Search result for

fest

(155 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fest-, *fest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fest[N] เทศกาล, See also: งานเลี้ยง
fest[SL] งานเฉลิมฉลอง
festal[ADJ] เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, See also: เกี่ยวกับงานรื่นเริง, Syn. convivial
fester[VI] ้เป็นหนอง, See also: ติดเชื้ออย่างหนัก, Syn. ooze, putresce
fester[N] แผลเป็นหนอง, See also: แผลเปื่อย
festive[ADJ] เกี่ยวกับการฉลองรื่นเริง, See also: รื่นเริง, เกี่ยวกับเทศกาล
festoon[N] พวงมาลัย, See also: พวงดอกไม้, พวงหรีด, พู่ห้อย, พวงระย้า, Syn. garland, swag
festoon[VT] ประดับด้วยพู่ห้อย, See also: ตกแต่งด้วยพวงมาลัย, แขวนพู่ระย้า, Syn. adorn, decorate, hang
festival[N] เทศกาล, See also: วันเทศกาล, งานฉลอง, Syn. gala, celebration, festivity
festival[ADJ] ซึ่งเฉลิมฉลอง, See also: ซึ่งเหมาะกับการฉลอง, Syn. convivial, joyous, Ant. funeral, mournful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
festal(เฟส'เทิล) adj.เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง., See also: festally adv., Syn. celebration
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy
festinatevt.,vi.,adj. รีบเร่ง,เร่ง
festival(เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking,carnival
festive(เฟส'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง,รื่นเริง., See also: festiveness n., Syn. joyous,merry
festivity(เฟสทิฟ'วิที) n. การเฉลิมฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,เวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
festoon(เฟสทูน') n. ระย้า,การประดับด้วยระย้า. vt. ประดับด้วยระย้า,ห้อยระย้า, Syn. garland
festoonery(เฟสทูน'เนอรี) n. การประดับด้วยระย้า,ระย้า
disinfest(ดิสอินเฟสทฺ') vt. กำจัดแมลงหนูและสัตว์ที่เป็นภัยอื่น ๆ, See also: disinfestation n. ดูdisinfest
gabfest(แกบ'เฟสทฺ) n. การชุมนุมที่มีการสนทนากันมาก,การคุยกันนาน

English-Thai: Nontri Dictionary
festal(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,รื่นเริง,ร่าเริง,สนุกสนาน
fester(n) ฝี,ตุ่มหนอง,แผลเปื่อย,แผลเน่า
fester(vi) เป็นฝี,เป็นแผลเปื่อย,เป็นหนอง
festival(n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง
festive(adj) เป็นพิธี,เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง,เกี่ยวกับงานรื่นเริง
festivity(n) งานฉลอง,งานรื่นเริง,งานเฉลิมฉลอง,การเฉลิมฉลอง
festoon(n) ระย้า,พู่,พวงดอกไม้
festoon(vt) ห้อยเป็นระย้า,ตกแต่งด้วยระย้า
infest(vt) รบกวน,ยุ่มย่าม,รังควาน
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
festoonตกแต่งเหงือกปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
festoon, gingival; festoon, McCallเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
festoon, McCall; festoon, gingivalเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Festivalsเทศกาล [TU Subject Heading]
Festschriftหนังสือที่ระลึก

<b>Fest</b>schrift
ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าปกหนังสือที่ระลึก

คำว่า Festschrift นั้น เป็นคำในภาษาเยอรมัน โดย Fest คือ "festival" หมายถึง เทศกาล และ rSchift คือ "writing" หมายถึง การเขียน [1]

หนังสือที่ระลึก เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ขึ้นมักเป็นความเรียงหรือคำกล่าวของบุคคลหรือนักวิชาการที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้อาจจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด การฉลองครบรอบปี งานศพ เป็นต้น

เนื้อหาหลักภายในหนังสือที่ระลึกมักเป็นการรวบรวมผลงานเด่นของบุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อบอกเล่าถ่ายทอดประวัติศาสตร์ บทบาทหน้าที่ ภารกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์หรือเผยแพร่มักเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่ได้รับเกียรติที่มีความใกล้ชิด

ตัวอย่าง หนังสือที่ระลึก

กรมไปรษณีย์โทรเลข. สืบศักดิ์ศรีการไปรษณีย์โทรคมนาคมไทย : หนังสือที่ระลึก 120 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข. กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2547.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที 30 กันยายน พ.ศ.2530. [กรุงเทพ] : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2530.

นรนิติ เศรษฐบุตร. หนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, 2545.

