ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ffr

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ffr-, *ffr*
English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
affricate(แอฟ' ริเคท) n. เสียงกระทบของลิ้น
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
diffractvt. ทำให้อ้อมหรือแตกกระจาย, See also: diffraction n. diffractive adj.
effrontery(อิฟรัน'ทะรี) n. ความทะลึ่ง,ความหน้าด้านไร้ยางอาย, Syn. impertinence
female suffrageสิทธิในการออกเสียงของหญิง.
saffron(แซฟ'เริน) n. หญ้าฝรั่ง, สีเหลืองอมส้ม, สีผ้าเหลืองของพระสงฆ์
suffrage(ซัฟ'ฟริจฺ) n. สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การสวดมนต์,การอธิษฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น
effrontery(n) ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ความไร้ยางอาย,ความบังอาจ
saffron(adj) สีเหลือง
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender   FR: soumission (à un appel d'offres)
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
เช่าเหมา[v.] (chaomao) EN: charter   FR: louer ; affréter
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter

German-Thai: Longdo Dictionary
Kauffrau(n) |die, pl. Kauffrauen| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้หญิง)

French-Thai: Longdo Dictionary
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
サフラジェット[, safurajietto] (n) suffragette [Add to Longdo]
サフラジスト[, safurajisuto] (n) suffragist [Add to Longdo]
サフラン[, safuran] (n) saffron (dut [Add to Longdo]
牡丹[ぼたん;ボタン, botan ; botan] (n) (1) (uk) tree peony (Paeonia suffruticosa); moutan; (2) wild boar (meat) [Add to Longdo]
回折[かいせつ, kaisetsu] (n,vs) diffraction [Add to Longdo]
回折格子[かいせつこうし, kaisetsukoushi] (n) (diffraction) grating [Add to Longdo]
回折限界[かいせつげんかい, kaisetsugenkai] (n,adj-no) diffraction limit [Add to Longdo]
回折損[かいせつそん, kaisetsuson] (n) diffraction loss [Add to Longdo]
回折領域[かいせつりょういき, kaisetsuryouiki] (n) diffraction region [Add to Longdo]
柑子色[こうじいろ, koujiiro] (n,adj-no) (arch) orange; saffron [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回折[かいせつ, kaisetsu] diffraction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top