Search result for

flunder

(53 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flunder-, *flunder*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flunder มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flunder*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Are you two flounders about set?Seid ihr zwei Flundern endlich fertig? The Atomic Submarine (1959)
He'll be after catching a few flounders.Er wird wohl versuchen, Flunder zu fangen. Ryan's Daughter (1970)
Is... Is your wife a goer? Eh?Ist Ihre Frau 'ne FlunderAnd Now for Something Completely Different (1971)
Eh? Know what I mean?Ist sie 'ne FlunderAnd Now for Something Completely Different (1971)
Does she go?Flundert sie? And Now for Something Completely Different (1971)
Say no more. Know what I mean? Nudge, nudge.- Also keine Flunder, Glückwunsch. And Now for Something Completely Different (1971)
His spare's flatter than a sailcat.Der Ersatzreifen ist platter als 'ne FlunderThieves Like Us (1974)
Spreadeagle!Mach 'ne FlunderThe Enforcer (1976)
From now on, your name is Flounder.Von nun an heißt du FlunderAnimal House (1978)
Flounder?FlunderAnimal House (1978)
Now finish it, Flounder.Bring's zu Ende, FlunderAnimal House (1978)
Flounder's bringing his girlfriend up for the weekend.Flunder kommt am Wochenende mit Freundin. Animal House (1978)
Come on. Flounder.Komm schon, FlunderAnimal House (1978)
I'll fillet thee like a flounder!Ich filetiere dich wie eine FlunderUnidentified Flying Oddball (1979)
It looks like a squashed bug on the wall, a kippered herring on your chest.Aber nicht so, das sieht aus wie eine plattgedrückte Wanze wie eine an die Wand gepisste TapetenflunderWie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
That's my flounder.Das ist meine FlunderTootsie (1982)
- That is my flounder.- Das ist meine FlunderTootsie (1982)
How about a nice flounder?- Wie wär's mit einer FlunderMemories of Me (1988)
Boy, if you had to service me every time you did something stupid I'd be as flat as an all-beef patty.Wenn du mich jedes Mal bedienen müsstest, wenn ich etwas anstelle... wäre ich flach wie eine Flunder976-SHOE (1989)
"Not to mention barnacles and algae..."- und Flechten, Spechten... ...und Flundern, Algen, Bill & Ted's Bogus Journey (1991)
And then he flattens into a pancake and two little feet pop out and then the pancake walks away, and you hear:Er ist flach wie eine Flunder, 2 kleine Füße kommen hervor und dann läuft die Flunder weg und man hört: A Fish Called Martin (1991)
It flattened Mr. Stubbins just like a pancake!Und Mr. Stubbins war platt wie eine FlunderSerial Mom (1994)
- Flounder?- FlunderOh, Brother (1996)
We'll buy a fishing boat. We can gut our own flounder.Oder ein Fischerboot kaufen und Flundern ausnehmen. Jill's Passion (1997)
This supreme flounder, it says " First time served in America."Bei der "Flunder Supreme" steht "Einmalig in Amerika". The Pothole (1997)
You see, there's this certain flounder and they won't deliver it to my side of the street.Sehen Sie, dieses Flundergericht... und man weigert sich, das an meine Seite der Straße zu liefern. The Pothole (1997)
Yeah, I'd like an order of supreme flounder, number 47.Ja, ich möchte die Flunder Supreme bestellen, die Nummer 47. The Pothole (1997)
You're pretending to live in a janitor's closet just to get this flounder?Du gibst vor, in einem Geräteraum zu wohnen, nur für diese FlunderThe Pothole (1997)
-ls the flounder here yet?- Ist die Flunder schon gekommen? The Pothole (1997)
It would have flattened me like a pancake.Macht mich platt wie 'ne FlunderRushmore (1998)
I'd be sure to land an old trout.Da würde ich sicher bei einer Flunder landen. An Ideal Husband (1999)
This mook Weems... This mook Weems was street pizza last I heard from you.Dieser Weems... ..ist angeblich platt wie eine FlunderThe Goldberg Variation (1999)
He's going back into the water, swim away, meet a nice flounder somewhere.Er geht zurück ins Wasser und sucht sich eine nette FlunderGill Girl (2001)
Liliana will be right out with the sand dabs.Lilliana wird gleich die Flunder servieren. Let the Games Begin (2002)
Okay, I officially vote that we send my mother an anonymous note requesting that she never make us the sand dabs again.Ok, was hältst du von einem anonymen Brief, in dem wir fordern, dass sie nie wieder Flunder macht? Let the Games Begin (2002)
Cod fish!Sie dämliche FlunderSally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke (2006)
Break him in half.Platt wie eine FlunderOcean's Thirteen (2007)
Machisu, a flounder's eyes are vertical, not horizontal.Du, Masochismus, die Augen einer Flunder sind vertikal, nicht horizontal. Achilles and the Tortoise (2008)
A flounder's eyes are vertical, not horizontal.Die Augen einer Flunder sind vertikal, nicht horizontal. Achilles and the Tortoise (2008)
If it were curved under the eyes as well as above it, it would be shaped like a flounder.Ich verstehe. Wäre das obere wie das untere Lid geformt, gliche es einer FlunderChéri (2009)
And the sand dabs are divine.Und die Flunder ist göttlich. In My Humboldt Opinion (2009)
His mom looks like a flounder.Seine Mom sieht wie eine flunder aus. Everybody's Fine (2009)
Sea bass, eel, blue crabs, king mackerel and flounder...Seebarsch, Aal, Landkrabbe, Königsmakrele und Flunder... Boardwalk Empire (2010)
Pounded tuna, one scallop, one fluke.Zermahlener Thunfisch, einmal Jakobsmuschel, einmal FlunderCarnival Time (2011)
You spoke like a Martian, almost broke your head on the linoleum... you are not fine, young lady.Sie haben wirres Zeug geredet und lagen da unten flach wie eine Flunder. Ihnen geht es definitiv nicht gut, Fräulein. Parades & Pariahs (2011)
- Those flounders just in. - Good to know.- Wir haben frische Flundern. One for the Money (2012)
Arr.. you know, I'm gonna just go with that flounder, it looks pretty good.Ich nehme die Flunder, die sieht gut aus. One for the Money (2012)
Lobster, snapper, mahi mahi, barramundi, octopiBarrakuda, Hering und 'ne Flunder ist dabei. Pinocchio (2012)
Who are these floozies... whores, or friends of yours?Wer sind diese Flundern? Nutten oder Ihre Freundinnen? Paulette (2012)
Flounder?Warum ist die Flunder so platt? The Over-Correction (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flunder {f} [zool.]flounder; fluke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Flunder /flundr/ 
   flounder

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top