ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ev

EH1 V   
186 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ev-, *ev*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
event of default (n ) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)

English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable
event(n) ผลการฟ้องร้อง
evidence(n) หลักฐาน
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Eve[N] ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล
eve[N] วันก่อนวันหยุดหรือวันสำคัญ, See also: วันก่อนวันเทศกาล, คืนก่อนวันเทศกาล
even[ADJ] (จำนวน) เท่ากัน, Syn. balanced, equal, equivalent
even[ADJ] (เลข) คู่
even[VI] ทำให้เท่ากัน, See also: เสมอกัน
even[VT] ทำให้เท่ากัน, See also: ทำให้เสมอกัน
even[ADV] แม้กระทั่ง, See also: แม้แต่
even[ADV] ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. furthermore, moreover, still
even[ADJ] เรียบ, See also: เสมอกัน, Syn. flat, smooth
even[ADJ] สงบ, See also: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น, Syn. calm, steady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evacuate(อีแวค'คิวเอท) v. อพยพ,โยกย้าย,ถอนออก,ถอย,ระบายออก,ขับออก,ขจัด., See also: evacuation n. ดูevacuate evacuator n. ดูevacuate
evacuee(อีแวค'คิวอี') n. ผู้ถูกโยกย้าย,ผู้ถูกส่งกลับ
evade(อีเวด') {evaded,evading,evades} vi. หลบ,หลีก,หนี,เลี่ยง. -evader n.
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า,หาค่า,ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
evaporate(อีแวพ'พะเรท) vi.,vt. (ทำให้) ระเหยเป็นไอ,ระเหย,หายไป,สูญหายไป,จางหายไป, See also: evaporation n ดูevaporate evaporative adj. ดูevaporate evaporator n. ดูevaporate
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,
eve(อีฟว) n. เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,ช่วงระยะเวลาก่อนเหตุการณ์, Syn. evening

