Search result for

flurs

(128 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flurs-, *flurs*, flur
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flurs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flurs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flurry[VI] ตกปรอยๆ (หิมะ), Syn. fall
flurry[N] ช่วงแห่งความตื่นเต้นหรือความโกลาหลที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น, Syn. commotion, excitement
flurry[VT] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้สับสน, Syn. confuse, fluster, Ant. quiet, calm
flurry[N] ปริมาณฝนหรือหิมะที่ตกลงมาเล็กน้อยในเวลาสั้นๆ, Syn. gust, squall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster

English-Thai: Nontri Dictionary
flurry(n) สายฝนอ่อน,ความอลหม่าน,ความวุ่นวาย,ความเกรียวกราว
flurry(vt) ทำให้ตื่นเต้น,ทำให้วุ่นวาย,ทำให้ยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isofluraneไอโซฟลูเรน [TU Subject Heading]
Fenfluramineเฟ้นฟลูรามีน,เฟนฟลูรามีน,ยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clear off!Räumt den FlurDay 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2006)
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม Contact (1997)
That's right. We can get our McFlurry on.ช่าย จะกินแม็คเฟลอร์รี่ก็ยังได้ The Longest Yard (2005)
I got caught in a text flurry with dorota. i'm sorry.ฉันติดพันกับการคุยกับดดโรต้าน่ะ ขอโทษที Enough About Eve (2009)
I scream, you scream we all scream for Flint Lockwood's latest tasty town-wide treat with flurries of frozen fun on what the mayor declared to be an ice cream snow day.ฉันตะโกน.. คุณตะโกน เราทุกคนโห่ร้องตะโกนให้แก่ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด ที่ทำให้เมืองน่าอร่อยเมืองนี้.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Sevoflurane.ยาดมสลบซีโวฟูแรนซ์ The Garden of Forking Paths (2010)
I want flurries. Make it happen.ฉันอยากได้หิมะ ทำให้มันเกิดขึ้นสิ The Ho Ho Ho Job (2010)
What motivated this sudden flurry of transatlantic travel?อะไรกันนะที่เป็นแรงจูงใจให้เดินทาง ข้ามมหาสมุทรกะทันหันอย่างนี้ Gone Maybe Gone (2012)
Meep-zorp flurm-gloob.ขอบคุณค่ะ Britney 2.0 (2012)
Let the flurgaburburhobbit talk.ข้าจะถลกหนังเจ้า ไอ้ทรยศ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
The fighters exchange a flurry. Brutal stuff. Finally, toe-to-toe!สู้แลกเปลี่ยนวุ่นวาย สิ่งที่โหดร้าย สุดท้ายปลายเท้าจรดปลายเท้า! Grudge Match (2013)
My power flurries through the air♪ My power flurries through the air พลังอำนาจข้าปลิวไปกับอากาศ Frozen (2013)
My own personal flurry!เฮ้ เมฆส่วนตัวของข้า Frozen (2013)
Sevoflurane-- it's an anesthetic gas.ซีวูฟฟลูเรน - - มันเป็น ก๊าซยาชา The Corpse on the Canopy (2013)
Hodgins has got a eyewitness who sold him massive amounts of sevoflurane gas.คนที่ขายแก๊สซีโวฟลูเรนจำนวนมหาศาลแก่เขา The Corpse on the Canopy (2013)
Desflurane.ยา Desflurane Lady Killer (2013)
They'll be incapacitated from the desflurane in the ventilation system.พวกเขาจะหมดสภาพจากยาสลบเดสฟลูเรน ที่อยู่ในระบบระบายอากาศ Lady Killer (2013)
Well, she did help me a little with stealing the desflurane from the automatic dispensing system.เธอช่วยฉันนิดหน่อย โดยการขโมยยาสลบเดสฟลูเรน จากระบบจ่ายยาอัตโนมัติ Lady Killer (2013)
Boy, is it a flurry of excitement over here at the White House.มันคือความวุ่นวายของความตื่นเต้น มากกว่าที่นี่ที่ทำเนียบขาว Transformers: Age of Extinction (2014)
My insurance doesn't cover hallways.Flure werden von meiner Versicherung nicht übernommen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Do you know, Mr Hunter, why I conduct myself in that manner? Why I stride down the corridors like a martinet, ignoring everyone?Mr. Hunter, wissen Sie, wieso ich mich so verhalte, wieso ich den Flur entlangschreite und alle Leute ignoriere? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I'm on the other side of the corridor opposite the guest room.Ich bin auf der anderen Seite des Flurs, gegenüber vom Gästezimmer. The Magician (1958)
She burst into the hall and fainted to provide a distraction for Misaki!Sie zogen die Show im Flur doch nur ab, damit Misaki abhauen konnte! The H-Man (1958)
