Search result for

flur

(53 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flur-, *flur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flurry[VI] ตกปรอยๆ (หิมะ), Syn. fall
flurry[N] ช่วงแห่งความตื่นเต้นหรือความโกลาหลที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น, Syn. commotion, excitement
flurry[VT] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้สับสน, Syn. confuse, fluster, Ant. quiet, calm
flurry[N] ปริมาณฝนหรือหิมะที่ตกลงมาเล็กน้อยในเวลาสั้นๆ, Syn. gust, squall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster

English-Thai: Nontri Dictionary
flurry(n) สายฝนอ่อน,ความอลหม่าน,ความวุ่นวาย,ความเกรียวกราว
flurry(vt) ทำให้ตื่นเต้น,ทำให้วุ่นวาย,ทำให้ยุ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got caught in a text flurry with dorota. i'm sorry.ฉันติดพันกับการคุยกับดดโรต้าน่ะ ขอโทษที Enough About Eve (2009)
I scream, you scream we all scream for Flint Lockwood's latest tasty town-wide treat with flurries of frozen fun on what the mayor declared to be an ice cream snow day.ฉันตะโกน.. คุณตะโกน เราทุกคนโห่ร้องตะโกนให้แก่ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด ที่ทำให้เมืองน่าอร่อยเมืองนี้.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I want flurries. Make it happen.ฉันอยากได้หิมะ ทำให้มันเกิดขึ้นสิ The Ho Ho Ho Job (2010)
What motivated this sudden flurry of transatlantic travel?อะไรกันนะที่เป็นแรงจูงใจให้เดินทาง ข้ามมหาสมุทรกะทันหันอย่างนี้ Gone Maybe Gone (2012)
Meep-zorp flurm-gloob.ขอบคุณค่ะ Britney 2.0 (2012)
Let the flurgaburburhobbit talk.ข้าจะถลกหนังเจ้า ไอ้ทรยศ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
The fighters exchange a flurry. Brutal stuff. Finally, toe-to-toe!สู้แลกเปลี่ยนวุ่นวาย สิ่งที่โหดร้าย สุดท้ายปลายเท้าจรดปลายเท้า! Grudge Match (2013)
My power flurries through the air♪ My power flurries through the air พลังอำนาจข้าปลิวไปกับอากาศ Frozen (2013)
My own personal flurry!เฮ้ เมฆส่วนตัวของข้า Frozen (2013)
Boy, is it a flurry of excitement over here at the White House.มันคือความวุ่นวายของความตื่นเต้น มากกว่าที่นี่ที่ทำเนียบขาว Transformers: Age of Extinction (2014)
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flurEveryone hoped for a snow flurry for Christmas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะลีตะลาน[ADV] flurriedly, See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry, Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบ, รีบร้อน, Ant. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า, Example: เขาวิ่งตะลีตะลานให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้างาน
มลนมลาน[ADV] hurriedly, See also: flurriedly, Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, Notes: (โบราณ)
มลาน[ADV] hurriedly, See also: flurriedly, Syn. ลนลาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวม[n.] (būam) EN: swelling   FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
รอยบวม[n. exp.] (røi būam) FR: enflure [f] ; boursouflure [f]
รอยขีด[n.] (røikhīt) EN: scratch   FR: éraflure [f] ; rayure [f]
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLURY    F L UW1 R IY0
FLURY    F L ER1 IY0
FLURRY    F L ER1 IY0
FLURRIED    F L ER1 IY0 D
FLURRIES    F L ER1 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flurry    (v) (f l uh1 r ii)
flurried    (v) (f l uh1 r i d)
flurries    (v) (f l uh1 r i z)
flurrying    (v) (f l uh1 r i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows [Add to Longdo]
Flur {m}lea [Add to Longdo]
Flurabstandsgleiche {f}; Isobathe {f}isobath [Add to Longdo]
Flurbereinigung {f}consolidation of farming [Add to Longdo]
Fluren {pl} [lit.]acres [Add to Longdo]
Flurförderzeuge {pl}industrial trucks [Add to Longdo]
Flurgarderobe {f}hall stand [Add to Longdo]
Flurstück {n}field part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どぎまぎ[, dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits) [Add to Longdo]
慌ただしい(P);慌しい;遽しい[あわただしい, awatadashii] (adj-i) busy; hurried; confused; flurried; (P) [Add to Longdo]
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever [Add to Longdo]
泡を食う[あわをくう, awawokuu] (exp,v5u) to be flurried; to be confused; to lose one's head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Flur [fluːr] (n) , s.(m )
     hall; lea
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top