Search result for

fasern

(56 entries)
(1.2216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fasern-, *fasern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fasern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fasern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you mean starkers, Bernard?- Splitterfasernackt? The Right to Know (1980)
I just caught them bare-assed up in her room.Ich habe sie splitterfasernackt in ihrem Zimmer erwischt. Endless Love (1981)
Also, the fiber optics in my scanners have suffered a 20 % reduction in opacity, probably due to my long incarceration.Die Glasfasern meines Scanners sind 20% lichtdurchlässiger geworden - sicher aufgrund meiner Gefangenschaft. Trust Doesn't Rust (1982)
Carl might be onto something. Does this mean we all have to run up the stairs again?Der Täter nutzte dazu ein Seil, eine Schärpe, etwas bestehend aus diesen FasernIn the Steele of the Night (1982)
Might I make a suggestion, Sir?Du schlägst vor, wir suchen nach dem, wovon die Fasern stammen. In the Steele of the Night (1982)
Why don't we all take a break?Stellt alles auf den Kopf, findet ihr den Ursprung der Fasern, habt ihr den Killer. In the Steele of the Night (1982)
All right, come on, you guys!Hier. Das passt perfekt zu den FasernIn the Steele of the Night (1982)
You can start fights...Einen Satz FasernIn the Steele of the Night (1982)
No car out front, no suitcases. an awful lot of clothes for just a weekend.Platziere ruhig Fasern, Carl, fange Streit an, aber außer dir hat keiner hier ein Mordmotiv. In the Steele of the Night (1982)
Excuse me.Es sind auch keine GlasfasernKnight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Those fibers look like umbilical cords.Diese Fasern sehen aus wie Nabelschnüre. Part One (1984)
- There are two.Vorsichtig mit den büschelartigen FasernThe Betrayal (1985)
Cut our ropes, cook, but have a care... just beside the knot, and mind you leave a strand or two.Schneid unsere Fesseln durch, Koch, direkt neben dem Knoten. Und denk dran: Lass ein oder zwei Fasern ganz. Pirates (1986)
i like it.Hackfleisch und GlasfasernTry to Remember: Part 1 (1987)
You can divert the ray through optic fiber... use a mirror to deflect it but about the easiest thing to do is just, uh... avoid it.Man kann die Strahlen mit Glasfasern oder einem Spiegel umleiten. Oder man geht ihnen einfach aus dem Weg. Lost Love: Part 1 (1987)
Some lint that may come from the pull of a girls...Nur Fasern, die zu einem Pulli der Mädchen passen. Das beweist nichts. The Bedroom Window (1987)
Some plush toothpicks found everywhere...Wir haben nur Fasern, Zahnstocher. The Bedroom Window (1987)
waterproof, fibrous.Wasserfeste PlastikfasernOn a Wing and a Prayer (1988)
well, this rubber and nylon compound will make a waterproof seal on the cloth fiber.Dieses Gemisch aus Gummi und Nylon wird die Stofffasern wasserdicht versiegeln. On a Wing and a Prayer (1988)
Pierce's people just called. He says he owes you two guys a talk.- Abdrücke und Fasern stimmen überein. Vote of Confidence (1988)
For an astronomer you have the most wonderful fibres.Für einen Astronomen haben Sie fabelhafte FasernMy Stepmother Is an Alien (1988)
At first, it appears to be the normal cotton fibres.Zuerst sieht es wie normale Baumwollfasern aus. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Rope fibres.SeilfasernShoot to Kill (1988)
Bare-ass naked.Splitterfasernackt. Two Moon Junction (1988)
He has the computer. I've bought him dozens of books, Video tapes.Wie wär's, wenn wir uns zurückziehen, ein wenig Helen Reddy auflegen und uns befasernMind Games (1989)
You know how the electron resistance across the neural filaments can be resolved?Wissen Sie, wie das Problem des Widerstands in den Neuralfasern zu lösen ist? The Measure of a Man (1989)