Why did she burst into the hallway?Warum war sie im FlurThe H-Man (1958)
There's one in the hall.Da ist eine im FlurThe Fly (1958)
It's as though I were walking down a long corridor that once was mirrored, and fragments of that mirror still hang there and when I come to the end of the corridor there's nothing but darkness.Es ist, als ginge ich einen langen Flur entlang, wo einmal Spiegel hingen, und noch hängen dort Scherben, und wenn ich zum Ende des Flurs gelange, ist dort nichts als Dunkelheit. Vertigo (1958)
That room at the end of the corridor upstairs: Has it been used lately?Ist das Zimmer oben am Ende des Flurs in letzter Zeit benutzt worden? The Hound of the Baskervilles (1959)
I'm locked out and I'm makin' a puddle in the hall.Ich mache eine Pfütze im FlurSome Like It Hot (1959)
She asked in me.Sie ließ mich ein und führte mich den Flur entlang. The Young One (1960)
- What's this, the floor above?- Was ist das für ein Flur darüber? Seven Thieves (1960)
Instead of that the troubadour came and crooned something for him.Dafür kam der Troubadour und schnulzte ihm was auf den FlurThe Haunted Castle (1960)
That's a corridor.Das ist ein FlurLe Trou (1960)
Another corridor.Ein weiterer FlurLe Trou (1960)
At every corner of the prison there's a similar room, all interconnected. By corridors like this one.An jeder Ecke gibt es so einen Raum, verbunden durch Flure wie diesen. Le Trou (1960)
Maybe in the corridors.Vielleicht in den Fluren. Le Trou (1960)
They come down the corridor and stop outside my door.Sie kommen den Flur entlang und halten vor meiner Tür. - Ich springe aus dem Bett. Twenty Two (1961)
End of the hall.Am Ende des Flurs. Hell Is for Heroes (1962)
Kissing at the front doorDie Liebe findet im Hausflur statt. Knife in the Water (1962)
- In the hall.- Der Sack steht im FlurLove on a Pillow (1962)
Just step across the hall to the door straight ahead of you.Gehen Sie einfach durch den Flur direkt auf die Tür vor Ihnen zu. One More Pallbearer (1962)
The way along the corridor is too dangerous.Der Weg über den Flur ist zu gefährlich. Invincible Masked Rider (1963)
Now go into the corridor for a minute, then pretend you've come to the wrong room and found a stranger.Jetzt geh in den Flur und dann komm rein, so als ob du dich im Zimmer geirrt hättest! 8½ (1963)
Go out in the corridor.- Geh in den Flur8½ (1963)
- It's in the hall, Miss.Im Flur, Miss. The Servant (1963)
Patients who behave are permitted to congregate in this corridor.Bei guter Führung dürfen die Patienten raus auf den FlurShock Corridor (1963)
Patients who behave are permitted to congregate in this corridor.Bei guter Führung dürfen die Patienten raus auf den FlurShock Corridor (1963)
Our corridor!Unser FlurCheryomushki (1963)
- There's a big corridor.- Da ist noch ein großer FlurCheryomushki (1963)
Upstairs, end of the hall.Im 1. Stock, am Ende des Flurs. Band of Outsiders (1964)
Through here?Am Ende des Flurs ist eine kleine Treppe. Une Femme Mariée (1964)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flurEveryone hoped for a snow flurry for Christmas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลน[V] be in a hurry, See also: be flurried, be flustered, hasten, be panicky, Syn. ลนลาน, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน, Example: พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ เขาก็ลนทำอะไรไม่ถูก, Thai definition: อยู่นิ่งไม่ได้
ลุกลี้ลุกลน[V] hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
คึกคัก[V] bustle, See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry, Syn. พลุกพล่าน, Ant. หงอย, ซบเซา, Example: ตลาดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยขบวนคาราวานม้าลาต่างๆ ของพ่อค้าฮ่อ, Thai definition: ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
ตะเพิ่น[ADV] in a flurried manner, See also: all in a flurry (/fluster), in disorderly haste, Syn. พล่านไป, เจิ่นไป
ตะลีตะลาน[ADV] flurriedly, See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry, Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบ, รีบร้อน, Ant. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า, Example: เขาวิ่งตะลีตะลานให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้างาน
