Search result for

fara

(54 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fara-, *fara*
Possible hiragana form: ふぁら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faraway[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง, Syn. distant, remote

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
farad(แฟ'เริด) n. หน่วยความจุไฟฟ้า
faraday(แฟ' ระเดย์) n. หน่วยไฟฟ้าที่เท่ากับ96,500คูลอมบ์
faradic(ฟะแรด' คิด) adj. เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads

English-Thai: Nontri Dictionary
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
faradฟารัด, หน่วยของความจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ F โดยกำหนดว่าความจุไฟฟ้า 1 ฟารัด คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ซึ่งถ้ามีการถ่ายโอนประจุระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองในตัวเก็บประจุปริมาณ 1 คูลอมบ์ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Faraday Cageกรงฟาราเดย์ [การแพทย์]
Faradiac Peaksปฎิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี [การแพทย์]
Faradic Currentกระแสสลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm as faraway from actually finding the pearls as ever...ฉันออกมาไกลจากที่ที่ไข่มุกน่าจะเคยอยู่ The Secret of Moonacre (2008)
Once upon a time, in a magical, faraway kingdom... /... there was a brave /and noble knight.มีอัศวินผู้กล้าหาญและสูงศักดิ์ รูปงาม และอาศัยอยู่ในปราสาทขนาดใหญ่ Bedtime Stories (2008)
Or maybe he jumped out of somebody's car, from some place faraway like Florida or New Jersey.หรือบางที อาจโดดออกมาจากรถของใครซักคน จากบางแห่งไกลออกไป เช่น ฟลอริด้า หรือ นิวเจอร์ซี่ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
I mean, they can look at faraway places and--and read bible stories.ฉันหมายความว่า พวกเขาได้ดูสถานที่ไกลๆ \ และอ่านเรื่องราวในไบเบิ้ล The Wrath of Con (2009)
Daniel faraday Knew the situation was serious. Island Time:แดเนียล ฟาราเดย์ รู้ว่าสถานการณ์ร้ายแรง Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Desmond, my name is Daniel faraday.เดสมอนด์ ฉันเดเนี่ยล ฟาราเดย์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Desmond's search For faraday's motherเดสมอนด์ตามหาแม่ของฟาราเดย์จนพบเบาะแสที่ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I need to know where i can Find daniel faraday's mother.ฉันอยากรู้ว่าจะตามหาแม่ของฟาราเดย์ได้ที่ไหน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Where's faraday's mother?แม่ของฟาราเดย์อยู่ที่ไหน? Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
You're looking For faraday's mother, too?คุณมาหาแม่ของ ฟาราเดย์ เหมือนกันเหรอ? Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Eloise hawking was Daniel faraday's motherเอโลอิส ฮอว์คกิง เป็นแม่ของฟาราเดย์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Daniel faraday sent me here.แดนเนียล ฟาราแด ส่งมาผมหาคุณ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faraIn the distance, faraway, you can see Mt. Fuji through the morning mist.
faraWe have a saying to the effect that a good neighbor is better than a faraway relative is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุรกันดาร[ADJ] faraway, See also: long way off, distant, remote, absent, Thai definition: ที่ไปมาลำบากมาก, ที่ห่างไกลความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทุราคม[N] faraway, See also: difficult approach, remote dwelling, be traversed with difficulty, be inaccessible, Syn. ทุรคม, ที่ห่างไกล, Thai definition: การถึงลำบาก, การอยู่ทางไกล, Notes: (บาลี)
ระยะไกล[ADJ] faraway, See also: distant, Ant. ระยะใกล้, Example: หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพระยะใกล้มาก หรือต้องการสัดส่วนที่ถูกต้อง ควรใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล

CMU English Pronouncing Dictionary
FARAI    F EH1 R EY0
FARAH    F EH1 R AH0
FARAI    F AA1 R EY0
FARAI    F AA1 R AY0
FARACE    F AA0 R AA1 CH IY0
FARACI    F AA0 R AA1 CH IY0
FARAGO    F AA0 R AA1 G OW0
FARANDA    F ER0 AE1 N D AH0
FARADAY    F AE1 R AH0 D EY2
FARABEE    F AE1 R AH0 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faraway    (j) (f aa1 r @ w ei)
Farabundo    (n) (f a r @ b uh1 n d ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farad {n} [electr.]farad [Add to Longdo]
Faradaykäfig {m} [phys.]Faradeay cage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピコファラド[, pikofarado] (n) picofarad; pf [Add to Longdo]
ファラウェイ[, farauei] (n) far away; (P) [Add to Longdo]
ファラオ[, farao] (n) pharaoh [Add to Longdo]
ファラッド;ファラド[, faraddo ; farado] (n) farad [Add to Longdo]
ファラデーの法則[ファラデーのほうそく, farade-nohousoku] (n) Faraday's law [Add to Longdo]
ファラデーの籠[ファラデーのかご, farade-nokago] (n) Faraday cage [Add to Longdo]
ファラデー効果[ファラデーこうか, farade-kouka] (n) Faraday effect [Add to Longdo]
ファラデー定数[ファラデーていすう, farade-teisuu] (n) Faraday constant [Add to Longdo]
ファラノーク[, farano-ku] (n) falanouc (Eupleres goudotii) [Add to Longdo]
ファラベラ[, farabera] (n) Falabella (miniature horse) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法拉[Fǎ lā, ㄈㄚˇ ㄌㄚ, ] Farad, SI unit of electrical capacitance [Add to Longdo]
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, ] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  fara
     danger; peril
     go; ride; travel
     travel
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top