Search result for

faun

(49 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faun-, *faun*
Possible hiragana form: ふぁうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faun[N] เทพเจ้าโรมันที่มีลำตัวเป็นคน หูแหลม มีเขา หางและขาหลังเป็นแพะ, Syn. woodland deity, satyr
fauna[N] ช่วงชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่นหนึ่งๆ หรือช่วงเวลาหนึ่งๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faun(ฟอน) n. เทวดารูปคนแต่มีหู-เขา-หางและขาหลังคล้ายแพะ
fauna(ฟอ'นะ) n. สัตว์ประจำเขตภูมิภาคหนึ่ง, See also: faunal adj. -pl. faunas,faunae
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faunal breakการเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunal provinceขอบเขตสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunal successionการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunule; local faunaสัตวชาติประจำถิ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fauna ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little Lord Fauntleroy in there?โอ้ว เทพเจ้าหัวเราะเยาะ ท่านอยู่ที่ไหน? Frost/Nixon (2008)
Have the indigenous fauna accepted you as one of their own?ยอมรับนายเข้าฝูงรึยัง ขยิบตา ปิ๊งๆ The Cornhusker Vortex (2009)
For my favorite fan of four-winged fauna.แด่แฟนๆของเจ้าตัวสี่ปีกตัวนี้ Johari Window (2010)
Aw, look at Little Lord Fauntleroy, writing sorrowful sonnets in your head to that little nightingale bitch.โอ้ ดูท่านลอร์ดฟอนเทิลรอยสิ กำลังนึกเขียนกลอนเศร้าๆ ให้นกไนติงเกลแพศยานั้น Rubber Man (2011)
We house the galaxy's largest collection of fauna, relics, and species of all manner.รวมสรรพสิ่งไว้มากสุดในกาแล็กซี่ ทั้งพันธุ์พืช ของโบราณ สปีชีส์สิ่งมีชีวิต Guardians of the Galaxy (2014)
Some flora, no fauna.มีพืชแต่ไม่มีสัตว์ A Wanted (Inhu)Man (2015)
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Well, I'm a... Well, I'm a faun.ฉันเป็นฟอน... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
We fauns danced with the dryads all night, and, you know, we never got tired.เราชาวฟอน เต้นรำกับพวกเซนทอร์ ตลอดทั้งคืนและ... เราไม่เคยที่จะรู้สึกเหนื่อย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I'm such a terrible faun.ฉันเป็นฟอนที่แย่มาก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Oh, no. You're the nicest faun I've ever met.โอ ไม่ คุณเป็นฟอนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Lucy's the only one that's been here before. She said she met some faun called Tumnus.ลูซี่เคยมาที่นี่แล้ว\เธอบอกว่าเธอได้พบกันฟอนชือ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อดงปีกใส[n. exp.] (phīseūa dong pīk sai) EN: Pallid Faun   
ผีเสื้อป่าสีตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa pā sī tān mai) EN: Common Faun   
สัตว์ป่า[n. exp.] (sat pā) EN: wild animal ; wildlife   FR: animal sauvage [m] ; espèce sauvage [f] ; faune sauvage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUNA    F AO1 N AH0
FAUNAL    F AA1 N AH0 L
FAUNCE    F AO1 N S
FAUNTROY    F AO1 N T R OY2
FAUNTLEROY    F AO1 N T L ER0 OY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faun    (n) (f oo1 n)
fauna    (n) (f oo1 n @)
fauns    (n) (f oo1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faun {m}faun [Add to Longdo]
Fauna {f} [zool.]fauna [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
エディアカラ動物群[エディアカラどうぶつぐん, edeiakara doubutsugun] (n) Ediacara fauna [Add to Longdo]
ジャパンファウンデーション[, japanfaunde-shon] (n) Japan Foundation [Add to Longdo]
ソーダファウンテン[, so-dafaunten] (n) soda fountain [Add to Longdo]
チョコレートファウンテン;チョコレート・ファウンテン[, chokore-tofaunten ; chokore-to . faunten] (n) chocolate fountain [Add to Longdo]
ニューファウンドランド[, nyu-faundorando] (n) Newfoundland [Add to Longdo]
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic) [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ファウナ[, fauna] (n) fauna [Add to Longdo]
ファウンダリ[, faundari] (n) {comp} foundry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊怪[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, ] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faun \Faun\, n. [L. Faunus, fr. favere to be favorable. See
   {Favor}.] (Rom. Myth.)
   A god of fields and shepherds, diddering little from the
   satyr. The fauns are usually represented as half goat and
   half man.
   [1913 Webster]
 
      Satyr or Faun, or Sylvan.        --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faun
   n 1: ancient Italian deity in human shape, with horns, pointed
      ears and a goat's tail; equivalent to Greek satyr

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Faun [faun] (n) , s.(m )
   faun
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top