แหล่งข้อมูล

[1] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed May 28, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Culture Festival.งานเทศกาลวัฒนธรรม Akai ito (2008)
I'm about to throw-up the rice cakes from last year's autumn festival.ฉันอยากจะอาเจียนเอาเค้กข้าวที่กินไปตั้งกะปีที่แล้วออกมาจัง Beethoven Virus (2008)
Come see the summer festival.แอบบี้ มาเที่ยวงานฤดูร้อนกันก่อน The Ramen Girl (2008)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
Now, I suggest instead of festering around the hotel for the next five days, we all go our separate ways over Easter.งั้นผมเสนอว่า แทนที่เราจะมา กลัดหนองในโรงแรมถึงห้าวัน เราควรแยกหลบทางกันไป ในช่วงอีสเตอร์นี้ Frost/Nixon (2008)
My, what a festive atmosphere. Please, don't get up.ที่รัก บรรยากาศช่างรื่นเริงดีจริง โอ้วอย่าเพิ่งเลิกกันน่ะ Frost/Nixon (2008)
And she likes to go out and have fun, festive times, in bars, with a lot of different guys, and...กับผู้ชายมากหน้า นั่นมันไวโอเลตคนเก่า Bedtime Stories (2008)
Doctor Fester!- คุณหมอเฟสเตอร์! District 9 (2009)
All right, so we have the balloon festival coming up and for sweeps, it might be nice to do a segment on how men are full of hot air...และเพื่อกวาดเรตติ้ง เลยคิดว่าน่าจะถ่ายสักตอน.. ..เกี่ยวกับทำยังไง ผู้ชายถึงเต็มไปด้วยไอร้อน The Ugly Truth (2009)
- Now, we're at the balloon festival and I'm supposed to be telling you about how men are full of hot air...และผมจะมาพูดเกี่ยวกับ ทำไมผู้ชายเราจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ร้อน The Ugly Truth (2009)
Yeah, when you have a wine festival...ใช่ครับ เมื่อคุณอยู่ในเทศกาลไวน์ The Ugly Truth (2009)
-San Marco's Day festival.เทศกาลวันซานมาร์โก The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
festMay Day is also a festival day for the workers in the world.
festI was disguised in girl's clothed at the school festival.
festThe university was alive with a festival.
festA festival is held at the rice harvest.
festEach year Hammamatsu has a kite festival.
festThe festival is held in the second week of January every year.
festNot all of us went to the Sapporo Snow Festival.
festTom took part in the summer festival.
festAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
festIf Jane's mother were in Japan, I could invite her to the Doll's Festival.
festThe Bon Festival is near at hand.
festHe will play the leading role for the first time in the next school festival.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศกาล[N] festival, See also: festival season, feast, celebration, season, Example: ในการละเล่นตามเทศกาลงานบุญตามหมู่บ้าน ผู้หญิงมักเป็นกลุ่มผู้นำในการเล่น, Thai definition: คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น, Notes: (สันสกฤต)
สารท[N] festival, See also: religious festival at the tenth lunar month, Example: วัดยังมีความสำคัญเป็นสถานที่สำหรับชุมชนกันในวันเทศกาลตรุษสารท, Thai definition: เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10
งานเฉลิมฉลอง[N] celebration, See also: festival, festivity, red-letter day, Syn. งานฉลอง, งานสมโภช, Example: ในหมู่บ้านกำลังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี, Count unit: งาน, Thai definition: งานฉลองเพื่อความยินดีร่าเริงหรือเพื่อแสดงความปีติยินดี
งาน[N] festivity, See also: party, celebration, feast, Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง, Example: เย็นนี้จะมีงานแต่งงานที่โรงแรมรีเจนท์ อย่าพยายามไปแถวนั้นเด็ดขาดรถติดแน่นอน, Count unit: งาน, Thai definition: การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน
งานฉลอง[N] celebration, See also: festivity, festival, feast, party, Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, Example: ในวันปีใหม่บางหมู่บ้านจะจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่, Count unit: งาน
งานรื่นเริง[N] festival, See also: party, fair, Syn. งานเลี้ยง, งานฉลอง, Example: บ้านหลังนั้นจัดงานรื่นเริงแทบจะทุกเดือน มีคนมาร่วมงานมากมายจนแทบจะไม่มีที่จอดรถ, Count unit: งาน
งานสมโภช[N] celebration, See also: festival, festivity, ceremony, Syn. งานฉลอง, งานเฉลิมฉลอง, Example: ในทุกปีจะมีประชาชนไปร่วมงานสมโภชพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมกันอย่างเนื่องแน่น, Count unit: งาน
มหกรรม[N] festival, See also: celebration, festivity, Syn. การฉลอง, Example: รัฐบาลจัดให้มีมหกรรมทางพุทธศานาขึ้นเพื่อฉลองพุทธศตวรรษที่ 25, Notes: (บาลี)
นักขัตฤกษ์[N] festival, See also: public holiday, seasonal festival, a festivity, an annual holiday, Example: ธนาคารจะหยุดวันนักขัตฤกษ์, Count unit: วัน, Thai definition: งานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
