Search result for

forsten

(58 entries)
(2.3287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forsten-, *forsten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา forsten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *forsten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've got everyone who knows him by sight working the streets.Wir durchforsten die Stadt nach ihm. Guter Vorschlag, Leonard! Hopscotch (1980)
Well, let's just hope we can get to them before they do.Dann sollten wir sie vor ihnen durchforstenSteele Blushing (1985)
Damage it, and we'll have to bloody well raid the Kremlin for another.Ist der hin, müssen wir den Kreml nach 'nem anderen durchforstenGhost in the Machine (1990)
We got to go through everything.Wir müssen alles durchforstenThere But for the Grace (1991)
I've tried to replant, but nothing's taken root.Ich wollte ihn aufforsten, aber nichts hat geholfen. Episode #2.21 (1991)
We've recently managed to restore a few forests on my world.In meiner welt konnten wir kürzlich einige WäIder aufforstenMidnight on the Firing Line (1994)
Listen, I... "Searched my soul" was the best part for me.Das mit dem "Seele durchforsten" klang am besten. Return to Paradise (1998)
We'll turn that planetoid inside out if we have to, but I think we have to be prepared for the worst.Wir durchforsten den ganzen Planetoiden. Aber ich glaube, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Once Upon a Time (1998)
Officer 24172 reports "a scouring of the inner ear" in Wembly.24172 meldet ein "Durchforsten des Innenohrs" in Wembley. The Nine Lives of Tomas Katz (2000)
To pierce the corporate veil, the courts look at five factors - whether the subsidiary is wholly-owned or...Beim Durchforsten eines Unternehmens berücksichtigen die Gerichte fünf Faktoren: Ob die Tochtergesellschaft zu 100% der Mutter gehört oder... Hot Child in the City (2000)
It's been just under 20 hours since everyone on Earth pooped their pants and people still roam their damaged homes with disbelief and loss.Es ist noch keine 20 Stunden her, seit jeder sich die Hosen vollkackte. Und die Menschen durchforsten noch immer ungläubig, mit Trauer in den Augen, ihre verwüsteten Häuser. World Wide Recorder Concert (2000)
So, I sat down in my father's chair and I started looking in his desk.Ich setzte mich also auf Vaters Stuhl und fing an, seinen Schreibtisch zu durchforstenIgby Goes Down (2002)
I started searching all the usual hacker hangouts for someone with an Alice in Wonderland m.o.Ich begann, alle Hackertreffpunkte nach Alice im Wunderland zu durchforstenThe Animatrix (2003)
I had to search the bowels of hell... but I found someone... someone who'll make 'em remember.Ich musste die tiefsten Eingeweide der Hölle durchforsten, bis ich auf den Richtigen gestossen bin. Es ist jemand, der sie dazu bringen wird, wieder vor mir zu zittern. Freddy vs. Jason (2003)
We went through the garbage dump in the Dominican Republic. We always do this kind of stuff we dig around. One day we found a big pile of Nikes internal pricing documents.Beim Durchforsten der Müllhalden in der Dominikanischen Republik stiessen wir eines Tages auf interne Listen und Dokumente von Nike. The Corporation (2003)
It's been very pleasurable for us to go through our archives and come up with all this stuff, and I hope you all enjoy it, 'cause we certainly did.Es war uns ein grosses Vergnügen, unsere Archive zu durchforsten und all diese Sachen auszugraben und ich hoffe, ihr werdet Spass haben, denn uns hat das viel Freude gemacht. 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)
I'd be sifting through an unimaginable amount of data.Ich müsste eine riesige Datenmenge durchforstenGemini (2004)
The human-form replicator is attempting to probe your mind as we speak.Der humanoide Replikator versucht gerade, dein Gehirn zu durchforstenReckoning: Part 1 (2005)
We gotta search newspapers, public records, as far back as they go see if we can find a Mary who fits the bill.Wir müssen Zeitungen und Archive durchforsten. Vielleicht finden wir die passende Mary. Bloody Mary (2005)
The Earth Forestation Project which activates a plant's dominant genes in order to bring trees to impoverished lands had its experiments within the lunar surface dome fail and the plants there grew out of control and attacked Earth.Das Projekt sollte die ausgelaugte Erde durch Aktivierung dominanter Pflanzengene aufforsten. Doch das Mond-Experiment scheiterte und die Pflanzen wucherten unkontrolliert weiter. Origin: Spirits of the Past (2006)
You know, it's gonna take us forever to go through all of these.Du weißt es wird uns ewig beschäftigen, alle durchzuforstenThe Key (2006)
The dredging of the river under Scofield's apartment bore some fruit.Das Durchforsten des Flusses unter Scofield's Wohnung trägt erste Früchte. First Down (2006)
I'm gonna go through your life with a fine tooth comb.Ich werde Ihr Leben wie mit einem Läusekamm durchforstenThe Collection (2007)
Men seek out the company of other men they admire and want to be like.Männer durchforsten eine Firma nach anderen Männern die sie bewundern, die sind wie sie sein möchten. Corporate Crush (2007)
- Comb these woods.- Alles durchforstenThe Invisible (2007)
I scanned his face into my database, used profiler software to search through faces on the internet.Ich habe sein Gesicht in meine Datenbank eingelesen und Profiler Software benutzt um das Internet nach seinem Gesicht zu durchforstenKnight Rider (2008)
