Search result for

forsa

(43 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forsa-, *forsa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forsake[VT] ละทิ้ง, Syn. abandon, desert, relinquish
forsake[VT] ยกเลิก, See also: เลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forsake(ฟอร์เซค') vt. {forsook,forsaken,forsaking,forsakes} ทอดทิ้ง,ละทิ้ง,เลิก., See also: forsaker n., Syn. renounce
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
forsaken(vt) pp ของ forsake

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
You want me to forsake my family?ลุงอยากให้ผมละทิ้งครอบครัวของผมหรือ? Episode #1.5 (2008)
Don't think of it as forsaking but a pursue for what you've lost.อย่าคิดว่าเป็นการละทิ้ง แต่เป็นการ ไล่ตาม สิ่งที่แกสูญเสียไป Episode #1.5 (2008)
A beggar can only survive by forsaking his pride.ขอทานสักคนสามารถมีชีวิตดยู่ได้ โดยการละทิ้งศักดิ์ศรี Episode #1.9 (2008)
Bereft. Forsaken. Wretched.ฉันคิดว่าเราทุกคนรู้แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Since you've abused, neglected, betrayed and forsaken her love since the moment she could feel.ทั้งๆที่คุณทั้งทำร้าย ทิ้งขว้าง หักหลัง และละเลยความรักจากเธอ ตั้งแต่เธอเริ่มจำความได้ Nothing But the Blood (2009)
The gods have forsaken us. We make our own chances now. Aargh!พระเจ้าทอดทิ้งเราแล้ว เราต้องหาโอกาศรอดเอง มาครอส มาครอส Centurion (2010)
That we would fade from memory, forsaken by history.พวกเรากำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ถูกลบไปจากประวัติศาสตร์ Delicate Things (2010)
Forsake any thoughts of freedom,และครั้งหนึ่งชีวิตของเจ้า อยู่เลยออกไปนอกกำแพงนั่น Mark of the Brotherhood (2010)
Your presence here assures that his memory will not be forgotten as Christ assures that his soul will not be forsaken.เราจะฝังเขาไว้ในความทรงจำ ไม่ใช่การลืม วิญญาณเขา จะไม่ถูกทอดทิ้ง It Hurts Me Too (2010)
My so-called friends have forsaken me.เพื่อนฉัน\ ทิ้งฉันกันหมด The Excelsior Acquisition (2010)
Have you completely forsaken your nature?นายเคยละทิ้งธรรมชาติของนาย อย่างหมดสิ้นรึเปล่า? Memory Lane (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forsaHe could not forsake his friend in trouble.
forsaI can't forsake a friend in trouble.
forsaWe made a bargain that we wouldn't forsake each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon   FR: s'en aller ; se détacher
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: leave ; abandon ; forsake   
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect   FR: trahir ; faire défection
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake   FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
FORSAKE    F AO0 R S EY1 K
FORSAKEN    F AO0 R S EY1 K AH0 N
FORSAKING    F AO0 R S EY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forsake    (v) (f @1 s ei1 k)
forsaken    (v) (f @1 s ei1 k @ n)
forsakes    (v) (f @1 s ei1 k s)
forsaking    (v) (f @1 s ei1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見捨てる(P);見すてる[みすてる, misuteru] (v1,vt) to abandon; to fail; to desert; to forsake; (P) [Add to Longdo]
見切り[みきり, mikiri] (n) abandon; forsake; (P) [Add to Longdo]
見変える[みかえる, mikaeru] (v1,vt) to forsake one thing for another [Add to Longdo]
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1,vt) to shake off; to forsake [Add to Longdo]
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s,vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake [Add to Longdo]
班女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top