Search result for

fy

(74 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fy-, *fy*
English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู
mattifyลดความมันของผิว (โดยใช้เครื่องสำอางค์)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
FY[ABBR] คำย่อของ fiscal year (ปีงบประมาณหรือรอบหนึ่งปีของการเก็บภาษี), Syn. financial year
fy[SUF] ทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
amplify(แอม' พลิไฟ) vt. ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ, ขยายความถี่ของการสั่นสะเทือน
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
beautify(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งาม,สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn ###A. spoil
calcify(แคล'ซิไฟ) {calcified,calcifying,calcifies} vt.,vi. กลายเป็นเกลือของแคลเซียม,ทำให้แข็งตัว
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก,มีลักษณะเป็นแกลบ,ไร้ค่า,ใช้การไม่ได้
citify(ซิท'ทิไฟ) {citified,citifying,citifies} vt. ทำให้เข้ากับเมือง, See also: citification n.

English-Thai: Nontri Dictionary
amplify(vt) ขยาย,ขยายความ
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน,ขึงพืด
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Joanne, just FYI... you've got refrigerator magnets stuck to your brace again.นี่, โจแอน, แค่ FYI... เธอไปเอาแม่เหล็กติดตู้เย็นมาอีกแล้ว เอามาติดอีกแล้ว The House Bunny (2008)
- FYI, I beat wholesale ass for a lot less than that.- ฉันเตะก้นไอ้พวกเซลล์แมนที่พูดแบบแกมานักต่อนักแล้ว Zombieland (2009)
Yes. And FYI, they have hamburgers in Iowa.แน่นอน ชั้นกินตลอด, พวกเขามีแฮมเบอร์เกอร์ในโลวา Princess Protection Program (2009)
Oh, and fyi,อ้อ และเพื่อบอกให้นายรู้ไว้นะ After School Special (2009)
Just fyi,แค่... Air: Part 3 (2009)
Oh, and, uh, FYI, the overnights were through the roof.อ้อ จะบอกให้ โอเวอร์ไนท์พุ่งทะลุชาร์ตเลยล่ะ Preggers (2009)
Some sort of molecular fysiology thing.ที่เป็นพื้นฐาน , ถูกจดจำไว้ บางชนิดของโมเลกุลบางอย่าง Pilot (2009)
Oh, and FYI, in order to back up your airtight alibi, I had to tell everybody in the building the same thing I told the police.โอ้! แล้วก็รู้ไว้นะ,เผื่อไว้ก่อน เพื่อการแก้ตัวของนายสมบูรณ์ชั้นจะบอกทุกคนในตึก Pilot (2009)
FYI, you know, I have level-three clearance and my SSBI was renewed two months ago, which lowed me to get this warrant.คุณรู้หรือเปล่า \ ผมมีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลระดับ3 \ และ SSBI ของผมได้ถูตั้งใหม่เมื่อ 2 เดือนก่อน ซึ่งทำให้ผมได้รับใบรับรองใบนี้ The Bond in the Boot (2009)
Psst. FYI...นี่คุณ จะบอกให้รู้นะ Friday Night Bites (2009)
That, FYI, was sarcasm.รู้ไว้ด้วย ว่าฉันประชด The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Oh, FYI, after I eat my sandwich I'm taking Koothrappali's Patang kite out for a test run.ฉันจะเอาว่าวพาทังค์ของคูทธาพัลลี่ ไปลองเล่นดู อยากไปหยิบเดลต้า วิงค์ แรปเตอร์ ไปประลองกันไหม The Cornhusker Vortex (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
บอกจำนวน[v. exp.] (bøk jamnūan) EN: quantify   
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify   FR: indiquer ; montrer
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser

CMU English Pronouncing Dictionary
FYE    F AY1
FYKE    F AY1 K
FYFE    F AY1 F
FYFFE    F AY1 F
FYOCK    F Y AA1 K
FYFFES    F IH1 F S
FYFFES    F AY1 F S
FYODOR    F Y OW1 D ER0
FYODOR'S    F Y OW1 D ER0 Z
FYODOROV    F Y OW1 D ER0 AO2 V

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
そそける[, sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun [Add to Longdo]
ふかふか[, fukafuka] (adv) soft (and fluffy) [Add to Longdo]
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy [Add to Longdo]
もこもこ;モコモコ[, mokomoko ; mokomoko] (adj-f) lumpy; fluffy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, ] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄せる[よせる, yoseru] to justify [Add to Longdo]
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] classifying [Add to Longdo]
ユニファイ[ゆにふぁい, yunifai] Unify [Add to Longdo]
フワイ[ふわい, fuwai] FYI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -fy \-fy\ [Through French verbs in -fier, L. -ficare, akin to
   facere to do, make. See {Fact}.]
   A suffix signifying to make, to form into, etc.; as, acetify,
   amplify, dandify, Frenchify, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fy \Fy\, interj. [See {Fie}, interj.]
   A word which expresses blame, dislike, disapprobation,
   abhorrence, or contempt. See {Fie}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top