Search result for

frachter

(53 entries)
(1.4748 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frachter-, *frachter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frachter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frachter*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We allowed the freighter Delphi to slow for repairs on her main engines, sir.Der Frachter Delphi hatte wegen einer Reparatur seine Geschwindigkeit verringert. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Colonel, do you realize the significance of that freighter?Colonel, sie wissen, was sich auf dem Frachter befindet? The Super Scouts: Part 1 (1980)
Protect that freighter:Bleibt in der Nähe des FrachterThe Super Scouts: Part 1 (1980)
ADAMA: After all this time, why did they decide to attack that lonely freighter?Warum haben die Zylonen plötzlich nach so langer Zeit diesen Frachter angegriffen? The Super Scouts: Part 1 (1980)
Over 30 freighters.Über 30 FrachterDas Boot (1981)
- Freighter on the starboard bow.- Frachter Steuerbord voraus. Das Boot (1981)
That's no freighter.Das ist kein FrachterDas Boot (1981)
Position reports and very faint SOS calls from enemy freighters.Standortmeldungen und schwache SOS Rufe von feindlichem FrachterDas Boot (1981)
"Three freighters sunk."Drei Frachter versenkt. Das Boot (1981)
He runs a fleet of freighters in the Aegean.Er unterhält eine Flotte von Frachtern in der Ägäis. For Your Eyes Only (1981)
If we're lucky, we'll drift into those major shipping lanes... we'll probably get picked up in a day or two by a Liberian freighter.Mit etwas Glück treiben wir zu einem der großen Schifffahrtswege... und werden nach ein oder zwei Tagen von einem Frachter aufgenommen. Stripes (1981)
- Had a little cargo ship... and a family that seemed to include half of Greece.- Er hatte einen Frachter. Seine Familie war halb Griechenland. Red Holt Steele (1983)
You know, I saw the most amazing tattoos on that trip.Ich fuhr mit 'nem Frachter. Wissen Sie, dabei habe ich echt die wundervollsten Tattoos gesehen. Steele Crazy After All These Years (1983)
Disguised as a cargo ship and using a secret imperial code... a strike team will land on the moon and deactivate the shield generator.Als Frachter getarnt und unter Benutzung eines imperialen Geheimcodes... landet nun ein Stoßtrupp auf Endor und deaktiviert den Schutzschildgenerator. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Looks like a y-class freighter.Sieht aus wie das Steuerbord eines Frachters der Y-Klasse. The Ice Pirates (1984)
Alarm from the freighter metterak, sir.TEAMMITGLIED 1: Alarm von Frachter Metterak. The Ice Pirates (1984)
Cargo ship X2 813.Achtung, Frachter X2813. Rive droite, rive gauche (1984)
No ship was ordered to change course.Es wurde kein Frachter umgeleitet. Rive droite, rive gauche (1984)
Maybe he rerouted those supplies from Africa to get a better price elsewhere.Das Schwein soll einen für Afrika bestimmten Frachter in ein besser zahlendes Land umgeleitet haben. Rive droite, rive gauche (1984)
Imagine if we had the records for those cargo boats.Angenommen, wir bekommen den genauen Fahrplan der angeblich umgeleiteten FrachterRive droite, rive gauche (1984)
The ship's course was changed.Der Frachter wurde umgeleitet. Rive droite, rive gauche (1984)
A cargo of food destined to starving Africans was sold to Cuba.Meldungen. Ein Frachter mit Nahrungsmitteln für Hungernde in Afrika wurde nach Kuba umgeleitet. Rive droite, rive gauche (1984)
Then as luck would have it, I was picked up by a passing freighter.Dann sammelte mich glücklicherweise ein vorbeikommender Frachter auf. Top Secret! (1984)
When?Der nächste Frachter nimmt es mit. Knight Sting (1985)
[Seagulls calling]- Ein haitianischer FrachterTale of the Goat (1985)
