Search result for

fee

(173 entries)
(0.0417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fee-, *fee*
Possible hiragana form: ふぇえ
English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ
heavy feeder(n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fee[N] ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน, Syn. charge, payment
feeb[N] คนอ่อนกำลัง, See also: คนไม่เอาไหน
feed[VI] กิน
feed[VT] ให้อาหาร, See also: ขุนอาหาร, ป้อนอาหาร, ใส่ปุ๋ย
feed[N] อาหาร, See also: อาหารสัตว์, Syn. fodder, forage, pasture, mash
feel[VI] รู้สึก, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. experience, perceive
feel[VT] รู้สึกถึง, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. sense
feel[N] ความรู้สึก, See also: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส, Syn. sense, touch
feet[N] เท้า, See also: ตีน
feeble[ADJ] อ่อนกำลัง, See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย, Syn. fragile, strengthless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
feeble-minded(ฟี'เบิลไม'ดิด) adj. อ่อนปัญญา,โง่,ทึ่ม., See also: feeble-mindeddly adv. feeble-mindedness n.
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
feedbackn. การไหลกลับของพลังงาน,การป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุม
feedlotn. ที่ดินเลี้ยงปศุสัตว์ให้อ้วนเพื่อกิน.
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
feet(ฟีท) n. พหูพจน์ของ foot

