Search result for

farsi

(39 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -farsi-, *farsi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
farsighted[ADJ] ซึ่งมองการณ์ไกล, See also: เล็งเห็นการณ์ไกล, มีสายตายาว, Syn. farseeing, longsighted, Ant. nearsighted
farsightedness[N] การมีสายตายาวไกล, See also: การมองการไกล, การมีเล็งเห็นการณ์ไกล, Syn. acumen, vision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
farsighted(ฟาร์'ไซ'ทิด) adj. สายตายาว,ซึ่งมองไปไกล,ฉลาด., See also: farsightedly adv. farsightedness n., Syn. wise

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
farsighted; hyperopic-สายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
farsightedness; far-sight; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(READS SIGN) Mmm-hmm. Farsi for the tide in the mist.อืมม อักษรฟาซี เราหลงอยู่ กลางชุมชนคนเปอร์เซีย A561984 (2009)
Two guys in a car eating burritos, listening to phone calls in Farsi.มีชายสองคนอยู่ในรถ กำลังกินเบอริโต้ ฟังเสียงมือถือ ในภาษาฟาร์ซี Queen Sacrifice (2010)
I'm farsighted, so...ผมสายตายาว เลย... Saturn Returns (2012)
He didn't think I would notice because it was in Farsi.เขาไม่คิดว่าฉันรู้เรื่องเพราะมันเป็นภาษาอารบิก The Bod in the Pod (2012)
Although my Farsi is rusty,ถึงแม้ว่าภาษาอารบิกของฉันจะไม่ค่อยดี The Bod in the Pod (2012)
Remember when you wrote my name out in Farsi?จำตอนที่คุณเขียนชื่อฉันเป็นภาษาอารบิกได้ไหม The Bod in the Pod (2012)
Do you speak Farsi? No, you don't.คุณพูดอารบิกหรือ ไม่เลยคุณไม่รู้ The Bod in the Pod (2012)
And did you learn Farsi, too?แล้วคุณได้เรียนอารบิกด้วยหรือเปล่า The Bod in the Pod (2012)
Nah, I don't speak Farsi, but... whatever he said to Cam... it was beautiful.ไม่หรอก,ผมไม่รู้ภาษาอารบิก,แต่ ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรกับแคม มันช่างสวยงาม The Bod in the Pod (2012)
You know, if we translate it into Farsi, it's awesome.ถ้าเราแปลงเป็นภาษาอารบิก มันจะเจ๋งมาก The Bod in the Pod (2012)
Farsightedness and male-pattern baldness are epidemic, Peter.สายตายาว และรูปแบบของผู้ชายหัวล้าน กำลังระบาด ปีเตอร์ Out of the Frying Pan (2013)
We never formally met, but two years ago, you did some Farsi translations for Army intelligence.เราไม่เคยพบอย่างเป็นทางการ แต่สองปีที่ผ่านมาคุณได้บางคำ แปล ฟาสี สำหรับกองทัพบกหน่วยสืบราชการลับ Arrival (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
farsiI'm getting farsighted as I get older.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายตายาว [adj.] (saītā yāo) EN: long-sighted ; farsighted ; presbyopia   FR: presbyte

CMU English Pronouncing Dictionary
FARSI    F AA1 R S IY0
FARSIGHTED    F AA1 R S AY2 T AH0 D
FARSIGHTEDNESS    F AA2 R S AY1 T AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Farsi    (n) (f aa1 s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラン語[イランご, iran go] (n) Iranian (any member language of the Iranian language branch, esp. Farsi) [Add to Longdo]
ペルシア語;ペルシャ語[ペルシアご(ペルシア語);ペルシャご(ペルシャ語), perushia go ( perushia go ); perusha go ( perusha go )] (n) Persian (language); Farsi [Add to Longdo]
遠眼[えんがん, engan] (n) (See 遠視) farsightedness; hyperopia; hypermetropia; far-sightedness [Add to Longdo]
遠視[えんし, enshi] (n,adj-no) farsightedness; far-sightedness; hyperopia; hypermetropia; long-sightedness [Add to Longdo]
遠視眼[えんしがん, enshigan] (n) farsightedness [Add to Longdo]
遠謀深慮[えんぼうしんりょ, enboushinryo] (n) deep design and forethought; farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
遠目[とおめ, toome] (adj-na,n,adj-no) distant view; farsightedness [Add to Longdo]
深慮遠謀[しんりょえんぼう, shinryoenbou] (n) deep design and forethought; a farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
大計[たいけい, taikei] (n) grand-scale or long-range plan; farsighted policy [Add to Longdo]
卓見[たっけん, takken] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前瞻性[qián zhān xìng, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] farsightedness; perspicacity; prescience [Add to Longdo]
远视[yuǎn shì, ㄩㄢˇ ㄕˋ, / ] farsighted; hyperopia or hypermetropia (longsightedness) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iranian \I*ra"ni*an\, a.
   Of or pertaining to Iran. -- n. A native of Iran; also, the
   Iranian or Persian language, a division of the Aryan family
   of languages, the modern version of which is called {Farsi}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persian \Per"sian\, n.
   1. A native or inhabitant of Persia.
    [1913 Webster]
 
   2. The language spoken in Persia. Ancient Persian of the 3rd
    to 10th centuries is also called {Pahlavi}, and modern
    Persian is also called {Farsi}.
    [1913 Webster + PJC]
 
   3. A thin silk fabric, used formerly for linings. --Beck.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (Arch.) See {Persian columns}, under {Persian}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farsi \Far"si\ (f[aum]r"s[-e]), prop. n.
   The language spoken in modern Iran; modern Persian. It is
   written in the Arabic alphabet.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Farsi
   n 1: a person of Iranian descent; "many Farsi emigrated to India
      near Bombay"
   2: the language of Persia (Iran) in any of its ancient forms
     [syn: {Persian}, {Farsi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top