Search result for

föten

(50 entries)
(0.1119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -föten-, *föten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา föten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *föten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our foetuses are incubated in fibrous husks, which the parents inseminate.Wir brüten Föten in Hülsen aus, die befruchtet wurden. The Outcast (1992)
Lead oxide deforms the unborn.Bleioxid schädigt FötenNothing But the Truth (1994)
Tell 'em I want to find the warehouse where they store those fetuses.Sie sollen das Lager finden, in dem sie die Föten aufbewahren. Dance with the Devil (1997)
Fetuses have them.Auch Föten haben sie. Small Potatoes (1997)
She was forced to have abortions, and they'd cook the aborted fetuses.Sie musste abtreiben. Sie kochten die FötenSession 9 (2001)
Does that work include experimentation with alien embryos?Oder Versuche mit außerirdischen FötenEssence (2001)
Like something was wrong they felt different than all the other fetuses.Als ob etwas falsch liefe, sie fühlten sich anders als die anderen FötenBuying the Cow (2002)
Those two-headed fetal pigs at the Natural History Museum.Diese zweiköpfigen Schweineföten im Naturkundemuseum. Orpheus (2003)
Come on, everybody loves fetal pigs.Jeder liebt doch SchweinefötenOrpheus (2003)
I hope not. She fainted right in the middle of our foetal pig dissection.Die ist bei der Schweinefötensektion voll in Ohnmacht gefallen. Potential (2003)
What morons!Was für BlockfötenKung Fu Hustle (2004)
They look like partially developed foetuses.Sieht nach teilweise entwickelten Föten aus. Resurrection (2004)
Come on, all I do is go to meetings hold up pictures of fetuses.Kommen Sie, ich gehe nur zu den Demos und halte Fotos von toten Föten in Kameras. Thou Shalt Not... (2004)
It's clearly illegal.Frau Ishii war eingeteilt zur Beseitigung der FötenNoroi: The Curse (2005)
And she was the one in charge of disposing of the aborted embryos. There was a rumor that she took the embryos home.Es kursierte auch das Gerücht, dass sie die Föten mit nach Hause nahm. Noroi: The Curse (2005)
"Did she really take the embryos?"WENN ES WAHR IST, DASS SIE FÖTEN MITNAHM Noroi: The Curse (2005)
She fed Kana the aborted babies... in an attempt to resurrect Kagutaba.und die Föten abgetriebener Babys als Opfergabe geben. So versuchte sie, eine Wiedergeburt des Kagu Taba herbeizuführen. Noroi: The Curse (2005)
Even fetuses lie.Selbst Föten lügen. Fetal Position (2007)
Again, had your brilliant plan included a roomful of hostages who don't have fetuses, bacterial and fungal infections, leaving their immune systems too weak to deal with the metabolic strain, or who are already on painkillers that have fatal interactions...Und wieder beinhaltet Ihr brillanter Plan einen Raum voller Geiseln, die keine Föten, Bakterien und Pilzinfektion haben und zwei Wochen bräuchten damit ihr Immunsystem mit der metabolischen Belastung umgehen kann. Oder die bereits auf Schmerzmitteln sind, was fatale Wechselwirkungen hätte ... Last Resort (2008)
Fetuses have been transplanted before.Ich meine, dass bereits Föten transplantiert wurden. Dying Changes Everything (2008)
That's undoubtedly violent, but it belongs to art just like the paintings of Goya or some of Baudelaire's poems describing cooked fetuses eaten during some banquets.Das ist ohne jeden Zweifel brutal, aber es gehört zur Kunst genauso wie die Gemälde von Goya oder einige von Baudelaires Gedichten in denen er gekochte Föten beschreibt, die während Festessen verzehrt werden. Of Pigs and Men (2009)
{\pos(192,220)}Why can't one of these fetuses babysit?Warum kann nicht einer dieser Föten Babysitten? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
The problem, Dr. Fife, is that human fetuses are supposed to grow to 40 weeks before we yank them out.Das Problem, Dr. Fife, ist, dass menschliche Föten eigentlich 40 Wochen wachsen sollten, bevor wir sie rauszerren. Sins of the Father (2009)
The three fetuses are just too much for your body to handle.Bisher bei "Private Practice". Die drei Föten sind einfach zu viel für Ihren Körper. Pulling the Plug (2010)
- I have to check on the fetuses.- Ich muss nach den Föten sehen. Pulling the Plug (2010)
