ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

films

F IH1 L M Z   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -films-, *films*, film
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filmstrip[N] ฟิล์มภาพยนตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filmsฟิลม์ [TU Subject Heading]
Filmsภาพยนต์,แผ่นเยื่อ,ชั้น [การแพทย์]
Films for foreign speakersภาพยนตร์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Films for the hearing impairedภาพยนตร์สำหรับคนพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Films, Complexฟิล์มที่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Films, Cutเครื่องเปลี่ยนฟิล์มตัด [การแพทย์]
Films, Delayภาพล่าช้า [การแพทย์]
Films, Fasterฟิลม์ไว [การแพทย์]
Films, Flexible Gelแผ่นฟิล์มใสยืดหยุ่นได้ [การแพทย์]
Films, Interfacialฟิล์มที่ผิวประจัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The films of the honeymoon have arrived at last. Do we have time, do you think, before dinner?ฟิล์มฮันนีมูนเพิ่งมาถึง เราพอจะมีเวลาก่อนอาหารค่ำมั้ย Rebecca (1940)
He claimed he was at the movies, yet he couldn't remember the names of the films he saw or who played in them.เขาอ้างว่าเขาเป็นที่ภาพยนตร์ แต่เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์ที่เขาเห็นหรือผู้ที่เล่นในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
Why didn't you splice these when you gave the films back?ทำไมคุณไม่ต่อมันเข้าด้วยกัน เมื่อคุณส่งฟิล์มพวกนี้กลับไปล่ะ ? Cinema Paradiso (1988)
- I have a movie projector. And films.- เรามีเครื่องฉายหนัง แล้วก็ม้วนหนัง Seven Years in Tibet (1997)
- Stuff like technology sport, cars... porno films...ก็พวกเทคโนโลยี เรื่องกีฬา, รถ... ... Show Me Love (1998)
Like splicing a frame of pornography into family films.เอาน่า, ขอแค่นี้เอง ทำไม? ทำไม? Fight Club (1999)
She helped me... getting some parts in some of her films.เธอช่วยฉัน ให้ได้บทบางอย่าง ในหนังบางเรื่องของเธอ Mulholland Dr. (2001)
That's when I started making films.นั่นเป็นตอนที่ฉันเริ่มสร้างหนัง. Millennium Actress (2001)
You cried at all her films?คุณร้องไห้กับหนังของเธอ ทุกเรื่องเลยหรอเนี่ย ? Millennium Actress (2001)
Wanting to make good films was all that kept us going.เราไม่มีอาหาร, เสื้อผ้า... Millennium Actress (2001)
The world had changed, and I had no idea how to find him... there was always the chance... he'll see one of my films.เราจะได้พบกันอีกครั้ง. โลกเปลี่ยนไป, และฉันก็คิดไม่ออกว่าจะหาเขาได้ยังไง... มีโอกาสอยู่เสมอ... Millennium Actress (2001)
After you vanished in Hokkaido, you went back to films.หลังจากที่คุณหายไปใน ฮอกไกโด, คุณกลับมาทำหนังต่อ. Millennium Actress (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filmsAll the films are boring.
filmsAmerican films are more popular than those of any other country.
filmsAre there any good films on this week?
filmsDo you enjoy plays, films and such?
filmsI am kind of interested in foreign films.
filmsI like all films that Juzo Itami directs.
filmsI like the Terminator films because the special effects are fantastic.
filmsI love French films.
filmsI'm always bored with films that have little action.
filmsI prefer French films to American ones.
filmsI've seen a couple of Kurosawa's films.
filmsJane has been acting in films since she was eleven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทภาพยนตร์[N] films cript, See also: movie script, shooting script

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอหนังเพลง [n. exp.] (khø nang phlēng) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [m]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
เรื่อง[n.] (reūang) EN: [classifier : stories ; subjects of books, films]   FR: [classificateur : histoires ; thèmes de livres ou de films]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILMS    F IH1 L M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
films    (v) fˈɪlmz (f i1 l m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, / ] filmstrip; lantern slide; transparency, #33,320 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filmsieden {n}film boiling [Add to Longdo]
Filmspule {f} | Filmspulen {pl}film spool | film spools [Add to Longdo]
Filmstar {m} | Filmstars {pl}film star; movie star | film stars [Add to Longdo]
Filmsternchen {n}; Starlet {n}starlet [Add to Longdo]
Filmstudio {n}film studio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショット[, shotto] (n) (1) shot (in films); (2) shot (of alcohol); (3) hitting a ball (e.g. in tennis); (n,vs) (4) shoot (in basketball); (P) [Add to Longdo]
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven [Add to Longdo]
ヒール役[ヒールやく, hi-ru yaku] (n) someone who plays the part of a 'heel' (bad guy) in wrestling, films, etc. [Add to Longdo]
ブラザー[, buraza-] (n) (See ブラザーズ) brother (usu. in names of films, companies, etc.) [Add to Longdo]
ライトセーバー[, raitose-ba-] (n) light sabre (saber) (as in the Star Wars films) [Add to Longdo]
競映[きょうえい, kyouei] (n) competitive showing of films [Add to Longdo]
書き下ろす[かきおろす, kakiorosu] (v5s,vt) to write a play, book, filmscript, etc. [Add to Longdo]
正義の剣[せいぎのけん, seiginoken] (n) light sabre (saber) (from the Star Wars films) (lit [Add to Longdo]
盗撮[とうさつ, tousatsu] (n,vs) peeping photos; taking peeping films [Add to Longdo]
配給[はいきゅう, haikyuu] (n,vs,adj-no) (1) distribution (e.g. films, rice); (2) rationing (e.g. food, gasoline); (3) food ration; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top