เฟื่อง[n.] (feuang) EN: festoon   FR: feston [m]
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เจตนา[v.] (jēttanā) EN: intend ; manifest intention ; mean to   
เจตนารมณ์[v.] (jēttanārom) EN: intend ; manifest intention   
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEST    F EH1 S T
FESTS    F EH1 S T S
FESTS    F EH1 S S
FESTS    F EH1 S
FESTA    F EH1 S T AH0
FESTUS    F EH1 S T AH0 S
FESTER    F EH1 S T ER0
FESTOON    F EH2 S T UW1 N
FESTIVE    F EH1 S T IH0 V
FESTIVA    F EH0 S T IY1 V AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
festal    (j) (f e1 s t l)
fester    (v) (f e1 s t @ r)
festers    (v) (f e1 s t @ z)
festive    (j) (f e1 s t i v)
festoon    (v) (f e1 s t uu1 n)
festered    (v) (f e1 s t @ d)
festival    (n) (f e1 s t i v @ l)
festoons    (v) (f e1 s t uu1 n z)
festering    (v) (f e1 s t @ r i ng)
festivals    (n) (f e1 s t i v @ l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
fest(adj) แน่น , See also: S. eng,straff,
fest(adj adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา , See also: A. locker
Fest(n) |das, pl. Feste| งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, See also: S. Fest,
Festland(n) |das, pl. Festländer| แผ่นดินใหญ่, ส่วนของทวีป เช่น Wie diese Identität sich im Verhältnis zu China entwickeln wird, ist immer noch eine offene Frage, die unbeantwortet über der Meerenge zwischen Insel und Festland hängt.
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen
Festplatte(n) |die, pl. Festplatten| จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ เช่น Jede Festplatte beinhaltet Gigabytes von persönlichen Daten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fest {n}festival [Add to Longdo]
Festabend {m}festive evening [Add to Longdo]
Festakt {m}ceremonial act [Add to Longdo]
Festangestellte {m,f}; Festangestellterregular member of staff [Add to Longdo]
Festbett {n}packed bed [Add to Longdo]
Festbild {n}still picture [Add to Longdo]
Feste {f}; Festung {f} | Festen {pl}; Festungen {pl}stronghold | strongholds [Add to Longdo]
Festessen {n}dinner; banquet [Add to Longdo]
Festgelage {f}; Fest {n}feast [Add to Longdo]
Festgeld {n}term money [Add to Longdo]
Festgeldkonto {n}fixed-term deposit account [Add to Longdo]
Festgewand {n}pearlies [Add to Longdo]
Festhaften {n}; Festhalten {n}; Anhängen {n}adherence [Add to Longdo]
Festhalle {f}festival hall [Add to Longdo]
Festhalten {n}capture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead [Add to Longdo]
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳节[jiā jié, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ, / ] festive day; holiday [Add to Longdo]
流脓[liú nóng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] festering boil [Add to Longdo]
社火[shè huǒ, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ, ] festival entertainment (lion dance, dragon lantern etc) [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses [Add to Longdo]
节庆[jié qìng, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] festival [Add to Longdo]
节期[jié qī, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ, / ] festival season [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] festschrift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]
固定[こてい, kotei] Festlegung, Festsetzung, Fest- [Add to Longdo]
堅持[けんじ, kenji] festhalten_an [Add to Longdo]
[るい, rui] FESTUNG, MAL (BEIM BASEBALL) [Add to Longdo]
墨守[ぼくしゅ, bokushu] Festhalten (an der Tradition) [Add to Longdo]
定める[さだめる, sadameru] festsetzen, entscheiden [Add to Longdo]
[えん, en] FESTMAHL, BANKETT [Add to Longdo]
宴会[えんかい, enkai] Festmahl, Bankett, Festessen [Add to Longdo]
宴席[えんせき, enseki] Festmahl, Bankett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fest \Fest\, n. [See {Fist}.]
   The fist. [Obs.] --Chaucer. Fest

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fest \Fest\, Feste \Fes"te\, n.
   A feast. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 fest
   celebration; festival; party
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fest
   celebration; festival; party
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 fest [fɛst]
   consistent; fast; fexed; firm; firmly; fix; fixated; moored; non-varying; proof; solid; steadfast; steady; sturdy; tight; tighten; tightly
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fest [fɛst] (n) , s.(n )
   celebration; feast; festival
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fest... [fɛst]
   festive
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top