Search result for

finanzen

(57 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finanzen-, *finanzen*
Possible hiragana form: ふぃなんぜん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finanzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finanzen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Almighty Caesar says to balance the state budget we shall confiscate the entire estates... of all those who have failed Rome.Der allmächtige Cäsar ordnet an: Zum Ausgleich der Staatsfinanzen wird das gesamte Vermögen all derer eingezogen, die sich an Rom vergangen haben. Caligula (1979)
You know I am talkingabout the finance.Humphrey, ich glaube Sie wissen genau, dass ich von den Finanzen spreche! Jobs for the Boys (1980)
They might check books and finances but they're not going to start wiping out me firm, are they?Vielleicht prüfen sie Bücher und Finanzen, aber sie radieren nicht gleich meine Firma aus. The Long Good Friday (1980)
Finance, basically.lm Grunde nur FinanzenBody Heat (1981)
Business interests, you know, finance.Geschäftsinteressen, na ja, FinanzenGallipoli (1981)
Oh, Steele, this is Sheila our chief financial officer.Das ist Sheila. Sie macht die FinanzenSteele Waters Run Deep (1982)
I don't have any money left.3-mal Kino die Woche übersteigt meine FinanzenThe Party 2 (1982)
But, seeing as you're the client, we'll have somebody else monitor the cash.Aber da du der Kunde bist, kümmert sich jemand anderes um die FinanzenThe Only Church in Town (1983)
No, just since my financial status changed for the worse.Nein, erst seit es nicht mehr gut um meine Finanzen steht. A Knight in Shining Armor (1984)
I teach banking and finance.Ich unterrichte Bankwesen und FinanzenThe Wrong Crowd (1985)
I didn't know that Nicholas was into finance?Ich wusste nicht das Nicolas mit Finanzen zu tun hat. The Wrong Crowd (1985)
Now, I've had Mildred draw up our financial situation.Mildred hat unsere Finanzen analysiert. Diced Steele (1985)
Mildred, will you explain to Miss Holt our financial situation here?- Erläutern Sie Miss Holt die FinanzenDiced Steele (1985)
He writes brilliant but mysterious articles on international finance for The Guardian.Er schreibt geniale, aber mysteriöse Artikel über internationale Finanzen für den , The Holcroft Covenant (1985)
I had to grab my financial opportunities while I could.Ich werd' meine Finanzen aufbessern, so lange ich kann. St. Elmo's Fire (1985)
You know, he's been handling my finances too.Schließlich hat er meine Finanzen gehandhabt. Oh Lucky Man (1986)
Asphalt and finances are male-oriented fields.Asphalt und Finanzen sind männlich geprägte Bereiche. Where's the Boss? (1987)
As we understand it, you're hurting for a financial washateria. Hurting?Wie wir's verstehen, juckt es Sie für einen Waschsalon für FinanzenBy Hooker by Crook (1987)
Money markets, energy, the whole bit.Finanzen, Energie. The Believers (1987)
And, as per usual, I wouldn't be surprised if the source of the marital friction weren't financial.Und wie üblich wäre ich nicht überrascht,... ..wenn die Quelle des Ehekriegs nicht die Finanzen wären. Raising Arizona (1987)
Reverend grange, uh, there's a question Of the state of the colony's finances.Reverend, da sind einige Unklarheiten, was unsere Finanzen betrifft. The Quilt of Hathor (1988)
There's to be an accounting Of the colony's finances every quarter.Die Finanzen müssen vierteljährlich aufgelistet werden. The Quilt of Hathor (1988)
Elder fraser, art thou implying There is something wrong with the finances?Denkt Ihr, dass mit den Finanzen etwas nicht stimmt? The Quilt of Hathor (1988)
Well, if it's any consolation to you, he took a couple of investment bankers for about 100 grand... in, uh, phony mutual funds couple of years ago.He, Mann, pass auf. Ich zeige dir, wie man reich wird. Mein spontanes Misstrauen wird vorübergehend verdrängt durch das Bedürfnis nach Finanzen, um aus der Stadt zu verschwinden. The Cows of October (1988)
"Sire, Akeem and I have depleted our funds.""Akeem und ich haben unsere Finanzen erschöpft". Coming to America (1988)
Fred Ritter. I ask questions, like "Where's your capital?"Fred Ritter. Ich frage nach den Finanzen: Wo ist das Kapital? Short Circuit 2 (1988)
No illegitimate children, no shady finances.Keine außerehelichen Kinder, keine fragwürdigen FinanzenField of Dreams (1989)