English-Thai: Nontri Dictionary
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา
evaporate(vi) สูญสิ้นไป,กลายเป็นไอ,ระเหยเป็นไอ
evaporate(vt) เอาน้ำออก,ระเหย,จางหายไป,เหือดแห้ง,ละลายไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evacuantสิ่งทำให้ถ่ายออก, สิ่งเร่งขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuateอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evacuated-tube collectorตัวเก็บรังสีแบบท่อสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuation๑. การอพยพ๒. การส่งกลับ (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuationการอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evacueeผู้อพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evaginationการจุ่น (สะดือ), การโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evaluationการประเมินค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
evaluation, jobการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
EVAอีวีเอ
แผ่นฟิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสงชนิด Ethylene Vinyl Acetate ซึ่งเป็นวัสดุห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ (encapsulate material) ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบขึ้นรูปอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า (Photovoltaic device) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evacuateดูด,เอาออก [การแพทย์]
Evacuation of civiliansการอพยพพลเรือน [TU Subject Heading]
Evaluateประเมิน [การแพทย์]
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Evaluationการประเมินผล [TU Subject Heading]
Evaluationประเมินผล,ประเมินผลโครงการ,ประเมินผลงานที่ทำ,การทดลองประเมินผล,การประเมินผล,การประเมินคุณค่า,การประเมิน,การประเมินค่า,ประเมินผลที่ได้ปฏิบัติไป [การแพทย์]
Evaluation of Immunological Factorsการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา [การแพทย์]
Evaluation of Performanceการประเมินผลการกระทำของทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ [การแพทย์]
Evaluation Researchการวิจัยในรูปของการประเมินผล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Evangelist (n ) ศาสดาพยากรณ์
Eve[อิฟ] (n ) เอวา ชื่อพู้หญิงคนแรกของโลก ที่พระเจ้า้้้้้้ทรงสร้างมา โดยกระดูกซิ่โครงของอาดัมตามความเชื่อของศาสนาคริสต
evenด้วยซ้ำ
even through (phrase) แม้ว่า
See also: S. even if,
event horizonขอบฟ้าเหตุการณ์
ever after (phrase ) รักนิรันดร์
evole (n vi vt modal ver) วิวัฒนาการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'd love to, but your dad has been with Ev all day.เย้ ชั้นชอบนะ แต่เอาไงกับพ่อคุณที่ ต้องอยู่กับอีวานตลอดวัน American Reunion (2012)
I'm going to drop Ev at my grandma's and I'll be back this afternoon.ชั้นจะไปส่งอีวานให้ยายชั้นเลี้ยง และชั้นจะกลับมาบ่ายนี้ American Reunion (2012)
Because it'll outperform the EV of flatting and he'll spaz in anyway.เพราะมันจะดีกว่า EV ของ ประจบและเขาจะ Spaz ในต่อไป. Runner Runner (2013)
Ev said she reached the mouth.เอพ บอกว่าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเลย Swear (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ev3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
evA baby does not know good or evil.
evA baby has no knowledge of good and evil.
evA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
evAbstract art is not to the taste of everyone.
evAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
evAccording to the X-ray, everything is all right.
evA chain of events led to the outbreak of the war.
evA cicada means to cry every summer.
evA colleague has every advantage over me.
evA concrete plan evolved after much discussion.
evA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ทุกแง่ทุกมุม[N] every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
ทุกชนิด[N] every kind, See also: all kinds, all types, Ant. บางชนิด, Example: ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
ทุกฝ่าย[N] every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทุกราย[N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ปวงประชา[N] all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
ใจสัตว์[ADJ] evil, See also: immoral, base, vile, Syn. ใจทราม, Example: คนใจสัตว์ข่มขืนหลานตัวเอง, Thai definition: ใจชั่วจนเหมือนกับไม่ใช่คน, ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
สิ่งเลวร้าย[N] badness, See also: evil, Syn. เรื่องเลวร้าย
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
แม้กระทั่ง[CONJ] even if, See also: though, Syn. กระทั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EV    EH1 V
EVA    EY1 V AH0
EVA    IY1 V AH0
EVE    IY1 V
EVAN    EH1 V AH0 N
EVEN    IY1 V IH0 N
EVER    EH1 V ER0
EVES    IY1 V Z
EVEL    EH1 V AH0 L
EVIL    IY1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eva    (n) ˈiːvə (ii1 v @)
Eve    (n) ˈiːv (ii1 v)
eve    (n) ˈiːv (ii1 v)
Evan    (n) ˈɛvən (e1 v @ n)
even    (v) ˈiːvn (ii1 v n)
ever    (a) ˈɛvər (e1 v @ r)
eves    (n) ˈiːvz (ii1 v z)
evil    (n) ˈiːvəl (ii1 v @ l)
Evans    (n) ˈɛvənz (e1 v @ n z)
evade    (v) ˈɪvˈɛɪd (i1 v ei1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各种[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
甚至[shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ, ] even; so much so that, #490 [Add to Longdo]
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
每天[měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ, ] every day; everyday, #572 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] evening; night; late, #689 [Add to Longdo]
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident, #867 [Add to Longdo]
即使[jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ, 使] even if; even though, #1,126 [Add to Longdo]
每年[měi nián, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ, ] every year; each year; yearly, #1,127 [Add to Longdo]
每次[měi cì, ㄇㄟˇ ㄘˋ, ] every time, #1,326 [Add to Longdo]
每一[měi yī, ㄇㄟˇ ㄧ, ] every, #1,539 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
bevorก่อน
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
wieviel|+ นามนับไม่ได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviel Zeit haben wir noch? เรามีเวลาอีกเท่าไหร่, See also: Related: wieviele
wieviele|+ นามนับได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviele Länder haben Sie schon besucht? คุณไปเที่ยวมาแล้วกี่ประเทศ, See also: Related: wieviel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evakuierte {m,f}; Evakuierter | Evakuierten {pl}evacuee | evacuees [Add to Longdo]
Evakuierung {f}evacuation [Add to Longdo]
Evakuierter {m}; Umsiedler {m}evacuee [Add to Longdo]
Evaluation {f}; Evaluierung {f}; fachgerechte Bewertung {f}evaluation [Add to Longdo]
Evangelium {n}; Evangelien {pl}; Evangelienbuch {n} [relig.]Gospel [Add to Longdo]
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)Protestant Church in Germany [Add to Longdo]
Evangelischen {pl}evangelicals [Add to Longdo]
Evangelismus {m}evangelism [Add to Longdo]
Evangelist {m} | Evangelisten {pl}evangelist | evangelists [Add to Longdo]
Evapotranspiration {f}evapotranspiration [Add to Longdo]
Eventualfonds {m}contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten {pl} | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Evidenzerlebnis {n}evidential experience [Add to Longdo]
Eventualität {f}eventuality [Add to Longdo]
Evolution {f}evolution [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
devoir(vi) |je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent| ต้อง (ตามด้วยกริยารูป infinitive)
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่
chèvre(n) |f| แพะ เช่น lait de chèvre นมแพะ, tomme de chèvre เนยแข็งที่ทำจากนมแพะ
Genève(n ) ชื่อเมืองจเนีวา

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
疎開[そかい, sokai] Evakuierung, Raeumung [Add to Longdo]
福音[ふくいん, fukuin] Evangelium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eV
   n 1: a unit of energy equal to the work done by an electron
      accelerated through a potential difference of 1 volt [syn:
      {electron volt}, {eV}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EV
     EtagenVerteiler (cable, EN 50 173)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top