ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forum

F AO1 R AH0 M   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forum-, *forum*
Possible hiragana form: ふぉるん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forum[N] ที่สำหรับอภิปราย, See also: ที่แสดงความคิดเห็น
forum[N] การประชุมแสดงความคิดเห็น
forum[N] ศาล, Syn. court, tribunal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forum(ฟอ'รัม) n. สภา,ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย,ศาล,ศาลกลางเมือง,วิธีการอภิปรายปัญหา,-Phr. (the Forum ตลาดหรือสนามกว้างของเมืองโบราณสมัยโบราณ), Syn. assembly,meeing -pl. forums,fora

English-Thai: Nontri Dictionary
forum(n) การประชุม,ที่ประชุม,สภา,ศาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forum๑. ถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี, ประเทศที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี (ก. ธรรมนูญศาล)๒. ที่ประชุมสาธารณะ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forumลานประชาคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง (เฟิสต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forum for Comprehensive Development of Indochinaเวทีเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในอินโดจีน เป็นความริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่จะให้มีเวทีปรึกษาหารือ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลไกประกอบด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะที่ปรึกษาภาคเอกชนโดยเน้นบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาภาค เอกชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือ (GMS) [การทูต]
Forum for East Asia - Latin America Cooperationเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเม ริกา สมาชิก 32 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา โดยมีสมาชิก จากฝ่ายเอเชีย 15 ประเทศ คือ กลุ่ม ASEAN (10 ประเทศ) จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และจากฝ่ายลาตินอเมริกา 17 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา นิการากัว คิวบา ปานามา เปรู โคลอมเบีย เวเนซุเอลา บราซิล โบลิเวีย เอกวาดอร์ ปารากวัย อุรุกวัย อาร์เจนตินา และชิลี วัตถุประสงค์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่าง -ประเทศทุก 2 ปี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ปีละ 2 ครั้ง และคณะทำงาน 3 คณะ ปีละ 2 ครั้ง (คณะทำงานด้านการเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา / ด้านเศรษฐกิจและสังคม / และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีปรึกษาหารือและร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศเอเชียและ ลาตินอเมริกา โดยมีเป้าหมายไปที่การดำเนินโครงการความร่วมมือในทุกสาขาที่ประเทศสมาชิกมี ความสนใจร่วมกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Welcome to True-Talk, our forum for issues growing out of the show. Tonight, something very special:ซึ่งจะถกประเด็นที่เกิดขึ้นในโชว์ คืนนี้พิเศษสุด The Truman Show (1998)
You're playing the Forum. You got 20 girls who want to be with you...นายอยากได้งานทำรึเปล่าล่ะ Rock Star (2001)
And by the way you don't get to have this little democracy forum in those communities either.คุณก็คงไม่มีสมัชชาประชาธิปไตยเล็ก ๆ แบบนี้ ในชุมชนต่าง ๆ ด้วย The Corporation (2003)
Instead of once a year, have you considered a monthly forum where... students and teachers could exchange thoughts in an effort to enhance... communication and bridge gaps?แทนที่จะพบกันปีละครั้ง คุณคิดจะจัดทุกเดือนบ้างไหมคะ ครูและนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร และลดช่องว่าง The Perfect Man (2005)
Economic development forum.ประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ Now You Know (2007)
Or a penthouse forum letter.ไม่ก็หน้าจดหมายในเพนเฮ้าส์ Heaven and Hell (2008)
We Need A Forumเราต้องการข่าว The Manhattan Project (2008)
Penthouse Forum meets medical mystery.แม็กซิมฟอรั่มผสมกับ ความลึกลับทางการแพทย์ Lucky Thirteen (2008)
The economic forum. Musharraf wouldn't shut up, remember that?ประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ มูชาราฟไม่ยอมหุบปาก จำได้ไหม A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The preparations for the Asia Forum are going well.ครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดี Episode #1.16 (2009)
I don't know. I'm more of a Penthouse Forum man myself.แกกินฉันไม่ได้หรอก Fallen Idols (2009)
There's an Internet forum where members volunteer to look for missing people.มีอินเตอร์เน็ตฟอรั่มที่มีสมาชิก เป็นอาสาสมัครตามหาคนหาย. Shining Inheritance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forumI just don't understand what goes through the minds of people who troll forums.
forumI saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
forumThis movement is like a forum or platform from which feminists (supporters of women's rights) speak out on women's issues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานาทัศนะ[N] symposium, See also: forum, Example: ท้ายเล่มมีนานาทัศนะเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: ข้อคิดเห็นต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอภิปรายสาธารณะ[n. exp.] (kān aphiprāi sāthārana) EN: forum   FR: débat public [m] ; forum [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum   FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภากาแฟ[org.] (saphā kafaē) EN: coffeehouse forum   
เวที[n.] (wēthī) EN: center ; agora ; forum   FR: forum [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORUM    F AO1 R AH0 M
FORUMS    F AO1 R AH0 M Z
FORUM'S    F AO1 R AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forum    (n) fˈɔːrəm (f oo1 r @ m)
forums    (n) fˈɔːrəmz (f oo1 r @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论坛[lùn tán, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, / ] forum (for discussion), #1,958 [Add to Longdo]
版主[bǎn zhǔ, ㄅㄢˇ ㄓㄨˇ, ] forum moderator [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forum {n} | Foren {pl}forum | forums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P) [Add to Longdo]
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau [Add to Longdo]
コリスフォルモーサ[, korisuforumo-sa] (n) queen coris (Coris formosa) [Add to Longdo]
スマートメディアフォーラム[, suma-tomedeiafo-ramu] (n) {comp} smartmedia forum [Add to Longdo]
スレチ[, surechi] (n) (col) (See スレッド,スレ違い) off topic (e.g. in a web forum) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユーザフォーラム[ゆーざふぉーらむ, yu-zafo-ramu] user forum [Add to Longdo]
フォーラム[ふぉーらむ, fo-ramu] forum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forum \Fo"rum\, n.; pl. E. {Forums}, L. {Fora}. [L.; akin to
   foris, foras, out of doors. See {Foreign}.]
   1. A market place or public place in Rome, where causes were
    judicially tried, and orations delivered to the people.
    [1913 Webster]
 
   2. A tribunal; a court; an assembly empowered to hear and
    decide causes.
    [1913 Webster]
 
       He [Lord Camden] was . . . more eminent in the
       senate than in the forum.       --Brougham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forum
   n 1: a public meeting or assembly for open discussion
   2: a public facility to meet for open discussion [syn: {forum},
     {assembly}, {meeting place}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 forum
  n.
 
   [Usenet, GEnie, CI$; pl. fora or forums] Any discussion group accessible
   through a dial-in {BBS}, a {mailing list}, or a {newsgroup} (see {the
   network}). A forum functions much like a bulletin board; users submit
   {posting}s for all to read and discussion ensues. Contrast real-time chat
   via {talk mode} or point-to-point personal {email}.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 forum /foʀɔm/ 
  forum

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 forum
  fair; market

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Forum /foːrum/ 
  panel

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 forum /forɵm/
  forum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top