Search result for

fiat

(32 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiat-, *fiat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiat[N] คำสั่ง, See also: คำตัดสิน, Syn. decree, edict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiat(ไฟ'เอิท,ไฟ'แอท) n. คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ,คำพิพากษา vt. ตี,ชก,ต่อย
fiat lux(ฟีอาท) L. ให้มีแสงสว่างเกิดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
fiat(n) คำสั่ง,คำพิพากษา,คำตัดสิน,พระบรมราชโองการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiat justitia (L.)ให้เป็นไปตามความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instead, we sit here, our contracts are canceled, our soldiers vilified, our corporate sovereignty is threatened by congressional fiat.นั่งอยู่ที่นี่ สัญญาของเราถูกยกเลิก ทหารของเราต้องไร้น้ำยา กิจการของเรา ถูกการเมืองเล่นงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Near Magenta you'll find dark blue Fiat Tempra with Pescara plates.ฉันมาร์คเมืองคาสเทลเวคคิโอในแผนที่ไว้ The American (2010)
Potestate et auctoritate, sic fiat.Potestate et auctoritate, sic fiat Swap Meat (2010)
I have some news, there is a new Dodge Viper being announced, and apparently it's going to employ Fiat technology on it, which is...ผมมีข่าว คือรถด็อจ ไวเปอร์ใหม่ ได้ถูกเปิดตัว เห็นได้ชัดว่าพวกเขาใช้ เทคโนโลยีของเฟียต ซึ่ง Episode #18.2 (2012)
Remember the early Fiat Panda, the boxy one that Giugiaro designed, whenever I walk past one of those with a group of friends, we always picked it up and turned it around.จำเฟียตแพนด้ารุ่นก่อนได้มั้ย รุ่นกล่องๆที่ออกแบบโดยกุยไกโร เวลาที่ผมเดินผ่าน พร้อมกับกลุ่มเพื่อนๆ เราจะยกมันแล้วหันอีกทางประจำ Episode #18.2 (2012)
And then there was a Fiat X1/9 that came, which is like a motorised vajazzle, I always think, the X1/9.จากนั้นก็มี เฟียต เอ็กซ์/19 ตามมา ถ้านึกถึงรถสนุกๆ ผมจะคิดถึง เอ็กซ์/19 เสมอ Episode #18.2 (2012)
Then there's this, a copy of the Fiat Panda.จากนั้นก็นี่คือรถ เลียนแบบเฟียต แพนด้า Episode #18.2 (2012)
What I meant was this - the new Fiat Panda.ผมหมายถึงนี่ เฟียต แพนด้าใหม่ Episode #18.3 (2012)
So you're saying, the Fiat Panda's good because it crashes more easily?นายจะบอกว่า เฟียต แพนด้านั้นดี เพราะมันคว่ำง่ายใช่มั้ย Episode #18.3 (2012)
Now, last week you may remember we asked James May to test an exciting, fast Vauxhall and he ended up reviewing a slow, small Fiat.เอาละ คุณอาจจะจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้ว เราให้เจมส์ เมย์ทดสอบรถว็อกซ์ฮอล และสุดท้ายเขาก็ไปวิจารณ์เฟียตคันเล็กๆ Episode #18.4 (2012)
General Motors, Ford and Fiat and Peugeot and Renault.เจเนอรัล มอเตอร์ ฟอร์ดและเฟียต และเปอร์โยต์และเรย์โนลต์ Episode #18.4 (2012)
He got into a car. A '86 Fiat.เขาเข้าไปในรถ Hotel Transylvania (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat   FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; fiat   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIAT    F AY1 AE0 T
FIATO    F IY0 AE1 T OW0
FIATO    F Y AE1 T OW0
FIAT'S    F IY1 AE2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiat    (n) (f ai1 a t)
fiats    (n) (f ai1 a t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菲亚特[Fēi yà tè, ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ, / ] Fiat, #41,388 [Add to Longdo]
法定货币[fǎ dìng huò bì, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] fiat currency [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anordnung {f}; Gebot {n}; Befehl {m}; Erlass {m} | Anordnungen {pl}; Gebote {pl}fiat | fiats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不換紙幣[ふかんしへい, fukanshihei] (n) unconvertible paper money; fiat money [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiat \Fi"at\, n. [L., let it be done, 3d pers. sing., subj.
   pres., fr. fieri, used as pass. of facere to make. Cf. {Be}.]
   1. An authoritative command or order to do something; an
    effectual decree.
    [1913 Webster]
 
       His fiat laid the corner stone.    --Willis.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Law)
    (a) A warrant of a judge for certain processes.
    (b) An authority for certain proceedings given by the Lord
      Chancellor's signature.
      [1913 Webster]
 
   {Fiat money}, irredeemable paper currency, not resting on a
    specie basis, but deriving its purchasing power from the
    declaratory fiat of the government issuing it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiat
   n 1: a legally binding command or decision entered on the court
      record (as if issued by a court or judge); "a friend in New
      Mexico said that the order caused no trouble out there"
      [syn: {decree}, {edict}, {fiat}, {order}, {rescript}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 fiat /fijɑt/
  1. acclaim; approval
  2. agreement; consent; permission

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top