Search result for

fln

(51 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fln-, *fln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fln*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FLN barricades were set up to maintain peace in Muslim areas.FLN{แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย} สร้างเครื่องกีดขวางซึ่งติดตั้ง FLN คือ แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย เพื่อรักษาความสงบในเขตมุสลิม Wild Reeds (1994)
Long live the FLNES LEBE DIE FLN Le coup de sirocco (1979)
Shotguns, bolt action rifles, captured Belgian fins.Schrotflinten, Karabiner erbeutete belgische FLNs... Und hier:50er Gewehre. Salvador (1986)
Well, make him stop.Sag ihm, er soll auflnören. Honey, I Blew Up the Kid (1992)
It's a baby and a stuffed bunny.Es ist ein Baby und ein Stofflnase. Honey, I Blew Up the Kid (1992)
A helicopter is approaching with what looks like a giant stuffed animal of some sort hanging from it.Ich sehe einen Helikopter, an dem ein großer Stofflnase hängt. Honey, I Blew Up the Kid (1992)
Nothing can stop him now.Nichts kann ihn mehr auflnalten. Honey, I Blew Up the Kid (1992)
We're here live in Glitter Gulch, standing just below Adam Szalinski, who has lifted a small, yellow sports car into the air with three unidentified persons in it.Wir stehen hier direkt unter Adam Szalinski, der ein Sportauto auflnob, in dem drei Personen sitzen. Honey, I Blew Up the Kid (1992)
Do something, Nick! Tell him to stop! I can't!- Sag ihm, er soll auflnören. Honey, I Blew Up the Kid (1992)
FLN Lieutenant Amari Ben Youssef Ben Tahar confirmed that some rebels managed to escape.FLN-Lieutenant Amri Amar Ben Youssef Ben Tahar. Er bestätigte die Flucht von mehreren Rebellen. Le parfum d'Yvonne (1994)
Welcome, ladies and gentlemen, to the Quarterfinal Draw for the Football Association Cup.Willkommen zur Vlertelflnalauslosung des Willkommen zur Vlertelflnalauslosung des Green Street Hooligans (2005)
In October '61, the FLN called all Algerians to a demonstration in Paris.Im Oktober 61 rief die FLN die Algerier zu einer Grossdemonstration nach Paris. Caché (2005)
He's made it button fingerprint sensitive, so nobody can take his place.Eln Flngerabdrucksensor lm Knopf sorgt dafur, dass nur er Ihn betatlgen kann. Alex Rider: Operation Stormbreaker (2006)
You must join the FLN.Ihr müsst euch der FLN anschließen. Outside the Law (2010)
The FLN supports the armed struggle.Die FLN ist für den bewaffneten Kampf. Outside the Law (2010)
The FLN controls everything.Die FLN kontrolliert alles. Outside the Law (2010)
-FLN!FLN, FLNOutside the Law (2010)
The FLN says the armed struggle will make the French give us what we want.Die FLN sagt, dass wir uns nur durch Waffengewalt nehmen können, was die Franzosen uns nicht geben wollen. Outside the Law (2010)
You're with the FLN?Du gehörst also zur FLNOutside the Law (2010)
While I'm alive, there'll be no FLN here.Solange ich lebe, wird es hier keine FLN geben. Outside the Law (2010)
The FLN is right.Die FLN hat recht. Outside the Law (2010)
I heard from home. The FLN has gone underground.Ich habe einen Brief von daheim bekommen, und die FLN geht in den Untergrund. Outside the Law (2010)
Since the accused rejects the authority of the FLN, since the accused publicly denies the need for armed struggle, in the name of the Algerian people,Der Angeklagte weigert sich, die Autorität der FLN anzuerkennen. Der Angeklagte leugnet öffentlich die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes. Outside the Law (2010)
This is political, between the FLN and the MNA.Es gibt einen politischen Kampf zwischen der FLN und der MNA. Outside the Law (2010)