English-Thai: Nontri Dictionary
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
feebleminded(adj) โง่,ทึ่ม,ปัญญาอ่อน
feebleness(n) ความอ่อนกำลัง,ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย
feebly(adv) อย่างอ่อนกำลัง,อย่างกะปลกกะเปลี้ย,อย่างอ่อนแรง,อย่างเบาบาง
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
feeder(n) ผู้ป้อนอาหาร,ผู้เลี้ยง,ผู้กระตุ้น
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feeค่าธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee simple absolute in possession; fee simpleกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดิน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee simple conditionalกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกโดยมีเงื่อนไข (ก. อังกฤษ) [ดู conditional fee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee simple determinableสิทธิประโยชน์ที่อาจสิ้นสุดลงได้ (ตามเงื่อนไขหรือตามกฎหมาย) [ดู determinable fee; determinable interest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee simple; fee simple absolute in possessionกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดิน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee tailทรัพย์มรดกตกทอดในวงจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee, equalizationค่าธรรมเนียมชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feed๑. ป้อน๒. การป้อน๓. ตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feeder] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feed๑. ป้อน๒. การป้อน๓. ตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feeder] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fee-based library servicesบริการห้องสมุดเชิงพาณิชย์ [TU Subject Heading]
Feeble Mindedเด็กปัญญาอ่อน [การแพทย์]
Feeblyการเจริญเติบโตช้า [การแพทย์]
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed Back Mechanismกลไกควบคุมย้อนกลับ [การแพทย์]
Feed Devices, Positiveเครื่องป้อนสาร [การแพทย์]
Feed industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed processingกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed Waterท่อป้อนน้ำเข้า [การแพทย์]
Feed, Bottomวิธีป้อนเข้าทางด้านล่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feedback[คำ-ติ-ชม] (n ) คำติชม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Feetฟุต Starred Up (2013)
My whole life, I have been bending over backwards to protect your feelings.ทั้งชีวิตของฉัน ฉันต้องคอยหลบอยู่ข้างหลังตลอด เพื่อไม่ให้เธอรู้สึกไม่ดี The Serena Also Rises (2008)
I now feel compelled to give a speech.แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกถูกบังคับให้พูด New Haven Can Wait (2008)
To summarize, i-i really feel that I have something to say.สรุป ชั้นเริ่มรู้สึกในสิ่งที่จะมี New Haven Can Wait (2008)
And I don't exactly make you feelและฉันไม่ต้องการให้คุณรู้สึกว่า New Haven Can Wait (2008)
Yeah, but I have a feeling someone else did for you.ช่าย แต่ฉันรู้สึกว่ามีคนอื่นทำแทนนาย New Haven Can Wait (2008)
You make it feel so long.แต่เธอทำให้ฉันรู้สึกว่ามันยาวนาน New Haven Can Wait (2008)
Well, if that's how we really feel,โอเค... ถ้าเรารู้สึกกันแบบนั้นจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
Why do I feel like you're gonna tell meทำไมชั้นรู้สึกว่าคุณมีอะไรแล้วไม่ยอมบอกผม New Haven Can Wait (2008)
Sometimes you feel like they're finally coming true...และบางครั้งก็รู้สึกได้ว่าฝันนั้นไม่ไกลเกินจริง New Haven Can Wait (2008)
My body may feel for you, my brain knows better.ร่างกายฉันอาจรู้สึก แต่สมองฉันรู้มากกว่านั้น Chuck in Real Life (2008)
Great turnout, v. I got a good feeling.งานเยี่ยม วี ฉันรู้สึกดีจัง Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feeAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
feeAbstract art is something to feel.
feeA feeling deep inside, oh yeah.
feeA feeling I can't hide.
feeAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
feeAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
feeAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
feeAfter he left, she started feeling uneasy.
feeAfter reading his books I feel I can construct a house.
feeAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
feeAfter three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.
feeA glass of water will make you feel better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบอารมณ์[V] be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
เปลี่ยวเหงา[V] feel lonely, Syn. ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, อ้างว้าง, Example: เขารู้สึกเปลี่ยวใจอย่างยิ่งเมื่อเธอจากไป
อบอุ่นใจ[V] feel comforted, See also: feel hearty, feel warm, Ant. ว้าเหว่, Example: เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก, Thai definition: ปราศจากความว้าเหว่
ผะอืดผะอม[V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
เครื่องสูบน้ำ[N] feed pump
ชามข้าวสุนัข[N] feeding bowl, See also: dog bowl
ประทังชีวิต[V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
คอแห้ง[V] feel dry, See also: be parched, Syn. คอแห้งผาก, Example: ฉันรู้สึกคอแห้งมากหลังจากที่ทานยาแก้แพ้เข้าไปไม่ถึงชั่วโมง, Thai definition: รู้สึกกระหายน้ำ
เครื่องปั๊มน้ำ[N] water pump, See also: feed pump, Syn. เครื่องสูบน้ำ, Example: เครื่องปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับมนุษย์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้น้ำมีแรงดันมากขึ้น
สัมผัส[V] feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light   FR: être léger comme l'air
บาทา[n.] (bāthā) EN: foot ; feet   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEE    F IY1
FEEL    F IY1 L
FEED    F IY1 D
FEES    F IY1 Z
FEET    F IY1 T
FEELY    F IY1 L IY0
FEENY    F IY1 N IY0
FEESE    F IY1 Z
FEELS    F IY1 L Z
FEEDS    F IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fee    (v) (f ii1)
feed    (v) (f ii1 d)
feel    (v) (f ii1 l)
fees    (v) (f ii1 z)
feet    (n) (f ii1 t)
feeds    (v) (f ii1 d z)
feels    (v) (f ii1 l z)
feeble    (j) (f ii1 b l)
feebly    (a) (f ii1 b l ii)
feeder    (n) (f ii1 d @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaffee(n) |der, pl. Kaffees| กาแฟ
Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง
Kaffeebohne(n) |die, pl. Bohnen| เมล็ดกาแฟ
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fee {f} | Feen {pl} | gute Fee {f}fairy; faerie | fairies | good fairy [Add to Longdo]
Gebühr {f}; Preis {m} | Gebühren {pl} | gegen Gebühr | gegen Bezahlung (Entrichtung) einer Gebühr | eine Gebühr entrichtenfee | fees; charges | for a fee | against payment of a fee | to pay a fee [Add to Longdo]
Honorar {n}; Gebühr {f}; Lohn {m} | Honorare {pl}; Kosten {pl} | Honorar zahlenfee | fees | to pay a fee [Add to Longdo]
Preis {m} | Preise {pl}fee | fees [Add to Longdo]
feenhaft {adj} | feenhafter | am feenhaftestenfairylike | more fairylike | most fairylike [Add to Longdo]
kostenpflichtigfee required [Add to Longdo]
Feensturmvogel {m} [ornith.]Fairy Prion [Add to Longdo]
Feenseeschwalbe {f} [ornith.]White Tern [Add to Longdo]
Feenliest [ornith.]Aru Paradise Kingfisher [Add to Longdo]
Feenblauschnäpper {m} [ornith.]Small Niltava [Add to Longdo]
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater [Add to Longdo]
Feenwaldsänger {m} [ornith.]Grey & Gold Warbler [Add to Longdo]
Feenastrild {m} [ornith.]Red-rumped Waxbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NHK受信料[エヌエッチケーじゅしんりょう, enuecchike-jushinryou] (n) (See NHK) NHK fees [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; passion; situation, #1,139 [Add to Longdo]
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair), #1,328 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] feel; find that; thinking; awake; aware, #1,766 [Add to Longdo]
情绪[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] feeling; sentiment, #1,807 [Add to Longdo]
收费[shōu fèi, ㄕㄡ ㄈㄟˋ, / ] fee; charge, #1,922 [Add to Longdo]
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, ] feeling; emotion; to move (emotionally), #3,045 [Add to Longdo]
[mō, ㄇㄛ, ] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse), #3,362 [Add to Longdo]
难过[nán guò, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] feel sorry; be grieved, #3,751 [Add to Longdo]
感觉到[gǎn jué dào, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄠˋ, / ] feel, #3,911 [Add to Longdo]
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth), #4,943 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed [Add to Longdo]
シートフィーダ[しーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder [Add to Longdo]
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed [Add to Longdo]
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed [Add to Longdo]
ピンフィード[ぴんふぃーど, pinfi-do] pin feed [Add to Longdo]
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback [Add to Longdo]
フォームフィード[ふぉーむふぃーど, fo-mufi-do] form feed (FF) [Add to Longdo]
フリクションフィード[ふりくしょんふぃーど, furikushonfi-do] friction feed [Add to Longdo]
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fee \Fee\ (f[=e]), n. [OE. fe, feh, feoh, cattle, property,
   money, fief, AS. feoh cattle, property, money; the senses of
   "property, money," arising from cattle being used in early
   times as a medium of exchange or payment, property chiefly
   consisting of cattle; akin to OS. fehu cattle, property, D.
   vee cattle, OHG. fihu, fehu, G. vieh, Icel. f[=e] cattle,
   property, money, Goth. fa['i]hu, L. pecus cattle, pecunia
   property, money, Skr. pa[,c]u cattle, perh. orig., "a
   fastened or tethered animal," from a root signifying to bind,
   and perh. akin to E. fang, fair, a.; cf. OF. fie, flu, feu,
   fleu, fief, F. fief, from German, of the same origin. the
   sense fief is due to the French. [root]249. Cf. {Feud},
   {Fief}, {Fellow}, {Pecuniary}.]
   1. property; possession; tenure. "Laden with rich fee."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Once did she hold the gorgeous East in fee.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Reward or compensation for services rendered or to be
    rendered; especially, payment for professional services,
    of optional amount, or fixed by custom or laws; charge;
    pay; perquisite; as, the fees of lawyers and physicians;
    the fees of office; clerk's fees; sheriff's fees; marriage
    fees, etc.
    [1913 Webster]
 
