Search result for

ford

(98 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ford-, *ford*, for
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ford[N] บริเวณน้ำตื้น
ford[VT] ลุยแม่น้ำหรือลำธารที่ตื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ford(ฟอร์ด) n. ที่ตื้นของแม่น้ำลุยข้ามได้. vi. ลุยน้ำข้าม, See also: fordable adj.
afford(อะฟอร์ด') vt. มี, ให้, จัดให้มี, สามารถให้ได้, สามารถมีได้, Syn. provide)
herefordn. วัวแดงพันธุ์หนึ่ง
oxford(ออคซฺ'เฟิร์ด) n. ชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
ford(n) การลุยน้ำ,การข้ามฟาก
ford(vt) ลุยน้ำ,ข้ามฟาก
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ford focus[ฟอร์ด โฟกัส] (n uniq) รถรุ่นคอมแพกต์ของบริษัทฟอร์ด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a V8 Rouch 5.4 liter, with a Ford Racing supercharger.นั่นก็เครื่องV8 4ลิตรพร้อมซุเปอร์ชาร์จเจอร์ Death Race (2008)
There's a ford near Beruna. How do you feel about swimming?มีน้ำตกใกล้ๆแม่น้ำ ท่านคงไม่ว่าถ้าต้องว่ายน้ำ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I think it was around this time that Gerald Ford, who was the new President, and who was desperate to move the agenda on from Watergate, gave Nixon a full, free and absolute pardon.ผมคิดว่า คงเป็นรอบของ เจอร์ราด ฟอร์ด ได้เป็นปธน.คนใหม่ ึคนซึ่งย้ายข้อมูลสำคัญๆ\ ออกไปจากวอร์เตอร์เกต Frost/Nixon (2008)
Now therefore, I, Gerald R. Ford,ก่อนอื่นกระผม นายเจอร์ราด อาร์ ฟอร์ด Frost/Nixon (2008)
"Truman had his Fair Deal, now Ford has his crooked deal. "ทรูแมนทำข้อตกลงที่เป็นธรรมแล้ว และตอนนี้ฟอร์ดและทีมงาน Frost/Nixon (2008)
He only escaped jail because of Ford's pardon.เขาแค่หนีคุก เพราะคำขอโทษของฟอร์ด Frost/Nixon (2008)
And Vice President Ford, I mean, let's not forget he had the most to gain personally from my stepping down, he was still absolutely convinced that we were gonna win the impeachment vote, and comfortably.พยายามมาชวนผมคุยไปเรื่องอื่น แล้วรองปธน.ฟอร์ด ผมหมายถึงถ้าเรายังไม่ลืมเขา เขาจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวไปทันที จากการก้าวลงจากตำแหน่งของผม Frost/Nixon (2008)
Green Ford Torinoสีเขียว ฟอร์ดโคโรโน Fast & Furious (2009)
At 26, Henry Ford had invented the Model T.ที่ 26 ปี เฮนรี่ ฟอร์ด ได้ประดิษฐ์โมเดล ที Dead Like Me: Life After Death (2009)
That would be that Ford right there. It's got the new V-8.ก็น่าจะเป็นฟอร์ด วี 8 รุ่นใหม่ Public Enemies (2009)
Did you see a car? A Ford, yeah, it's going the other way.เห็น มันวิ่งสวนไปโน้น Public Enemies (2009)
We can't all have gone to Fordham.เรา ไม่ สามารถ ทั้งหมด ได้ หาย ไป \ ไม่ Fordham. Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fordI forgot to call up Mr Ford.
fordI'll buy a Ford.
fordMy uncle drives a Ford.
ford"What make is your car?" "It's a Ford."
fordHis car is a Ford.
fordCan I borrow your Ford for tomorrow?
ford"What make is your car?" "It is a Ford."
fordMy rusty Ford broke down, obstructing the intersection.
fordA child on your back may guide you across a ford.
ford"Festiva" is a Ford, right?
fordMr Ford is what is called a self-made man.
fordMr Ford owns this land.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟูมน้ำ[V] wade, See also: ford, Syn. ลุยน้ำ, Example: เขาฟูมน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างเร่งรีบ, Thai definition: เดินลุยไปบนน้ำหรือโคลน
ท่อง[V] ford, See also: wade, Syn. ลุย, Example: ไกรทองท่องไปกลางน้ำเพื่อไปฆ่าชาละวัน, Thai definition: เดินก้าวไปในน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
ฟอร์ด[n. prop.] (Føt) EN: Ford   FR: Ford
ลุย[v.] (lui) EN: ford ; wade trough   FR: patauger ; marcher dans l'eau
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด[org.] (Mahāwitthayālai nānāchāt Sátaēmføt) EN: Stamford International University   FR: université internationale de Stamford [f]
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
งูปล้องฉนวนอินเดีย [n. exp.] (ngū plǿngchanūan Indīa) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนป่าต่ำ[n. exp.] (ngū plǿngchanūan pā tam) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนตับจาก [n. exp.] (ngū plǿngchanūan tap jāk) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนตับคา [n. exp.] (ngū plǿngchanūan tap khā) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORD    F AO1 R D
FORDE    F AO1 R D
FORDS    F AO1 R D Z
FORD'S    F AO1 R D Z
FORDHAM    F AO1 R D AH0 M
FORDICE    F AO1 R D IH2 S
FORDICE    F AO1 R D AY0 S
FORDYCE    F AO1 R D AY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ford    (v) (f oo1 d)
fords    (v) (f oo1 d z)
forded    (v) (f oo1 d i d)
fording    (v) (f oo1 d i ng)
fordable    (j) (f oo1 d @ b l)

