Search result for

festung

(55 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -festung-, *festung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา festung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *festung*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This place is under siege.Das ist eine FestungGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
I have a fortress here!Ich habe eine FestungCity of Women (1980)
But why, if that's the case, are you unable to escape from this fortress?Wenn das so ist, wie er eben gesagt hat, wieso seid ihr dann nicht fähig, euch aus dieser Festung zu befreien? Time Bandits (1981)
Why have I let the Supreme Being keep me here... in the Fortress of Ultimate Darkness?Warum habe ich dem obersten Wesen gestattet, mich hier in dieser Festung der ewigen Dunkelheit sitzen zu lassen? Time Bandits (1981)
"In the middle of the time of legends is a fortress of ultimate darkness, and inside the fortress of ultimate darkness, the most fabulous object in the world. "Mitten im Zeitalter der Legenden liegt die Festung der ewigen Dunkelheit. Und da drin in der Festung liegt das unglaublichste Objekt, das man sich vorstellen kann. Time Bandits (1981)
The Fortress of Ultimate Darkness is somewhere over there, I promise you!Sie liegt irgendwo da! Ich schwör's euch! Die Festung der ewigen Dunkelheit. Time Bandits (1981)
It's what this line must be.Und dieser Linie gegenüber liegt die Festung der ewigen Dunkelheit. Time Bandits (1981)
See the Fortress of Ultimate Darkness?Siehst du da die Festung der ewigen Dunkelheit? Time Bandits (1981)
L.V. Nikitina, lady-in-waiting, daughter of Commandant of the Fortress of Peter and PaulL.W. Nikitina Stadthoffräulein, Tochter vom Kammandanten der Peter-Paul-Festung Rasputin (1981)
Like a fortress!Ist schon fast 'ne FestungEscape from New York (1981)
But, sir, the Nek is a fortress, with five machine guns at point blank range.Aber, Sir, der Nek ist eine Festung, die mit mindestens Fünf MGs bestückt ist. Gallipoli (1981)
It's at the Mallory Gallery, a virtually impregnable fortress, - many miles from here.Er ist in der Mallory Galerie, einer uneinnehmbaren Festung, weit, weit weg von hier. The Great Muppet Caper (1981)
He lives in fort.Er lebt in einer FestungWho Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
I told you not to go by the fort, Captain.Ich habe gesagt, nicht so nah an Festung, Kapitän. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
It's right under the fort with Kamikaze.Direkt unter der Festung von Kamikaze. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
That's it, that's probably the so-called fort that Brady charted.Das ist wohl die Festung, die Brady meinte. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
What's in the fort?Was ist in der FestungWho Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
This secret orders of (mumbles) to be opened only when fort evacuated.Das sind geheime Befehle von Oberst Tohonda. Sie dürfen nur geöffnet werden, wenn die Festung evakuiert wurde. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
Haggard's fortress.Haggards FestungThe Last Unicorn (1982)
Awad's camp's a fortress, but you got in and out.Awads Lager ist eine Festung, aber Sie kamen rein. Wrong Is Right (1982)
This thick-skinned beauty is a fortress on tires.Diese dickhäutige Schönheit ist eine rollende FestungMagic Bus (1983)
That the Beast would come to our world, the world of Krull... and his Black Fortress would be seen in the land... that the smoke of burning villages would darken the sky... and the cries of the dying echo through deserted valleys.Einst wird das unbeschreibliche Ungeheuer auch auf unsere Welt kommen, die wir... Krull nennen und seine schwarze Festung wird die Berge überragen, der Rauch brennender Dörfer wird den Himmel verdunkeln, und die Schreie der Sterbenden werden durch verlassene Täler hallen. Krull (1983)
They will hold her in the Black Fortress.Sie wird in der schwarzen Festung gefangen gehalten. Krull (1983)
In the Fortress, you will face more than the Slayers.In der schwarzen Festung hast du es nicht nur mit den Slayers zu tun. Krull (1983)
If you lead me to the Black Fortress, I'll use it soon enough.Wenn du mich zur Festung führst, werde ich es bald brauchen. Krull (1983)