- finance, building...Finanzen, Wohnungsbau... Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
Supplementin' his income.Um seine Finanzen aufzubessern. Marked for Death (1990)
And it deal mainly with finances.Er handelt im Wesentlichen von FinanzenMountains of the Moon (1990)
My financial affairs have always been beyond reproach.Meine Finanzen waren immer in Ordnung. The Lost Mine (1990)
You're a man of finance and politics, things I don't understand.Sie kennen sich mit Finanzen und Politik aus. Ich versteh davon nichts. The Godfather: Part III (1990)
Finance is a gun.Finanzen sind eine Waffe. The Godfather: Part III (1990)
It's just one part of Mr. Clamp's worldwide business network which includes construction, sports, finance and a popular line ofjams and jellies.Dies ist nur ein Teil von Mr. Clamps weltweitem Netzwerk, das in den Bereichen Bau, Sport, Finanzen fungiert. Dazu gehört auch eine beliebte Produktlinie von Marmelade und Gelees. Gremlins 2: The New Batch (1990)
- We could run a financial.- Gucken wir uns seine Finanzen an. Internal Affairs (1990)
I want you to understand I know college can be a drain on the family's finances.Ich meine nur, ich weiß, wie das College an den Familienfinanzen zehren kann. The Man in the Moon (1991)
Sο Christian finally caught up with Lewis's financial juggling?Also hat Christian letztendlich Lewis Jonglieren mit den Finanzen entdeckt? Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
Vice president in charge of finance, Jerome Dempsey.Stellvertretender Vorsitzender in Sachen Finanzen - Jerome Dempsey. Hoffa (1992)
What's your money situation?Wie steht es um deine FinanzenUnlawful Entry (1992)
I need a complete financial statement, and the results of a recent physical.Ich brauche Aufschluss über deine Finanzen und einen Gesundheitscheck. Strange Visitor (From Another Planet) (1993)
How do you see additional funds advancing this programme from the failure that it is?Wie sollen zusätzliche Finanzen das Programm aus der Misere ziehen? Clear and Present Danger (1994)
I am trying to balance everything.Ich kümmere mich um unsere FinanzenCrooklyn (1994)
And whoever assumes control over his finances, will have to oversee the liquidation sale of his assets, assume responsibility for the outstanding balance, and, of course, there's our bill.Und wer immer die Kontrolle über die Finanzen bekommt, muss den Liquidationsverkauf seines Besitzes übersehen, die Verantwortung der ausstehenden Summe und natürlich unsere Rechnung übernehmen. Greedy (1994)
If lack of attention to finance is refinement, then the Marches are the most elegant family in Concord.Wenn die Mißachtung der eigenen Finanzen vornehm ist, dann sind die Marches die eleganteste Familie in Concord. Little Women (1994)
We think he's dirty, so we raid his private financial files.Wir denken, er ist nicht sauber, und prüften seine FinanzenTrue Lies (1994)
I don't want to hear anything more about finances, mergers or currency transactions.Ich will nichts mehr über Finanzen, Fusionen oder Währungstransaktionen hören. The House of Quark (1994)
- The government can't control a deficit...- Die hat nicht mal ihre Finanzen im Griff! E.B.E. (1994)
Green has to open up the books... has to show how he got the financing.Green muss die Bücher öffnen, zeigen, dass er die Finanzen innehat. Casino (1995)
This follows Special Prosecutor Cox's continuing investigation into President Nixon's finances.Sonderermittler Archibald Cox setzt indessen seine Untersuchung der Finanzen des Präsidenten fort. Nixon (1995)
And Perry asked me to tell you, Lois, that he has reviewed his financial records and has a little more cash to play with every month than he thought now that he has quit the men's club.Und dir, Lois, soll ich von Perry sagen, er hätte seine Finanzen geprüft und jeden Monat erstaunlich viel Geld übrig, seit er den Herrenklub verlassen hat. Chi of Steel (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autokonsolidierung von Staatsfinanzenautomatic consolidation of public sector deficits [Add to Longdo]
Finanzen {pl}finances [Add to Longdo]
Unternehmensfinanzen {pl}corporate finance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
財政[ざいせい, zaisei] Finanzen, Finanzwesen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Finanzen [fiːnantsən] (n) , pl.
     finances
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top