Search result for

extremitäten

(51 entries)
(1.9274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extremitäten-, *extremitäten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extremitäten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extremitäten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Intense fever, great pain in the extremities, fuzziness of vision.Hohes Fieber. Schmerzen in den Extremitäten, verschwommene Sicht. Miri (1966)
The politics of telepathic experience may be studied as a projection of the power struggles among individuals into the extremities of psychic potency and complexity, a projection, that is, into the future of human social evolution.Die Politik der telepathischen Erfahrung kann gesehen werden als die Projektion von Kraftmessungen zwischen Individuen in den Extremitäten der psychischen Potenz und Komplexität. Eine Projektion der Zukunft der menschlichen sozialen Evolution. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
Terminations and extremities.Beendigungen. ExtremitätenThe Legend of Hell House (1973)
Terminations and extremities.Beendigungen. ExtremitätenThe Legend of Hell House (1973)
Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed, the head or in some cases the extremities removed, the remainder of the corpse left intact.Die Beamten berichteten, dass in einigen Fällen nur einzelne Teile der Leichen entfernt wurden dass man den Kopf, oder in einigen Fällen die Extremitäten entnommen hat während man den Rest der Leiche intakt ließ. The Texas Chain Saw Massacre (1974)
According to the sheriff, there were cadavers in which the heads and extremities were removed, and others in which only a hand or foot had been removed.Sheriff Jesus Maldonado zufolge gab es Leichen, denen die Köpfe und andere Extremitäten abgetrennt wurden wohingegen bei anderen nur eine Hand oder ein Fuß entfernt worden war. Weitere Überreste wurden zurückgelassen. The Texas Chain Saw Massacre (1974)
Two Turkish cigarettes and a Coney Island ashtray a novel called Attack of the Extremities, page 34 was turned down.AMANDA: 2 türkische Zigaretten und ein Coney-Island-Aschenbecher, ein Buch namens Attacke der Extremitäten, Seite 34 war umgeknickt. Remembrance of Things Past (1984)
Peripheral symptoms include sleeplessness, accelerated heart rate, diminished eyesight leading to acute myopia, painful spasms in the extremities,... ..and in most cases, dehydration.Die peripheren Symptome beinhalten Schlaflosigkeit, beschleunigten Herzschlag, verminderte Sehfähigkeit, die zu akuter Kurzsichtigkeit führt, schmerzende Spasmen in den Extremitäten... ..und meistens Austrocknung des Körpers. Realm of Fear (1992)
Bone shrinkage and fourth-degree burning of extremities consistent with use of acetone accelerants.Knochenschrumpfung und Verbrennungen an den Extremitäten weisen auf Aceton hin. Force Majeure (1997)
It's hard to say, but if you look at the extremities here...Schwer zu sagen, aber wenn Sie sich die Extremitäten ansehen... Siren (1998)
Right, if she angles an extremity in your direction we are in business.Wenn sie ihre Extremitäten in deine Richtung bewegt, sind wir im Geschäft. The Girl with Two Breasts (2000)
Extremities?- ExtremitätenHarbor Lights (2002)
I can't feel any of my extremities, and I mean any of them.Ich spüre keine meiner Extremitäten. Und ich meine, keine einzige. The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
No, we discovered we had to let them live if we wanted my new arm or leg to take.Wir mussten sie am Leben lassen, wenn meine neuen Extremitäten angenommen werden sollten. Monster Man (2003)
The E.K.G. shows a normal Q.R.S. with deep-wave inversions throughout both limb and precordial leads.Das EKG zeigt normale QRS-Komplexe mit tiefen Welleninversionen, sowohl in den Extremitäten als auch in den präkordialen Ableitungen. Paternity (2004)
I'm doing this, despite the fact that feeling hasn't returned to my extremities.Ich mache das, obwohl ich noch kein Gefühl in den Extremitäten habe. Childhood's End (2004)
Since then I've lost all the feelings in my extremities.Jetzt habe ich kein Gefühl mehr in den ExtremitätenThirty Eight Minutes (2004)
What if there was tingling in his extremities prior to the crash?Was wäre, wenn er vor dem Crash ein Kribbeln in den Extremitäten hatte? Distractions (2006)
Moving all extremities, but the sats are borderline.Bewegt alle Extremitäten, aber die Sättigung ist grenzwertig. Heart of the Matter (2006)
Extensive crush injuries to the chest, abdomen, all four extremities.Umfangreiche Quetschungen an Thorax, Abdomen und allen 4 ExtremitätenThe War Comes Home (2007)
The side effects may be urinary incontinence,migraine,fuzzy vision, rapid heartbeat,swollen limbs,depression,mania, nocturnal psychosis,erectile dysfunction... wake up.Nebenwirkungungen könnten Harninkontinenz, Migräne, schlechtes Sehvermögen, Herzrasen, Schwellung der Extremitäten, Depression, Manie, nächtliche Psychosen, erektile Dysfunktion... Wach auf. Roy Till Called (2007)
- He has full function of his extremities.- Seine Extremitäten sind funktionsfähig. In a Different Light (2007)