มลนมลาน[ADV] hurriedly, See also: flurriedly, Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, Notes: (โบราณ)
มลาน[ADV] hurriedly, See also: flurriedly, Syn. ลนลาน
ตกประหม่า[V] be flurried, See also: be abashed, fearful or timid, be flabbergasted, Syn. เก้อเขิน, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, หวั่นใจ, Ant. มั่นใจ, Example: พอเผชิญหน้ากับเธอเขาก็ตกประหม่า, Thai definition: รู้สึกสะทกสะท้านพรั่นใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวม[n.] (būam) EN: swelling   FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
รอยบวม[n. exp.] (røi būam) FR: enflure [f] ; boursouflure [f]
รอยขีด[n.] (røikhīt) EN: scratch   FR: éraflure [f] ; rayure [f]
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLURY    F L UW1 R IY0
FLURY    F L ER1 IY0
FLURRY    F L ER1 IY0
FLURRIED    F L ER1 IY0 D
FLURRIES    F L ER1 IY0 Z
DEXFENFLURAMINE    D EH2 K S AH0 N F L AO1 R AH0 M IY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flurry    (v) (f l uh1 r ii)
flurried    (v) (f l uh1 r i d)
flurries    (v) (f l uh1 r i z)
flurrying    (v) (f l uh1 r i i ng)
unflurried    (j) (uh1 n f l uh1 r i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct, #13,225 [Add to Longdo]
慌忙[huāng máng, ㄏㄨㄤ ㄇㄤˊ, ] in a great rush; in a flurry, #18,142 [Add to Longdo]
手忙脚乱[shǒu máng jiǎo luàn, ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] to act with confusion; to be in a flurry; to be flustered, #23,040 [Add to Longdo]
仓皇[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] in a panic; flurried, #31,087 [Add to Longdo]
疾风[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ, / ] storm; gale; strong wind; flurry; blast, #34,948 [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct, #573,044 [Add to Longdo]
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Aufregung {f}; Nervosität {f} | helle Aufregung {f}; große Aufregung {f}flurry | a flurry of excitement [Add to Longdo]
Diele {f}; Flur {m}hall; hallway [Add to Longdo]
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows [Add to Longdo]
Flur {m}lea [Add to Longdo]
Flurabstandsgleiche {f}; Isobathe {f}isobath [Add to Longdo]
Flurbereinigung {f}consolidation of farming [Add to Longdo]
Fluren {pl} [lit.]acres [Add to Longdo]
Flurförderzeuge {pl}industrial trucks [Add to Longdo]
Flurgarderobe {f}hall stand [Add to Longdo]
Flurstück {n}field part [Add to Longdo]
Gabelstapler {m}; Flurförderfahrzeug {n}forklift; forklift truck [Add to Longdo]
(Flur-) Garderobe {f}; Garderobenständer {m}coat rack [Add to Longdo]
Katasterkarte {f}; Gemarkungskarte {f}; Flurkarte {f}cadastral map [Add to Longdo]
Korridor {m}; Gang {m}; Flur {m} | Korridore {pl}; Gänge {pl}; Flure {pl}corridor | corridors [Add to Longdo]
Regenschauer {m}flurry of rain [Add to Longdo]
Schneegestöber {n} | Schneegestöber {pl}snow flurry; wintry shower | snow flurries [Add to Longdo]
Schneeschauer {m}flurry of snow [Add to Longdo]
Treppenhaus {n}; Treppenflur {m}; Stiegenhaus {n} [Ös.] | im Treppenhaus {m}staircase; stairs; hallway; stairwell | on the stairs; in the hallway [Add to Longdo]
Unterflurpumpe {f}under floor pump [Add to Longdo]
Unterflursäge {f}underfloor saw [Add to Longdo]
Windstoß {m}; Bö {f} | Windstöße {pl}; Böen {pl}flurry (of wind) | flurries [Add to Longdo]
beunruhigendflurrying [Add to Longdo]
beunruhigtflurries [Add to Longdo]
beunruhigteflurried [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どぎまぎ[, dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits) [Add to Longdo]
慌ただしい(P);慌しい;遽しい[あわただしい, awatadashii] (adj-i) busy; hurried; confused; flurried; (P) [Add to Longdo]
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever [Add to Longdo]
泡を食う[あわをくう, awawokuu] (exp,v5u) to be flurried; to be confused; to lose one's head [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
玄関[げんかん, genkan] Hauseingang, -Flur [Add to Longdo]
[の, no] -Feld, -Flur [Add to Longdo]
野原[のはら, nohara] -Feld, -Flur, im_Gruenen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top