Search result for

finte

(54 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finte-, *finte*
Possible hiragana form: ふぃんて
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finte*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm defintely taking Yuuta-chan to the onsen!โจรขโมยชุดชั้นในเหรอ? ! Shimokita Glory Days (2006)
Also called the Jarnac Stroke around here or as you would say, "some deep shit".Auf Französisch: Die Jarnac-Finte. Oder auf Chinesisch, wie Sie es sprechen: Croesus (1960)
Tricked!Eine FinteSanjuro (1962)
It was a trick.Das war nur eine FinteDas Verrätertor (1964)
But it's only a feint.Aber es ist nur eine FinteZulu (1964)
The south could have been a feint.Der Süden könnte eine Finte sein. Zulu (1964)
The bombing attack is a diversion.Das ist 'ne FinteThe Gold Rush (1966)
Normandy.- Normandie. Eine FinteD-Day at Stalag 13 (1967)
Only if this is not a feint.Nur, wenn es keine Finte ist. D-Day at Stalag 13 (1967)
Well, this was just a hoax.Das war nur eine FinteAction! (1967)
How do you know it wasn't just a hoax, a practical joke?Woher wissen Sie, dass das keine Finte, kein Streich war? $ (1971)
Really, so this just was a trick?Ach, das war nur eine FinteBloody Friday (1972)
- I shall make a feint to the northeast...- Ich werde eine Finte von Nord-Ost... Monty Python and the Holy Grail (1975)
An elaborate phony, Sir.Eine ausgekIugeIte Finte, Sir. Midway (1976)
Ray, assuming this isn't just an elaborate ruse,Ray ... Angenommen, dies ist keine ausgekIugeIte Finte ... Midway (1976)
Washington thinks it is, but assuming they're wrong, what kind of move do you suggest?Washington glaubt, es sei eine Finte, aber wenn sie Unrecht haben, welchen Schachzug schlagen Sie dann vor? Midway (1976)
He's the red herring in this little barrel?Die Finte in der Geschichte. The Boys from Brazil (1978)
Thats called Trick Maneuver.Das nennt sich FinteThe Incredible Kung Fu Master (1979)
Is that what they call trick maneuver?Ist es das, was du Finte nennst? The Incredible Kung Fu Master (1979)
It was said that FOX had finally trapped him in a technical hypocrisy.Es hieß, FOX habe ihn mit einer technischen Finte überlistet. The Falls (1980)
If the prisoner in question is not released by noon tomorrow, a Minotaur bomb is going to be detonated somewhere in the heart of the city.Devon, wenn der Drohanruf anonym erfolgte, könnte es auch eine Finte sein. Brother's Keeper (1983)
It can destroy a city block.Es ist keine FinteBrother's Keeper (1983)
_Eine AdvokatenfinteDanton (1983)
And since you fired at Mr. Overton here... the paraffin test won't clear you, I'm afraid.Da Sie auf Mr. Overton geschossen haben, wird Ihnen ein Paraffintest nicht helfen. Springtime for Steele (1985)
So you gentlemen have any sales prospects?Und, gibt es bereits Kaufinteressenten? The People Next Door (1987)
You were set up to take those pictures.- Die Fotos waren eine FinteWho Framed Roger Rabbit (1988)
- A scam is like a hustle.- Das ist so was wie 'ne FinteRocky V (1990)
- Well, a hustle's related to...- Na ja, 'ne Finte ist so ähnlich wie... Rocky V (1990)
- Anyway, a hustle's related to a con.- Also, 'ne Finte ist so was wie Verarsche. Rocky V (1990)
Everybody's got a hustle.Überall lauern Finten. Rocky V (1990)
The San Carlos army raids were a hoax.Die Razzien sind eine FinteDelta Force 2: The Colombian Connection (1990)
So, you know, I throw him a dummy, fooled him completely.Und dann, weißt du, habe ich eine Finte gemacht, habe ihn total reingelegt. Dead Alive (1992)
I'm gonna show you a few moves that'II leave Miss GayIe wondering what month it is.Ich zeige dir ein paar gute Finten nach dem Abendessen. Danach wird sich Mrs. Arthur Gayle nicht mehr an seinen Namen erinnern, klar? This Boy's Life (1993)
Think of it as a quarterback sneak.Eine Art Quarterback-FinteSuper Bowl Fever (1995)
This tip about Lucky Leon is either a wild-goose chase...Dieser Tipp zu Lucky Leon ist entweder eine Finte... Lucky Leon (1995)
I vote goose chase.Ich tippe auf FinteLucky Leon (1995)
The punto reverso!Die doppelte FinteRomeo + Juliet (1996)
Because I think that the fiery crash that killed this man was a ruse,... _.and that this man lying here is still at large.Weil ich denke, dass das Feuer, das diesen tötete, eine Finte war... ..und dass dieser Mann hier immer noch frei herumläuft. Leonard Betts (1997)
Minister, the attack we saw could not have been faked.Minister, der Angriff war keine FinteAnd All My Dreams, Torn Asunder (1998)
Daniel, it's a ploy.Daniel, das ist eine FinteIn the Line of Duty (1998)
Switching to internal power and life support.Stellen aufinterne Stromversorgung und Life-Support um. Message in a Bottle (1998)
Other buyers, right.Neue Kaufinteressenten. Ja. Common Wealth (2000)
How do I know you won't trick me?Woher weiß ich, dass es keine Finte ist? Memorial (2000)
Look at this place. lt's all staged.Sehen Sie sich um. Es ist alles eine FinteSein und Zeit (2000)
Wait. Are you saying that Connor's place was a decoy?Soll das heißen, dass bei Connor war eine FinteSlouching Toward Bethlehem (2002)
Or were you just...? Was that just part of the whole thing with them?Oder war das bloß ein Teil dieser ganzen FinteOcean's Twelve (2004)
Just a little red herring, to keep you on your toes.Nur eine kleine Finte, um Sie auf Zack zu halten. Death on the Nile (2004)
- It's a setup.- Es ist eine FinteThe Girl in Question (2004)
Monsieur Entwhistle informs me that interest in buying this house has been expressed by a convent school, run by les religieuses.Monsieur Entwhistle hat erzählt, dass ein Kaufinteressent für dieses Haus eine Klosterschule ist, die von les religieuses geführt wird? After the Funeral (2005)
What I learned is that it was a hoax.Es war eine FinteAnother Mister Sloane (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finte {f} | Finten {pl}feint | feints [Add to Longdo]
Kniff {m}; List {f}; Finte {f} | Kniffe {pl}; Listen {pl}; Finten {pl}ruse | ruses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Finte /fintə/ 
   feint

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top