หรือคุณหมายถึง feür?
Search result for

feuer

(36 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feuer-, *feuer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Auf dem weg von munchen nach augsburg fand ich am waldrand ein kleines feuerlein vor.(ภาษาเยอรมัน) (ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feuerThe work of Feuerbach is frequently referred to.

CMU English Pronouncing Dictionary
FEUER    F Y UW1 ER0
FEUERMAN    F Y UW1 ER0 M AH0 N
FEUERBORN    F OY1 ER0 B ER0 N
FEUERSTEIN    F Y UW1 ER0 S T IY2 N
FEUERSTEIN    F Y UW1 ER0 S T AY2 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Feuer machenจุดไฟ, จุดเพลิง
feuern(vt) |feuerte, hat gefeuert| ไล่ออกจากงาน เช่น Ich bin gefeuert worden. ผมถูกไล่ออกจากงาน, See also: S. entlassen, Related: kündigen,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Feuerlöcher (n) เครื่องดับเพลิง
See also: S. fire extinguisher,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuer {n}spunk [Add to Longdo]
Feuerbestattung {f}; Leichenverbrennung {f}cremation [Add to Longdo]
Feuer {n} | ein Feuer anzünden | ein Feuer machen | bengalisches Feuerfire | to light a fire | to start a fire | Bengal light [Add to Longdo]
Feuer {n}; Beschuss {m} [mil.] | das Feuer auf jdn. eröffnen | unter Beschuss geraten | Beschuss der eigenen Truppenfire | to open fire on sb. | to come under fire | friendly fire [Add to Longdo]
Feuer {n}fieriness [Add to Longdo]
Feueralarm {m} | Feueralarme {pl}fire alarm | fire alarms [Add to Longdo]
Feueranzünder {m}firelighter [Add to Longdo]
Feuerausbreitung {f} | reduzierte Feuerausbreitungfire propagation | reduced fire propagation [Add to Longdo]
Feuerbock {m}firedog [Add to Longdo]
Feuerbohne {f} [bot.] [cook.]runner bean [Add to Longdo]
Feuerbüchse {f}inner fire box [Add to Longdo]
Feuerdrachen {m}firedrake [Add to Longdo]
Feuereinstellung {f}ceasefire; cease-fire [Add to Longdo]
Feuerfalle {f}firetrap [Add to Longdo]
feuerfester Baustoff; Feuerfestmaterial {n}refractory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
半鐘[はんしょう, hanshou] Feuerglocke [Add to Longdo]
消火器[しょうかき, shoukaki] Feuerloescher [Add to Longdo]
消防[しょうぼう, shoubou] Feuerwehr [Add to Longdo]
消防署[しょうぼうしょ, shoubousho] Feuerwehr [Add to Longdo]
消防車[しょうぼうしゃ, shoubousha] Feuerwehrauto [Add to Longdo]
[ひ, hi] Feuer [Add to Longdo]
火事[かじ, kaji] Feuer, Brand [Add to Longdo]
火葬[かそう, kasou] Feuerbestattung [Add to Longdo]
[しょう, shou] FEUER, UNGEDULD, SEHNSUCHT [Add to Longdo]
耐火[たいか, taika] feuerfest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Feuer /fɔir/ 
   fieriness; fire; mettle; spunk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top