- Extremities look good.Ja, er hat sich bewegt. - Extremitäten sehen gut aus. Gravity (2007)
How do we connect abdominal pain And numbness in the extremitiesWie bringen wir Unterleibsschmerzen und Taubheit in den Extremitäten in Verbindung Mirror Mirror (2007)
I'm going to amputate all your extremities.Ich werde all deine Extremitäten amputieren. Dard Divorce (2007)
He's vasodilating which means the colder blood from his extremities is lowering his core temp.Das Blut aus seinen unterkühlten Extremitäten fließt zurück und senkt seine Körpertemperatur. From Here to Paternity (2007)
Lower extremities clear, no step-offs, no deformities.Untere Extremitäten unauffällig. Keine Stufenbildung, keine Deformitäten. Photographs and Memories (2007)
All the fluid we're running into his lower extremities is pouring into the fracture.Die Flüssigkeit, die wir in die unteren Extremitäten pumpen, fließt direkt in den Bruch. Photographs and Memories (2007)
I-I told you never to page me at the hospital unless... there was an accident.I Alle vier Extremitäten bewegen sich. Lay Your Hands on Me (2008)
I know, right? This guy's elastic limbs are gonna slingshot his story...Seine elastischen Extremitäten werden deine Geschichte Hero (2008)
Cold blood in his extremities rushes up to his heart and drops the core temp.Manchmal schießt das kalte Blut aus den Extremitäten zum Herzen und senkt die Kerntemperatur. Atonement (2008)
To make sure she's perfusing her extremities distal to the graft.Wir müssen sichergehen, dass ihre Extremitäten durchblutet werden. ...As the Day She Was Born (2008)
Does a particularly great job on the extremities.Und es wirkt besonders gut bei den ExtremitätenFrozen (2008)
Oh, I don't know how it fits into your puzzle, but it is on his upper extremities, and throughout his respiratory system.Ich weiß nicht wie es in dein Puzzle passt, aber es ist auf seinen oberen Extremitäten und überall in seinem Atemsystem. About Face (2008)
We found multiple perforating injuries on most of Hanson's extremities.Wir fanden mehrfache perforierte Verletzungen an den meisten von Hansons ExtremitätenDog Tags (2008)
ercury fulminate the lower extremities, higher concentration on the patellas, and the greatest was where he was stabbed.Sie haben Spuren von Quecksilberfulminat in den unteren Extremitäten gefunden, höhere Konzentrationen an den Kniescheiben, und die höchste dort, wo er erstochen wurde. The Yanks in the U.K.: Parts 1 and 2 (2008)
Kaya, eyes, nose. Ryan, extremities. Chaz, we'll do primary assessment.Augen und Nase, Ryan, Extremitäten, wir nehmen die Erstuntersuchung vor. Oh, Brother (2008)
Down to the bone in his extremities.In seinem Extremitäten sogar runter bis auf die Knochen. Won't Get Fueled Again (2008)
But amazingly enough, if Vince shows up with all of his limbs intact and doesn't have some sort of seizure in front of Ertz, we are back in the game.Und als ob das noch nicht genug wäre: Wenn sich Vince zeigt, und zwar mit seinen hoffentlich unversehrten Extremitäten, und vor dem Produzenten keinen Anfall bekommt, sind wir zurück im Spiel. Fantasy Island (2008)
Like a little red needle on your freak meter? -Honey. -Are you gonna deny it?Kriegst du etwas Blut auf die unteren Extremitäten, Otis? Otis (2008)
I say we go looking for him. Clive?Denn ich ich habe irgendwie keine Lust irgendwelche meiner Extremitäten zu verlieren. Tuesday the 17th (2009)
Rigid abdomen, hyperpigmentation on the extremities psychosis, seizures, it all fits.RASGOTRA: Verhärteter Bauch, Hyperpigmentierung der Extremitäten, Psychose, Krampfanfälle, alles passt. Shifting Equilibrium (2009)
Blood flows out of the extremities to the legs so you're ready to run.Blut fließt von den Extremitäten in die Beine, damit Du bereit bist, zu rennen. Pilot (2009)
He's got decreased sensation in his right lower extremity.Er hat ein verringertes Gefühl in seinen unteren rechten ExtremitätenWish You Were Here (2009)
Artificial limbs and organs help millions to live.Künstliche Extremitäten und Organe helfen Millionen beim Überleben. Pilot (2009)
Mutism and paralysis of the extremities.Taubheit und Lähmung der ExtremitätenBandaged (2009)
I feel a spreading warmth through my extremities.Ich spüre, wie sich Wärme in meinen Extremitäten ausbreitet. The Maternal Congruence (2009)
Alright. Extremities tend to be the easiest place to sneak these things in, But quick pinprick, that thing goes right in.Die Extremitäten scheinen der einfachste Ort zu sein, um diese Teile einzusetzen, ein kleiner Nadelstich und das Teil geht sofort rein. Run (2010)
They happen when someone has their extremities wrenched over and over again at a very young age.Das geschieht, wenn jemand seine Extremitäten immer und immer wieder verrenkt bekommt in einem sehr jungen Alter. The Shallow in the Deep (2010)
Something I noticed when you were shooting holes in his lower extremities.Etwas, das ich bemerkt habe, als Sie Löcher in seine unteren Extremitäten geschossen haben. Friends and Enemies (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gliedmaßen {pl}; Extremitäten {pl}extremities [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top