If you're sleeping, I'm gonna go through your purse, bubble.Wenn du am schlafen bist werde ich mal deine Handtasche durchforsten, Bubbie. Mother Thinks the Birds Are After Her (2008)
We've moved into your house and we're going through every single thing your family owns.Wir haben uns hier eingenistet und durchforsten jetzt alles, was Ihrer Familie gehört. Never Been Marcused (2008)
But, no, I mean... You know, he could be one of these guys that cruises the Internet.Ich meine, vielleicht gehört er zu den Typen, die das Internet durchforstenBurn After Reading (2008)
And find out about Spruell's history. See if anything bumps.Und durchforsten Sie Spruells Vorgeschichte, vielleicht stolpern Sie über irgendwas. Carnelian, Inc. (2009)
Tomorrow They're Gonna Go Through This Locker And Send Everything Here To Kowalski's Wife.Morgen werden sie den Spind hier durchforsten und alles Kowalskis Frau schicken. Pilot (2009)
That's eerie. - fine, it's true. I'm living out of my car.Jetzt muss ich das ganze Verfahren nach solchen Blödsinn durchforstenDebate 109 (2009)
Imagine cleaning up Earth's water. Imagine bringing back the forests. Imagine overcoming the effects of centuries of pollution.Wir können damit Erdgewässer reinigen, Wälder aufforsten oder Folgen der Umweltverschmutzung umkehren. Astro Boy (2009)
I'll hit the books, hard.- Ja, ich werde die Bücher durchforstenYou Can't Handle the Truth (2010)
- Little better luck on my trip to the attic.Ich hatte etwas mehr Glück beim Durchforsten des Dachbodens. As You Were (2010)
- I find a picture of the Colorado Kid's death, and I spend all this time running around Haven trying to ID the woman in the photo, who could be my mom, and then after all of that,Erst finde ich das Foto vom Colorado Kid, und verbringe soviel Zeit damit, Haven zu durchforsten, um die Frau darauf zu identifizieren, die meine Mutter sein könnte. Und dann, nach all dem sagst du mir, dass du auf diesem Bild bist? The Hand You're Dealt (2010)
- I find a picture of the Colorado Kid's death, and I spend all this time trying to I.D. the woman in the photo who could be my mom, and then after all of that, you tell me you were in the picture.Erst finde ich das Foto, verbringe soviel Zeit durchzuforsten, um die Frau darauf zu identifizieren, die meine Mutter sein könnte. Nach all dem sagst du mir, dass du auf diesem Bild bist? The Trial of Audrey Parker (2010)
We can canvass the neighborhood, put up signs, go door to door.Wir durchforsten die Nachbarschaft, stellen Schilder auf, klopfen an Türen. Searching (2011)
So I was reduced to breaking into your address book on your computer to get the number to your boyfriend.Dann musste ich das Adressbuch auf deinem Computer durchforsten, -um die Telefonnummer von deinem Lover herauszufinden. I Don't Know How She Does It (2011)
Adam and I will salvage what we can from the house.- Okay. Adam und ich durchforsten das Haus. The Day (2011)
This is solid, hear me out.Das ist ein solider Vorschlag. Ich werde mit Casey im Transporter stecken,... was mir genügend Zeit gibt, alle CIA-Akten über das Cat Squad und Gaez zu durchforsten... und sie durch den alten Computer hier zu jagen. Chuck Versus the Cat Squad (2011)
Dig through Sylva's past.Durchforsten Sie Sylvas Vergangenheit. Rituels meurtriers (2011)
Squads to sweep the countryside by nightfall.Gruppen sollen bei Nachteinbruch die Umgebung durchforstenFugitivus (2012)
It will be no simple task to sweep such an area.Es wird keine einfache Aufgabe sein, so ein Gebiet zu durchforstenA Place in This World (2012)
How's instead of I risk my life to save all you lot, combing the Amazon for one plant in a billion, how's about I hike the hell out of here and don't stop until I find civilization? !Was ist, wenn ich anstatt mein Leben zu riskieren, anstatt den Amazonas nach einer Pflanze unter Milliarden zu durchforsten, einfach aus dieser Hölle rausmarschiere, und nicht stoppe, bis ich wieder Zivilisation gefunden habe? Los Ciegos (2012)
My men sweep the countryside, taking action in favor of prayer.Meine Männer durchforsten die Lande, haben zugunsten von Gebeten Maßnahmen ergriffen. Chosen Path (2012)
All we have to do is keep going through the boxes till we find Desperate's original letter to Artemis.Wir müssen also nur weiter die Kisten durchforsten, bis wir den Brief der Ver- zweifelten an Artemis finden. Away with the Fairies (2012)
We'll dig into the seven girls' past.Durchforsten wir die Vergangenheit der 7 Frauen. Dame de carreau (2012)
I need you to go through every file in this case.Du musst für mich jede Akte des Falls durchforstenDiscovery (2012)
And if I were you, I'd be on every dating website signing up and just combing the newspapers for personal ads.Und ich an deiner Stelle? Ich wäre bei jeder Kontaktbörse angemeldet und würde die Annoncen durchforstenStuck in Love (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abforsten; abholzen | abforstend; abholzend | abgeforstet; abgeholzt | forstet ab | forstete abto deforest | deforesting | deforested | deforests | deforested [Add to Longdo]
aufforsten; (wieder) bewalden | aufforstend; bewalden | aufgeforstet; bewaldetto afforest | afforesting | afforested [Add to Longdo]
wieder aufforsten | wieder aufforstend | wieder aufgeforstetto reforest | reforesting | reforested [Add to Longdo]
durchkämmen; durchforstento comb; to comb through [Add to Longdo]
Forstenpirol {m} [ornith.]Grey-collared Oriole [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乱伐[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
伐採[ばっさい, bassai] das_Holzfaellen, das_Abforsten, das_Abholzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top