I want them to start from Venice and then go by cargo steamer down the Illyrian coast.Sie müssen nach Venedig, dann mit einem Frachter die illyrische Küste entlangfahren. A Room with a View (1985)
You remember that freighter I told you about?- Erinnerst du dich an den FrachterFlame's End (1986)
In the freighter.Auf einem FrachterThe Wish Child (1986)
Mr. Lee's boat ran about 50, 000 tons.Mr Lees Frachter war ein 50 000-Tonnen-Schiff. The Wish Child (1986)
Would a hundred-percent markup put us in first position?- Das muss heute noch auf den FrachterWhen Irish Eyes Are Crying (1986)
It's just two, right? Shoot.Ja, aber hören Sie, der Frachter läuft morgen aus. When Irish Eyes Are Crying (1986)
You admit to destroying an M-Class star-freighter, a rather expensive piece of hardware.Sie geben zu, einen Raumfrachter der M-Klasse gesprengt zu haben, ein recht wertvolles Objekt. Aliens (1986)
- We'll get a freighter.- Wir kriegen einen FrachterStar Trek IV: The Voyage Home (1986)
This report states that a Colombian freighter loaded with dope was hijacked 10 days ago.In diesem Bericht heißt es, ein kolumbianischer Frachter mit Drogen an Bord wurde vor zehn Tagen entführt. Borrasca (1988)
Borrasca could have changed the name of the freighter, forged the papers and killed the old crew.Borrasca könnte den Namen des Frachters geändert, die Papiere gefälscht und die Mannschaft getötet haben. So ist es. Geschätzter Verkaufswert: Borrasca (1988)
Excuse me.Ich geb Ihnen 17 Mio. für den FrachterBorrasca (1988)
Good luck. Martillo's people pick him up at 9:00.Sobald feststeht, dass der Stoff auf dem Frachter ist, sind Sie auf sich gestellt. Borrasca (1988)
As feared, our examination of the overdue Federation freighter Odin, disabled by an asteroid collision, revealed no life signs.Wie befürchtet, hat die Untersuchung des seit sieben Jahren überfälligen Föderationsfrachters Odin keine Lebenszeichen erbracht. Angel One (1988)
We also come in search of possible survivors from one of our freighters.Wir wollten auch nach Überlebenden eines Föderationsfrachters suchen. Angel One (1988)
Our discovery of the freighter was unexpected.Die Entdeckung des Frachters war für uns unerwartet. Angel One (1988)
Are there survivors from the freighter Odin on your planet?Gibt es Überlebende des Frachters Odin auf Ihrem Planeten? Angel One (1988)
Captain, I'm going to Beltane IX to sign on to a freighter.Captain, ich fliege nach Beltane IX, heuer auf einem Frachter an. Coming of Age (1988)
Captain's log, star date 41503. 7. We have entered the Neutral Zone, where a Talarian freighter has been severely damaged in battle.Computerlogbuch, Sternzeit 41503, 7. Wir sind jetzt in der Neutralen Zone, wo ein Frachter bei einem Gefecht schwer beschädigt wurde. Heart of Glory (1988)
They're from the freighter Batris.Sie waren auf dem Frachter Batris. Heart of Glory (1988)
A renegade, who with two others stole that freighter and destroyed the Klingon cruiser sent to bring them back.Ein Abtrünniger, der mit den anderen den Frachter stahl und den Kreuzer, der sie zurückbringen sollte, zerstörte. Heart of Glory (1988)
I'm on the Ornaran freighter.Auf dem Ornara-FrachterSymbiosis (1988)
The transmission is coming from a freighter in orbit around the fourth planet in the system.Der Funkspruch stammt von einem Frachter im Orbit des vierten Planeten des Systems. Symbiosis (1988)
Unidentified freighter, this is the USS Enterprise.Unidentifizierter Frachter, hier ist die USS Enterprise. Symbiosis (1988)
Set course to intercept with the freighter.Kurs auf den FrachterSymbiosis (1988)
It is a freighter, very old.Ein Frachter, sehr alt. Symbiosis (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frachter {m} | Frachter {pl}freighter | freighters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Frachter [fraxtr] (n) , pl.
     freighter; freighters
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top