Search result for

flimmern

(60 entries)
(0.2145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flimmern-, *flimmern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flimmern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flimmern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
V tach!KammerflimmernDream Runner (2009)
He's in ventricular fibrillation.Er hat KammerflimmernThe Eyes Have It (1986)
Oh, Amanda, my eyes are so crossed I can barely see these things.Oh, Amanda, meine Augen flimmern schon, ich sehe fast nichts mehr. The Triumvirate (1986)
Okay, we got to shock him.Heftiges VorhofflimmernRoboCop (1987)
Coarse V-Fib.Heftiges VorhofflimmernRoboCop (1987)
No, it's starting to roll.Nein, es beginnt zu flimmernRoboCop (1987)
Hey, explain to me why workers who complained about being sent out into the fields too soon after spraying were dismissed after seeking medical help for nausea, blurred vision, burns of the skin?Erklären Sie mir, warum Sie die Leute, die sich beschweren, dass sie nach dem Sprühen zu schnell wieder lesen sollten, rausschmeißen ließen. Viele brauchten medizinische Hilfe wegen Übelkeit, Augenflimmern und Verätzungen der Haut. Bitter Harvest (1990)
If I'm wrong, Lidocaine won't hurt. If you're wrong, it's a ventricular fib.Das ist ein KammerflimmernDoc Hollywood (1991)
He's still in defib.Er hat noch VentrikularflimmernHind-Sight (1991)
Why did this have to happen now during prime time... when TV's brightest stars come out to shine?Warum muss das zur Hauptsendezeit passieren... wenn die hellsten Fernsehsternchen auf der Mattscheibe flimmernBrother, Can You Spare Two Dimes? (1992)
(man on intercom) Sea Crab landed and locked.TIEFSEEFLIMMERN Treasures of the Tonga Trench (1993)
He's in ventricular fibrillation.Er hat HerzflimmernExcelsis Dei (1994)
He said that old boy died of natural causes, but there was evidence of fibrillation.Er sagt, es war ein natürlicher Tod, aber es gab Anzeichen von HerzflimmernPowder (1995)
We have a fibrillation.HerzflimmernBreaking the Waves (1996)
He's fibrillating!KammerflimmernEraser (1996)
ln a society changing radically by the hour, we watched the images scatter nightly across our TV screens.In einer Gesellschaft, die sich stündlich radikal veränderte, sahen wir die Bilder nachts über unsere Fernseher flimmernSleepers (1996)
"...the scenery and all the pieces together, intensely flickering"?Taichi: "...die Landschaft und alle Teile zusammen, ein intensives Flimmern"? Ihatôbu gensô, Kenji no haru (1996)
Flickering... is it me?Flimmern... bin ich es? Ihatôbu gensô, Kenji no haru (1996)
He's fibrillating!Er hat HerzflimmernBean (1997)
She´s fibrillating.Es ist HerzflimmernBirds of Passage (1997)
She's fibrillating.Es ist HerzkammerflimmernMors in Tabula (1997)
Something broke through the terror... flickerings, fragments of his short life, the random events that delivered him to this, his moment of annihilation.Irgendwas durchbrach die Angst. Ein Flimmern, Augenblicke seines kurzen Lebens, zufällige Ereignisse, die ihn zu diesem, seinen Moment der Vernichtung führten. Babe: Pig in the City (1998)
Many of them, of course, with no understanding of the sport, but fascinated by the flickering images and the pretty colors.Viele natürlich, ohne den Sport zu verstehen, aber fasziniert von den flimmernden Bildern und den schönen Farben. BASEketball (1998)
ventricular fibrillation due to hypothermia.Kammerflimmern aufgrund von Unterkühlung. Siren (1998)
Then prepare for defib.Dann machen wir uns ans HerzflimmernIn the Line of Duty (1998)
She's out of defib.Sie hat kein Herzflimmern mehr. In the Line of Duty (1998)
What was what? It was this flicker, this-- this light that--Da war so ein Flimmern, so ein Licht, das, äh ... My Favorite Martian (1999)
My pulse is racing so fast, I'm about to faint with desire for you.Ich habe Herzflimmern und falle gleich um, so sehr hab ich Lust auf Sie. Girl on the Bridge (1999)
His pulse was racing.Er hat HerzflimmernGirl on the Bridge (1999)
Spirits of the flickering flames!Geister der flimmernden Lichter! La damnation de Faust (1999)
No. No, it was worse. She kind of had that pre-cry mist going, you know?Sie hatte dieses Flimmern im Auge, als würde sie gleich heulen und die Unterlippe bebte. Restaurant Row (2000)
The thing is, doc, I've been feeling these, like, little fibrillations.Die Sache ist die, Doc: Ich spüre so ein kleines FlimmernToodle-Fucking-Oo (2000)
He's in V-fib.KammerflimmernAll Things (2000)
Whether they screech when turned, or not.Ist es eingeschaltet? Sie flimmern nicht. Day of the Wacko (2002)
The way they vibrate makes the skin twitch.Das Flimmern lässt ihre Haut zucken. Doublemeat Palace (2002)
Ventricular fibrillation... induced by an isolytic shock.Kammerflimmern verursacht durch einen isolytischen Schock. Dead Stop (2002)
She's in V-fib.KammerflimmernFrozen (2002)
He's in V-fib.(Fraiser) KammerflimmernFrozen (2002)
- He's in V-fib! - Excuse us.- KammerflimmernDay 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2003)
Still in v-fib.Immer noch KammerflimmernDay 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (2003)
Actually, considering it's from a Russian security camera, I was expecting static. Instead, it's pretty good.Für eine russische Kamera - ich habe eigentlich nur Flimmern erwartet - ist das Bild gar nicht so übel. Reunion (2003)
- Atrial fibrillation.- VorhofflimmernMy Philosophy (2003)
- She's in V fib.- KammerflimmernProphecy (2003)
- She's in V fib.- KammerflimmernProphecy (2003)
Without causing ventricular fibrillation.Ohne Kammerflimmern zu verursachen. Something the Lord Made (2004)
Tachycardiac arrest.KammerflimmernInfection (2004)
He also has convulsion and difficulty in breathing.Kammerflimmern, Blutdruck nicht messbar! Explosive City (2004)
Cutting a swath of glimmering gleamGleich einem flimmernden Schimmer Not Fade Away (2004)
V-fib.- KammerflimmernMaternity (2004)
Still V-fib.Flimmern hält an. Maternity (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flimmern {n}flickering; flicker [Add to Longdo]
Herzflimmern {n}heart flutter [Add to Longdo]
flackern; flimmern | flackernd | geflackertto flicker | flickering | flickered [Add to Longdo]
flimmernd; schimmerndglimmering [Add to Longdo]
Herzflimmern {n}; Kammerflimmern [med.]ventricular fibrillation [Add to Longdo]
Herzflimmern {n}; Vorhofflimmern [med.]auricular fibrillation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  flimmern [flimrn]
     flicker
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Flimmern [flimrn] (n) , s.(n )
     flickering
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top