Search result for

favorit

(75 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favorit-, *favorit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favorite[N] คนโปรด, See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน, Syn. darling, favored one
favorite[N] คนโปรด, See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน, Syn. darling, favored one
favorite[N] ความนิยมชมชอบ
favorite[N] ความนิยมชมชอบ
favorite[N] ตัวเก็ง, Syn. preference, choice
favorite[N] ตัวเก็ง, Syn. preference, choice
favorite[ADJ] ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ, Syn. adored, beloved, preferred, Ant. unwanted, unpopular
favorite[ADJ] ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ, Syn. adored, beloved, preferred, Ant. unwanted, unpopular
favoritism[N] ความลำเอียง, See also: การเล่นพรรคเล่นพวก, Syn. bias, inequity, partiality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favorite Playingอภิบาลพวกพ้อง [การแพทย์]
Favorite Substrateอาหารอันโอชะ [การแพทย์]
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, what's your favorite?แล้วคุณชอบอะไรล่ะ ? New Haven Can Wait (2008)
And apparently is the Dean's favorite writer.และที่แน่ๆ เธอเป็นนักเขียนคนโปรดของคณบดี New Haven Can Wait (2008)
You were my father's favorite teacher.คุณเป็นคุณครูคนโปรดของคุณพ่อหนูเลยล่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
It's time for my favorite part of the evening,เย็นนี้ถึงช่วงเวลาสุดโปรดของผมแล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
To save dutch schultz's favorite speakeasy.พูดง่ายๆเพื่อช่วย dutch schultz Chuck in Real Life (2008)
Favorite charity, huh?ชอบสงเคราะห์? งั้นหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด Pret-a-Poor-J (2008)
Presenting this award is my favorite duty.การพรีเซนต์รางวัลนี้เป็นหน้าที่ที่ฉันชอบที่สุด There Might be Blood (2008)
You know what was my favorite part of the evening?รู้รึเปล่าว่าคืนนี้ฉันประทับใจอะไรมากที่สุด? Committed (2008)
It means we have a favorite.หมายความว่าเรามีความสำคัญ Last Resort (2008)
Especially with only ten minutes till your favorite soap.โดยเฉพาะมีเวลาอีก 10 นาทีจะถึงเวลาละครของคุณ Dying Changes Everything (2008)
It was my favorite. What the hell is that?มันเป็นเล่มโปรดของฉัน มันเกิดห่าอะไรขึ้นวะ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favoritAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
favoritA favorite resort of artists.
favoritAlgebra is my favorite subject.
favoritA nice roast chicken is one of my favorite dishes.
favoritCan you recommend your favorite shoe store?
favoritChoose your favorite racket.
favoritChris saw his favorite girl, Kate, having a private conversation with Beth.
favoritCurry and rice is her favorite food.
favoritCurry and rice is my favorite dish.
favoritEnglish has become my favorite subject.
favoritEverybody has their favorite drink.
favoritEvery boss has his or her favorite employee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็ง[N] favorite, Syn. ตัวเต็ง, ตัวเก็ง, Example: บราซิลได้รับการคาดหมายให้เป็น 1 ในทีมเต็งแชมป์โลก, Thai definition: ผู้ที่หวังจะได้ชัยชนะ
โปรด[ADJ] favorite, Syn. ชอบ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: เพลงนี้เป็นเพลงโปรดของฉัน, Thai definition: ที่ถูกใจหรือพอใจมาก
ตัวเก็ง[N] favorite, See also: favored to win, one who be expected to win, Syn. ตัวเต็ง, Example: ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 เป็นตัวเก็งว่าจะได้เป็นนางสาวไทยในปีนี้, Thai definition: ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
การเล่นพรรคเล่นพวก[N] favoritism, Syn. การเล่นพวกเล่นพ้อง, Example: การเล่นพรรคเล่นพวกในการทำงานทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คนในสังคม
ติดปาก[ADJ] popular, See also: favorite, hit, Example: เพลงนี้มีประโยคติดปาก ที่คนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง, Thai definition: ที่ใช้พูดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
การเล่นพรรคเล่นพวก[n. exp.] (kān len phak lenphūak) EN: favoritism   FR: favoritisme [m]
คนโปรด[n. exp.] (khon prōt) EN: confidant ; favorite ; pet   
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak lenphūak) EN: play favoritism; favour one's friends   FR: favoriser son entourage
เล่นพวก[v.] (lenphūak) EN: favour one's friend ; give to favoritism ; play favoritism   FR: favoriser son entourage
เล่นพวกเล่นพ้อง[v. exp.] (lenphūak len phøng) EN: play favoritism ; favour one's friends   
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine   FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]
ติดปาก[adj.] (titpāk) EN: catchy ; popular ; favorite ; common   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAVORITE    F EY1 V ER0 AH0 T
FAVORITE    F EY1 V R AH0 T
FAVORITES    F EY1 V ER0 AH0 T S
FAVORITES    F EY1 V R AH0 T S
FAVORITISM    F EY1 V ER0 AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favorites    (n) (f ei1 v r i t s)
favoritism    (n) (f ei1 v r @ t @ z m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Favorit {m}favorite [Am.]; favourite [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
愛機[あいき, aiki] (n) favourite aeroplane, camera or other machine (favorite, airplane) [Add to Longdo]
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song [Add to Longdo]
愛書[あいしょ, aisho] (n) (1) great love of books; (2) favorite book (favourite) [Add to Longdo]
愛唱歌[あいしょうか, aishouka] (n) (one's) favourite song; (one's) favorite song [Add to Longdo]
愛唱曲[あいしょうきょく, aishoukyoku] (n) favourite song; favorite song [Add to Longdo]
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition [Add to Longdo]
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet [Add to Longdo]
愛読書[あいどくしょ, aidokusho] (n) favourite book; favorite book [Add to Longdo]
愛馬[あいば, aiba] (n) favourite horse; favorite horse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] favorite (to win a race or championship); well placed contestant [Add to Longdo]
心头肉[xīn tóu ròu, ㄒㄧㄣ ㄊㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] favorite [Add to Longdo]
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, / ] favorites folder (web browser) [Add to Longdo]
最喜爱[zuì xǐ ài, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧˇ ㄞˋ, / ] favorite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Favorit [favoːriːt] (n) , s.(m )
     favorite; favourite
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top