- The fetuses aren't viable outside of the womb.Die Föten sind außerhalb der Gebärmutter nicht lebensfähig. Pulling the Plug (2010)
- Mr. Lindy. Accordingly, all reasonable efforts shall be made to continue Mrs. Lindy's life until such time as the three fetuses are viable outside her body as determined by a competent medical professional.Dementsprechend sollen alle angemessen Maßnahmen getroffen werden, um Mrs. Lindys Leben fortführen zu lassen, bis die drei Föten außerhalb ihres Körpers lebensfähig sind, was von von kompetentem medizinischem Fachpersonal festgestellt werden muss. Pulling the Plug (2010)
St. ambrose hospital is hereby ordered to keep Kayla Lindy's room closed to all except essential medical personnel until the delivery of the fetuses.Das St. Ambrose Krankenhaus ist angewiesen, Kayla Lindys Zimmer geschlossen zu halten für alle abgesehen von medizinischem Fachpersonal - bis zur Entbindung der Föten. - Das können Sie nicht tun. Pulling the Plug (2010)
And it is this court's obligation to protect the health of those three fetuses.Und es ist die Pflicht des Gerichts, die Gesundheit dieser drei Föten zu beschützen. Pulling the Plug (2010)
Feel the wonder of one million fetuses!Fühle das Wunder einer Million FötenTreehouse of Horror XXII (2011)
You know, rumor has it that fetuses and alcohol don't mix so well.Sie wissen, es gibt Gerüchte, dass sich Alkohol und Föten nicht verstehen. Slow Growing Monsters (2012)
Can we not talk about fetal pigs at dinner?Können wir beim Essen bitte nicht über Schweineföten reden? Argentina (2012)
They taste better than the fetuses.Sie schmecken besser als die FötenTiktik: The Aswang Chronicles (2012)
What about fetuses?Und was ist mit FötenNymphomaniac: Vol. I (2013)
It's common knowledge that fetuses often touch their genital organs.Es ist bekannt, dass Föten oft ihre Genitalien berühren. Nymphomaniac: Vol. I (2013)
Christopher. Dr. Chang has consulted with the head of surgery.Das Problem ist, aufgrund der Schwangerschaft und der Lage der Föten ist es schwierig, die notwendige Operation durchzuführen. Guilt & Innocence (2013)
Now, this was done, but the syringe was possibly not labeled, and...Schwestern, sofort, ich brauche Sie! Ich brauche ihre Vitalfunktion und die der beiden FötenGuilt & Innocence (2013)
Were there going to be any fetuses out of it, and then was it going to implant properly and...nun ja... würden überhaupt Föten entstehen und dann würde er sich richtig einnisten und... First Comes Love (2013)
You can have that half of the office, but come spring, that corner is stacked to the rafters with fetal pigs.Du kannst die Hälfte des Büros haben, aber wenn der Frühling kommt... dann Stapeln sich da die Schweineföten bis zur Decke. Introduction to Teaching (2014)
Shark fetuses cannibalize each other in utero.Die Föten von Haien kannibalisieren sich im Uterus selbst. Su-zakana (2014)
These do not look right, these reindeer fetuses. What is wrong with them?Diese Rentierföten sehen seltsam aus, was stimmt nicht mit denen? Episode #1.4 (2015)
The females ought to have expelled the fetuses. How did he manage that?Wieso sind die Föten nicht von den Müttern abgestoßen worden? Men & Chicken (2015)
He'd seen Turks betting on the sex of embryos, then ripping pregnant women open. - Come on.Er hat erlebt, wie Türken auf das Geschlecht von Föten wetteten, bevor sie die Bäuche von Schwangeren aufschlitzten. Don't Tell Me the Boy Was Mad (2015)
On children?Bei Kindern? FötenOuroboros (2015)
They removed your unborn fetuses?Die haben Ihre ungeborenen Föten entfernt? My Struggle (2015)
Fetuses have a much faster heart rate than we do.Föten haben einen viel schnelleren Herzschlag als wir. War Dogs (2016)
They removed your unborn fetuses?Die haben Ihre ungeborenen Föten entfernt? My Struggle II (2016)
But now we again turn to fetuses which float in a thick liquid.Aber jetzt werden wir wieder zu Föten, die in einer dichten Flüssigkeit schweben. We Are the Flesh (2016)
Oh, word? You dissecting fetal pigs and shit?Sezierst du Schweineföten und so? A Three Tiered Shit Dyke (2016)
By the way, how many fetuses do we have here today?Wie viele Föten haben wir heute hier? Rebirth (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top