Search result for

fdic

(56 entries)
(0.0784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fdic-, *fdic*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fdic มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fdic*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the FDIC has me filling out all sorts of paperwork.และ FDI Cก็ให้ฉัน กรอกเอกสารเสียมากมาย Taking Account (2011)
Armand Aurevoir, the court poet of King Gaston X...Armand Aurevoir, der Hofdichter des Königs Gaston... Oslinaya shkura (1982)
Sixty metres. Better than last time.- Zylinderkopfdichtung! One Deadly Summer (1983)
The poet laureate of Dogwood Lane.Der Hofdichter von Kleckershausen. Steel Magnolias (1989)
Watch your ass, Danny boy.Passaufdichauf ,Danny-Boy. Predator 2 (1990)
You be careful, all right, Arnie?Pass schön aufdich auf. What's Eating Gilbert Grape (1993)
- Bye.Pass aufdich auf. What's Eating Gilbert Grape (1993)
... I'msurethething can be accomplished.... michaufdichstütze, müssten wir es schaffen. Mary Reilly (1996)
And after about the 40th time I realized he expected you to be there.Nach dem 40. Mal wurde mir klar... ... dasseraufdichwartete. Jack Frost (1998)
Then this guy popped up and we waited for you, and quite honestly...Dein Kollege kam, und wir warteten aufdich. The Emperor's New Groove (2000)
And I will be waiting for you.Ich warte aufdich. Gone in 60 Seconds (2000)
You know you look good to meDu weißt, ich steh aufdich. Next Friday (2000)
I want you.-ich hab... lch hab Lustaufdich. Tanguy (2001)
I'll talk to you later, okay?Ich rufdich später an,ja? City by the Sea (2002)
She's waiting for you in the car.Sie wartet im Auto aufdich. The Inheritance (2003)
Meet and greet?triffdichundgrüße? Miami Vice (2006)
You heading into the park? I was but my car had other plans.Die Zylinderkopfdichtung ist kaputt. Angels Fall (2007)
Actually, you blew the head gasket first... water got into the cylinder probably when you cooled it down.Zuerst ist die Zylinderkopfdichtung durchgebrannt und beim Abkühlen geriet Wasser in den Zylinder. Wendy and Lucy (2008)
My head gasket cracked.Die Zylinderkopfdichtung ist im Arsch. Gran Torino (2008)
- On you.- Aufdich! Iron Man 2 (2010)
Hell, the FDIC might even know.Zum Teufel, selbst die FDIC könnte es vielleicht wissen. Past & Future Tense (2010)
I even called my ex at the FBI to have him cross-check the F.D.I.C.Ich rief sogar meinen Ex vom FBI an und bat ihn, den FDIC überprüfen zu lassen. No Ordinary Vigilante (2010)
I called you four times last night.IchriefdichvierMalanletzte Nacht The Trip (2010)
Ben Jonson succeeded in his desire to be the most celebrated playwright of his time becoming England's first poet laureate.Ben Jonson erreichte sein Ziel. Er wurde zum größten Bühnenautor seiner Zeit ... .. und zum ersten Hofdichter Englands. Anonymous (2011)
Watch your back, Lily.Passaufdichauf ,Lilly. The Kids Are Not All Right (2011)
For anarchists and punk rockers, it was a kind of poet of the court.Er war eine Art Hofdichter für Punk-Rocker und Anarchisten gleichermaßen. Anarkisten (2012)
Heads are leaking'.Die Zylinderkopfdichtungen sind undicht. Killer Within (2012)
This guy needs to get his head gasket checked.Er sollte seine Kopfdichtung checken lassen . Planes (2013)
- A man is waiting for you.- Ein Mann wartet aufdich. - Wo? Camera Obscura (2013)
"Go fuck yourself', he told me, and "go suck cock- you motherfucking idiot"."Fickdich", hatergesagt. "lch scheiß aufdich, dummeSau." Child's Pose (2013)
Let him come to you.Er muss aufdich zukommen. Child's Pose (2013)
Take care.Pass gutaufdich auf. Child's Pose (2013)
Take care. Bye.Pass aufdich auf. Child's Pose (2013)
Carmen, I'm counting on you.Carmen, ich zähle aufdich. Child's Pose (2013)
- So I can't call you anymore?_ Ich darfdich also nicht mehranrufen ? Child's Pose (2013)
- Let me take the first step._ Lass mich aufdich zukommen. Child's Pose (2013)
- 8pm at the Punjab, OK?- Um 8 im Punjab. Ich zähl' aufdich. Mohamed Dubois (2013)
I figured the poet laureate of pimps and scumbags would be over at the 'Trial of the Century.'Ich dachte, der Hofdichter der Zuhälter und Drecksäcke sei beim Prozess des Jahrhunderts. Rob the Mob (2014)
The head gasket blew.Die Kopfdichtung war hin. Joy Ride 3: Road Kill (2014)
They're headquartered here in the U.S., deposits insured by the FDIC, which places them firmly within your agency's jurisdictional bailiwick.Ihre Hauptniederlassung ist hier in den Vereinigten Staaten, die Einlagen sind durch das FDIC abgesichert, was sie eindeutig in den juristischen Zuständigkeitsbereich deiner Agency bringt. Monarch Douglas Bank (No. 112) (2014)
Yeah, it's... it's the head gasket. It's definitely the head gasket.Ja, es ist die Kopfdichtung. 4th Man Out (2015)
Says here you are now the official poet laureate of Thorstonton.Hier steht, du bist jetzt der offizielle Hofdichter von Thorstonton.  ()
Yeah, it needs a new head gasket.Ja, wir brauchen eine neue Kopfdichtung. Back Where I Come From (2016)
Yes, but the FDIC requirements in Utah are different.Ja, aber die FDIC-Auflagen sind dort anders als in Utah. Expenses (2017)
Sir, by the end of business today, you're gonna have close to $8 million in four separate accounts at your bank, and I suspect that that puts you in a woefully undercapitalized position relative to your obligations to the FDIC.Sir, am Ende des Geschäftstages haben Sie fast $ 8 Millionen auf vier separaten Konten in Ihrer Bank. Damit befinden Sie sich in einer kläglich unterkapitalisierten Lage bezüglich Ihrer FDIC-Verpflichtungen. Sugarwood (2017)
The poet laureate of Tony's Spaghetti.Ira, du bist Hofdichter von Tony Spaghetti. Rhapsody in Blue (1945)
The Queen has had the fancy to take as her lecteur a poor poet from her village.Die Königin nahm sich auf ihre eigenwillige Art einen Dorfdichter zum Vorleser. The Eagle with Two Heads (1948)
The commentary, recorded on the earliest wax cylinders is spok en by Alfred, Lord Tennyson, the poet laureate.Der Kommentar, der auf Wachszylindern aufgenommen wurde... wird von Alfred, Lord Tennyson, dem Hofdichter, gesprochen. Sex and Violence (1969)
The cylinder-head gasket.Die Zylinderkopfdichtung. The Spy Who Loved Me (1977)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
FDIC    (n) (e1 f d i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feststoffdichte {f}sediment density [Add to Longdo]
Zylinderkopfdichtung {f} [auto]cylinder head gasket [Add to Longdo]
Napfdichtung {f}cup gasket; plunger washer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FDIC
   n 1: a federally sponsored corporation that insures accounts in
      national banks and other qualified institutions [syn:
      {Federal Deposit Insurance Corporation}, {FDIC}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top