At each sunrise, the Black Fortress moves.Bei jedem Sonnenaufgang bewegt sich die FestungKrull (1983)
What I told you is that I knew how to find the Fortress... and that is by seeking the vision of the blind Emerald Seer.Was ich dir sagte, war, ich wüsste, wie die Festung zu finden ist. Aber dazu muss man sich erst einmal zum smaragdgrünen Propheten begeben. Krull (1983)
Would you follow a king to the Black Fortress?Würdest du einem König zur schwarzen Festung folgen? Krull (1983)
I wouldn't follow my own father to the Black Fortress.Nicht mal meinem Vater würde ich zur Festung folgen. Krull (1983)
We seek the Black Fortress.Wir suchen die schwarze FestungKrull (1983)
I will seek the Fortress for you.Ich werde die Festung für dich suchen. Krull (1983)
The Black Fortress.Die schwarze FestungKrull (1983)
Now we have no way to find the Black Fortress.Jetzt werden wir die schwarze Festung nie mehr finden. Krull (1983)
- The Black Fortress, where does it rise?- Die schwarze Festung, wo erhebt sie sich? Krull (1983)
There is a young girl being held in the Fortress.In der Festung wird ein Mädchen gefangen gehalten. Krull (1983)
At sunrise... the Black Fortress will appear... in the Iron Desert.Bei Sonnenaufgang... wird die schwarze Festung in... der Eisenwüste erscheinen. Krull (1983)
US and British divisions under the command of general Mark Clark have broken out of the Anzio beachhead and are attacking the Nazi stronghold of Cisterna, driving the enemy to the hills where they are pounded day and night by our tanks and dive bombers.Amerikanische und britische Divisionen sind aus dem Brückenkopf ausgebrochen und greifen die Nazi-Festung Cisterna an. Der Feind wurde in die Hügel zurückgetrieben, wo er Tag und Nacht unter dem Beschuss von Panzern und Jagdbombern liegt. The Scarlet and the Black (1983)
Double-duty stronghold... fenced in, set out in a wide open area.Ja. Bifunktionale Festung, eingezäunt, in einem weiten, offenen Gelände. Deadly Maneuvers (1984)
How dare you violate the stronghold of the Lung Chin?Ihr wagt es, in die Festung des Lung Chin einzudringen? The Maltese Cow (1984)
But I need you, and your machine here, to bring a sadistic killer to trial.Kruger lebt in einer Festung. Er ist bewaffnet und gut geschützt, und die Regierung tut nichts. Fight Like a Dove (1984)
I mean, by the time you got to the fortress the shooting had stopped.Ich meine, als Sie in Krugers Festung ankamen, war doch alles vorbei. Fight Like a Dove (1984)
Hold up the white flag, surrender the fort.Übergeben Sie die Festung! Kommen Sie! The Rotten Apples (1984)
Yes, Laura, but unlike Carlisle's feminine partner... you wouldn't murder me for my share of the treasure... then, uh, bury me behind an abandoned fortress, would you?- Ja, Laura. Aber im Gegensatz zu Carlisles Partner würden Sie mich nicht ermorden und hinter einer Festung vergraben. Maltese Steele (1984)
It's like a fortress.Es ist eine FestungPuzzled Steele (1984)
Well, Moreland's designed his defenses to hold off a battalion.Na ja, diese Festung hält ein Bataillon ab. Puzzled Steele (1984)
The dreaded, forbidden fortress of the giant Gorax.Die gefürchtete, verbotene Festung des Riesen Gorax. The Ewok Adventure (1984)
Do you know she is attempting to dismantle one of this country's great institutions of law and order?Sie versucht, eine der Festungen von Gesetz und Ordnung zu schleifen. Police Academy (1984)
-lt's more like a fortress.- Eher wie eine FestungSupergirl (1984)
A cold fortress against the masculine ego.Eine kalte Festung gegen das männliche Ego.  ()
We were asked to develop an impenetrable fortress... to protect top government officials... in the event of a non-Nuclear terrorist war.Wir sollten eine uneinnehmbare Festung entwerfen, um Regierungsmitglieder im Falle von nicht-nuklearem Terrorismus schützen zu können. Sky Knight (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feste {f}; Festung {f} | Festen {pl}; Festungen {pl}stronghold | strongholds [Add to Longdo]
Festung {f}; Bollwerk {n} | Festungen {pl}fortress | fortresses [Add to Longdo]
Stadtgraben {m}; Festungsgraben {m}; Burggraben {m}; Wallgraben {m} | Stadtgräben {pl} | von einem ...graben umgebenmoat | moats | moated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Festung [fɛstuŋ] (n) , s.(f )
     fortress
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top