Search result for

fata

(101 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fata-, *fata*
Possible hiragana form: ふぁた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fatal[ADJ] ซึ่งทำให้ถึงตาย, See also: ซึ่งรักษาไม่ได้, Syn. curely, deadly, incurable, Ant. curable
fatal[ADJ] ซึ่งทำให้ล้มเหลว, See also: ซึ่งทำให้หายนะ, Syn. annihilating, fateful
fatally[ADV] อย่างปางตาย, Syn. terribly, hopelessly
fatality[N] ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม, See also: ความตาย, Syn. accident, dying, mortality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
fatalism(เฟ'เทลลิซึม) n. ชาตินิยม,พรหมลิขิตนิยม, See also: fatalist n. fatalistic adj. fatalistically adv.
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต

English-Thai: Nontri Dictionary
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fatal dose; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatal injuryการกระทำที่เป็นเหตุให้ถึงตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatal varianceความแตกต่างในข้อเท็จจริงที่สำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatal; deadly; lethal; mortal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatalismชะตานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatalisticตามชะตากรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatality rate; rate, case fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatalรุนแรงปางตาย [การแพทย์]
Fatal Doseขนาดที่ทำให้ตาย [การแพทย์]
Fatal Stageระยะตาย [การแพทย์]
Fatalismวิธีปฏิบัติใหม่ [การแพทย์]
Fatalityการตาย [การแพทย์]
Fatality Rate, Caseอัตราตาย,อัตราผู้ป่วยตาย,อัตราตายจากโรค,อัตราตายของโรคใดโรคหนึ่ง [การแพทย์]
Fatality Rate, Causeอัตราตายจากโรคในผู้ป่วยด้วยโรคนั้นๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fatalistic (adj ) เกี่ยวกับพรหมลิขิต ชะตาลิขิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a fatal brain or heart or lung or liver or pancreas ache.มันน่ากลัวว่าจะเกิดกับสมอง หัวใจหรือปอด.. ตับหรือตับอ่อน Not Cancer (2008)
That have fatal interactions...มันจะมีปฏิกริยาที่น่ากลัวมาก Last Resort (2008)
Perhaps this is a disease that is not always fatal.บางทีโรคนี้อาจจะไม่ทำอันตรายถึงชีวิต The Mark of Nimueh (2008)
Any scandal, any mark upon her name could be fatal.เรื่องอัปยศอดสู รอยด่างใดก็ตามที่แปดเปื้อนชื่อของนาง ทำให้เกิดหายนะได้ The Other Boleyn Girl (2008)
It is extremely dangerous and fatal.มันเป็นไวรัสที่มีอันตรายมากถึงขีดสุด Death Note: L Change the World (2008)
The third stage is fatal.ขั้นที่สามคือถึงแก่ชีวิต The Happening (2008)
You're acting like the Fatal Attraction guy, here.นายกำลังทำตัวเหมือนจากในเรื่อง Fatal Attraction The Happening (2008)
You wouldn't find any information after a fatal wound like this.คุณไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้ หลังจากบาดแผลร้ายแรงขนาดนี้ Pathology (2008)
- A near fatal aneurism? - What?ในจุดสำคัญ อะไรนะ Pathology (2008)
Ermm, waddaya mean near fatal?อืมม หมายความว่าไงที่ว่าสำคัญ Pathology (2008)
Gwen made a fatal mistake trying to get back on you and when she did, you covered her mouth with any of your soaked cloth.เกวนทำผิดอย่างร้ายแรง พยายามที่จะตอบโต้คุณ และเมื่อเธอทำ คุณปิดปากเธอด้วยผ้าที่ชุ่มไปด้วยอะไรบางอย่าง Pathology (2008)
Not fatal, but it is possible.ก็คงไม่ถึงชืวิต แต่ก็อาจจะ\ คริสทีน คริสทีน! Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fataMake the best of one's lot with fatal resignation.
fataToday is the fatal day that they will attempt their escape.
fataHe suffered a fatal wound.
fataLack of oxygen is fatal to most animals.
fataThe last wound proved fatal.
fataI was led to the conclusion that we made a fatal mistake.
fataThe strong yen was a fatal blow to the company.
fataOnce the flood was fatal to the region.
fataThe scandal was fatal to his political future.
fataFatal errors arise from carelessness.
fataThe wound was fatal to him.
fataA slip of the tongue is sometimes fatal to a politician.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะงาบ[ADV] fatally, See also: mortally, nearly death, Syn. พะงาบๆ, Example: สามีของหล่อนนอนพะงาบรอให้หมอมาตรวจที่บ้าน, Thai definition: มีอาการอ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
คอขาดบาดตาย[ADJ] serious, See also: fatal, critical, Syn. ร้ายแรง, Example: ส่วนตัวเขาเองนั้นไม่กลัวตายเพราะชีวิตเขาผ่านเรื่องคอขาดบาดตายมานักต่อนักแล้ว, Thai definition: ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้
ปางตาย[ADV] fatally, See also: nearly dead, Syn. จวนตาย, เกือบตาย, Example: อ้ายวายร้ายโดนยิงหลายนัด หากไม่ตายก็คงเจ็บปางตาย
มฤตยู[ADJ] fatal, See also: mortal, deadly, Example: เขาโชคดีที่สามารถรอดออกมาจากหนองน้ำมฤตยูแห่งนั้นได้, Thai definition: แห่งความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาหัส[ADV] seriously, See also: fatally, bitterly, Syn. ร้ายแรง, ยิ่งนัก, Example: เขาถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: รุนแรงเกินสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī khreung khon) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end   FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
ปางตาย[adv.] (pāng tāi) EN: fatally ; nearly dead   
อุกฉกรรจ์[adj.] (ukchakan) EN: serious ; critical ; fatal   