Number four: One or two threads of dark-green cloth prisoners in the bolt of that door.Nummer vier: dunkelgrüne Fasern, die am Riegel dieser Tür haften. The Mysterious Affair at Styles (1990)
Anything from hair or fiber?- Haare oder FasernPresumed Innocent (1990)
They found carpet fibers from some other location.Sie fanden fremde TeppichfasernPresumed Innocent (1990)
His fingerprints on the glass his blood type A identified from semen fibers from the carpets in his home, tell us he was there.Seine Fingerabdrücke auf dem Glas, die durch das Sperma identifizierte Blutgruppe A, Fasern des Teppichs in seiner Wohnung zeigen uns, dass er dort war. Presumed Innocent (1990)
Fingerprints. Fiber. Bodily fluids.Fingerabdrücke, Fasern, Flüssigkeit. Presumed Innocent (1990)
The skirt of the deceased contaminated with fiber identified as Zorak V a carpet fabric found in the home of the defendant.Ihr Rock, besetzt mit Fasern von Zorak V, einem Teppich im Haus des Angeklagten. Presumed Innocent (1990)
The shirt of the deceased, contaminated with the fiber Zorak V carpet fabric used in the defendant's home.Die Bluse der Toten, besetzt mit Fasern von Zorak V, einem Teppich des Angeklagten. Presumed Innocent (1990)
But what would you do, run through the streets stark naked at 350 miles an hour with bells on your toes?Aber was würden Sie tun, durch die Straßen laufen? Splitterfasernackt mit 560 Sachen und Glöckchen an Ihren Zehen? Watching the Detectives (1990)
Hey, here's a likely prospect for you."Absolut splitterfasernackt." Oh, und was muss ich dabei tun? Rock and Roll Girl (1990)
These are selenium fibers...Das sind SeleniumfasernFinal Mission (1990)
There were strands of fur clutched in her right hand.An ihrer rechten Hand wurden Pelzfasern gefunden. Episode #2.9 (1990)
The strands were laced with formaldehyde.Die Fasern trugen Formaldehyd- spuren. Episode #2.9 (1990)
Albert found fibers in the hall outside of Cooper's room from a Vicuna coat.Albert hat im Flur vor Coopers Büro Vikunjamantelfasern gefunden. Episode #2.6 (1990)
Next, we've got fibers of twine embedded in her wrists and upper arms.Dann, Schnurfasern an Handgelenken und Oberarmen. Episode #1.4 (1990)
Matched the sample from her wrist.Es entspricht den Fasern an ihrem Handgelenk. Episode #1.4 (1990)
The trail of the man who shot you is ice-cold, but I hoovered some fibers from the corridor outside your room.Die Spur des Schützen ist eiskalt, aber ich habe ein paar Fasern vor ihrem Zimmer aufgesaugt. Episode #2.3 (1990)
Compressed wood with anthracite dust chemically treated to burn hotter and longer.Gepresste Holzfasern mit Anthrazitstaub, chemisch behandelt, um besser zu brennen. Back to the Future Part III (1990)
I just can't walk around here stark bloody naked.Ich kann hier nicht splitterfasernackt herumlaufen. The Comfort of Strangers (1990)
We'll sweep for fibres.Wir suchen nach FasernDie Hard 2 (1990)
Damn synthetic fibers.Blöde SynthetikfasernPilot (1990)
Bitrious filaments in trace amounts, lanthanides, nitrates.Bitriumfasern in Spurenmengen, Lanthanide, Nitrate. Silicon Avatar (1991)
Well, no fibers, no prints.Keine Fasern, keine Abdrücke. Episode #2.14 (1991)
This is where he forced his way in.Wir haben Fasern am Fenster gefunden. Knight Moves (1992)
Are you getting enough fiber in your diet?lßt du genügend FasernLethal Weapon 3 (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail [Add to Longdo]
Faser {f} | Fasern {pl} | gespritzte Fasr | synthetische Faserfiber [Am.]; fibre [Br.] | fibers [Am.]; fibres [Br.] | spray fibre | synthetic fibre [Add to Longdo]
Nachbarwirkung {f} der Fasernfibre interference effect [Add to Longdo]
ausfasern; umherstreichen | ausfasernd; umherstreichendto rove | roving [Add to Longdo]
FDDI : Technologie für GlasfasernetzwerkeFDDI : fiber data distributed interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fasern [faːzrn] (n) , pl.
     fibers; fibres
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top