Search result for

fkk

(47 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fkk-, *fkk*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fkk มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fkk*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I did some research into the major nudist colonies in the area and I think I've come up with something.Ich habe etwas in den regionalen FKK-Vereinen recherchiert... und habe wohl etwas gefunden. The Muppets Take Manhattan (1984)
This isn't a nude beach.Das ist kein FKK-Strand. Summer Rental (1985)
Hic !Meine Mutter wird nicht in einer FKK-Kolonie heiraten. Something's Wrong with Me (1987)
Ever since Neal showed up, you made me feel about as welcome as a low doorknob at a nudist colony.Seid Neal aufgetaucht ist, fühle ich mich so willkommen wie ein Taucher im Anzug in einer FKK-Kolonie. The First Time Ever I Saw Your Face (1989)
But they got nude beaches.Aber da gibt es FKK-Strände. Home Alone (1990)
-On a nudist beach?Am FKK-Strand! Riens du tout (1992)
I should get home to my daughter before that naked talk show comes on.- Ok. Ich muss bei meiner Tochter sein, bevor die FKK-TaIkshow anfängt. Marge on the Lam (1993)
And we'll visit a nudist camp... for animals.Und wir besuchen ein FKK-Lager für Tiere. Whacking Day (1993)
No, I didn't know there were nude beaches that close by.Nein, ich wusste nicht, dass es FKK-Strände in der Nähe gibt. Church of Metropolis (1994)
Nature boy here hates niggers. Now, what are we gonna do about that?Der FKK-Fan haßt Nigger! Die Hard: With a Vengeance (1995)
An organ of the nudist association, I believe.Soviel ich weiß, war die von der FKK-Vereinigung. Birds of Passage (1997)
Unless this is a nude love-in, get the hell off my property!Wenn das keine FKK-Kundgebung ist... verschwindet von meinem Eigentum! A Clone of My Own (2000)
And no nude sunbathing.Und FKK ist verboten. The Pledge (2001)
But actually it is about as the nudist beach.Aber eigentlich ist es etwa so wie am FKK-Strand. Swingers (2002)
"crans sur mer has one of the best nude beaches on the continent."Crans Sur Mer hat einen der besten FKK-Strände." EuroTrip (2004)
I thought this was a nude beach.Das ist doch ein FKK-Strand. EuroTrip (2004)
It's a kind of nudist camp... with spiritual courses and stuff.Wer weiß, vielleicht hab ich ja Glück. Es ist so eine Art FKK-... Camp mit spirituellen Kursen und so. The Elementary Particles (2006)
For a nude musical?Für ein FKK-Musical? Viva (2007)
Week before that another one of our scalpel friends down in Florida went skinny-dipping with some gators.Ein anderer Skalpellfreund aus Florida nahm in der Woche davor ein FKK-Bad. Mit Alligatoren. War (2007)
- Oh my God, he likes It!Ich mache gerne FKKGrown Ups (2010)
- No. I am among all naked, the camping the Pinewood.Ich bin auf dem FKK-Campingplatz Kiefernwald. Camping 2 (2010)
I'm coming with a super chick, and she draws with a nudist.Ich komm mit einer super Tussi her, sie haut mit einem FKKler ab. Diesmal hab ich vorgesorgt. Camping 2 (2010)
This year, I took the lead. Direct in all-naked.Gleich zu den FKKlern. Camping 2 (2010)
Ah, this is...?Es ist ein FKK-Gebiet. Camping 2 (2010)
It's a nude ski run.Es war eine FKK-Skipiste. Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
First came X-3 the nude beach planet, then Poopiter, and finally that world that can't be mentioned in polite company.Zuerst X-3, der FKK-Strand-Planet, dann Poopiter und zum Schluss die Welt, die nicht in vornehmer Gesellschaft erwähnt werden darf. In-A-Gadda-Da-Leela (2010)
This is a nudist beach.Das ist ein FKK-Strand. Nein. One Day (2011)
Is that the topless place in South Attleboro?Ist das der FKK-Club in South Attleboro? Into Fat Air (2012)
This better not be naturism.- Ich hoffe, kein FKKWhite Bear (2013)
Well, where am I gonna put a phone on a nude beach?- Lässt du deins auch hier? Wo soll ich denn ein Telefon an einem FKK-Strand hintun? Second Last (2013)
Nude beach?- FKK-Strand? Second Last (2013)
You've never been to a nude beach?- Warst du noch nie an einem FKK-Strand? Second Last (2013)
"Caribic nudie bar".FKK "Caribic"! Tour de Force (2014)
Going to the clothing-optional pool at the highlands.Zum FKK-Tümpel im Hochgebirge zu gehen. Looking for the Promised Land (2015)
And here's a picture of Heidi on a nude beach in Cancún.Und hier ist ein Foto von Heidi auf einem FKK-Strand in Cancún. For Whom the Booty Calls (2015)
Keep listening to WFKK with Bobcat Joe to win your share of the biggest free ticket raffle in West by gosh Virginia.Hören Sie weiterhin WFKK, und gewinnen Sie mit Bobcat Joe bei der größten Tombola in ganz West Virginia. A Darkness Surrounds Him (2016)
Maybe he was a nudist.Vielleicht mochte er FKKMulder & Scully Meet the Were-Monster (2016)
Which is now a nude beach for senior citizens.Das ist jetzt ein FKK-Strand für Senioren. Save the Dates (2016)
Europeans take their children to nude beaches all the time.Europäer nehmen ihre Kinder immer mit an den FKK-Strand. BearCity 3 (2016)
Beth Stone just wandered into a diner down in Great Kills Park, couple miles from that nudist resort where they had her.Beth Stone spazierte gerade in ein Diner unten in Great Kills Park, ein paar Meilen von dem FKK-Resort entfernt, wo sie sie gefangen hielten. Render, and Then Seize Her (2016)
- Will you go skinny-dipping?- Machen Sie dann FKK? - Was fällt dir ein? Hitch-Hike (1962)
- This is a nudist colony.- Dies ist ein FKK-Camp. A Shot in the Dark (1964)
- A nudist colony?- Ein FKK-Camp? A Shot in the Dark (1964)
- In a nudist camp?- Im FKK-Camp? A Shot in the Dark (1964)
- Have you heard the one about the 3 nuns in the nudist colony?Kennst du den mit den drei Nonnen in der FKK-Kolonie? Halt den Mund. Live from the Grill-o-Mat (1970)
- Fougasse.Er kontrolliert den FKK-Strand! The Troops on Vacation (1970)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freikörperkultur {f} (FKK)nudism [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top