CMU English Pronouncing Dictionary
FATA    F AA1 T AH0
FATAH    F AA1 T AH0
FATAH    F AH0 T AA1
FATAL    F EY1 T AH0 L
FATALLY    F EY1 T AH0 L IY0
FATALISM    F EY1 T AH0 L IH2 Z AH0 M
FATALITY    F AH0 T AE1 L AH0 T IY0
FATALIST    F EY1 T AH0 L IH2 S T
FATALISTS    F EY1 T AH0 L AH0 S T S
FATALISTS    F EY1 T AH0 L AH0 S S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fatal    (j) (f ei1 t l)
fatally    (n) (f ei1 t @ l ii)
fatalism    (n) (f ei1 t @ l i z @ m)
fatalist    (n) (f ei1 t @ l i s t)
fatality    (n) (f @1 t a1 l i t ii)
fatalists    (n) (f ei1 t @ l i s t s)
fatalistic    (j) (f ei2 t @ l i1 s t i k)
fatalities    (n) (f @1 t a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
致命[zhì mìng, ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ, ] fatal; mortal; deadly; to sacrifice one's life, #7,980 [Add to Longdo]
法塔赫[Fǎ tǎ hè, ㄈㄚˇ ㄊㄚˇ ㄏㄜˋ, ] Fatah, Palestinian organization, #21,406 [Add to Longdo]
出人命[chū rén mìng, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˋ, ] fatal; resulting in sb's death, #43,896 [Add to Longdo]
罹难[lí nàn, ㄌㄧˊ ㄋㄢˋ, / ] fatality; to die in an accident; to be killed, #48,448 [Add to Longdo]
宿命论[sù mìng lùn, ㄙㄨˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 宿 / 宿] fatalism; fatalistic, #82,222 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fatalismus {m}; Schicksalsglaube {m}fatalism [Add to Longdo]
Fatalist {m} | Fatalisten {pl}fatalist | fatalists [Add to Longdo]
fatal; schwerwiegend {adj} | fataler; schwerwiegender | am fatalsten; am schwerwiegendsten | fataler Fehler; schwerwiegender Fehlerfatal | more fatal | most fatal | fatal error [Add to Longdo]
fatalistischfatalistic [Add to Longdo]
fatalistisch {adv}fatalistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians) [Add to Longdo]
フェータリスト[, fe-tarisuto] (n) fatalist [Add to Longdo]
フェータル[, fe-taru] (adj-na) fatal [Add to Longdo]
ホスファターゼ;フォスファターゼ[, hosufata-ze ; fosufata-ze] (n) phosphatase [Add to Longdo]
運命論[うんめいろん, unmeiron] (n) fatalism [Add to Longdo]
運命論者[うんめいろんしゃ, unmeironsha] (n) fatalist [Add to Longdo]
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
死に至る[しにいたる, shiniitaru] (exp,v5r) to bring about death; (as an adjectival phrase) fatal (e.g. disease); thanatophoric [Add to Longdo]
死中[しちゅう, shichuu] (n) fatal situation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
致命的エラー[ちめいてきえらあ, chimeitekieraa] fatal error [Add to Longdo]
致命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] fatal error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FATA
     Fibre-Attached Technology Adapted (HP, SATA, HDD)
     

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 fata
  fairy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top