกล้าและร่องรอย ของน้ำมันหล่อลื่น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Now,turning our attention to glass fragments embedded in the back of our victim's head.ที่ทำให้เราสนใจ เศษกระจกที่แตกฝังลงในหลังของเหยื่อ The Bones on the Blue Line (2010)
And metal fragments under their fingernails, But there's something else.ทันย่ามีน้ำมันดีเซลติดอยู่บนเสื้อของเธอ Solitary Man (2010)
Though, in this, I see some bone fragments within its composition.อย่างไรก็ดี ในนี่ ผมเห็นเศษกระดูกแตก ข้างในผสมกันอยู่ The Predator in the Pool (2010)
Fragments of the hyoid and the throat cartilage.ส่วนแตกหักของ กระดูกอ่อนไฮออยด์และคอหอย The Witch in the Wardrobe (2010)
Fragments of the hyoid and throat cartilage, damaged by a fire and crushed by a house.รอยแตกของกระดูกอ่อนไฮดอย และคอหอย ถูกไฟไหม้จนเสียหาย และถูกบ้านพังทับอีกที The Witch in the Wardrobe (2010)
Do you know why the gun fragments in that urn can never be used as evidence against me?- สวัสดีจ้ะ อลิซ - คุณรู้ไหมว่าทำไมเศษชิ้นส่วนปืน ที่มันอยู่โกศ มันไม่มีวันใช้เป็นหลักฐานมัดตัวฉันได้ Episode #1.1 (2010)
I'll need you to separate out all fragments of remains from the refuse.ฉันต้องการให้คุณแยกแยะ ส่วนที่แตกกระจายทั้งหมด ของซากศพ ออกจากกองขยะนี้ The Body and the Bounty (2010)
Dude found a fragment of the rib.เพื่อนเจอเศษแตกร้าวของซี่โครง ตามทฤษฎีของฉัน The Body and the Bounty (2010)
My theory is that the fragment was propelled forward and shot into the heart, thus killing him.เศษที่แตกถูกขับเคลื่อนไปด้านหน้า และกระแทกเข้าไปที่หัวใจ ถึงกับทำให้เขาตาย The Body and the Bounty (2010)
The problem is projectiles either bounce off the rib, crack it or fragment it into several pieces.ปัญหาก็คืออะไรก็ตามที่ กระหน่ำใส่มันเด้งออกหรือไม่ก็ ทำให้กระดูกซี่โครงแตกหัก ออกเป็นหลายชิ้นส่วน The Body and the Bounty (2010)
But nothing knocked out one small fragment?ไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เกิด แค่รอยร้าวเล็กๆ? The Body and the Bounty (2010)
The rib fragment broke off in the fight at the pool hall.ที่กระดูกซี่โครงแตกหัก ในระหว่างการทะเลาะกัน ที่ข้างๆ โต๊ะสนุกเกอร์ The Body and the Bounty (2010)
Britney Spears busted our Brit out of her everyday, fragmented haze of confusion and gave her the confidence to step up and perform.เห็นมั้ยว่าบริทนี่ย์มีอิทธิพลกับพวกเรามากแค่ไหน แถมบริทนี่ย์ยัง ให้ความมั่นใจในการแสดงด้วย Britney/Brittany (2010)
But all of our attempts to understand nature so far have been fragmentary.แต่ทั้งหมดของความพยายาม ของเราที่จะเข้าใจธรรมชาติ Is There a Creator? (2010)
This case is big. I.D.E.N.T.'S over at the rec center, and they already pulled up bone fragments could be more.คดีนี้ใหญ่มาก นิติเวชเจอชิ้นส่วนกระดูก จากเหยื่อ 2 ราย อาจยังมีอีก Hot & Bothered (2010)
Sometimes I get fragments.บางทีก็นึกออกลางๆ X-Men: First Class (2011)
We started fragment the fireเราเพิ่มไฟเขาไป The Grey (2011)
That soul fragment is the strongest, most recognizable in the people who loved us.ส่วนจิตวิญญาณที่ เป็นที่แข็งแกร่ง, ที่รู้จักมากที่สุด ในคนที่รักเรา Is There Life After Death? (2011)
If I can get the bullet fragments out...ถ้าผมนำเศษกระสุนออกมาได้ Bloodletting (2011)
He's out of danger for the moment, but I need to remove those remaining fragments.เขาพ้นขีดอันตรายแล้วในตอนนี้ แต่ผมต้องเอาเศษที่เหลือพวกนั้นออก Bloodletting (2011)
A fragment must have nicked one of the blood vessels.ส่วนของหลอดเลือดมันแหว่ง Bloodletting (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fragmentAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
fragmentFragment into pieces.
