ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flexion

F L EH1 K SH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flexion-, *flexion*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flexion(เฟลค'เชิน) n. การงอ,การโค้ง,ตำแหน่งที่งอ,สภาพที่งอ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flexion๑. การงอ๒. ภาวะงอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flexionการก้ม,การงอ,ก้มไปข้างหน้าให้มากที่สุด,งอข้อศอก,ท่าก้ม,งอ,หัวเด็กอยู่ในท่าก้ม,ท่างอแขน,ท่าคอง้ำลง,ข้อที่เคลื่อนไหวแบบงอ,งอเข้าข้างใน [การแพทย์]
Flexion Extensionการเคลื่อนในแนวหน้าหลัง [การแพทย์]
Flexion and Abduction Fragmentกางออกไปทางด้านข้าง [การแพทย์]
Flexion Attitudeท่าศีรษะคางงุ้มชิดหน้าอก [การแพทย์]
Flexion Extensionการงอแล้วเหยียด [การแพทย์]
Flexion in Abductionการงอข้อศอกร่วมกับการเคลื่อนออกนอก [การแพทย์]
Flexion in Adductionการงอข้อศอกร่วมกับการเคลื่อนเข้าใน [การแพทย์]
Flexion Loadแรงกดไปทางด้านหน้า [การแพทย์]
Flexion Pattern, Totalร่างกายส่วนอื่นๆอยู่ในท่างอด้วย [การแพทย์]
Flexion with Distractionการงอและการเคลื่อนแยกห่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flexion-extension views of the cervical spine?ส่วนโค้งงอที่ยื่นออกมาคือหมอนรองกระดูกคอใช่ไหม? All by Myself (2008)
Flexion to pain.งอเมื่อได้รับความเจ็บปวด Reunions (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จินตนา[n.] (jintanā) EN: imagination ; reflection   FR:flexion [f] ; méditation [f]
การงอ[n.] (kān ngø) EN: flex ; flexion   
การงอเข่า[n. exp.] (kān ngø khao) EN: knee flexion   
การสะท้อน[n.] (kān sathøn) EN: reflection   FR:flexion [f]
การสะท้อนของคลื่น[n. exp.] (kān sathøn khøng khleūn) EN: reflection of waves   FR:flexion des ondes [f]
การสะท้อนของแสง[n. exp.] (kān sathøn khøng saēng) FR:flexion de la lumière [f]
การสะท้อนแสง[n. exp.] (kān sathøn saēng) FR:flexion de la lumière [f]
ความหันเห[n.] (khwām hanhē) FR: déviation [f] ; inflexion [f]
เมื่อคิดอีกครั้ง[xp] (meūa khit īk khrang) EN: on second thought   FR: après réflexion
มุมสะท้อน[n. exp.] (mum sathøn) EN: angle of reflection   FR: angle de réflexion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEXION    F L EH1 K SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flexionsform {f}inflection form; inflexion form [Br.] [Add to Longdo]
biegsame Welle {f}flexion wave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後屈[こうくつ, koukutsu] (n,vs,adj-no) retroflexion [Add to Longdo]
底屈[そこくつ, sokokutsu] (n,vs) plantar flexion [Add to Longdo]
背屈[はいくつ, haikutsu] (n) dorsiflexion; dorsal flexion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flexion \Flex"ion\, n. [L. flexio: cf. F. flexion.]
   1. The act of flexing or bending; a turning.
    [1913 Webster]
 
   2. A bending; a part bent; a fold. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Syntactical change of form of words, as by
    declension or conjugation; inflection.
    [1913 Webster]
 
       Express the syntactical relations by flexion. --Sir
                          W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol.) The bending of a limb or joint; that motion of
    a joint which gives the distal member a continually
    decreasing angle with the axis of the proximal part; --
    distinguished from extension.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flexion
   n 1: the state of being flexed (as of a joint) [syn: {flexure},
      {flection}, {flexion}]
   2: deviation from a straight or normal course [syn:
     {inflection}, {flection}, {flexion}]
   3: act of bending a joint; especially a joint between the bones
     of a limb so that the angle between them is decreased [syn:
     {flexion}, {flexure}] [ant: {extension}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Flexion /flɛksiːoːn/ 
  inflection

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top