German-Thai: Longdo Dictionary
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, See also: S. unterstützen
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: R. Erfordernis, Frage, Bedarf
erforderlich(adj) ที่จำเป็น, สำคัญ เช่น erforderliche Qualifikation คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี, See also: S. notwendig, nötig,
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend,
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: R. fordern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderung {f} | Forderungen {pl}demand | demands [Add to Longdo]
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim [Add to Longdo]
Forderung {f}postulation [Add to Longdo]
Forderung {f}account [Add to Longdo]
Forderungen {pl}outstanding debits [Add to Longdo]
Forderungen {pl}receivables [Add to Longdo]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungenaccounts receivable trade [Add to Longdo]
Forderungen gegenüber leitenden Angestellten und Aktionärenaccounts receivable from officers directors and stockholders [Add to Longdo]
Forderungsabtretung {f}assignment of claim [Add to Longdo]
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses [Add to Longdo]
Forderungspfändung {f}attachment of debt [Add to Longdo]
Forderungsübernahme {f}assumption of indebtedness [Add to Longdo]
Furt {f} | Furten {pl}ford | fords [Add to Longdo]
fordern | fordernd | er/sie fordertto arrogate | arrogating | he/she arrogates [Add to Longdo]
fordern | fordernd | gefordert | er/sie fordert | ich/er/sie forderteto postulate | postulating | postulated | he/she postulates | I/he/she postulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフォーダンス[, afo-dansu] (n) affordance; affordability [Add to Longdo]
オクスフォード[, okusufo-do] (n) Oxford [Add to Longdo]
オクスブリッジ[, okusuburijji] (n) Oxbridge (i.e. Oxford and Cambridge) [Add to Longdo]
オックスフォード[, okkusufo-do] (n) Oxford; (P) [Add to Longdo]
オックスフォード学派[オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
スタンフォード[, sutanfo-do] (n) Stanford; (P) [Add to Longdo]
フォード[, fo-do] (n) (1) ford; (2) Ford (car); (P) [Add to Longdo]
ベンフォードの法則[ベンフォードのほうそく, benfo-do nohousoku] (n) Benford's law [Add to Longdo]
ラザホージウム[, razaho-jiumu] (n) rutherfordium (Rf) [Add to Longdo]
レインフォーズバタフライフィッシュ[, reinfo-zubatafuraifisshu] (n) Rainford's butterflyfish (Chaetodon rainfordi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉过[shè guò, ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] ford (a stream, river) [Add to Longdo]
福特[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, ] Ford (name); Ford, US motor manufacturer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
求める[もとめる, motomeru] fordern, bitten, suchen [Add to Longdo]
要請[ようせい, yousei] Forderung, Erfordernis, Bitte, Postulat [Add to Longdo]
請求[せいきゅう, seikyuu] Forderung, Anspruch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ford \Ford\, v. t. [imp. & p. p. {Forded}; p. pr. & vb. n.
   {Fording}.]
   To pass or cross, as a river or other water, by wading; to
   wade through.
   [1913 Webster]
 
      His last section, which is no deep one, remains only to
      be forted.                --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ford \Ford\ (f[=o]rd), n. [AS. ford; akin to G. furt, Icel.
   fj["o]r[eth]r bay, and to E. fare. [root]78. See {Fare}, v.
   i., and cf. {Frith} arm of the sea.]
   1. A place in a river, or other water, where it may be passed
    by man or beast on foot, by wading.
    [1913 Webster]
 
       He swam the Esk river where ford there was none.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. A stream; a current.
    [1913 Webster]
 
       With water of the ford
       Or of the clouds.           --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Permit my ghost to pass the Styg?an ford. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ford
   n 1: United States film maker (1896-1973) [syn: {Ford}, {John
      Ford}]
   2: grandson of Henry Ford (1917-1987) [syn: {Ford}, {Henry Ford
     II}]
   3: son of Henry Ford (1893-1943) [syn: {Ford}, {Edsel Bryant
     Ford}]
   4: English writer and editor (1873-1939) [syn: {Ford}, {Ford
     Madox Ford}, {Ford Hermann Hueffer}]
   5: 38th President of the United States; appointed vice president
     and succeeded Nixon when Nixon resigned (1913-) [syn: {Ford},
     {Gerald Ford}, {Gerald R. Ford}, {Gerald Rudolph Ford},
     {President Ford}]
   6: United States manufacturer of automobiles who pioneered mass
     production (1863-1947) [syn: {Ford}, {Henry Ford}]
   7: a shallow area in a stream that can be forded [syn: {ford},
     {crossing}]
   8: the act of crossing a stream or river by wading or in a car
     or on a horse [syn: {ford}, {fording}]
   v 1: cross a river where it's shallow

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top