fragmentFragments of the mirror were scattered on the floor.
fragmentHe tried to put the fragments of a broken vase together.
fragmentIt looks like your hard disk is fragmented.
fragmentThe glass bowl broke in tiny fragments.
fragmentThe priceless china shattered into fragments.
fragmentThe vase broke into fragments.
fragmentThe vase burst into fragments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วน[N] part, See also: fragment
เก็บเล็กผสมน้อย[V] save little by little, See also: pick up fragment by fragment, collect, Syn. เก็บหอมรอมริบ, เก็บเล็กประสมน้อย, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: ถ้าคุณเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ตอนนี้ คุณจะมั่งมีขึ้นเอง, Thai definition: เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย
เกร็ด[N] detail, See also: frill, bits, fragment, Example: วันนี้เรามีเกร็ด เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกะ เลขประจำตัว น.ศ.มาฝากเพื่อเป็นความรู้, Thai definition: ข้อปลีกย่อย, ส่วนเบ็ดเตล็ด, ส่วนย่อย
ปลีก[ADJ] be piecemeal, See also: retail, be fragmentary, Syn. ย่อย, ปลีกย่อย, Example: ถ้าขาย 26 บาทแล้วโรงงานส่งมา 13 บาทนั่นแปลว่าราคาปลีกของท่านคูณ 2 จากโรงงาน, Thai definition: ย่อยออกไปจากส่วนใหญ่
บุบ[V] pound, See also: pound lightly, grind into fragments, crush lightly, Syn. ทุบ, บุบๆ, Example: แม่สั่งให้ฉันบุบถั่วลิสงหนึ่งกำมือเพื่อใส่ในยำปลาทู, Thai definition: ทุบหรือตำเบาๆ พอให้เป็นรอยแตก
เบ็ดเตล็ด[ADJ] piecemeal, See also: various, small and varied, fragmentary, Example: กล่องไม้ที่เขาซื้อให้เป็นของขวัญ ฉันเอาไว้ใส่ของเบ็ดเตล็ดต่างๆ เต็มไปหมด, Thai definition: ที่เล็กๆ น้อยๆ หลายๆ อย่างรวมกัน
ชิ้นๆ[N] pieces, See also: bits, parts, fragments, Example: ถ้าแกไม่หยุดพูดฉันจะฉีกเนื้อแกออกเป็นชิ้นๆ
ชิ้นส่วน[N] piece, See also: part, fragment, particle, Syn. ชิ้น, เศษ, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Example: มีการค้นพบโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนภาชนะดินเผารูปทรงแบบพาน, Count unit: ชิ้น
กระท่อนกระแท่น[ADV] brokenly, See also: fragmentary, incompletely, Syn. กระพร่องกระแพร่ง, Ant. เสมอกัน, Example: เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างกระท่อนกระแท่น
กระท่อนกระแท่น[ADJ] fragmentary, See also: scrappy, patchy, broken, incomplete, Example: ความทรงจำที่กระท่อนกระแท่นของเขา ทำให้ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ให้ลูกหลานฟังได้, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน
กระจุกกระจิก[ADJ] trifling, See also: fragmentary, piecemeal, trivial, Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด, Example: น้องเก็บของกระจุกกระจิกบนโต๊ะมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบ, Thai definition: เบ็ดเตล็ดคละกัน, เล็กๆ น้อยๆ คละกัน
กระบิ[N] piece, See also: portion, fragment, Syn. แท่ง, แผ่น, Example: เปลือกไม้หลุดออกมาเป็นกระบิ จากต้นไม้ที่ตายแล้ว
ชิ้น[N] piece, See also: part, fragment, particle, bit, slice, chunk, slab, segment, Example: ชิ้นงานประติมากรรมแต่ละชิ้น ต้องใช้ความสามารถของช่างทางด้านศิลปะอย่างมาก, Thai definition: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่
เสี่ยง[N] piece (of), See also: fragment, portion, part (of), Syn. ซีก, Example: ข้าศึกตีกรุงศรีอยุธยาเสียแตกเป็นเสี่ยง, Thai definition: ส่วนย่อยที่แตกจากส่วนใหญ่
เหลวแหลก[V] break into splinters, See also: fall to pieces, be shattered, smash into fragments, be utterly destroyed, be badly damaged, Syn. ป่นปี้, เละเทะ, เละ, Example: สภาพรถเหลวแหลกไม่มีชิ้นดี, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
อัน[CLAS] piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, fragment, Syn. ชิ้น, สิ่ง, Thai definition: คำบอกลักษณะสิ่งของซึ่งโดยปรกติมีลักษณะแบนยาวหรือเป็นชิ้นเป็นแผ่น, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น
