Search result for

ff

(95 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ff-, *ff*
English-Thai: Longdo Dictionary
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา
kaffir lime(n) มะกรูด
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ffaabbr. free fatty acid
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
aff(แอฟ) prep., adv. ห่างไป, ออกไป
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)

English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FFP (plasma, fresh frozen)เอฟเอฟพี (พลาสมาสดแช่แข็ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fferic recorderสเฟอริค เรคคอร์ดเดอร์ หรือเครื่องบันทึกพลังแม่เหล็กไฟฟ้าในบรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Took a six-pack of FFP to stop the oozing.นี่กล้ามเนื้อหน้าท้อง.. Birthmarks (2008)
- Got FFP here.แล้วเรื่อง 7 ปัจจัยล่ะคะ? Tainted Obligation (2009)
I need the argon beamer. - Hang more FFPs.-ท่านครับ ท่านฆ่าเขาไม่ได้นะครับ Tainted Obligation (2009)
Doesn't have to ruin it Ffor the rest of us.ไม่เคยแพ้ใครเลยนะ The Performer (2009)
Because you saw what happened in that alleyway over on fFemont.-เพราะว่าคุณเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น ในตอกนั้นบนถนนฟรีมอนท์ Red Sky at Night (2010)
Fff...ฟะ.. Cece Crashes (2011)
So, moving on, normally, when a new Ferrari is launched, we test it on our track, but with this, the new FF, we decided to push the boat out.มาต่อกัน ปกติแล้วเวลาเฟอร์รารี่ออกรถคันใหม่ เราจะทดสอบมันในสนามแข่ง แต่ตัวนี้ เอฟเอฟใหม่ เราตัดสินใจออกเรือ Episode #18.4 (2012)
So in the FF, the power going to the back wheels comes out of the back of the engine and the power going to the front comes out of the front.ดังนั้นในเอฟเอฟ แรงขับล้อหลังมาจากท้ายของเครื่องยนต์ และแรงขับล้อหน้าก็มาจากด้านหน้า Episode #18.4 (2012)
And just beyond that breach is an entirely diff... fferent...และในรอยแยกนั้น มัน ต.. แตก.. Flash of Two Worlds (2015)
The seats are like the size of my car, which means two people... fft, fft, fft.- เก้าอี้นี่กว้างขนาดเท่ากับรถผมเลย นั่นหมายความว่าคนสองคน... Ordinary World (2016)
There is a gap, house left, rows EE, FF. Get fillers.มีเก้าอี้ว่างแถว-อี จัดคนไปนั่งให้เต็ม The Bodyguard (1992)
It must have been 1917, on a Sunday when two retired army officers arrived in Ffynnon Garw.คงจะเป็นปีค.ศ. 1917ในวันอาทิตย์ เมื่อทหารปลดระวาง 2นาย มาถึงฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que

German-Thai: Longdo Dictionary
offenเปิด
offenbarที่เห็นๆ, ที่เปิดให้เห็น
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำงาน, ทำ , See also: S. arbeiten, machen
Öffentlichkeit(n) |die, pl. Öffentlichkeiten| สาธารณะ
öffentlich(adv, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
Kauffrau(n) |die, pl. Kauffrauen| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้หญิง)
Kaffee(n) |der, pl. Kaffees| กาแฟ
Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง
Kaffeebohne(n) |die, pl. Bohnen| เมล็ดกาแฟ
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
s'échauffer((SPORT)) อบอุ่นร่างกาย
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท
affoler(vt) คลั่ง, เป็นบ้า เช่น Cet accident l'a affolé.
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
オフセット[おふせっと, ofusetto] offset [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  FF
         Form(ular) Feed
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top