Last night's events are irrefutable proof that, within metropolitan France, the FLN now has the infrastructure to carry out large-scale terrorist acts.Die Ereignisse der letzten Nacht sind der Beweis dafür, dass die FLN es geschafft hat, auf französischem Gebiet ausreichende Strukturen aufzubauen, um Terroranschläge von solchem Ausmaß zu verüben. Outside the Law (2010)
With a rage born of despair, the FLN is attempting to thwart the Algerian peace process.Mit der Wut der Verzweiflung versucht die FLN, den Friedensprozess in Algerien zu behindern. Outside the Law (2010)
You don't know the FLN.Du kennst die FLN nicht. Outside the Law (2010)
You have friends in the FLN.Kann es sein, dass du Freunde in der FLN hast? Outside the Law (2010)
I don't know the FLN and all that, inspector.Ich weiß nichts, Inspektor. Ich weiß nichts von der FLN und all dem. Outside the Law (2010)
Its goal: terrorize the FLN supporters... and eliminate its leaders.Ihr Ziel ist, den Anhängern der FLN Angst einzujagen und ihre Anführer zu erledigen. Outside the Law (2010)
The FLN works out of Frankfurt.Man sagt, die Anführer der FLN sitzen auch in Frankfurt. Outside the Law (2010)
The FLN is here.Die FLN ist da. Outside the Law (2010)
-You're a cheater.- LügneflnDeath at a Funeral (2010)
If I got to stand up in front of the city council and make my case, y'all gonna learn how to dance.Bflngeich beim Stadtrat meinen Antrag vor, wirst du tanzen lernen. Footloose (2011)
And what does the FLNKS say?Und was sagt die FLNKS? Rebellion (2011)
The operation was organized and vetted by the FLNKS.Die Operation wurde organisiert und unterstützt von der FLNKS. Rebellion (2011)
Alphonse, the FLNKS ordered no other attacks on gendarmeries.Alphonse, die FLNKS hat keine weiteren Angriffe auf Stützpunkte befohlen. Rebellion (2011)
You must contact Nine Wea in Gossanah, he'll know how to join Franck Wahuzue of the FLNKS.Wir müssen Nine Wea in Gossanah kontaktieren, er weiß, wie wir an Franck Wahuzue von der FLNKS rankommen. Rebellion (2011)
Mr Minister, the rebel leader, Alphonse Dianou asked me to contact the FLNKS to negotiate with the government.Herr Minister, der Kopf der Rebellen, Alphonse Dianou, hat mich gebeten, die FLNKS zu kontaktieren, um Gespräche mit der Regierung aufzunehmen. Rebellion (2011)
I also need time to locate the FLNKS representative.Ich brauche auch Zeit, um den Vertreter der FLNKS zu finden. Rebellion (2011)
He'd like you to help me contact Franck Wahuzue of the FLNKS.Er möchte, dass Sie mir helfen, Franck Wahuzue von der FLNKS zu erreichen. Rebellion (2011)
Captain, have you contacted the FLNKS?Kommandant, haben Sie die FLNKS kontaktiert? Rebellion (2011)
As you know, we consider the FLNKS a terrorist group and we rarely talk to terrorists.Wie Sie wissen, sehen wir die FLNKS als terroristische Vereinigung an. Für gewöhnlich verhandeln wir nicht mit Terroristen. Rebellion (2011)
Yet the FLNKS ordered the attack on the gendarmerie.Dabei hat die FLNKS den Angriff auf den Stützpunkt eingeleitet. Rebellion (2011)
No, the FLNKS ordered a peaceful occupation.Nein, die FLNKS hat eine friedliche Übernahme gefordert. Rebellion (2011)
Weapons of war in the hands of the FLNKSKriegswaffen in den Händen der FLNKS Rebellion (2011)
Isn't the President close to the FLNKS?Ist der President nicht vertraut mit der FLNKS? Rebellion (2011)
If the FLNKS claims responsibility, who'll protect us from your politicians' accusations of barbarity?Wenn die FLNKS sich den Angriff zuschreiben lässt, wer schützt uns vor Anschuldigungen der Barbarei seitens eurer Politiker? Rebellion (2011)
So when is the FLNKS going to show?Und wann kommt die FLNKS? Rebellion (2011)
Then it requires a mediator to begin talks with the FLNKS and who will stay on after the elections.Dann bräuchte man einen Vermittler, um Gespräche mit der FLNKS aufzunehmen, der auch nach den Wahlen noch hier vor Ort ist. Rebellion (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top