เศษไม้[N] scraps of wood, See also: wood fragment, wood bits, wood scraps, Example: เขาอยู่ได้ด้วยหาเก็บเศษไม้ไปขาย, Thai definition: ไม้ที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นส่วน[n.] (chinsuan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment   FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment   FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]
ลูกอุกกาบาต[n. exp.] (lūk ukkābāt) FR: fragment de météorite [m]
ปลีก[adj.] (plīk) EN: fragmentary ; piecemeal   
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
สะเก็ด[n.] (saket) EN: scrap ; piece ; fragment   FR: débris [m] ; fragment [m]
เสี่ยง[n.] (sīeng = sieng) EN: part ; portion ; piece ; fragment ; splinter   FR: partie [f] ; fragment [m]
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; reach ; compartment   FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAGMENT    F R AE1 G M AH0 N T
FRAGMENTS    F R AE1 G M AH0 N T S
FRAGMENTED    F R AE1 G M AH0 N T AH0 D
FRAGMENTED    F R AE1 G M AH0 N AH0 D
FRAGMENTARY    F R AE1 G M AH0 N T EH2 R IY0
FRAGMENTING    F R AE1 G M AH0 N T IH0 NG
FRAGMENTING    F R AE1 G M AH0 N IH0 NG
FRAGMENTATION    F R AE2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fragment    (n) (f r a1 g m @ n t)
fragment    (v) (f r a1 g m e1 n t)
fragments    (n) (f r a1 g m @ n t s)
fragments    (v) (f r a1 g m e1 n t s)
fragmented    (v) (f r a1 g m e1 n t i d)
fragmentary    (j) (f r a1 g m @ n t r ii)
fragmenting    (v) (f r a1 g m e1 n t i ng)
fragmentation    (n) (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n)
fragmentations    (n) (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruchstück {n}; Fragment {n} | Bruchstücke {pl}; Fragmente {pl}fragment | fragments [Add to Longdo]
Fetzen {m}; Fragment {n}scrap [Add to Longdo]
Knochensplitter {m}bone fragment [Add to Longdo]
Massenfragment {n}mass fragment [Add to Longdo]
Scherbe {f} | Scherben {pl}broken piece; fragment | broken fragments [Add to Longdo]
Unvollständigkeit {f}fragmentariness [Add to Longdo]
Zerstückelung {f}; Zerstückeln {n}; Zersplittern {n} | Zerstückelungen {pl}fragmentation | fragmentations [Add to Longdo]
beseitigt die Aufsplitterungunfragments [Add to Longdo]
fragmentarisch {adv}fragmentarily [Add to Longdo]
fragmentieren | fragmentierend | fragmentiertto fragment | fragmenting | fragmented [Add to Longdo]
zerstückeltfragmented [Add to Longdo]
zusammensetzento unfragment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デフラグメンテーション[, defuragumente-shon] (n) {comp} defragmentation [Add to Longdo]
デフラグメント[, defuragumento] (n) {comp} defragment [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[, fairufuragumente-shon] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
フラグメンテーション[, furagumente-shon] (n) fragmentation [Add to Longdo]
フラグメント[, furagumento] (n) fragment [Add to Longdo]
一欠片;一欠けら;ひと欠けら;ひと欠片[ひとかけら, hitokakera] (n) fragment; piece [Add to Longdo]
一個(P);一箇[いっこ, ikko] (n) piece; fragment; one (object); (P) [Add to Longdo]
一端[いっぱし, ippashi] (n) (1) one end; an end; (2) part; fragment; (P) [Add to Longdo]
岡崎フラグメント[おかざきフラグメント, okazaki furagumento] (n) Okazaki fragment [Add to Longdo]
屑米[くずまい, kuzumai] (n) rice fragments [Add to Longdo]
欠け;闕け;缺け[かけ, kake] (n) (1) fragment; splinter; (2) wane (of the moon) [Add to Longdo]
欠けら(P);欠片[かけら, kakera] (n) fragment; broken pieces; splinter; (P) [Add to Longdo]
古代裂れ[こだいぎれ, kodaigire] (n) ancient cloth fragment [Add to Longdo]
高野切れ[こうやぎれ, kouyagire] (n) fragments from the old literary work kept at Koyasan [Add to Longdo]
骨片[こっぺん, koppen] (n) bone fragment; spicule [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] (n) {comp} defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] (n) {comp} fragmentation; subdivision [Add to Longdo]
残片[ざんぺん, zanpen] (n) fragment; remnant [Add to Longdo]