       To plead for love deserves more fee than hate.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Feud. Law) A right to the use of a superior's land, as a
    stipend for services to be performed; also, the land so
    held; a fief.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Law) An estate of inheritance supposed to be held
    either mediately or immediately from the sovereign, and
    absolutely vested in the owner.
    [1913 Webster]
 
   Note: All the land in England, except the crown land, is of
      this kind. An absolute fee, or fee simple, is land
      which a man holds to himself and his heirs forever, who
      are called tenants in fee simple. In modern writers, by
      fee is usually meant fee simple. A limited fee may be a
      qualified or base fee, which ceases with the existence
      of certain conditions; or a conditional fee, or fee
      tail, which is limited to particular heirs.
      --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   5. (Amer. Law) An estate of inheritance belonging to the
    owner, and transmissible to his heirs, absolutely and
    simply, without condition attached to the tenure.
    [1913 Webster]
 
   {Fee estate} (Eng. Law), land or tenements held in fee in
    consideration or some acknowledgment or service rendered
    to the lord.
 
   {Fee farm} (Law), land held of another in fee, in
    consideration of an annual rent, without homage, fealty,
    or any other service than that mentioned in the feoffment;
    an estate in fee simple, subject to a perpetual rent.
    --Blackstone.
 
   {Fee farm rent} (Eng. Law), a perpetual rent reserved upon a
    conveyance in fee simple.
 
   {Fee fund} (Scot. Law), certain court dues out of which the
    clerks and other court officers are paid.
 
   {Fee simple} (Law), an absolute fee; a fee without conditions
    or limits.
    [1913 Webster]
 
       Buy the fee simple of my life for an hour and a
       quarter.               --Shak.
 
   {Fee tail} (Law), an estate of inheritance, limited and
    restrained to some particular heirs. --Burill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fee \Fee\ (f[=e]), v. t. [imp. & p. p. {Feed} (f[=e]d); p. pr. &
   vb. n. {Feeing}.]
   To reward for services performed, or to be performed; to
   recompense; to hire or keep in hire; hence, to bribe.
   [1913 Webster]
 
      The patient . . . fees the doctor.    --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      There's not a one of them but in his house
      I keep a servant feed.          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fee
   n 1: a fixed charge for a privilege or for professional services
   2: an interest in land capable of being inherited
   v 1: give a tip or gratuity to in return for a service, beyond
      the compensation agreed on; "Remember to tip the waiter";
      "fee the steward" [syn: {tip}, {fee}, {bung}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 fee [fe]
   fairy
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top