切っ端[きっぱし, kippashi] (n) (See 切れ端・きれはし) remains; fragment; remains after having cut something [Add to Longdo]
切片[せっぺん, seppen] (n) (1) segment; slice; section; fragment; (2) {math} intercept (point where a graph crosses one of the Cartesian coordinate axes) [Add to Longdo]
素片[そへん, sohen] (n) fragments; chips; materials [Add to Longdo]
弾片[だんぺん, danpen] (n) shrapnel; shell or bullet fragment [Add to Longdo]
断章[だんしょう, danshou] (n) (1) literary fragment; (2) (See 断章取義) interpreting (and using) a passage without regard to its context [Add to Longdo]
断片[だんぺん, danpen] (n,adj-no) fragment; crumb; shred; bits and pieces; (P) [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] (n) {comp} fragmentation [Add to Longdo]
断片的[だんぺんてき, danpenteki] (adj-na) fragmentary [Add to Longdo]
陶片[とうへん, touhen] (n) potsherd; shard; fragment of pottery [Add to Longdo]
破片[はへん, hahen] (n,adj-no) fragment; splinter; broken piece; (P) [Add to Longdo]
半端[はんぱ, hanpa] (adj-na,n) remnant; fragment; incomplete set; fraction; odd sum; incompleteness; (P) [Add to Longdo]
粉々になる;粉粉になる[こなごなになる, konagonaninaru] (exp,v5r) to break into fragments; to go to pieces [Add to Longdo]
[へん, hen] (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See 片が付く) side; problem; question; matters [Add to Longdo]
片割れ[かたわれ, kataware] (n) fragment; one of the group or party [Add to Longdo]
片片[へんぺん, henpen] (n,adj-t,adv-to) pieces; fragments; scraps [Add to Longdo]
木の端[きのはし, kinohashi] (n) fragment of wood [Add to Longdo]
木端微塵;木っ端微塵;木葉微塵;こっぱ微塵;木っ端みじん[こっぱみじん, koppamijin] (n,vs) (uk) broken into small fragments; smashed to atoms; fragments and splinters; smithereens [Add to Longdo]
矢視図[やしず, yashizu] (n) arrow view; view on arrow; fragmentary view taken in the direction of an arrow [Add to Longdo]
零本[れいほん, reihon] (n) (See 端本) fragmentary remains of a large set of writings; the odd volume; a few pages [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments [Add to Longdo]
凌杂米盐[líng zá mǐ yán, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄚˊ ㄇㄧˇ ㄧㄢˊ, / ] disordered and fragmentary [Add to Longdo]
散碎[sǎn suì, ㄙㄢˇ ㄙㄨㄟˋ, ] in fragments [Add to Longdo]
片断[piàn duàn, ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] section; fragment; segment [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] fragmentary; trifling [Add to Longdo]
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] fragmentary; trifling [Add to Longdo]
[zhǎ, ㄓㄚˇ, ] fragments [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] to break down; to break into pieces; fragmentary [Add to Longdo]
碎块[suì kuài, ㄙㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] fragment [Add to Longdo]
碎片[suì piàn, ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] chip; fragment; splinter; tatter [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fault; glass fragment; quarrel [Add to Longdo]
稀稀拉拉[xī xī lā lā, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, ] sparse and fragmentary [Add to Longdo]
细碎[xì suì, ㄒㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] fragments; bits and pieces [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] fragment; salted vegetables; spices [Add to Longdo]
裂变碎片[liè biàn suì piàn, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] fission fragment [Add to Longdo]
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] partial; fragmentary; scattered and few [Add to Longdo]
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, ] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] fragment; spices [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] fragmentation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
断片[だんぺん, danpen] Fragment, Bruchstueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top